Afwezig waren: de voorzitter Mr. C. H. Beels, en de leden: C. Asjes, W. Kooi, C. Smit en Jb. Stammes. Waarnemend voorzitter de heer W. A. Hazeu, oudste der wethouders. Na opening der vergadering lezing der notulen van de vorige vergadering, welke worden goedgekeurd met bepaling, dat, op verzoek van den heer v. d. Maaten, in de volgende notulen zal worden opgenomen dat de Burgemeester in de voorgaande ver gadering verklaard heeft, dat de extra- kosten bij het maken van den duiker bij het Rietbosch niet ten laste der gemeente zouden komen. Ingekomen was eene mededeeling van den heer Commissaris des Konings, berich tende dat aan den heer Burgemeester, Mr. C. H. Beels, gedurende de maand Augustus verlof was verstrekt. Overgaande tot de benoeming van een onderwijzer, vacature de Moor, werd met algemeene stemmen gekozen, no. 1 van de voordracht, de heer A. Wijn van Alkmaar. Hierop had plaats de aanbieding der reke ning over het dienstjaar 1889, bedragende in hoofdsom f 88690.42 ontvangst, tegen over f 35828.62 aan uitgaaf, sluitende met een batig saldo ad f 2861.80. Tot leden der Commissie van onderzoek dier rekening werden gekozen, de heeren W. Roggeveen Cz., met 6, J. v. d. Maaten met 5 en J. W. Govers met 4 stemmen. Bij de nu volgende rondvraag deelt do heer v. d. Maaten mede, dat hij naar aan leiding van tot hem gekomen klachten om trent den ongunstigen toestand van den regenbak bij de O. L. School, persoonlijk een onderzoek heeft ingesteld en ook een karaf met dat water heeft medegebracht. (Het water in die karaf ziet vaal-groen en de lucht welke er aan is, is ook niet aangenaam.) Daar bedoelde bak o. m. verleden jaar ook reeds is schoongemaakt ter wille van het slechte drinkwater, en nu de toestand weder even slecht is, stelt de heer v. d. Maaten voor te besluiten een nieuwen bak bij het schoolgebouw te doen bouwen. De heer W. Roggeveen stelt voor den bak te laten leegmaken en dan eerst te onder zoeken of de bak hersteld kan worden. Mocht het tegendeel blijken, dan over te gaan tot het maken van een nieuwen bak. De heer Plomp is voor het plan van den heer v. d. Maaten, en wil een begrooting laten maken. De heer Hopman verklaart zich insgelijks voor een nieuwen bak en vindt verder onderzoek van den tegenwoordigen bak overbodig, daar er toch al veel te veelgeld aan vermorsd is. De hoer Hazen ziet ook in een nieuwen bak het meeste heil. De heer Govers merkt op, dat al is een bak nieuw, hij daarom nog niet goed is. Dat heeft hij zelf ondervonden. De heer v. d. Maaten verzoekt bij het maken der begrooting daarin ook te doen opnemen dat de nieuwe bak moet voorzien zijn van een voor- of filtreerbak. Hij zelf heeft bij zijn woning zulk een bak en onder vindt daarvan het meeste succes. Door zulk een voorbak komt het water grootendeels gefiltreerd in den bak en heeft dan reeds veel onreinheid uit de lucht en van het dak, verloren. Tevens oordeelt de heer v. d. Maaten het dienstig den thans bestaanden bak te laten blijven, kunnende de inhoud van dezen dienen bij schoonmaak. De heer Hopman wijst er op, den nieuwen bak niet te doen maken aan de zijde van den thans bestaande, omdat men daar veel gevaar loopt van de privaten der Bewaar school, doch op het terrein tusschen de school en de onderwijzerswoning. De heer Plomp raadt aan, ook een paar flesschen van het water uit den thans be staanden bak scheikundig te doen onder zoeken, opdat kan uitgemaakt worden, of dit water verontreinigd wordt door den grond of door het dak. Den omvang van den nieuwen bak wil de beer Plomp over laten aan het oordeel van den opzichter. In ieder geval heeft Spr. liever een bak die te groot is, dan te klein, gelijk met de thans bestaande het geval was. Met algemeene stemmen wordt nu aan genomen, volgens voorstel van den heer v. d. Maaten en het amendement van den heer Plomp, 't water uit den thans bestaanden bak te doen onderzoeken, en eene begrooting voor een nieuwe te laten maken, en beiden, vol gens uit drukkelijk verzoek van den heer v. d. Maaten, met den meesten spoed. Niets meer ter behandeling voorkomende, sluit de waarn. voorzitter de vergadering. Courant, van Verslag der vergadering van den Raad der gemeente S c h a g e n, gehouden op Woensdag 30 J uli '90, 's avonds 6 ure. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 5