SW.-.&i UIT DE Hij was dan ook weinig genegen om het vermogen van zijne schoonzuster op deze eerste aanmaning af te staan, en wendde zich tot Mr. J. Pijnappel om raad. Op de vraag echter van den rechtsgeleerde, of mej. S. bij haar leven wel eens onder curateele was geplaatst geworden, moest de heer Van Marken een ontkennend antwoord geven. „Dan zijt gij verplicht, te be kwamer tijd de nalatenschap aan de krachtens akte wettige erfgenaam af te dragen," was nu het antwoord des heereu mr. Pijnappel. Kort daarop voldeed de heer Van Marken aan dezen raad, door al hetgeen hij van mej. Smissaert beheerde, ter beschikking te 9tellen van een notaris te Arnhem, voor wien de akte van schenking verleden was. Het bericht van de Avondpost, dat de winkelier te Amsterdam, bij wien zinkwit gekocht is, ontdekt werd, wordt door het lïblad aldus be vestigd en aangevuld De justitie heeft bij alle handelaren in verf waren en drogisten het portret van Aafke Kuij- pers doen vertoonen, dus ook ten huize van den heer H. Zirschkj, Lange Leidsehedwarsstraat 47. Deze herkende zonder aarzelen in het hem vertoonde portret dat van eer.e dame, die in Mei jl. in zijn winkel voor een stuiver zinkwit kocht (7,0 kilogram). In den winkel was op dat oogenblik ook aanwezig de heer A. Zirschkj, een neef van den winkelier, die eveneens onmid dellijk het portret herkende. Bij den aankoop was ook nog een praatje gehouden, want de heer H. Zirschkj, meenende dat zinkwit wel niet voor eenig ander doel zou worden gebruikt dan om verf aan te maken, vroeg of er geen olie bij noodig was. De dame antwoordde ont kennend. Nadat beide heeren Zirschkj door den rechter van instructie waren gehoord, zijn zij Donderdag avond jl. bij de verdachte in de cel gebracht. Pertinent en dadelijk herkenden beiden ook nu Aafke Kuijpers als de vrouw die in den winkel het zinkwit zich had aangeschaft. z/God, dat is valsch, dat is valsch", zei de verdachte, overigens vrij onverschillig de zaak opnemende. Zij toonde eenige voldoening tot en de heeren Zirschkj den hun vertoonden mantel niet her kenden als een kleedingstuk dat de verdachte dien avond zou hebben gedragen. Het moet echter reeds zijn gebleken dat die mantel na Mei jl. is gekocht. Nog wordt in deze zaak door de Amst. Ct. het volgende gemeld Eene gewichtige getuigenis zal ongetwijfeld zijn die van mej.' C. van Steenhoven, zoogzuster van de overledene freule Smissaert. De moeder van genoemde juffrouw is den 23en Pebruari dezes jaars overleden, onder even zouderlinge omstandigheden, terwijl haar ziekte met dezelfde verschijnselen gepaard ging als die der overledene freule, welke ziekte 9 dagen duurde en door dr. Butöt verklaard werd voor bronchitis. De gronden, waarop deze beide sterfgevallen in ver band gebracht zijn met al het geheimzinnige, dat deze geschiedenis omringt, zijn de volgende: De overleden juffrouw Van Steenhoven was reeds 38 jaren met de famielie Smissaert bekend, bij wie zij hare diensten als min vervulde. Dat zij bij de oude mevrouw Smissaert in zeer hooge gunst stond, kan blijken uit het feit, dat haar door de oude mevrouw bij testamentaire be schikking een maandgeld werd toegevoegd van f 10, dat bij haar dood zou ophouden. Een ander feit, dat niet van belang ontbloot is, is het volgende De vorige week meldden zich bij de genoemde juffrouw C. v. Steenhoven de beide freules Lucie Smissaert en Teding van Berkhout aan, en vroegen teruggave van brieven, die de overleden juffrouw Van Steenhoven ontving toen freule Smissaert nog in leven was. Deze brieven waren van zeer intiemen aard, hetgeen te verklaren is uit de langdurige en goede verstandhouding tusschen juflr. Van Steen hoven en de familie Smissaert. De verklaring, dat deze brieven verbrand waren, moet aanleiding gegeven hebben tot een heftig tooneel tusschen genoemde juffrouw C. Steeuhoven en de beide freules. Juffrouw C. v. Steenhoven, die na al het ge beurde in deze zaak natuurlijk verschillende vermoedens begon op te vatten, begaf zich naar den heer Aan Ledden Hulsebos, een der schei kundigen, die in deze zask werkzaam zijn, en legde genoemden heer hare vermoedens bloot. Deze raadde haar aan, de justitie met een en ander in kennis te stellen, hetgeen zij dan ook deed. In verband hiermede, is zij voor den rechter commissaris gehoord, waar zij hare verklaringen en vermoedens heeft herhaald. Het verhoor duur de van 's morgens half 10 tol 2 uren. In de gemeente Vries (Dr.) heerscht weinig harmonie onder de gemeenteraadsleden. Vier leden, ten derden male herkozen, bedankten voor de eer, zoodat de raad thans uit 3 leden bestaat, waaronder de burgemeester, de heer Ebbinge Wubbcn, tegen wien de oppositie jjericht is. Van den aard dier opposite geeft het vol gende verslag over de jongste raadszitting eenig denkbeeld. De heer J. Lammers: Mijnheer de voorzitter, als alle punten ziju afgehandeld, wensch ik het woord over onzen geldelijken warwinkel en wel weHSch ik u te vragen hoe al die zoek geraakte duizende guldeus terecht zullen komen? Het tekort van T. Kiers (den ontslagen gem.- ontvanger) is door hem zelf en zijn borgen aan gezuiverd, doch het andere is er nog niet, en, optredend voor de belangen der gemeente, eisch ik en verlang ik, dat door u de zaak in 't reine wordt gebracht, en dat hebt gij ook beloofd. De voorzitter, burgemeester Ebbinge Wubben: Wat weet ik daarvan? Ik weet van niets. De heer J. S. Roelfsema (wethouder)Dan zal ik het geheugen van den burgemeester eens te hulp komen. Hebt gij, burgemeester, niet beloofd, al wat aan het te kort Van T. Kiers ontbrak, bij te passen? Ik roep daarvoor de andere raadsleden als getuigen. Verder wil ik u nog herinneren, dat gij hier in den raad heht verteld, dat gij de f 4000 extra-subsidie voor de school te Donderen, bij den heer Smidf, kassier te Assen, had uitgezet en dat de ge meente daarvoor een voordeeltje van f 60 rente zou behalen. Toen een paar raadsleden, de zaak niet vertrouwend, daarnaar onderzoek deden, bleek, dat de heer Smidi niets daarvan wist en volstrekt geen geld van de gemeente Vries ter belegging had gekregen, dus belogen hadt gij ons, mijnheer de voorzitter, schandelijk be logen; en ten laatste om u de maat vol te meten, heb ik hier het bewijs in den zak, dat gij voor den heer Gorter, rechter-commissaris te Assen, een stuk hebt geteekend, waarin gij verklaart, aan de gemeente Vries een som van f 2959 schuldig te zijn. Dit bewijs heb ik geteekend en wel van T. Kiers gekregen. De voorzitterWat kan mij Kiers schelen. De heer J. S. RoelfsemaOf u Kiers niets kan schelen, de verklaring van Kiers kan mij wel schelenhij is geen onmondig kind en weet wel wat hij ziet en hoort. De heer Meulenkamp (wethouder) Ik stel voor T. Kiers te laten komen, om zijn schrif telijke verklaring toe te lichten en te bevestigen. Voor uwe eer (geschuivel en gemompel in de vergadering) zou het goed zijn, als die zaak uit den weg was m. d. voorzitter. De voorzitterDe eer, wat is mij aan de eer gelegen De heer J. S. RoelfsemaDat wil ik geloo- ven, maar ik verklaar hier in de vergadering iemand, wien niets aan de eer gelegen is, voor een schurk, in staat tot alle schurkenstreken. Daarop ontstond een tumult en begonnen alle leden der vergadering zoo luid hun opinie te verkondigen, dat de burgemeester met een lijk kleurig gelaat de vergadering ontvluchtte en zijn troost zocht bij den veldwachter, vergetende de vergadering te sluiten. De heer Oosting, het eenige den burgemeester, volgzame raadslid, verklaarde nooit te hebben geweten, dat de boel zoo raar in elkander zat; dat had de burgemeester hem nooit verteld! In de medeelingen omtrent het Genees kundig Staatstoezicht in Limburg leest men Wegens het heerscheu der pokken langs de grenzen, werden de inrichtingen tot isoleering van lijders aan besmettelijke ziekten nader onderzocht. Te Maastricht en Roermond lieten deze inrichtingen niets te wenschen, daarentegen waren te Ejsden en Venloo meubilair en bedde- goed onvoldoende. Te Gennep waren alle ver trekken van het isoleerhuis ingenomen door het gezin van den gemeenteveldwachter, en was, met uitzondering van 2 ijzeren ledikanten met stroozakken, van meubilair en beddegoed niets te bespeuren. Ie Simpelveld was de ziekenbarak tegen f 30 's jaars en onder de verplichting van eventueel als ziekenoppasser op te treden verhuurd aan een dooven man, die het gebouw in eone volledige en vuile boerenhuizing herscha pen had. Het eenige meubelstuk, dat van gemeen tewege was aangeschaft, was een ijzeren ledekant, dat door de kinderen van het gezin in gebruik was genomen. In het centrum van Rotterdam kwam Donderdag een staljongen in een sigarenwinkel waar hij zijn hoofdhaar boven de gasvlam hield tot het bijna geheel was afgebrand, en het vuur daarna doofde door zijn pet op het hoofd te drukken. Hij verklaarde, dat hij dit deed om de kosten van haarknippen uit te sparen - „hij kon die vijf centen wel beter gebruiken"' Het departement Nieuwolda der Maat schappij tot nut van het algemeen heeft besloten aan de behoeftige schoolkinderen in den a s winter warm voedsel te verstrekken. Te Breedevoort heeft Donderdagavond, bij het vertrek van den aartsbisschop van Utrecht die aldaar aan jonge parochianen het H. Vormsel' had toegediend, een treurig voorval plaats gehad. Uit een oud kanon zou 't saluutschot gelosr wor den. Het kanon sprong, en twee jongetjes die zich bij het lossen in de nabijheid bevonden' werden gedood. D. „.men der ongeleide tapje» J H- Klom penhouder en 11. Helj.nk oud S en 1» n„ a|steker Rabeu is licht gewond. Nog worden de volgende bijzonderheden mede- geS'geschiedde meermalen dat het oude stuk geschut bij feestelijke gelegenheden dienst deed. Ditmaal waren twee ontladingen aangek°nd.gd, de eene te half 6, de andere te half 7 uren. Om de feestelijkheid van dit laatste schot nog te verhoogen, was de lading versterkt geworden men zegt tot 5 pond kruit en van eene buitengewoon stevige prop voorzien, bestaande uit natte graszoden. Het is aan deze laatste bijzonder heid dat het springen lan het st uk wordt geweten. Die zich met de bediening belast had, was een gepasporteerd Indisch militair. De bisschop, te wiens eere bet vuren plaats had, was op dat oogenblik reeds weder uit Breedevoort vertrokken. Wat het geval nog droeviger maakt, is dat het knaapje, wien het hoofd werd afgeslagen, liet eenig overgebleven kind was zijner ouders, die achtereenvolgens ook hunne overige kinderen door den dood hadden moeten missen. Aan het andere knaapje was een splinter in een der slapen gedrongen. De ongelukkige oud-soldaat viel bewusteloos neder en zal wellicht voortaan het gezicht moeten derven. Behalve hij werden nog verschillende personen minder ernstig gekwetst. In een gemeente der provincie Utrecht komen onder de opgave van den burgerlijken stand voor de volgende namen van personen, die zeer goed bij elkander passenWillem Gaarkeuken en Hendrika Braat en Hendrik Groen in 't Woud en Mietje Spring in 't Veld. Een arbeider te Gennep is door een paard doodgeslagen. Domela Nieuwenhuis zal bij de g r o o t e meeting voor algemeen kies- en stemrecht te Heerenveen op 17 Augustus niet optreden, wegens verblijf in het buitenland. In de gemeente De Lier heeft zich een geval van slaapziekte voorgedaan. Zaterdag van de vorige week werd er een vrouw door aangetast en gisterenmorgen was zij nog niet ontwaakt. Het gedrag van haar man, die gedurende dit ongeval steeds in staat van dron kenschap verkeert, wekt algemeen verontwaar diging. De gemeenteraad van Lemmer heeft besloten dat de torenklok aldaar voor kerkelijke doeleinden voortaan niet geluid mag worden. De spekslager E., wonende te Deventer, kocht vóór eenigen tijd een vet varken van een landbouwer uit een naburige gemeente, hetwelk onder de aflevering ten zijne huize stierf, in tegenwoordigheid van den eigenaar. E. waarschuwde de politie, die het doode dier in beslag nam, waarna het gekeurd werd en op bevel van den veearts aan de consumptie werd onttrokken. De boer eischte desniettegenstaande betaling, welke door E. werd geweigerd. Vandaar een proces. De kantonrechter te Deventer ont zegde evenwel Woensdag jl. zijn eisch, tot groot genoegen van velen, door welke uitsprak de eerlijkheid en de goede trouw van den spekslager in de hand gewerkt worden. De spekslager E. staat bekend als iemand, die er zich niet toe zal leenen, om zij medeburgers of anderen vleesch van zieke dieren te laten eten. Met 1 September a. s. treedt bij de Maatschappij tot exploitatie staatsspoorwegen in werking een nieuw reglement betreffende de organisatie der Maatschappij. Als chef van dienst der exploitatie treedt op de heer E. I. B. H. M. Engeringhals chef van dienst van weg en werken, met den personeelen titel van hoofd ingenieur, de heer J. Kalffals chef van dienst van dienst van tractie en materieel, met den personeelen titel van hoofdingenieur-werktuig kundige, de heer J. W. Stous Sloot. De heer jhr. mr. J. C. M. van Sierasdijk zal optreden als rechtsgeleerd adviseur. Te Eemnes heeft een belangrijke d i e f s t a 1 plaats gehad bij een onbemiddelden kleinen boer, die eenigzins afgezonderd woont. nld Tt bi! 6 Vark6nS a'8eleverd e" ^t geld dat hij daarvoor ontvangen had, gedeel- Met zijn huishoudster was hij naar het veld gegaan om gras te snijden, toe! een dief die zich waarschijnlijk ,u het naburige hout verscho- len had, van deze gelegenheid gebruik maakte om zijn slag te slaan. Door emie zijdeur, d anders met gebruikt wordt, verschaft! hij zich toegang tot de woning en ontstal den armen man de som van vijftig gulden. De minister van Oorlog heeft a f w ij A veriof naar huis te zenden. Maandag ontlastte zich b eene lievige onweersbui. Ou het °irsci dorp sloeg de bliksem in eene 'H gevolg, dat eene oude vrouw dieht"^' n>«tk gezeten werd getroffen. Zij ga't no 3h« leven, doch was een oogenblik dJL eDe'H. Ook de geit op de stal was dood V?f van brand in het dak was ei1 1'ËRS Persoonlijke dienste De Sneeier Ct. zegt in haar derde »£l dit onderwerp o. a "'kei *5 Om echter nog eens op de remplaat rug te komen, die we een onrecht gti' in onze maatschappij is het de uitw n?^m^ea een onrechtvaardig beginsel bovendie rPat zittende klasse had dit reeds lann- 6n' e V- en er een eind aan gemaakt hebben is het geval De zoon van den klei bouwer of van den daglooner gaat j den zoon van den rijke. Gave het C" me! aan den eerste een hoog, aan den kJ? laag nummer, dan zou het publiek8 vrede bij kunnen hebben hoezeer d placeering een onrecht is, dat derft vrij kocht. Men zou dan een leger van soldaten krijgen, voor de landsverdedi te wenschen voorzeker, maar althans vol een beginsel dat niemand onbillijk zal no° Het lot heeft echter anders beschikt Er zoo weinig vrije nummers dat beiden o kig zijn en moeten „dienen." De zijn zoon niet kan missen, moet voor L andere handen aan het werk stellen en rende de afwezigheid van den milicien 10009 om aan den kost te komen. Hard werken 9 armoede lijden is al dien tijd voor hem m gelegd. Of zou dit te sterk gekleurd De boer, die zijn eigen aardappelen verboni, zijn eigen koren oogst, armoede lijden? Maa bedenkt men dan niet dat hij voor zijne kei- pers ook betalen moet en dat een sober mul van aardappelen of meelspijzen toch waarlijk niet van overvloed getuigt En moest het nog als heilige plicht boven ieders deur geschreven staan, dat men zijne zoons een jaar aan'tTv derland moest afstaan, de werkman zou er vrede mee hebben, om een enkel jaar van zijn leven door te brengen met even als Adam in 't zweet zijns aanschijns zijn broed te eten Maar Ij dat onrechtvaardig beginsel zal zijn leed niet f weinig vergrooten. Zijn medemenscJi, de rijke, li hij die zich om 4 a 500 gulden niet omdraait, jr is van den druk ontheven Maar bemerkt ge dan niet, gij rijke, dat gij zoodoende den arme verbittert? Begrijpt ge dan niet, dat wanneer gij voor den arme de „dregs" overlaat, hij ten slotte van afgunst, re van nijd u met die „dregs" in 't gezicht zal werpen? Kunt gij, als ge u in zijn plaats stelt, hem dat kwalijk nemen Beseft ge dan niet, gij rijke, die zoo bang zijt voor dat verfoeide socialisme, dat ge met vuur speelt Maar ge noeg. 't Wordt hoog tijd dat de mindere man de tanden eens laat zien en toont moed genoeg te bezitten om zich niet te laten trappen- Gij bemiddelden, gij regeerders, waarom zorgt ge niet dat ieder inwoner van uw land, dat ieder lid uwer gemeenschap een exemplaar wa de grondwet wordt ter hand gestelden gratis, als je blieft, zooals dit bij iedere vereenigiig het geval is. Of betaalt die arme niet zijne contributie aan de gemeenschap Laten weeI toch over zwijgen, want het onderhoud van leger en wat er meer is, moet de arme n°! voor een deel meebetalen ook. Schande gruwelijke schande Ja, het volk van Nederland is meega®® en het geld is machtig, maarer zulft als er zoovele misstanden blijven bestaan, a' de arme moet bloeden in de beurs- arme zijne kinderen voor kanonnenvleesch verkoopen of leveren,; als de arme zie'1 alles moet laten welgevallen zonder zijn se te mogen verheffen in ons Parlement, er zu dan, zeggen we, tijden komen, dat de (v worden verwisseld. Gij, liberalen, die zuimd hebt, gordt u aan voor den stri] uwe geloofsgenooten, in deze de onairen, aan, om hunne beloften ges Vonk- doen. Wijs er hun op, dat het ftauw, flp terloos is, om zich zoo door Rome te 't sleeptouw nemen zegt het hun in t &e f)1 dat ze laag spel drijven door een p°'ltie geven en nemen. Wij de vaccine-vrijheid Rome de jj ceeringwij de hoofdleiding van het Home zijne beschermende rechten, e s Maar genoeg van die politiek 1) Ia ^r- Ons leger is tegenwoordig niet w e om niet We zullen het maar verzwij; den armen stumper geene harde ,0<)re(je]ijdet wordt te voegen we hebben te zeer met hem. Het Duitsche leger geacht. Waarom Dat zullen we u wei als ge 't niet mocht weteu. Duitse ^\\tt aan het volk zijne rechten. Het ken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2