Geen. Stout In m ank bussen Hfi Hd. SMIT. is zoo VERSTERKEND als het MERK Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand, ©emeente Schagen, Oemcente Zij pc. Marktberichten. Advertentiën. G. F. KOENEN M. J. KOELMAN, met stalen veeren sluiting. Verkrijgbaar bij jj jj Wacht u voor namaak. ren m,er>ht toe, bet eischt van allen, van 5 af tot den bedelaar toe, dat zij vóór ba-°'L,le als man in de wereld hun land nnne intii(] zullen dienen. En ons land Erg <Digen Jnt allen moeten belasting betalen, icon^0? verhouding meer dan de rijke zelfs, "•"t®allen kunnen meê gaan stemmen over Hen der gemeenschap, niet allen behoe- 1 Hand te dienen als soldaat. Arme paria's n revue over de verschillende partijen, waar- „nik verdeeld is naar aanleiding der kfe°nn;je_vrasg, zij ons besluit. We tellen er ^{o "de" anti-militaristen Jo" zjj die den tegenwoordigen toestand wil- jen bestendigen 3o de voorstanders van Persoonlijken dienst plicht, en t 4o Zij die den Algemeenen dienstplicht ïn- gevoerd wenschen. Gevoegelijk verdeelen we deze in twee ru- irifjMl de anti-militaristen. II de militaristen, d. i. 2, 3 en 4. Moesten we uit beginsel kiezen, we hielden ,t besüst met I. Het is de partij, die niet enkel irenhescherming, maar ook bescherming van b mensch in haar vaandel voert. Vrede op arde is de schoone leuze waarvoor zij strijdt n het zou ons heel wat dubbeltjes besparen, ,at zeer verstandig mag heeten. De omstan- igheden echter dwingen ons om vooralsnog lunt II te kiezen. Harde noodzakelijkheid om [e wortels in de aarde te moeten houden, wan eer die grond met ongedierte doortrokken rordt! HelaasWij moeten met de gemeenschap nee doenwe moeten a contre-coeur meê |oen aan 't soldaatje-spelen. De groote mogend- ieden eischen het bepaald van ons, als we onze maf han kei ij k h ei d lief hebben. We houden het las voorioopig met de militaristen. Maar dan ook eerlijk doorgevoerd. Geen nrecht, geen onrechtvaardigheid, geen bevoor- ecbting. Allen moeten meedoen aan wat Duitsch- sad, Frankrijk of Engeland van ons land orderen. Moeten wij op dat accoord Neder- Lnders blijven, weg dan ook met de rempla- pering, weg met de loting, dan ook alles in gelidDat is een gezonde toestand waarover emand zich dan zal kunnen beklagen. Geen edikanten vrij van dienstplichtgeen heerooms monikken vrij, maar alleen hij, die voor het rensonderhoud van zijn vader, zijne moeder zijne broers en zusters te zorgen heeft, 't Ware te wenschen, dat het spoedig zoo srd, tot heil van 't dierbaar Vaderland. Ver nedering van standen, verheffing van 't leger de volksgunst, daartoe moeten allen meê- rken, die niet alleen hun land, want dat 't voornaamste niet maar ook en vooral m volk liefde toedragen. Daarom dus, volk i Nederlandde persoonlijke dienstplicht, ilke deze Minister u aanbiedt wel niet afge- :zen maar daarbij gevorderd als uw goed recht: voering van Algemeene dienstplicht Tindaï contra Roose oom. Naar aanleiding van de Candi- ituur Tindal voor het district Arnhem, tenge- >lge van de bevordering van den afgevaardigde ooseboom, waarover deze voor zijn lidmaatschap sr Tweede Kamer moet bedanken, en de hou- wg der leden Rooseboom en Seyffardt ter zake h legerorganisatie, schrijft de heer Tindal in e Amstd. van Zondag 11. i/De strijd die gevoerd wordt om 's lands oafhankelijlcheid te verzekeren heeft eene goede öde, namelijk, dat hij het volk doet zien hoe ■'ter weinig zelfstandige mannen men aantreft 5 dat nog wel onder hen, die leiders willen 'Jn van de publieke openie. "Gij resumeert de interpellatie-Rooseboom in in paar woorden; welnu ik zal trachten het 1 een paar punten te doen. heer Rooseboom bespreekt de volken- chtelijke quaestie. Deze Afgevaardigde verde- g het beleid van de regeering met behulp n tal van aanhalingen. Hij geeft echter kennis n eiulieh tingen, die men op aanvragen uit iU1 eu'a'id heeft ontvangen, die licht zouden - bunnen verschaffen, maar waaruit blijkt, z standpunt der regeering geheel verkeerd is. Deel -6 -^ooseboom bespreekt de even- e uitwerking van een bombardement van ui i8S8' Hij verdedigt hel beleid van den ipjlef> "oewel hij hierdoor niet alleen in tegen- m T' m6^ onSeveer a^e deskundigen, maar e hetgeen hij zelf steeds beweerd heeft, dej b. e heeren Seyflardt en Rooseboora redden ^Urev"118-61 van Oorlog, door te weigeren eene ondigde interpellatie toe te laten, die Zn V'" ^en va' van dezen Minister tengevol- itog Q hebben gehad, daar ze hem zelfs in de w zijn grootsten voorstander tot een »D r man 8en,aa'ct zou hebben. 0a^ee heeren Seyffardt en Rooseboom worden 0( ,nadere aanleiding bevorderd van majoor »D 'v^nt'kolonel. i0„,.e kiezers moeten uitspraak doen over de '"8 van de heeren Seyffardt en Rooseboom." i "~,?P niiverheids-tentoonstelling te Kasan bevindt zich een 25-jarige boer, die, zonder arm en of b eene n geboren, met de tanden allerlei snuisterijen vervaardigt. De mis vormde man weet zich door zich rechts en links te keeren, langzaam voort te bewegen. Een jong dagbladschrijver, de heer Bell, te Londen, reed dezer dagen op een tweewielige vélocipède in de nabijheid van Alforth.in Lincoln- shire. Een onweder kwam opzetten en zijn voertuig werd door den bliksem getrof- f e n. Het voorste wiel werd in stukken geslagen en het handvat brak in twee stukken. Verbazing wekkend is het, dat de berijders geheel ongedeerd bleef, wat hij aan de omstandigheid toeschrijft, dat het handvat met zwaar gutta-percha was bekleed. De influenza breidt zich thans ook, volgens berichten uit Kopenhagen, uit naar IJsland. De ziekte kwam het eerst voor op de West- manneilanden en van daar naar de Zuidkust. Men is daar zeer bevreesd voor de ziekte, door de groote verwoestingen, welke zij voorheen onder de bevolking heeft aangericht. In 1843 stierven daar van de 57,000 inwoners ongeveer 2000 aan de influenza, en in 1866 ongeveer 1500 personen. De heete luchtstroom, „the hot wave," die van het westen naar het oosten over het vaste land van Amerika strijkt, doet in de hoofden der menschen allerlei onzinnige gedachten opko men. Het is b. v. geheel de schuld van de groote warmte, dat de volgende wedden schap in Buffalo werd aangegaan. Twee mannen zouden zien, wie van hen de strengste koude kon verdragen. Twee stukken ijs werden neerge legd en de twee mannen namen ieder bijna naakt, op een stuk plaats. Na een kwartier klaagde een der mannen over groote pijn, hij geloofde niet meer op ijs maar op een gloeiend kolenvuur te zitten; toch hield hij het nog een kwartier uit en storte toen bewusteloos neder. Zijn „partner" hield zich beter. Hij scheen een ijsberennatuur te bezitten, want hij bleef, in de aangenaamste stemming, een uur lang op het ijsblok zitten en stak toen de 60 dollars op. Het blok ijs was onder zijn lichaam zes kilo afgenomen. Te Norfolk in Virginia beweerde eene door de warmte geplaagde, dat niemand, al ware hij ook de sterkste mail, een gallon water bij droppels in zijn hand kon opvangen. Dadelijk vond hij een medelijder, die om 500 dollar wedde, dat hij het stuk zou uitvoeren. Maar de laatste verloor zijn weddenschap. Nadat 500 droppels van een hoogte van drie voet op liet midden van zijne hand waren gevallen, trok hij zijn hand terug, zeggend dat iedere droppel hem eeu geduchten stokslag toescheen en op zijn hand zag men een blaar ter grootte vau een rijksdaalder. „Gestadig vallende droppels hollen een steen uit." Een Duitsch vakschrift, vestigt de aandacht op het gevaar, dat voedering van paar den met versch hooi meebrengt. Meestal schreef men de slechte gevolgen daaraan toe, dat het versche hooi moeielijk is te kauwen en daardoor zwaar te verteren. Een Fransche commis sie, kwam tot de conclusie, dat het gevaar niet zoo groot was, als men over 't algemeen wel aannam, doch een geval, dat in het circus van Lorck te Luzern is waargenomen, komt hiermede niet overeen. Bij de paarden van dat circus deden zich plotseling zeer eigenaardige ziekteverschijnselen voor roode oogen, hevige koorts en zeer onregel matige hartslag. De diagnose van den veearts luidde: vergiftiging. Kwaadwilligheid was uitge sloten, het onderzoek van den bodem en het drinkwater toonde niets buitengewoons, het bloed was bacteriën-vrij, de baver was zuiver en de sectie gaf geen bewijs van de aauwezigheid van vergif. Toen viel de verdenking op het jonge hooi, waarin door gisting zich vergiftige amidba- sen konden ontwikkeld hebben, en er werden daarom proeven genomen te Ziirich met de paarden, die voor de snijkamer bestemd waren. Deze proeven bevestigden het vermoeden, en de schade lijkheid van de voedering met versch hooi is daarmee opnieuw gebleken. Yan 30 ziek geworden paarden stierven er 9. INGEZONDE JST. M. de BI Ofschoon door het ingezonden stuk van den heer Borstlap, in Uw blad van 27 Juli 11. Uw verslaggever geenszins in zijne meening is ver anderd, dient hij, ter wille van het lezende publiek zoowel als om de vereenigiug zelve, wier bestaan hij ten hoogste waardeert, bij enkele punten van dat schrijven even stil te staan. Ie. De Ver. „Kunst en Vriendschap" bestaat uit werkende en kunstlievende leden, evenals dit 't geval is met vele rederijkerskamers. Hebben de werkende leden zich genoegzaam voor een uitvoering voorbereid, dan wordt door het verspreiden van programma's de dag van open baar optreden aan de kunstl. leden bekend ge maakt. Kunstl. leden hebben daarbij het recht zelfs uietleden, welk getal de Vereeniging bepaalt, te introduceeren. Of nu het répertoire een concert of een zangwedstrijd aankondigt, doet niets ter zake. De uitvoering verkrijgt dns geheel een publiek karakter. De heer B. moet, bij nadenken, dit zelf erkennen, zoo niet, waarom is hij dan niet op vorige, wellicht beter gekleurde versla gen, niet alleen in Uw, maar ook in andere bladen teruggekomen? De bevreemding blijkt dus een fictie te zijn. 2e. Heeft de heer B. het recht niet, noch eenig grondig motief om te concludeeren, dat de verslaggever de toespraak van den voorzitter niet zou hebben begrepen. Gene had zich uit sluitend bij den gang en 't verkregen resultaat te bepalen, niet bij het door den voorzitter gemotiveerd doel; hoe dit laatste te bereiken, daarvoor wees hij een anderen weg aan. Het moge naar des heeren Bs. meening zijn bereikt, toch vreest uw berichtgever of de vereeniging en de werkende leden een tweede, dergelijke uitge voerde proef zouden toejuichen. Meet eens den afstand tusschen 7 en 22 punten 1 3e. Zou die afstand minder groot zijn geweest, indien de heer B. zelf den dirigeerstok had gebruiktmen zag het, dat daarin geen voor bereidende studie gemaakt en dit bij de uit voering hinderlijk was. 4e. Eene vereeniging, die prijs stelt op dege lijke vorming en den zang lief heeft, weet ook de goede verstandhouding tusschen de leden onderling te bewaren. Het lot doet afbreuk aan 't prestige van 't voor te dragen lied en bij gevolg ook aan dat der zangers wier verschil in ontvangen onderwijs te groot is. Summa Summarumhad Uw verslaggever gaarne ge- wenscht, dat de heer B. zijne pen had ingehouden en de gegeven wenken eens rijpelijk had over wogen. De energie en groote werkzaamheid, welke hij ten allen tijde in 't belang van zijn kweekelin- gen en der vereeniging aan den dag legt, verdienen alle hulde en waardeering en nopen den wensch uit te drukken, dat de heer B. nog lang aan 't hoofd der vereeniging, wier bloei zeer merkbaar is, moge geplaatst blijven, doch hij gunne het ons, dadr, waar wij dit dienstig achten, de vlek jes ervan in de verslagen aan te wijzen. Uw Verslaggever. Aan de Redactie van de Schager Courant. Gelijk men weet, is door hh. Provinciale Staten voorioopig besloten, 2 ton renteloos voor schot te verstrekken aan de ondernemers der locaal—spoorwegverbinding Alkmaar-Hoorn. Mij schijnt die onderneming dat niet waard. Volgens het getuigenis van veel lui, die een goeden kijk op zulke zaken hebben, zal de spoorlijn Alkmaar-Hoorn een doode lijn ,zijn. Dat zij in Hoorn niet bijzonder begeerd wordt, staat vast. En wat luttel getal plaatsen liggen er tusschen A. en II. in de richting der ont worpen spoorlijn Aan hoeveel gemeenten meer zouden hh. Provinciale Staten een zeer gewenschten dienst bewijzen, indien zij daar hunnen financieelen steun hielpen tot stand brengen, de stoom- tramlijnen ter verbinding van Hoorn en Schagen en van Alkmaar en Purmerend. Waren deze lijnen er, hare levensvatbaarheid zou schitterend aan den dag komen. Zou het niet mogelijk zijn, de Staten terug te brengen van hun mijns inziens noodlottig voornemen, om, vrij zeker ten koste dier beide zoo gewenschte verbindingen, een zoo belang rijke financieele ondersteuning te verschaffen aan de zoo weinig belovende verbinding Alk maar—Hoorn Laat de volksgeest in de talrijke dorpen tusschen Schagen en Hoorn zich op dit punt eens krachtig doen kennen. Laten besturen van <*emeenten en waterschappen, laten vereenigin- gen van landbouw, handel en nijverheid zich eens duidelijk uitspreken Laten kiesvereni gingen zich de zaak aantrekken en voorallaat de pers haar machtigen invloed doen gelden Zoo ergens, dan zal hier zwijgen zonde zijn. Hoeveel zou er reeds gewonnen zijn, zoo de Staten konden besluiten, de 2 ton, voorioopig bestemd om de spoorwegverbinding Alkmaar- Hoorn, te verdeelen onder de tramlijnen in spe Hoorn-Schagen en Alkmaar-Purmerend. Dat men niet stil zitte, maar handele; wie weet, wat de najaarszitting der Provinciale Staten dan nog oplevert. Krachtig en spoedig handelen is hier noodig. De tot standkoming der locaalspoorlijn Alk maar—Hoorn dit bedenke men wel zal die van de tramverbinding Hoorn—Schagen niet weinig bemoeilijken, zoo al niet onmogelijk maken. N. N. Ingeschreven van 26 29 Juli 1890. Geboren Antonia, dochter van Leendert Windt en Antonia Broxks. Hendrik, zoon van Wouter van de Kamp en Lammertje Vermeer. OndertrouwdArie Bras, jm., oud 34 jaar, wonende te Amsterdam en Jantje Manneveld, jd., oud 30 jaar, wonende te Schagen. Getrouwd: Geene. Overleden: Huiberta Spaans, oud 2 weken. Ingeschreven van 18 25 Juli 1890. Geboren Allardus, zoon van Cornolis Ligthert en Maria van der Lans. Geertje, dochter van Cornolis Brouwer en Maartje Schoen. Aagje, dochter van Arie Stompedissel ea Dieuwertje Los. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Jansje Kuis, 49 jaar, zonder beroep, Eehtgenoote van Pieter Spaans. Hoorn, 26 Juli 1890. Aangevoerd H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 6.75 a 8 25 4 Garst f 5.a 5.75 Haver 1 4.50 a 5.25 Witte Erwten f 9 25 a 10. „1 Groene f 10.— a 12.— 1 Grauwe v f 13.50 a 15.— Vale f a Bruine Boonen f 9.— a 12.— - - Geele f a I Witte f 10.50 a 13.— Paarden f 5.a 6.25 Karweizaad f 9.a 9.25 Mosterdzaad f 16.a 18. 4 Paarden f 70. a 200.— 3 Kalveren f 15.— a 22. 40 Schapen f 24.— a 27. 40 magere Varkens f 12.a 22. 110 Biggen f 4.a 9. 6000 Kipaieren f 3.a 3.25 2200 Koppen Boter, 5.2, lood f .55 a .57' 100 IIL. Aardappelen p. HL. f 2.a 2.60 A I Je m a ar 26 Jnli 1890. Aangevoerd 15 Koeien en Ossen f 120.a 230. 16 nucht. Kalveren f 10.a 18. 59 Schapen f 16.— a 25.— 136 Lammeren f 10.a 18. 64 magere Varkens I 15.a 20.— 296 Biggen f 7.— a 10.— 2 Bokken en Geiten f 4.a 8. 1 Klein Bokje f 1.25 a Boter per kop f ,65 a .75 Kipeieren f 3.a 3.75 A 11t ma ar28 Juli 1890. Aangevoerd 4 Koeien f 200.a 240. 179 vette Kalveren f 40.a 98. (per kilo f 0.75 a .85) 25 Nuchtere Kalveren f 10.a 18. 123 Schapen f 24.— a 29. 161 vette Varkens per P. f .43 a .50 46 Magere dito f 17.a 20. Purmerend 29 Juli 1890. Aangevoerd Aangevoerd 406 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1 stapel middelbare f 26. 1591 K. G. Boter f 1.— a 1.10, per K.G. 241 Runderen, prijshoudend, handel vlug. 23 Stieren. 219 Vette Kalveren per Kilo f —.60a.80, handel stug. 107 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 20.handel stug. 174 Vette Varkens per Kilo f 0.38 a 0.50, handel vlug. 95 Magere idem per stuk f 14.a 23. handel stag. 241 Biggen per stuk f 6.a 10.— handel stug. 1561 Schapen, prijshoudend, handel traag. Lammeren, handel stug. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 3.50. Eendeneieren f 3.20 a Getrouwd: en die ook namens de familie hun dank betuigen voor de ondervonden belangstelling. Schagen, 30 Juli 1890. Gebruiksaanwijzing gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3