34ste Jaargang. ITo. 2423. il EBT M Zondag, 27 Juli 1890. UitgeverJ. WI N K E L. Bureau: SCH AGENT, liaan» D, 4. }eïü66iite behagen. Bekendmakingen, Vasthouden van Eenden. Binnenlandsch Nieuws. Schagen, 26 Juli 1890. Postkantoor Schagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe- aden in de le helft der maand Juli 1890. Roman van H. VON OSTEN. SLOT VOLGD. SGHAGER 1 COURANT. Atafflit- Liliflla verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater- - a Bii inzending tot *s middags 12 ure, worden ADVER- g a t o n u i jjTIÉN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. UOEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f3.Franoo per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 6 regels f0.25; iedere regel meer f 0.05 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien art. 103 van het politiereglement dezer Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat na! heden tot ,'en met 30 September a.s. de nder. binnen deze gemeente opgesloten of gehokt jeten worden. Nalatigheid is bij politiereglement strafbaar steld met eene boete van hoogstens drie gulden. Schagen, 18 Juli 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. imen der geadresseerden. Plaatsen van bestem. Verzonden geweest naar Amerika, i Dirksborn, A. Bregman, Passaic. Onze gemeente, tellende 3155 inwoners, eft een schuld van f 48.730. Niet ondienstig is het, deze verhouding eens vergelijken met andere gemeenten in onze oiincie, en dan wijzen wij o. a. op de volgende tallen: Alkmaar 15.000 inwoners f 271-000. Am- :tiam 400.000 inwoners f 54.000.000. Edam iOQ inwoners f 136.000. Enkhuizen 6500 woners f 62.000. Haarlem 51.000 inwoners I.250.000. Helder 22.000 inwoners f 74.000. oom 11.000 inwoners f280.000. Medemblik 000 inwoners f 8.000. Monnickendam 2800 woners f 25.000. Mniden 2100 inwoners II.000. Naarden 3.000 inwoners f 6 000. 5' DERDE HOOFDSTUK. Aan den doodel Eigenhandig! Neen, deze on*e, krachtige hand kan zich niet meer uit rekken, om het afscheidswoord te ontvangen ffl de vrouw, die in den donkeren nacht het J18 ontvluchtte! Waarom? Waarheen? Wie 'gt_ het? Misschien wist de doode het, maar zij de v vcrmoedt zeker niet hoe dicht de aar echtgenoot reeds genaderd wasl 'elk e6n ëohoimzinnig drama is hier afgespeeld? irr« ''Ofhergt de zooeven verstrekene, >rre zomernacht? rus_ten blijve," dacht Lucv. „Majoor ls dood," zeide zij nu zacht tot do Hii is V j6 een kreot van ontzetting slaakte. Qeelnbt eJ)moi'gen vroeg op de jacht ver- wam het; aan d0 bedienden mede; ik e'deu nj?vrouw y°n Schlingen voor te be- 'örhandigen2»1 brief aa" majoor Kehler ,8 kamn^00»? 8roetend het hoofd en verliet haastig de h 1 j was ^aar 200 benauwd in dit huis. :l uit2i„U'S ,eur ODtmoette zij een ernstig en deftig 'm. gevolgd door een politiedienaar. 1S, de bediende van mevrouw von eer fmulat Scipio?" hoorde zij den edaao^d^011 ïon8fin y ragen, die de dour open ,Sci° 'ZC'"e &00*0 °"ëen °P- at (jT0 weet het niet, maar ik geloof, ejjeu ,*ef? ra; niemand heeft hem sedert gisteren ut8|e|'(j 8t°tterde de jongen onthutst, de oogen den politieagent gericht houdende, fa* 200Hm, kan ik dan misschien I den majoor, of uwe mevrouw spreken beeft haast." Nieuweramstel 23.000 inwoners f 1.500.000. Purmerend 6.000 inwoners f 143.000. Wor- merveer 5.000 inwoners f 155.000. Zaandam 15.000 inwoners f 200.000. Aan belanghebbenden wordt bekend ge maakt, dat met 1 Augustus a. s. de heffing van schoolgeld op de Bewaarschool weder zal zijn als voorheen. Te beginnen met Maandag 4 Augustus zal dus voor ieder kind, dat van't betalen van schoolgeld niet is vrijgesteld, moeten worden voldaan 10 cents per week, bij vooruit betaling te voldoen. Wat 't handwerksonderwijs betreft Mejuf frouw Verueij stelt zich voor, dit te geven op den ouden voet en op de vroegere conditiën; zoodat voor een kind beneden den leeftijd van 10 jaren, dat slechts een uur per dag onderricht ontvangt, per week 10 cent wordt betaald; en voor kinderen, die twee uren onderwijs genieten 15 of 20 cents, al naarmate zij den leeftijd van 10 jaren niet of wel hebben bereikt. Yoor liefhebbers van schilde- r ij e n wordt nu zie achterst, adv. Lokaal Céres een prachtige gelegenheid aangeboden voor slechts fl deel te kunnen nemen in de verloting van een kunstschilderij. Ieder belang stellende heeft vrijen toegang tot bet lokaal Céres, aihier, in hetwelk dit schilderij gedurende eenige dagen ter bezichtiging wordt gesteld. X Te CaHantsoOg is eenig nieuw hout aangespoeld, bestaande in battings, platen en schroten. Het is verschillend gemerkt. Ook de hoofden der scholen op Tessel ontvingen een schrijven van hun districtsschool opziener, om proeven te nemen waar dit noodig en mogelijk is, met eene vroegschool, die 's mor gens voor 8 uur begint voor leerlingen, die veldarbeid verrichten. Trein 116 van den Helder naar Amster dam ontspoorde Woensdagavond nabij Koog- Zaandijk, waardoor de bagagewaggon en een personenrijtuig geheel uit de rails geraakten. „Ach, mijn God, mijn God!" jammerde de kamenier, die nu met twee andere dienstmeiden toesnelde. „Mevrouw is verdwenen, niemand weet waarheen, en hier, gravin Tannenberg, zegt dat de majoor dood is." Op een vragende blik van den beambte knikte Lucy ernstig met het hoofd. „Het is waar. Majoor von Schlingen is heden morgen op de Korhanenjacht in Hohenwaldau verongelukt." „Dan hebben wij hier niets verder te doen," zeide hij, wierp nog een schuwen blik op de villa en begaf zich, vergezeld door den agent, naar de stad. De morgenzon weerkaatste zich in den water straal der kleine fontein, in de bloeiende hees ters tjilpten en floten de vogels, de prachtige kunstige bloemperken schitterden en geurden in rijke kleurenpracht, en door dichte jalousiëu be schermd tegen de nieuwsgierige blikken der buitenwereld, stond de fraaie villa daar onbe heerd, haar treurig geheim verbergende. Ook in de studeerkamer van den kommandant, graaf Tannenberg, waren de jalousiën neergelaten, en een bleeke man zat daar en staarde op een brief, welken hij in de hand hield. Deze hand beefde, maar die van den schrijver had niet gebeefd, want de letters waren vast en scherp nederge- schrovendie hand had ook niet gebeefd, toen de man zich zeiven doodde. Dit schrijven luidde: „Mijnheer de Graaf! „Terwijl gij het bezoek van mijn secondant verwacht, komt deze brief, en hij, voor^ wiens pistool gij u moest plaatsen, begeeft zich tot zijn eeuwigen rechter. „Waarom ik deze wijze van oplossing gekozen heb Ten eorste, omdat uw pistool mjj niet zeker genoeg was, om mij te bevrijden van een leven, hetwelk mij tot een last is geworden. Dan echter nog iets. Of de vrouw, om welke wij zouden duelleeren, is eene ellendelinge en dan zou het zonde zjjn, uw leven, hetwelk dat van Ongelukken badden daarbij niet plaats; alleen de conducteur Weers bekwam eenige kneuzin gen, waardoor hij niet in staat was ziju dienst verder te vervullen. Het materieel bekwam nog al schade en de reizigers waren genoodzaakt uit te stappenalle aansluitingen werden daar door gemist. De brand in de Gravenstraat te Arasterdam. Vrijdagnacht te half een meende de heer Arnd, die liet bovenhuis bewoont, gelegen boven het magazijn van kantoor behoeften van de firma J. J. Arnd Zonen in de Gravenstraat, dat in de daarachter gelegen Stoomdrukkerij en binderij van dezelfde firma in twee naast elkander gelegen perceelen ge vestigd, eenig onraad was. Toen hij de deur van een der lokalen opende, sloeg hem reeds de vlam tegemoet, zoodat hem nauwelijks de tijd overbleef, om zich met zijne buisgenooten door het magazijn van kantoorbehoeften te redden. Inmiddels had reeds een viertal bezoekers van een café aan den N.Z. Voorburgwal de politie post op den hoek van den Molsteeg kennis gegeven, dat in de' stoomdrukkerij van genoemde firma brand was uitgebroken, waarop onmiddel lijk de brandweer werd gewaarschuwd. Deze was zeer snel ter plaatse, schroefde dadelijk vier vechtkranen aan. A! zeer spoedig waren bovendien zes stoombrandspuiten in wer king en wierp de Jan van der Heijden, die in den Singel positie bad genomen, een massa water in de vlammen, die uit de stoomdrukkerij en binderij van alle kanten, ten hemel sloegen. Het terrein om den brand te bestrijden was zeer lastig. De eigenlijke focus moest gezocht worden in het achtergebouw, dat op het Blaeu Erf uitkomt, een smalle steeg, die weer toegang geeft tot de steegjes en slopjes van het welbe kende Hol. De stoomdrukkerij en binderij waren dan ook al zeer spoedig één vuurzee, terwijl de Noordewind de vlammen langs een luchtbrug dreef naar het magazijn van kantoorbehoeften en naar de woning van den heer Arnd, die dan ook nagenoeg geheel zijn uitgebrand. een verdienstelijk soldaat is, op het spel te zetten of gij hebt haar verleid, en wil ik niet, dat mijn dood door uwe hand u belet, hare eer door een huwelijk weder te herstellen. Voor mij is het leven toch verwoost. Uw bloed wascht in mijne oogen de vlok van mijn eer niet af. Ik kan niet langer leven. Voor de zon weder opkomt, voor ik nog gedwongen wordt weder een mijner kame raden in de oogen te zien, moet het afgeloopen zijn. Bewaar het geheim terwille der eer van een oubevlekten naam. Frans von Schlingen. Wiesenau, d Nog denzelfden avond verliet graaf Tanneberg voor altijd Wiesenau. Donker blauw, gelijk de heldere herfsthemel, lag daar het meer Genève. De zonnige lucht wordt verfrischt door een aangenaam zomerkoeltje. De zieken gevoelen zich gesterkt, en de gezonden worden geprikkeld door verhoogde levenslust. „Het heeft heden nacht boven in het gebergte gesneeuwd," zeggen de ervarenen badgasten, en werkelijk, de frissche koppen der reusachtige bergen schitteren in het blinkend witte kleed der sneeuw. De Rébat, een zachte middagwind, doet het water van het meer in kleine golfjes rimpelen. Hoe heerlijk is de natuur! Het gokrijsch dor zeemeeuwen die elkander den buit betwisten, klinkt ver over bet water, van de wijnbergen weerklinkt het bedrjjvig leven der wijnleze, het gelach on gezang der plukkers, het geluid der klokjes, welke de muildieren dragen, die de beladen wagens wegtrekken, het gekrijsch en gejuich der kinderen. Te midden van 'deze dagelijksche bedrijvigheid hoort men den klank eener schoone vrouwenstem zij komt uit de kleine boot, welke het slot Ghil- lon nadert. Er is een gevoel van geluk, hetwelk zeer nauw verwant is aan de smart, het doet de oogen Tochtig worden en verwekt in het arme men- Te twee uur eindelijk kon de brandweer met zekerheid verklaren, dat zij het vuur geheel onder den voet had en het bleek toen dat de belendende gebouwen aan de westzijde de likeurstokerij van den beer H. Bootz, aan de Oostzijde de boekbinderij der Firma Stokkink Van Lith, slechts ernstige waterschade hadden geleden. De oorzaak van den brand is onbekend. Van den inventaris, ook vaD het magazijn van kantoorbehoeften is weinig of niets gered. Naar men mededeelde is alles tegen brandschade verzekerd, maar zullen tijdelijk ongeveer honderd personen door deze ramp zonder werk zijn. Het snelle en krachtdadig optreden der brand weer werd door de personen, die bet eerste begin van den brand hadden bijgewoond, zeer geprezen. Omtrent het vermoedelijke geval van vergiftiging te Amsterdam deelt de Echo mede Sedert November 1885 woonde mej. Wilhel- mina Jacoba Smissaert ten huize van mejuffrouw Aafke Kuijpers, in de stille en deftige Tessel- schadestraat. Juffr. Kuijpers, die leerares is in den zang, aan de Tooneclschool, en ook veel particulieren lessen geeft, heeft het fraaie boven huis op den hoek van de Stadhouderskade in huur en bewoont dit met eene dienstbode. In de letterkundige wereld is zij geen onbe kende. Zij was het o. a. die destijds mevr. Frenkel-Bouwraeester op taalkundig gebied tot leermeesteres strekte. Gelijk baar voornaam reeds doet vermoeden, is zij van Eriesche afkomst. Den 3en Maart 1847 werd zij te Eraneker geboren en is dus op dit oogenblik ruim 43 jaar oud, of iets meer dan 10 jaar ouder dan mej. Smissaert was, toen deze den 16en Juni overleed. Tusschen beide dames heerschte eene zeer vriendschappelijke verhouding, gelijk ook tal van andere dames groote genegenheid voor mej. Kuijpers gevoelden. Zoowel de zuster van de overledene, mej. Lucie Smissaert, als de dame, bij wie zij te Oosterbeek logeerde, freule Berkhout, Bchen hait de bange gedachte, dat niets ter wereld op deze wisselvallige aarde bestendig is. Zulk een diep gevoel spreekt uit de warme bruine oogen der jonge vrouw, die leunt tegen de borstwering van den muur, welke den tuin van het pensionnaat Lorruis van het meor afsluit. Wij kennen die jonge vrouw. Iets zwaarder, iets vrouwelijker is zij geworden, het schoone gelaat is niet meer zoo blozend, maar aantrek kelijker in zijn gezonde bleekheid; het is Elsbeth Mansfeld, wier oogen ons tegenschitteren. Een zware tijd ligt achter haar, zij heeft zich als heldin gedragen en mag nu haar duurgekocht geluk in ruime mate genieten. Nog is Mansfeld, ofschoon uiterlijk weder het beeld van mannelijke schoonheid en kiacbt, in het berstellingstijdperk; hij mag er nog niet aan denken, weder in dienst te treden, boe vurig hij er ook naar verlangt. Zijn verlof is tot uan het voorjaar verlengd den winter zal bij hier doorbrengen. Graaf Ahlden wenscht dringend, dat zijn schoon zoon den dienst verlaat en zich afkoopt, maar Mansfeld kan daartoe nog niet besluiten hij is met lyf en ziel soldaat. „Ik kan mij mijn leven bepaald niet anders denken, dun in het regiment," zegt bij tot zjjno jonge vrouw, en met haar volle toestemming zit hij nu in het tuinhuis een brief te schrijveu aan zijn schoonvader, waarin hij dezen meldt, dat hij bij zjjn regiment blijft en dus afziet van het verleidelijke aanbod, betreffendo een riddergoed van zevenduizend morgen met een prachtig slot, op een halve mijl van den spoor en de provin ciestad en wat al niet meer. „Wees zoo goed, mevrouw!" hoort men nu de stem van den oberkellner uitroepen, en Els beth ziet, hoe hij met zijn gewone hoffelijkheid eenige nieuwe gasten den tuin binnenleidt. De jonge dame, een lange, slanke gestalte in sierlijk touristen-costuum met een rond, gesluierd hoedje, let evenwel weinig op de pracht van den tuin, maar spoedt zich de trap op naar Elsbeth.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1