TUT 'DE PERS. Gemengd Nieuws, door den Secretaris onzer vereeniging, bij wien des verlangd nog nadere inlichtingen te bekomen zijn. r Door het gisteren avond in deze streek woedende onweer, is o. a. afgebrand de hout zaagmolen van den heer Grafdijk, te est— Graftdijk, en eene boerenplaats gelegen tusscheu de gem. Krommenie en Uitgeest. Eergisteren liet eene bejaarde vrouw van de Langstraat te Amsterdam, terwijl zij eene boodschap in een winkel ging doen, een k i n- derwagen met twee kinderen (een van 15 maanden en een van 6 wekeu) onbe waakt staan. De kinderwagen kwam in beweging en liep, zonder dat de vrouw het bemerkte, in eene sloot, waaruit na eenige oogenblikken de kinderen levenloos opgehaald werden. Twee rechercheurs van politie hebben te Amsterdam een inbreker gesnapt, die juist bezig was eens te beproeven toegang te verkrijgen tot de geldlade van den kastelein van Artis. De man had al een ruit met zeep besmeerd en was juist bezig het glas zonder geruisch ie verwijderen, toen hij in den kraag werd gepakt. Daar hij niet kon besluiten goedschiks mee te gaan, ging de overtocht naar het politie bureau met eenige moeilijkheden gepaard. Op het bureau aangekomen herkende men in den gevangene een oude bekende der justitie, die zijn vaderland, Duitschland, had verlaten om te zien wat hij hier in Holland vinden kon. Niet te veel koffieboonen...! Een oude buurvrouw te Noordwolde was zwaar ziek lang zou 't niet meer kunnen duren, volgens berekening van een paar buurtjes, die eenige dagen en nachten wakende aan haar lijdenssponde hadden doorgebracht. De laatste oogenblikken naderden en buur vrouw was niet meer. De verpleegsters, dommelig en uitgeput van het lange nachtwaken, vonden het noodig, vóór de gebruikelijke verdere toebereidselen werdeu gemaakt, zich eerst een weinig te verkwikken door een kopje koffie. Weldra werd de doodsche stilte in het vertrek afgebroken door 't krakend geluid van den koffiemolen. De overledene", wie bij haar leven de ge ringste verkwisting steeds een gruwel was, scheen daardoor eensklaps uit den doode op te staan. Zij wendde het hoofd een weinig, eu van achter de bedgordijnen klonk een eenigszins bevende, doch niettemin waarschuwende stem„niet te veel koffieboonen nemen, hoor Een vier of vijf weken geleden slikte eene vrouw te St. Annaland eene naald door. Eerst gevoelde zij wat pijn, doch later had zij er geen hinder meer van. De vorige week even wel voelde ze pijn in den arm, waarom zij zich wendde tot den geneesheer aldaar. Nadat deze den arm onderzocht had, maakte hij eene niet zeer diepe insnijding, waarop hij weldra met een lancet eene naald uit den arm haalde. In het kastje van onbestelbare brieven aan het postkantoor te Apeldoorn bevindt er zich een, waarvan het adres aldus luidt Aan een van de briefe Bestellers te Apeldoorn is Mijn het Zelfde en of die persoon dan zoo Goet Yoor Mijn wilt zijnt en bezorgen. Deze brief aan een Timmermans Baas die Nog Volk Kan Gebruiken. Een Vriendelijk Verzoek Mijn Vrient. Een nieuwe bestemming! In een winkel van eetwaren te 's—Bosch treedt eene boerin binnen en krijgt de telefoon in 't oog. Langzaam stapt zij er naar toe en bekijkt het ding van alle kanten. „Ge zödt zegge, uffrouw, wê z' al nie prak- kezeeren „Je hebt zoo'n ding zeker nog nooit gezien, moeder „Van m'n leve nie 'Is schoon mar 'k wou 't allewel wel is zien werkenkomt-i er heele- moal ineens uit?" „Wie „Wiewel de worst, 't Is toch 't nije massien om worst te moaken, doe g-t nie?" (Tableau). Een minder bekende slachterij is die van hanen en kippen, welke sinds eenige jaren te Hollandscheveld bestaat, en die meermalen 200 a 300 stuks per week slachtte en naar Amsterdam zond. Met zulk een afnemer schijnt die zaak niet slechts levensvatbaar, maar ook vatbaar voor uitbreiding te zijn. Te Scheemda is jl. Maandag een dienst maagd in slaap gevallen, en na den volgenden dag, op luid geroep van haar vader, zooveel bewustzijn te hebben verkregen, dat ze hem herkende, sliep ze weer in. Aan het postkantoor te Hijsen is dezer dagen een brief in de bus gedaau met het navol gende adres „Aan het dienstmeisje, dat door middel van eene kokosnoot van een lintworm verlost is, te Montfoort." Vóór een paar maanden pas getrouwd. Maandag vrouwlief weggeloopen. Dinsdag de varkens door manlief verkocht. Woensdag ook de koe en het kalf. 's Avonds mekaar voor altijd afgezworen. Vrijdag huis, land en de rest te gelde gemaakt. Ging dat niet vlot i 't Is te Meeden gebeurd (Ass. Ct.) Alweer een buitenkansje schrijft de Ilaagsche Courant. Nadat de Hollanders eerst schatten verdiend hebben in Spaausche kopermijnen, en daarna schitterende zaken hebben gemaakt met Spaansch tin, komt men hen nu in de gelegenheid stellen, hun geld te steken in prachtige kwikzilvermijnen, ook al in Spanje. En men is weer zoo welwilleud, er de kleine luiden mee te begunstigen Geen aandeelen van f 1000 of meer worden uitgegeven, zoodat alleen groote kapitalisten de voordeelen kunnen genie ten, neen! aandeeltjes van 112, ten behoeve van boeren, burgers en buitenlui. Te Nieuwerschoot is een boerenmeid, die schapen zou melken, dooreen stier aange vallen, die haar op de horens nam en in een greppel wierp. Gelukkig kwam een arbeider te hulp, die er in slaagde den stier te verjagen. De meid heeft zich ernstig bezeerd en is onder geneeskundige behandeling. Te Noordbroeksterhamrik, onder Noord broek, werdeu eergistermorgen vreeselijke ver woestingen aangericht door eene wat e r- hoos. Van een viertal boerenbehuizingen zijn honderden dakpannen medegevoerd, velden koren werden letterlijk vernield, verscheiden boomen zijn uit den grond gerukt. Door verschillende landbouwers is aanzienlijke schade geleden. Ook te Nieuw-Scheemda moet de hoos vrij wat ver woesting hebben veroorzaakt. Te Rotterdam is eene juffrouw overleden tengevolge van bloedvergiftiging, ont staan door een hoofdwondje, dat zij zich bij ongeluk met een koperen haarspeld had toege bracht. Iemand, die van proeven houdt, heeft de volgende ondervinding opgedaan. Hij pootte kleine aardappelen, middelmatige, door gesneden dikke en niet doorgesneden dikke. Van eene even groote hoeveelheid gronds kreeg hij van de eerste soort bij het rooien 1 mud, van de tweede iys mud, van de derde 11fa mud en van de vierde 2 mud. Bij de eerste soort vond hij weinig groote knollen, bij de tweede meer, bij de derde nog meer en bij de laatste soort de meeste. Het blijkt dus, dat de plant eerst hoofdzakelijk leeft van den „zetaard- appel." N o n aTe Hagestein doet zich een merkwaardig geval van slaapziekte voor. De huishoudster van den brievengaarder Brands slaapt sinds Woensdag 16 Juli; de ademhaling is zeer rustig, zooals van een slapende. Eens scheen zij te outwakenzij antwoordde goed op de vragen, die men haar deed. 't Duurde echter niet langspoedig verviel zij weer in haar vorigen toestand. Bij tusschenpoozen opent zij de oogeu, die dan doelloos rondstarenook dan antwoordt zij niet, als men haar iets vraagt langzamerhand vallen de oogen weer dicht en alleen de ademhaling en de gelaatskleur zeggen dat zij nog leeft. Zoo nu en dan wordt haar melk gegeven, die zij met moeite doorslikt. De landbouwer J. W. B. te Holwerd, die Maandag plotseling verdwenen was, is terugge vonden. Nadat hij Maandagochtend bij deur- waardersexploit voor een aanzienlijk bedrag was aangesproken, was hij opeens zoek. Zijn zak boekje werd open gevondenop de openliggende bladzijde waren de woorden „uit wanhoop" te lezen. Vandaar, dat men onmiddellijk het ergste vermoedde. Thans is gebleken, dat hij nadat zijne verdwijning was opgemerkt in een gat in het broeiende hooi in de schuur is gaan zitten. Hij was geheel bedwelmd, toen men hem vond, doch nog in leven. Algemeen is de deelneming met dezen oppas- senden man, eenmaal een der rijkste ingezetenen der gemeente, een slachtoffer bovenal van den algemeenen achteruitgang in het noorden van Iriesland, die met zijne ^roote huishouding in een tijdvak van circa vijftien jaren zoodanig is achteruitgegaan, dat hij tot zulke eene wanhopige daad kon worden gebracht. De veiligheidstentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam zal voortaan des Maandags voor den halven toegangsprijs (25 cent) opengesteld zijn. Gister avond is de bliksem geslagen in de hoeve van Dijke onder Kattendijke; alles stond in lichte laaie vlam. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Utrecht is her kozen de luitenant-kolonel A. L. W. Seijffardt (liberaal), met 1045 van de 1060 geldige stem men. De heer Henry Tindal kreeg 5 stemmen. In het hoofdkiesdistrict Arnhem zijn van de 2737 kiezers opgekomen 688. Blanco 28, geldig 660. Herkozen de luitenant-kolonel W. Roose- boom (liberaal) met 555 ste®n;en- h®^en; Tindal verkreeg 60, de heer Muil 29 stemmen. Croll contra. Domela. De bekende heer C. Croll heeft een vlugschrift doen verschijnen ter toelichting van mijn {zijn) uittreden uit de Sociaal-democratische partij. De leer, dat men zijn vuil linnen in tamme moet wasschen, wordt hierdoor niet gehuldigd: maar dit is niet zoozeer de schuld des schrijvers- Deze was bereid zijne toelichting op de drukkerij Excelsior te doen drukken, als geheim drukwerk der partij, zoodat slechts de geestverwanten er kennis van konden nemen. De centrale raad van bestuur heeft dit echter geweigerd en de heer Croll was dus wel genoodzaakt, wilde hij zich verdedigen, zijne grieven ter algeineene kennis te brengen. Zijne uittreding werd veroorzaakt door het ontbreken der vereischte goede verstandhouding tusschen hem en Domela Nieuwenhuis als redacteurs van Recht voor Allen. Het groote verschil tusschen hem en Domela Nieuwenhuis bestaat hierin dat laatstgenoemde erkent, (onder voorbehoud van eenige democra tische waarborgen) het recht van eenig raen- schelijk gezag om gehoorzaamheid te vorderen j Croll ontkent dit. Hij ontkent het recht van eene meerderheid om eene minderheid te dwingen en als Domela Nieuwenhuis hem dan opmerkte dat de minder heid de meerderheid zou dwingen, antwoordde Croll, dat meerderheid en minderheid elk moeten vrij blijven om haar eigen weg te volgen. Hij wil dat iedereen maar zal doen wat hij goed vindt. Op die wijze is alle gezag, zijn alle wetten, is elk begrip van maatschappelijke orde ondenk baar. Dit „staatsrechtelijk" beginsel is alleen toepasbaar bij de dieren, en nog niet eens bij alle diersoorten. De ongerijmdheid van de leer behoeft geen betoog: als tien menschen in eene kamer zijn en zes willen een raam geopend hebben, terwijl vier verlangen dat het. gesloten zal blijven, hoe zullen de meerderheid en de minderheid dan beiden hare vrijheid genieten Zoodanige toestanden doen zich ook op ander gebied voor en wij zetten het den heer Croll om dan zijn denkbeeld„geen gezag, ieder zijne vrijheid" in toepassing te brengen. Neemt hij aan, dat dan de vier die het raam willen gesloten houden het vertrek zullen ver laten welnu, dan reeds zwicht de minder heid voor den dwang der meerderheid. Blijven de vier en gaan de zes naar eene andere kamer, dan zwicht de meerderheid voor de minderheid. In dit opzicht geven wij dus Domela Nieu wenhuis volkomen gelijk. Dat daardoor zijne handelingen tegenover zijn mederedacteur ge rechtvaardigd worden, kunnen wij, op grond van hetgeen de heer Croll schrijft, niet toe stemmen. Maar dit zijn zaken, die het publiek evenmin aangaan als de ruzies tusschen andere particuliere personen. Het belang van Croll's vlugschrift is dan ook meer gelegen in eenige mededeelingen omtrent den voormaligen vriend en hoofdredacteur van Recht voor Allen. Van hem deelt de schrijver o. a. mede, dat hij in genoemd blad de algemeene werkstaking had uitgeschreven. Daartoe werd door de partij besloten, in strijd met Croll's verzet. Maar toen het op de uitvoering aankwam stelde D. N. voor het besluit op zij te zetten en het bleef onuitgevoerd. Croll haalt verscheidene staaltjes aan hoe D. N„ die het zoo kwalijk nam, dat men den koning vleide, in zijn eigen orgaan Recht voor Allen allerlei loftuitingen en complimentjes aan zijn eigen adres gedoogt. Als hij honderd gulden aan de werkstakers geeft, wordt dit dor hein zeiven verkondigd terwijl hij het bespottelijk vindt als van anderen gezegd wordt dat zij een gift stortten. Hij lacht als de cou ranten vertellen dat de koning de eerste gras- boter heeft gekregen, maar in zijn eigen blad wordt met zijn medeweten verzekert Croll verhaald, dat hij het eerste kievitsei ontving. Als anderen eene uitspanning genieten, zegt D. N. niet vroolijk te kunnen zijn, zich in eene opera of comedie niet thuis te gevoelen hij kan geen geld uitgeven, waar zoo ontzettend veel geleden wordt onder het volk. Maar jaarlijks trekt hij met zijn geheele gezin voor geruimen tijd naar Parijs, brengt daar den zomer door op eene villa en maakt geregeld elk jaar eene buitenlaudsche reis, soms twee. Hij heeft dan ook fortuin. „Gedurende den tijd van ziin lijden en strijden is hij honderd duizend gulden nj r/rgiZden,a "EVemand met fortuin geeft f 100 voor de werkstakers," roept Croll uit De schrijver der Toelichting voert ook eenige schrijft^ V°°r Vereenng' die D- N- geniet. „Een eenvoudig man te A kj; hij een bezoek bracht, opent 'hém de deur roept in een soort van geestverv0P1/ Moeder daar is onze Heiland! (Deh T?li: Nieuwenhuis was toen nog gekapt 0löt Clirist, met lange haren). Een ande aan een arbeidersvrouw dat hij 0ve of ander had gesproken met den heer n Nieuwenhuis„Gud", riep de arme „heeft hij met je gesproken, wat is hii m"6' Weer een ander bewaart het cxl de heer D. N. bij een of andeTe' heid gedronken heeft, en in Zeeland iemand eens in allen ernst dat hij Tette^ stukje zeep had, waarmee de heer"?)8 Nieuwenhuis Z'ch had gewasschen t r1 zijn dochter gelogeerd had! Ziju z!jv van dingen niet belachelijk, vraagt C S°ori het niet ergerlijk dat zij wordenaangemnj' door een man, die den menschen predikt en al het menschelijke in den "6nsch(m aelijkhl tot ontwikkeling wil brengen? Er?s' t "Z' weinig toe noodig om die dingen te voorkn of te keeren als men maar wil ,1 Maar ]le, keeren als tegendeel geschiedt, gelijk ik hiervoren'lZ u ucwees; (fmi. Ct) van dj is. wien en Aan een der kleine stations Pacificspoorweg in Westelijk Utah (Amenl stegen voor een paar weken twee zeer net heeren in een coupé eerste klasse, en nog veel moeite om een plaatsje ma worden, waut de wagen was reeds bijna Tol Nadat de conducteur de kaartjes had en de trein zich in beweging gezet had tusschen de beide heeren een levendig gesprek dat weldra in een heftige woorden? s e 1 i n g ontaardde. Plotseling staat een dei beide heeren op plaatste zich in het van den waggon en riep met luider „Ladies and gentlemen Ik verzoek u vriendeliji tusschen ons als scheidsrechters op te treden ii een quaestie, waarover wij het allea behalve eens zijn: Mijn vrieud is van meeuing, dat van vijl menschen er drie niet aan eenezielgeloven.il heb meer vertrouwen in het menschdoin. Daarom verzoek ik diegenen van u, die wel aan eem ziel gelooven, den rechterarm op te steken," - Alle personen, die in den wagen zaten, deden wat hij gevraagd had. „Ik dank u", zei de heer lachend, zoo goed uw arm zoo een oogenblik te houden Nu verzoek ik allen, die aan een voortbestaan der ziel na dit leven gelooven, ook den linkerara op te heffen." Alle linkerarmen gingen in de hoogte, waardoor' het gezelschap 't aanzien kreeg van eemgej gymnasten, die met vooroefeningen bezig waren, „Ik dank u nogmaals", zeide de heer en voegde er bij, terwijl hij plotseling tw ee blinkende pistolen uit zijn gordel trok „Elk wie het wagi durft een zijner armen te laten zakken of zii te verroeren, zal ik zonder genade een kogel dooi de hersens jagen. Mijn vriend zal zoo vrij zijo even uwe zakken te doorzoeken, om te zien of er iets van onze gading bij u te vinden i: Laat hem bedaart zijn gang gaan, want denk er aan, dat hij door mijne pistolen gedekt wordt En nu, Jira," hiermede wendde hij tot zijn kameraad „haast je een beetje, voordat we aan het naaste station zijn." In weinige oogenblikken hadden de beril schurken aan geld en kostbaarheden eene van ongeveer 2000 dollars (5000 gulden) buil? maakt. Toen verlieten zij bedaard den wag®i steeds dreigende met de pistolen, gingen op bt platform achter den wagen staan en een j® berekende sprong deed hen zonder eeuig W* op den grond terechtkomen, waarna zij b(' de tegenovergestelde richting van den t»» een loopen zetten. Toen de overrompelde re®8 eenigszins van den schrik waren bekomen, eu raiddel van de noodrem den trein tot staan ge hadden, waren de sluwe bedriegers reeds uit het gezicht, zoodat er geen mogeiijkhei hen nog te achterhalen. In de Provincie Valencia, in Spanje, we^ gisteren 43 personen door cholera asn0 terwijl 22 aan de ziekte overleden. Een vrouwelijke heilssoldaatte ^f,,eU zich zondag naar 't Heilsleger beg* haar man, geen volger dier nU bafl geschikt voorkwam. De vrouw zel e v, (0C| ouders te willen bezoeken, doch Jool tempelwaarts te gaan, waarin Z1J haar man werd verhinderd. Te huis diende de heilssoldaat haar man een P ^0t slagen in het gelaat toe, waarop drift overmeesterd, een zenuwtoeval^'-, vrouw is naar de ouderlijke woning en de man nog steeds ernstig zie Menigeeu doet de gebruikte ver kurken naar den vuilnisbak verbuiz i ze voor de flesschen niet meer 1 ^leo1 Dat die oude, halfvergane kurken, gedrenkt, nog uitstekend als vuur®® „jeu*1!1 dienst doen, is voor velen zeker e Een geval van honds dol een raensch heeft zien dezer o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2