tie 11AISMEN TE KOOP: TE KOOP: BOLDOOT's Eau de Cologne MLR WE LIJNKOEKEN T. D. DE Taalstudie zonder Meester. muzieklessen G. VAN OS, Notaris te Zijpe. SCHAPENHOUDERS. GRONDNOTENKOEKEN, SCHEIKUNDE door Zelfonderricht, DE NATUURWETENSCHAPPEN door Zelfonderr/c/if en DE WISKUNDE door Zelfonderricht, ffiDg iaatscippij, P. R o g g e v e e n, S c Openbare Verkooping. C. BoonacRer. Openbare Verkooping. Boonacker. Openbare Verpachting in de ZIJPE, Air. SLOOS te Winkel ei H. A. J. T. 18PÏCK OBREEN te flempi, De Rotterdamsche Huizen, Inboedels,Vee, Hooi enz,, van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machinekaiiimen en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, BINT- ROTTING, enz. AdresWed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401. KAASPERSEN Tan ptal Ém constructie, Timmerman, Blaauboer Co., te Schagen, Kapitaal f 400,000. Be Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co. voor Schapen en Lammeren, m ROMEIN en OÜDENHOTEN te Heiier, De lieclc en halve wUnflesschen, waarin van T. D U Y V I S J z., te Koog aan de Zaan, Handelaars, die mijne koeken verkoopen hebben ste^. vrijen toegang' tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo op een schriftelijk handelaar, door wien zij ile koeken ontvangen. Fransch, Duitsch, Engelscli, Latijn, Grieksch, Italiaansch, Spaansch, Zweedsch, Deensch-Noorsch, HoIIandsch/ Maleisch door Zelfonderricht, Javaansch door Zelfonderricht 1 W. IMHULSEN, Steeds voorhanden de stilst werkende Naaimachines vanaf f 20.— UTBECHTSLHE Kantoor: IMoiniietoreii- gracht, H. 655. J. W. Schilbart, Mr. H. Waller, Mr. D. J. 11. van Eeden, Mr. J. .1 Metelerkanin, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit veraekerill-eii van kapitalen, uit te betalen bii over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke- Ondergeteekende, organist^ DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR SINGERHORN, zou gaarne des Zatcr* dagS te Schagen en Omstreken willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, alkmaar voorheen: C. ZKBB10' J f i V a r k e n s v I e e s c k Ten herberge van DIRK KIST, te KOL- HORN, zal op Ilinsdag, 29 Juli 189 O, des namiddags een ure, in het open baar worden verkocht 1. De Boerenbehuizing met Aanhoo- righeid, Ert en Landerijen, aller gun- stigst gelegen nabij K o 1 h o r n, onder de gemeente Barsingerhorn, kadastraal bekend in sectie, B, onder de uummers 1048, 1049, 250, 204 en 249, te zamen groot 4 Hectaren, 74 Aren, 10 Centiaren. 2. Het Burgerwoonhuis met Aanhoo- righeid en Erf, op het dorp te Bar singerhorn, bewoond door S. KOS en kadastraal bekend in sectie C, onder num mer 684, groot 5 Aren, 50 Centiaren. Een en ander behoorende aan den Heer JAN BEERS Cz., te Kolhorn. Nadere informatiën worden verstrekt ten kan tore van den te Schagen gevestigden Notaris Na bekomen rechterlijk verlof, zal op Za terdag2 Augustus 1890, des avonds 7 ure, in het koffiehuis van C. HUIBERTS te SCHAGENT, in het open baar worden verkocht Het Huis, waarin sinds onheug lijke jaren slagerij, met Aan- hoorigheid, Erf en Werf, aan de Bierkade te Schagen, kadaster, sectie G, no. 815 en 317, groot .04.75. Behoorende tot den boedel van wijlen de echtelieden K. PLOEGER en A. HILBRAND. Nadere informatiën verstrekt de Notaris op Zaterdag, den 26 Juli 1890, avonds 6 ure, ten huize van den kastelein G. VEUGER, aan de Vlotbrug in den Sint Maartensweg, van: De TIENDEN der Graan'en Zaad gewassen, te velde staande in de blokken 1. de Zuider II, in de Zijpe, 2. de Ooster IN", in de 3. de Wester IN, in de Eigendom van de Hoog Geb. Vrouwe G r a v i n n e BENTINCK. De Notarissen zullen op 13 Augustus 1890, publiek verkoopen, des voormiddags 10 ure, in de herberg „het Schippershuis"te HYPO- LITUSHOEF op WIERINGEN, A. Een Huis en Erf, met 2 perceelen Bouw- en Weiland, staande en gelegen te Hypolitushoef op Wieringen, groot 54 aren, 20 centiaren. Toebehoorende aan Jb. KEIJZER Jzn. B. Een Huis en Erf, gelegen te Westerland op Wieringen, groot 3 aren, 30 centiaren. Thans bewoond door C. TIJSEN. Breeder bij billetten omschreven. v J,WA/ IIXUUM J verzekert tegen brandschade tegen vaste premie zonder inleggeld. Aanvrage om verzekering en alle inlichtingen te bekomen bij den Agent X>. IP. Westenberg te HARINGHUIZEN, alsmede bij II. Westenberg te SCHAGEN. een zoo goed als nieuwe hondenkar met nieuwe tuigen, en een span betuigde trekhonden, oud 1V2 jaar, hoogte 72 c.M., glad zwartharig met bruine teekens. Te bevragen bij Dk. ROB, te INKEL. ad f IS.— per stuk, waarvan de beste resul taten zijn te zien bij den beer J AN BUTPER te Oudkarspel; benevens zoo goed als nieuwe Kozijnen met Kamen, te bevragen en te bezichtigen bij J. VAN ZALINGE, Mr. Timmerman te Oudkarspel. Brieven franco. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFR1ESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band h 3s/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor worclt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4*/* pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. PIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis (,d# Beurs," te Schagen. het eenig afdoend middel tot volkomen uit- roeiïng en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in tl. van 5 lo 20 en 30 schapen, k f 0.37 Yj, f 0.75, f 1.50 en f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te OudesluisJoh. v. d. OORD Te 't Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna PaulownaSchipper VOLDER. Te SchagerbrugSchipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT. en Wie in verrassend korten tijd VREEDE TALEN wil leeren lezen, schrijve- en spreken (zonder meester), schaffe zich aan (elk compleet in 18 brieven a 60 cent, dus f 10,80.) (elk compleet in 12 brieven a 60 cent, dus f 7,20.) bewerkt door A. A. ROCKOFF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven a 60 et., dus/7.20. bewerkt door A. A. FOKKER, uitgegeven onder toezicht v. Mr. G. J. GRASHUIS, Lector te Leiden. Compl. in 15 brieven ti 60 ct., dus 9.-, >1 bewerkt door Dr. A. J. C. Snijders, Leeraar H. B. S. Zutphen, compleet in 2 cursussen, ell afzonderlijk verkrijgbaar, versierd met een groot aantal gravures. Ie Cursus (anorganische Scheikunde) cplt. in 30 brieven a 60 cent, of f 18.— Ile Cursus (organische Scheikunde") eplt. in 30 brieven a 60 cent, of f 18.—. bewerkt door J. H. van Koten, Natuurk. Ingen. Amsterdam, elk afzond, verkrijgbaar in li' brieven a 60 cent, dus f 7.20. Uitvoerige proeven van bewerking en prospectus alom gratis verkrijgbaar. Zutphen. j W. J. THIEME Cie., Uitgevers, He nog- voorhanden zijnde zullen legen spotprijzen worden opgeruimd. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E, 9. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren te. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F. j' Grielen, Correspondent te SCHAGEN of bij den Agent, J. Castricum. EL E ESCHH O UIVE HIJ van Prijzen van het vleesch zijn Koevleesch: rn| LAPJES, 47Vs ct*Per i' 1 ROLLADE, KLOMPSTUKs _2y zonder been, BCEUF RIBSTUK, met 1 RIBSTUK, been, j ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.50 OSSEbiHAAS, 60 it gelardeerd 7 0 47 V3 65 47 V, ii t r i i n u i i i r j i i i t LAPJES, 42V, Ct. KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT Prijzen van Woj® METWORST 50, LEVEBVJ BLOEDWORST 25, PEKEL V k, SAUCIJSJES 427. cent. Alles Snelpersdruk van J. WINKEL, teScbg„ 42v' V 40 i l I e 40 47 Vs 42 Vs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4