f 5,75. Hel Remontoir-Horloge, 'SI'S J f 100 JOHs. DENIJS, GEEN voldoet zoo goed als het Merk flinke Jongens UIT DE PEÏÏsi Gemengd Nieuws, 334ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Prijzen. Marktberichten. Advertentiën. Hoogzjjde, Scliagen, D levert voor f 5.75 Let vooi'al op het Etiket. „inner van den eersten prijs was zoo dat hij voor veleu, die hem hadden ilgelD8t'trckkcn, onherkenbaar was. Zou het. wel jieD v(:.r -Q zulk een toestand een volle flesch z'J'^en teug uit te drinken Misschien kan *'j° .gord eerst later gegeven worden, bö'811 (weeden kwam het bloed door den neus, meenen zelfs gezien te hebben door m;ffen meenen zeits gezien te voorschijn, en toch was hij niet den 0f bad zich niet bezeerd, maar dit was f'hts een gevolg van 't geforceerd rijden. F n ander lag ademloos, zwaar hijgend en end, langa zijn rijwiel, tusscheri den weg sloot, en antwoordde niet op de tot hem e" ye vragen. Afgeiobd, wekte hij het mede- 0n der toeschouwers, die luide hunne eH»„flardiging uitdrukten over het toelaten «eromw!"" - ï8n z°lke wedstrijden. Jn het dorp Zwaagwesteinde (Fr.) trad 'paartje in het huwelijk en met goedvinden 6611 bruid en bruidegom werd besloten, dat "D als in ouden tijd de vuurproef Jonden doorstaan Een groot vuur van stroo en takken werd ingelegd en op een boerenwagen gezeten, werden Üuid en bruidegom er door heen gereden, als een teeken, elkander in het grootste gevaar niet te verlaten. Het paar bleef op den wagen, doch de bruigom offerde zijn baard en haar grooten- deels aan de vlammen. Bfj Je met eene meid alleen wonende weduwe P. R-> °P eene afgelegen hofstede onder Baexem, had in den nacht van Zondag op Maandag een brutale diefstal plaats. Twee personen, met zwartgemaakte gezichten, wisten door een vensterraam binnen te komen, knevelden de twee vrouwen en namen ruim f 100 aan geld, een zilveren horloge en eenige n ringen mede. Nadat de dieven gevlucht waren, konden beide vrouwen, na veel meeite, zich van de om bnnne handen en beenen gebonden koorden ontdoen. De maréchaussees, daarvan gewaarschuwd, zijn terstond uitgerukt ter opsporing der inbre kers. Eergisteravond beleefde het tienjarig zoon tje van den beer R. te Delft een avontuur, dat tot waarschuwing kan strekken aan allen die met het toezicht op kinderen jelast zijn. De kleine R. junior speelde dan omstreeks ïalf zes nabij de ouderlijke woning op de Markt, itoen een vrachtwagen passeerde. Zooals aan kiu- Ideren eigen is, vroeg hij aan den voerman, dien hij trouwens niet kende, om een eindje te mogen mede rijden. Dit werd geredelijk toe gestaan en weldra reed onze kleine pleizierrei- ziger in het hem vreemde gezelschap de stad uit. Toen de tocht zich al verder en verder uit strekte begon hij evenwel aan het ouderlijke huis te denken en gaf hij dan ook te kennen, dat hij nu wel terug wilde. De voerman wilde daarvan evenwel niet hooren en nam den kleine mede, al verder en verder tot in de Scheve- ningsche duineH. Hier liet hij hem afstijgen en zonder eenige aanwijzing omtrent de plaats waar hij zich bevond, werd het kind achterge laten. Intusschen had men een uur na zijn vertrek den kleine te Delft gemister werd onderzocht bij de vriendjes en kennissen, maar niemand wist eenig naricht te geven. Zoo werd het onder 'ragen en gissen en zoeken ongeveer tien uur, toen de politie met een en ander in kennis werd gesteld. Hier wist men niets dan een vaag ver moeden te uiten dat het knaapje wellicht in den Haag zou zijn. De heer R. begon dan aldaar zijn onderzoek. Aan het hoofdbureau van politie bekwam hij per telephoon het bericht dat aan het bureau aan de Alexanderstraat een jongetje in bewaring was genomen. En werke lijk bleek uit de verdere inlichtingen dat de Termiste zich aldaar bevond. Een heer had hem nabij de duinen aangetroffen en hem in het hotel „Zeerust" het een en ander doen gebrui ken. Daarna had hij den kleinen zwerveling aan de zorg der Schever.ingsche politie overge geven, die hem op hare beurt aan het bureau 'h de Alexanderstraat afleverde. Na hier ziju naam en woonplaats, tot zelfs het nummer van zjln "uis te hebben opgegeven, werd hem een aapplaats aangewezen met het doel om hem volgenden morgen zijne bestemming naar e ft onder behoorlijk geleide te doen opvolgen, -et een verlicht bart kon de heer R. zich na hooren van dit nieuws naar Delft begeven, een hij gisteren door zijn verloren zoon gstolgd werd. Delftsche Ct.) Als een b ij zonderheid verdient 'melding, dat door een arbeider in de veen- efljen onder Alkemade in den tijd van ander- a eu dag 200 mollen werden gevangen. In den laatsten trein van Boxtel is Don- gavond te Venlo een kinderlijkje ^vonden. ,^e politie doet ijverig onderzoek naar den schuldige. Door de politie te Delft is aangehouden en, na gehoord te zijn, naar 's Gravenkage overgebracht C. A. S. huisvrouw van J. v. B., wonende aldaar, wegens poging tot ver giftiging van haren man door middel van phosphorus. Te Goes zijn door een metselaar, die in een perceel iets af te breken had, twee an tieke geslagen ijzeren schoorsteenplaten ont dekt. Zij stellen bijbelsche tafereelen voor. De influenza heeft in Zaamslag in den laatsten tijd een ernstiger karakter aange nomen, wijl zij bij meerderen (meest bejaarden) de middellijke of onmiddellijke oorzaak van den dood was. Het 4-jarig kind van den heer De G., te Breda, dronk Donderdag in een onbewaakt oogenblik uit een fleschje met s a 1 m o u i a k. De toestand van den kleine is zorgwekkend. Bij een onweder, dat Zaterdag jl. bij Kerkerade (L.) woedde, werd een jongen die uit school huiswaarts keerde, door den blik sem getroffen. Twee knapen, die hem vergezelden, bleven ongedeerd. Iemand te Montfoort bemerkte dezer dagen een muntbiljet van f 10 op een bosje stroo, dat in den IJsel dreef. De verheugde vinder vischte het spoedig op. Te Enschedé kregen Vrijdagmiddag de echtelieden V., wonende .in de Krim, twist. De vrouw heeft aan haar wederhelft, die een beetje veel van de vergunning had gebruikt, een paar gevaarlijke messteken in den rug toegebracht. De verwonde is verbonden, en de vrouw naar Almeloo vervoerd. Met het oog op het natte weer liet een landbouwer te Oud-Beierland van een stukje aardappelenland, ongeveer 500 roeden groot, door een jongen aanhoudend de slakken d o o d e ndie de aardappelen beschadigden. In een paar weken tijd ving de jongen er wel 10000. Op één morgen land werden in een paar uur tijds 2000 slakken vernietigd. Tindal-Rooseboom. Men schrijft uit Arnhem aan De Amsterdammer De verkiezing, die op den 29sten dezer hier gehouden moet worden, belooft een bijzonder karakter te zullen dragen. Wat bij dergeiijke tusschentijdsche verkiezingen, noodig geworden door bevordering van het Kamerlid, regel is dat deze zonder strijd herkozen wordt, zal nu niet het geval zijn. Want al houden de anti-liberalen zich buiten het geschil, de liberalen zullen ditmaal zeer verdeeld zijn. De heer Roose boom heeft hier reeds lang vele personen tegen zich ingenomen door zijne houding in de Kamer, en de interpellatie-Rooseboom vooral heeft ten gevolge gehad, dat men hem meer is gaan be schouwen als een lid van de Haagsche militaire bureaux, dan als een zelfstandig volksvertegen woordiger, die ofschoon militair een onafhankelijk standpunt weet in te nemen. Het spreekt schier van zelf dat het courantenlezend publiek geen vrede kan hebben met de oppervlakkigheid waarvan hij bij de bespreking van Tindal's zaakrijke opmerkingen, blijk gat, en de comedie- achtige manier waarop hij en de Minister samen Tindal hebben bestreden, deed de deur dicht. Een officier, die geen andere taak zich stelt dan de gevaren, waarin ons land zich bevindt, te bemantelen en een minister te dekken, die in elk geval zijn plicht niet heeft gedaan, kan niet op den algemeenen steun van de Arnhem- sche kiezers rekenen. Toen nu de brief van den heer Tindal verscheen, juist op dit oogenblik, werden de sluimerende grieven weder wakker, en nu hoort men in koffiehuizen en gezelschappen voortdurend over de onwaarschijnlijkheid spreken, dat Rooseboom opnieuw zal worden afgevaardigd. De kiesvereeniging Arnhem, heett in haar eerste vergadering over deze vacature reeds bewezen, dat onder de burgerij de candidatuur Rooseboom weinig kans van slagen zal hebben. Niet alleen toch heeft zij den heer Tindal zelf, maar ook onzen wethouder Cordes op de voorloopige lijst van candidaten geplaatst. Ik geloof dan ook, dat, al wordt de heer Rooseboom candidaat van de kiesvereeniging, zijn verkiezing nog groot gevaar zal loopen, want de algemeene opinie oordeelt uiet gunstig over hem, en dat is zelfs het geval met hen, die rm de een of andere reden toch zijn mandaat zouden willen vernieuwen. Al trok de heer Tindal zich terug, toch zou hij als protest-candidaat vele stemmen krijgen, want vele zouden zeer gaarne zien dat een zoo dappere strijder, die zich zoo flink gedragen heeft, in deze dagen, nu er een legerwet aan de orde zal komen, een onafhankelijk oordeel in de Kamer zal kunnen uitspreken. De Spoorwegwet. De Aanwijzer schrijft naar aanleiding der aanneming dier wet door de Eerste Kamer //Bedriegen vij ons niet, dan zal het Mini sterie der rechterzijde zeer spoedig gaan inzien, at de genoemde wet eene der planken is, waaruit a. s jaar haar doodkist wordt getimmerd, want )j vele haar aanvankelijk vriendschappelijk gezinde kiezers zal ontstemming geboren worden, omdat //lo. Een millioen of 7 aan de gegoede aan deelhouders der Rijnspoorwegmaatschappij en hoofdambtenaren (aan éeu honderdtwiutig duizend gulden) ten koste van de belas tingschuldigen in den zak wordt gegoocheld „2o. Bij oorlogstoestand uit het bloedgeld der Natie aan de aandeelhouders der Exploitatie en der Holl. maatschappij een dividend van 4 percent 's jaars wordt verzekerd, en 3o. De staat zich o. a. verbonden heeft, bij wanbeheer der Maatschappijen het kapitaal der aandeelhouders integraal uit te betalen, waartegen hij dan uit de berooide boedels mag zien te halen, wat er te halen is. z/En zijn de voorgespiegelde problematieke voordeelen voor 't Volk in z'n geheel de offers waard Voorzeker, velen zullen met den heer Vlielan- der Hein instemmen, die jl. Donderdag als het eindresultaat zijner overwegingen uitsprak, dat het kompas der Regeering scheef staat en hem het vertrouwen in haar ook omtrent andere punten ontzonken was. z/We herhalen het: al waren er geen andere struikelblokken, we zien in de spoorweg wet en in de leening die ze in haar nasleep heeft, het kerkhof der clericalen monumentaal verrijzen. Naamlooze Vennoot- schappen. In de „Brieven uit dc hofstad* aan de Arnh. Ct., dd. 17 Juli 11. wordt geschreven Er is behalve het meergemelde besluit (dat tot spuiing) eindelijk gekomen zomerweder en de gewone trekvogels uit den vreemde, niet veel nieuws in de residentie. Maar ik kan u iets betrekkelijk ouds opdisschen, dat mij dezer dagen verteld werd en voor mij nieuw was. Het is een nadere bijdrage tot de geheime ge schiedenis der naamlooze vennootschappen. Bij de concurrentie der verschillende hypotheek banken wordt met de taxatie van vaste goederen, waarop hypotheek verlangd wordt, de hand nogal eens gelicht, en nu in de laatste jaren vele speculatiepanden, die in den regel de voor naamste voedingsartikelen dezer banken zijn, aanzienlijk in waarde achteruitgingen, zoodat ze bij executie het bedrag der hypotheek niet opleverden, werden de gezichten der directeuren erg lang en kregen zij 't dikwijls te -kwaad met de taxateurs. Een dezer heeren nu kwam op het uiterst royale denkbeeld, van bij executorialen verkoop die panden op het be drag van de hypotheek te brengen en, zoo er geen hooger bod kwam, ze zelf te nemen. Een voorslag door de hypotheekbanken natuurlijk in dank aanvaard en werkelijk door den taxa teur in practijk gebracht. Maar hoe P met Vargent des autres, zooals de held van de Balzac het noemde. De man richtte eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van huizen op, met zichzelf als directeur, en kocht al die minstens quaestieuze panden voor rekening der maatschappij, die dan de hypotheek bij de bank overnam. Het kwam er dus eenvoudig op neder, dat de aandeelhouders van de hypotheekbank werden gesauveerd ten koste van de aandeel houders der nieuwe maatschappij. En du zegge men nog dat de naamlooze vennootschap niet nuttig zijn! Verleden Vrijdag is een telegraafkantoor te NieuwYork afgebrand. De schade wordt op 150 000 dollars geraamd, en alleen aan de kordaatheid der brandweer is het te danken, dat niet een aantal menschen het leven hebben verloren. Verscheidene vrouwelijke en mannelijke bedienden van een restaurant in het gebouw stonden op het dak dat ver boven de belendende huizen uitstak eu eene ladder bleef nog 50 voet te kort. Twee spuitgasten nu wierpen den onge lukkige)) een touw toe hetwelk door eene telegra fiste werd vastgemaakt, waarop zij langs het touw naar boven klommen en voorts onder het gejuich der menigte de zeven in nood verkeeren den neerlieten. Een oogenblik later stond het geheele dak in vlam. Te Kamerijk heeft een Rijselsch student al speleude een gerste-aar ingeslikt en is drie dagen later, zonder lijden, naar men meent, aan eene langzame verstikking overltden. De aar schijnt in zijne keei te ziju blijven steken. lste Klasse. Trekking van 21 Juli Prijs van f 20000: No. 11618 n e 2000: 8635 1500: 16325 1000; 7057 400: 20727 200: 11338 13634 16167 I 100: 2638 9554 15754 19179 lste Klasse. Trekking van 22 Juli Prijs van f 5000: No. 4154 1500: 9790 „1000: 19931 „400: 11944 14725 100: 5458 5614 7913 9404 14282 17721 Hoorn, 19 Juli 1890. Aangevoerd: H. L. Karweizaad f 9.75 a 10. Mosterdzaad f 16.a 18. 8 Paarden f 100. a 180. 2 Kalveren t 11.— a 24. 65 Schapen 1 21.a 34. 40 magere Varkens f 12.a 22. 79 Biggen t 7.a 10.— 5000 Kipeieren f 3.25 a 1500 Koppen Boter, 5.2, lood f .55 a .57' 75 HL. Aardappelen p. HL. f 2.50 a 3. Allernaar 19 Jnli 1890. Aangevoerd 1 Paard f 120.— a 11 Koeien en Ossen f 180.a 260. 17 nucht. Kalveren f 10.a 18. 20 Schapen f 16.a 20.— 40 Lammeren f 10.a 16. 54 magere Varkens f 17.a 20. 365 Biggen f 7.50 a 10. Boter per kop f ,65 a .67' Kipeieren f 3.50 a 4. Allernaar, 21 Juli 1890. Aangevoerd 4 Koeien f 230.a 250. 209 vette Kalveren f 40.a 90. (per kilo f 0.75 a —.85) 21 Nuchtere Kalveren f 12.a 20.— 94 Schapen f 24.— a 30. 197 vette Varkens per P. f .42 a .50 35 Magere dito f 17.— a 19. JPurmerend 22 Jnli 1890. Aangevoerd Aangevoerd 457 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1399 K. G. Boter f 1.a 1.10, per K.G. 267 Runderen, prijshoudend, handel traag. 22 Stieren. 24 Paarden. 213 Vette Kalveren per Kilo f .60 a.80, handel stug. 104 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 22.handel stug. 188 Vette Varkons per Kilo f 0.36 a 0.49, handel stug. 92 Magere idem per stuk f 14.a 22. handel stug. 264 Biggen per stuk f 6.a 10.handel stag. 872 Schapen, prijshoudend, haDdel traag. Lammeren, handel stug. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 3.50. Eendeneieren f 3.20 a E dam 19 Juli 1890. Aangevoerd Aangevoerd 98 stapels kaas, wegende 22881 P. Hoogste prijs f 28.50. een goed loopend. v» 'met 1 jaar garantie. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Depothouder Th. Bij post, aan de Laan te Schagen, a 60 Cents per flacon met penseel. agerbier j j Ter Boek-, Courant- en Snelpersdrukkerij van J. WIN- KEL te SCHA.GEN, kun nen terstond een paar geplaatst worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3