AllElECl Zondag, 3 Augustus 1890. 34ste Jaargang- Uo. 2425. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHACAKW, Laan, D, 4. Voor onze abonné's bui ten Schagen, gaat hierbij als bijvoegsel het verslag van de vergail. v. 3. Raad der gem. Schagen, gehouden op Woensdagavond 1.1. De Red. Gemeente Schagen. Bekend ni aki u gen. Roman van RICHARD VOSZ. Binnenlandsch Nieuws. SCHAGER COURANT. Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- TENTEÈN in bet eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f3.Pranoo per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVEKTENTIÉN van 1 tot 5 regels f0.25; iedere regel meer f 0.0 G-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schsgen. Gezien art. 219, 2de alinea der Wet tot rege ling van de zamenstelling, inrichtingen bevoegd heid der Gemeentebesturen, brengen tor kennisse van de ingezetenen, dat de rekening dezer Ge meente over het afgeloopeu dienstjaar 1889 ter Secretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd van af heden tot en met den 13den Augustus e. k., van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, en hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen, den 31 Juli 1S90. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (Get.) W. A. HAZEU, wethouder. de Secretaris, DENIJS. 1. EERSTE HOOFDSTUK. Vlak, vruchtbaar landl In den geheolen omtrek geen enkele verhoo ging, geen golving van den zwarten, z waren bouwgrond, welke zich rustig en gelijkmatig in breede strooken uitstrekt tot aan den horizon. Hooge pijnboombosschen omgeven het geheel. Hier en daar een dorp, in de lengte gebouwd, oen enkele straat vormende, de kerk uitstekende boven de lage gebouwen, naast de kerk het school gebouw en de pastorie, en niet ver van deze plaatselijke en geestolijke middelpunten de dorps- In de dorpsstraat zjjn de meeste daken van 8troo. Waar sedert jaren geen hand tot onder- boud iets verrichtte, zijn ze overdekt met een dikke laag zwart mosde herstelde plekken der daken schitteren in den zonneschijn bijna goud kleurig. Pannen daken bezitten alleen kerk en school en de woningen van den goestelijke en van den dorpsheer, maar ook deze daken verraden duidelijk hun hoogen leeftijd. t Op een plompen steenen onderbouw verheft 3'eh de stijle kerktorenhij is van hout, door zon en regen verweerd. Tusschen bouwvallige rauren, in een wildernis van brandnetels en vlier- boomen, staan de grafteekensde meeste kruisen zijn vermolmd en vuil, de grafsteenon zijn in den iWrBlonken, de opschriften door den tand f 9.8,u'tgewischt. De hand, die onverpoosd HiH Jeill,É> vruchtbare land bebouwt, heeft geen tt ,e §ravon te onderhouden. „p®. een.e dorp gelijkt op het andere. In het *ord 18 ?llssck'en de dorpsheerlijkheid grooter, dn 1,6U ®r'5en scholen nieuw herbouwd, zijn n °®renhofstede deftiger, de woningen dor klei en v oeren en huurboertjes wat beter, zjjn vuil uiM>,.erjVaar^loozing der dorpstraat wat minder of E t ,aD ln het andore- jj.., P Prijkt met slecht onderhouden boom- W.endaaraan grenst de weide, van een helder door h r8neden, hetwelk beschaduwd wordt rijdt CC3ters' Gnkele elzen en olmen. Boomen lei, men schaarsch; en waar dezulken achter gew °n ®n stallen aangeplant werden, zijn het lj,-L ?nll)k populieren, wier stammen voortreffe- y '®niorhout opleveren. keelt11 d°rp .tot d°rP '°°Pt een grintweg. Deze ij ,aan beide zijden een verwaarloosde sloot, us Gude wilgen beplant en verandert reeds v, kele dagen van regen in een moeras. Is de Uur 6eii)k, dan bereikt men zijn buren in een i toaar men is wel ruim twee uur van de iBtadt j. «vvv ftPoth't groote dorp bevinden zich arts eker, slagers en bakkers, kooplieden en en Het Hoofd a./i. van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter ken nisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier voor het patentrecht over het dienstjaar 1890/91 op den 26 Juli 11. door den Heer Pro vincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welko uit nalatigheid zouden voortvloeion, te ontgaan. Schagen, den 1 Augustus 1890. Het Hoofd a./i. van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, W. A. HAZEU. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het' kohier No 1 der Belasting op het personeel over h6t dienstjaar 1890/91 op den 26 Juli 11. door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overge geven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht to geven, ten einde alle handelarenOok is de stad de zetelplaats van een rechtbank en de woonplaats van verscheidene advokaten, van wie elk zijn eigen clientèle heeft. Ook in andere opzichten bestaat er tusschen de verschillende dorpen van het platte land eene groote overeenkomst. Op het landgoed een be kwaam, ervaren, practisch landheer, meer of minder conservatief, meer of minder liberaalin de pastorie een eerwaardig dorpspredikant met een groot huisgezin, wien sijn welbestelde tuin en boom gaard evenzeer ter harte gaan als de wijnberg des Heeren, in welken hij moet zaaien en oogsten op de boerenhofsteden de nazaten van den echten boerenstand, vermogend, werkzaam, eenvoudig, onverzettelijk, stijfhoofdig. Maar toch hebben enkele boerinnen reeds de ouderwetsche, eerwaar dige landelijke kleederdracht afgelegd en gaan zij nu ook al des Zondags in zwart zijden kleed en bontgevederden hoed ter kerk. In de hutten de daglooners, sterk gebouwd, doodbedaard, weinig ontwikkeld, met veel vuil en vele kinderen, over vloedige aardappelvoeding, waterig bier en sterk met spiritus vermengden brandewijn. Maar het zwarte roggebrood is prachtig, en zij eten dat reeds als ontbijt met een stuk spek of worst. Af en toe verlaat een huisgezin de plaatsvan den wereldhandel weten zij nietsdat de „stad" weldra een spoorweg zal hebben, verwekt weinig belangstelling. Zoo gelijkt het leven in dat vruchtbaar land ecu vreedzame, prozaïsche idylledoch somtijds slaat uit de wereldoceaan een golf over in deze stille binnenzee, dan worden de hartstochten, hoe langer zij gerust hebben, des te sterker, dan gelijken zij op een orkaan, die woedt en ver nietigt. Over het vlakke, vruchtbare land heeft de lente haar smaragdgroenen, met bloemen getooiden mantel geworpen. Het jonge zaad schiet welig opdaartusschen liggen de weiden vol gele koe koeksbloemen en sleutelbloempjes. De vele elzen, welke aan het dorp zijn naam gegeven hebben Elzenhof prijken met jongo loten, en de Vliet, zoo heet de kleine beek, die zich door het broekland slingert, is omzoomd van eene breede strook boterbloempjes. Da hemel zelve schittert in een mat, zilverkleurig groen, en de zon gelijkt eeu reusachtige gouden bloem op een lichten ach tergrond. Do zwaluwen zijn er nog niet, maar de leeuweriken vliegen in breede scharen langs het jonge zaad. In den zonneschijn is het reeds aangenaamzoo nu en dan steekt er nog een scherpe wind op, welke den rijwegen ten goede komt, die door de menigvuldige zware voorjaars regenbuien zeer week waren geworden. Het is op de velden eenzaam; nergens arbei dende menschen, alleen de schaapherder is uit getrokken bij weidt op een stuk mager braak land. De man breidt een wollen kous en slaat gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 1 Augustus 1890. Het Hoofd a./i. van het Plaatselijk Bestuur voorn., W. A. HAZEU. PATENTEN. De Burgemeester van Schagen brengt ter alge- meene kennis, dat de patenten, aangevraagd in de maand Mei jl. tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen, sterke drankenon bieren en koffiehuishouder, voor het dienstjaar 1890/91 onder overlegging van het aanslagbiljet waaruit voldoening der helft van den aanslag blijkt, ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald op alle werkdagen des voor middags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 1 Augustus 1890. De Burgemeester a./i. voornoemd, W. A HAZEU, Wethouder. Schagen, 2 Aug. 1890. De heer H. W. van Genderen, tweeden stationchef alhier, heeft tegen 1 September a.s. zijn ontslag mgediend. Het bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw menigmaal den blik op het dorp, welks geelkleu rige huizen met do bonte daken tusschen de elzen door zichtbaar zjjn. Het stijle vuurroode pannen dak, hetwelk uit steekt boven de met riet gedekte schuren en stallen, is het dak van het heerenbuis. De schaap herder, een oud man, met scherpe, diep ingesneden gelaatstrekken, kijkt, wanneer hij opziet, steeds naar dat dak, schudt ernstig en herhaaldelijk met het grijze hoofd en staart in gedachte in het eindeloos verschiet; eenmaal zuchtte hij zelfs. Eensklaps spreekt hij zijn grooten zwarten hond aan, die deftig naast hem stapt en met helder, opmerkzaam oog do weidende kudde bewaakt. „Zoo is het, PakaanHet is erg, Pakaan. Heden begraven zij den landheer, onzen heer Johann Heidendörfer. Pakaan Het was een goed heer. Nu zal er veel anders worden, ja wel, Pakaan, veel wordt anders 1" Hij koek weder daarheen, waar niets te zien was, doch de man meende, dat hij zoo dichter bij de plaats was, waar zij zijn heer begroeven. Hij had het Pakaan gezegd, wat er in dit oogen- blik op het landgoed voorvielook Pakaan moest het weton, want ook Pakaan at des heeren brood. Nu werd de goede oude heer begraven er kwam een nieuwe, jonge heer, er kwamen nieuwe tijden. Pakaan keek zijn meester aan, kwispelde met den staart, sprong toen op en holde onder woedend geblaf over het veld om de verspreide kudde weder tot een boop bijeen te jagen. De oude heer werd begraven maar als een elk maar trouw op zijn post blijft. TWEEDE HOOFDSTUK. Op Elzenhof begroeven zij beden den ouden heer Johann Christoph Heidendörfer. Het geheele erf stond vol rijtuigenouderwetsche staatsie koetsen uit den tijd der overgrootvaders en alle soorten landelijke rijtuigen eu wagens. De geheele nabuurschap was opgekomen om den heer van Elzenhof het laatste geleide en de laatste eer te bowijzen. De hoogere en lagere autoriteiten, eenigen in. vol ornaat, waren uit de stad gokomen. Het huis kon het aantal rouwdragenden nau welijks bevatten. Er werd zacht en met het treu rigste gezicht gesprokende dames hadden haar beste rouwkleederen aangetrokken, de heeren hun langen zwarten rok. Eenige droegen nieuwe zwarte glacé-handschoenen en hielden den hoogen zijden hoed onder den arm, waarmede zij evenmin iets wisten te beginnen als met hunne gelaatstrekken. De jongere landsheeren en de inspecteurs waren te paaid gekomen, in kaplaarzen, en zagen er door do drassige wegen zeer toegetakeld uit. De geestelijken der verschillende naburige dorpen waren in ambtskleeaing verschonen. De nabestaanden van den overledene waren Juliane, de eenige dochter van heer Johan Chris toph, en haar echtgenoot, Ottokar graaf Laucha, een nog jong man, gewezen officier, die, daar in Hollands Noorderkwartier heeft hun leden per circulaire medegedeeld dat zij evenals vorige jaren wederom eene commissie naar Engeland wenscht af te vaardigen, tot den aankoop van een getal volbloed Lincolns ram- lammeren. De zeer gunstige uitkomsten, vooral in dit voorjaar verkregen, doen de Vereeniging wen- schen, dat zoo ruim mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de gelegenheid, om in het bezit te komen van uitstekende fokrammen. De dieren worden op de volgende voorwaarden aangeboden le. De prijs, die in het afgeloopen jaar f 105,— was, zal dit bed rag niet te boven gaan en zoo mogelijk lager zijn. 2e. De rammen worden te Amsterdam aange voerd en aldaar op een nader te bepalen dag verloot. 3e. Elke ram ontvangt een nummer en de bestellers of hunne gemachtigden zijn gehou den het op hun lot gevallen nummer te accep teeren en te betalen. 4e. Na afloop der verloting zijn de dieren voor rekening en risico der nieuwe eigenaars. Het Bestuur houdt het recht aan zich, bij geen genoegzame deelneming, den aankoop niet te doen doorgaan. Eventueele bestellingen wor den vóór den 16den Augustus e. k. aangenomsn hij geen vormogen maar wel vele schulden bezo- ten had, den militairen stand verlaten, het eenige kind van den burgerlijken en zeer welgestelden heer Johan Christoph gehuwd en sedert sedert vele jaren met zijn huisgezin bij zijn schoon vader op Elzenhof geleefd had. Het was een in het oogloopend schoon man, slank en groot, met blanke, zorgvuldig onderhouden handen, prachti- gen blonden snorbaard en zeer beschaafd voor komen. Aan zijn rouwkleeding zag men het da delijk, dat deze was gemaakt geworden bij een eersten kleermaker in Berlijn, en de dames be- wondorden in stilte de fijnheid van zijn linnen goed. Hij was zeer bleek en vermeed het, zijne vrouw aan te zien, wier donkere, bedroefde oogen hij somtijds mot een bijzonder onderzoekende, en angstige uitdrukking op zich gevestigd ge voelde. Het viel den geoefenden man van de wereld niet gemakkelijk, al de betuigingen van deelneming te ontvangen, zoo vele hem belang stellend toegestoken handen te drukken en ieder iets te antwoorden, telkens met betrekking tot den overleden heer steeds op nieuw het zware, smartelijke verlies te hespreken, telkens met een zucht, een neerslaan der oogen die zooveel te doen hadden, den smeekenden, vragenden blik zijner jonge vrouw to ontwijken. Dat zij daarvoor tijd vond Zij maakte bet zich in ieder geval zeer gemak kelijk en niettegenstaande zij de dochter en de meest betrokkene was, antwoordde zij op geen der vele deelnemende uitingen en troostredenen. Zwijgend doolde zij iond met kleurloos gelaat, maar zonder tranen. Hare groote kalmte viel aan allen op en ook allen maakten daarover hunne opmerking. Natuurlijk. Zelfs de dood stuit niet het gerammel der alles bedillende tongen. „Wat zegt gij van de gravin Hoe kalm neemt zij het opBewonderenswaardigZij heeft een sterke natuurErg trotschHaar man is veel meer opgewonden. Tusschen hem en den ouden heer bestond een buitengewoon goede verstandhouding. Ja, ja, hij schikte zich in alles. Een ander zou hem dat niet zoo goed nagedaan hebben in het huis zijns schoonvaders het genadebrood te eten En wanneer men denkt aan zijn stand, en wat voor een flink jong- mcnsch liij was. Zijn vrouw moet de afhankelijke positie minder goed gedragen hebben. Zoo zegt men. Zij is zeer hartstochtelijk. Nu erft zij alles. Ik gun het baar man. Een beschaafd en beminnelijk cavaliermaar van landbouw heeft hij woinig vorstand. Dat komt wel, zoodra hij maar eigen meester is. Neen, mijnheer Heidendörfer moet niet veel van hem gehouden hebben. Nu ja, de oude was ook door on door een democraat. Waarom heeft hij dan ook den graaf zijn dochter gegeven jft) ja gij hebt gelijk het is opmerkelijk, hoe kalm zij is." HORDT VERVOLGD»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1