«BWHiffi W. IMHULSE2T, Alleen verkrijgbaar bij ff, TM B'ólgers Brandwaarborg-Maatseliappij, JACHT WATER. GROOTE OPRUIMING is ie Boer Mz. Petraella AMiia ie Boer- flinke Jongens ONDERLINGE DE JONG CO MP. Advertentie-Bureau «ii«* ^BASKEIS, Vacatuurbeurten, Burgerlijke Stand, Gemeente Scliagen, Marktberichten. Advertentiën. Mevrouw H A Z E IJ, Dienstbode, P.G., Uitverkoop van Buksking en Kamgarens. Steeds voorhanden sollede UT a a I in a c li I ii e s. Soliede Naaimachines vanaf f20. o-enri»1 en krachtvol, bekroond te Amsterdam 1887, Parijs en Gent 1889, wordt verkocht te SCHAGEN bii G. BIJ POST en Wed. J. KOOL, te BARSINGERHORN bij Wed J. FLOOR, te BLOKHUIZEN bij C. DEKKER, te DIRKSHORN bij P. DE VRIES, te HEER HUGOWAARD bij P. ZIJN; te KOLHORN bij JAN BEERS, te LUTJE WINKEL bij W. FIJNHEER, te NIEUWE NIEDORP bij W. GOEDMAAT, te OUDE NIEDORP bij A. J. VAN HOOLWERF, 't VELD bij J. BIJWAARD, te ZIJDE WIND bij J. BURGER, te ZIJPE bij H. BAKKER. gevestigd te Amsterdam, fa, El J, Winkel te Schagen, Laan D 4, van alle soorten Dames- en Hinder hoeden, Bloemen, Linten, Aeeren, Kant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Cents. Sg W. SWAGER. J. Ranke te Schagen. SCHIEDAMMER GENEVER. de VRIES, te Schagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. ALGËHËM SCHAGER COURANT. De aangetaste is een 28-jarig jonk- lOfgeaitf o efln hoek c|er RUe Montmartre ,D' Allerlei zenuwtrekkingen op den grond, lef 81 --e personen uit de menigte die zich 1,1 liam nnlrlon Imlnan toeD Vipi>n verzameld had, hem wilden helpen, heh® hun toe: „Raak mij niet aan! 't Is ljuie een fep "'J,.'ej(i j» Daarop deinsden allen verschrikt T ter toen hij wat bedaard was, verzocht lf naar een politie-bureau gebracht te Daar kreeg de ongelukkige opnieuw ral gedurende welken hij opnieuw ieder 0 Sa" niet in zijn nabijheid te komen. Toen ®W°nval voorbij was, deed hijzelf een dwang- 16 Aau en daarop stapte hij gewillig in een tusschen ontboden ziekenwagen, welke hem het .rasthuis bracht, waar het bleek, dat taar erkehjkaan hondsdolheid leed. De genees- houden hem voor verloren. Te Londen is een Amerikaan aangekomen t mooie, sprekende poppen. Het zijn eigenlijk visies want behalve dat zij allerlei bewe- el natuurlijk schreien. Ze behoeven slechts Gronden te worden en het inwendige mecha- ie door Edison uitgevonden, gaat aan den Het poppekindje vertelt dan iets, zegt "versje op, zingt vervolgens een liedje en daarna zoo ongeveer: „leg me nu als je blieft neer, want ik wou een beetje gaan slapen En als de kleine poppemama daaraan niet spoe dig 'voldoet, dan begint het poppekindje erbar melijk te huilen. Heeft men de dames verweten, dat zij herenmodes navolgen, de heeren gaan nu een damesmode overnemen.Te Londen dragen de leden van eenige aanzienlijke clubs in plaats van dasspelden broches, en wel vrij groote en en zeer kostbare. Het model was eerst alleen een hoefijzer, een zweep, een jockeymuts, een ■dekopnu zijn het reeds cameeën met eeu breeden rand van paarlen of brillantenook portretten van emai], monogrammen, zeer kost bare en opzichtige vertooningeu. Ook de nieuwe lu, met bonte strepen of zelfs wel met gekleurden grond, doet aan de dames-en-tout- cas denken. Eergisterenavond heeftin Noord Duitsch- land een zwaar onweer gewoed en is op verschei dene plaatsen de bliksem ingeslagen. Eenige personen werden geraakt en voor korten of langen tijd verlamd. Te Straatsburg wordt met belangstelling sene beslissing des keizers tegemoet gezien iu zake een merkwaardig tweegevecht. Zieker student F. Ristenpart had zich eens wat icherp uitgelaten over een viertal clubs der ïniversitiet, welke, onder het voorwendsel van gezellig verkeer, eigenlijk niets meer dan duel- Tereenigingen waren. Wegens die woorden nu zelf op een tweegevecht uitgedaagd, weigerde bij dit aan te nemen. Hierop werd hij door de clubs Palatia, Rhenania, Alsatia en Soevia, eer loos" verklaard en formeel geboycot. Hij trok zich er niets hoegenaamd van aan, maar toen hij later bij de reserve iu dienst wilde treden, werd hem door de militaire overheden beteekend, dat van genoemde studenten-vereenigingen een klacht was ingekomen wegens duel-weigering, en hij mitsdien niet als officier kon worden ingelijfd 1 Ristenpart liet het daar niet bij, maar beklaagde zich officieel bij den senaat der univer siteit. Deze stelde hem in het gelijk en schorste de aanmatigende clubs, die, hoewel nauwelijks 20 leden tellende, toch over de 900 andere studen ten willen heerschen, voor een geheel jaar. De aldus veroordeelde clubs zijn nu van dit vonnis w hooger beroep gekomen bij den keizer als rector magnificentissimus, doch het is bekend, dat deze het duel haat en deswege reeds ver maningen tot het leger heeft gericht. Zoo is |>et dus waarschijnlijk, dat de tijden, waarin iemand, wegens plichtmatige duelweigering van de militaire loopbaan kon uitgesloten worden, Voorbij zijn. bet Britsch Museum te Londen is hans een Chineesche banknoot te zien, door onze gestaarte voorgangers in bescha ving, uitgegeven 300 jaren voor het eerste uropeesche papieren geld in omloop kwam. ie banknoot dagteekent uit het eerste of een /r regeeringsjaren van den eersten keizer e' Mingdynastie. Zij is ouder dan de eerste Mopeesche bank, die van Barcelona, welke in vrerd gesticht, en, zooals gezegd is, drie uwen ouder dan de eerste Europeesche bank- Je.tenj vvelke in 1668 door de bank van holm werden uitgegeven. De electriciteit doet in A merika den schoen- Sers reeds concurentie aan. Zoo ziet men in «'aten van Chicago eene electrischo .uenpoetsmachine in werking, die wat uit één, in eenkastje geborgen electromotor j. ,een daardoor in werking gebrachten schoenbor- ne: Det toestel is een uitvinding van A. D. aj°r te Chicago. Te Dortmund heeft zich eergisteren een scli^eD Van de klasse der Hoogere Burger- i van het leven beroofd, omdat zijne Fransche Ssen hem „levensmoede" maakten. Zuchten en weenen over zonden, die men begaan heeft, is met voldoende; 't is beter moedig en lachend zich tegen nieuwe te ver- Jf"'Carmen Sylva. net leven is voor de jeugd een tooversprookje dat zoo pas begonnen is, voor den ouderdom een verhaal dat men uitgelezen heeft, en dat met den dood eindigt. Carmen Sylva. Ik geloof, dat als aller gedachten openbaar werden, wij verschrikt, ontzet zouden staan over de zelfmoorden, ontvluchtingen, ja de moorden, waaraan menigeen schuldig zou zijn voor hen, die geen verschil zien tusschen de gedachte en de fiaad- urda. Wie verstandig weet te genieten, hem zal ook de kunst oua te ontberen niet ontbreken. Hij zal zich de vreugd tot slavin, doch niet zich zelveu tot slaaf der vreugde maken. Hamerling. Onzeker en vergankelijk is het gelukmaar zeker en blijvend is de plicht. Von Feuchtersleben. De heilige Eendracht is het zout, Dat huis en stad in wezen houdt. Yondel. De tijd vliegt snel, gebruik hem wel. NOORD- en ZUID-ZIJPE. 3 Aug. Ds. v. Kluyve, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 10 Aug. Ds. Fetter, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 17 Aug. Ds. Mühring, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 24 Aug. Ds. Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HELDER en HUISDUINEN. 3 Aug. Ds. te Gempt, Helder v. 10 Aug. Ds. Hobus, Huisd. v. Helder n. 17 Aug. Ds. Bron, Helder v. 24 Aug. Ds. Bron, Huisd. v. Helder n. "W IERINGEN. 3 xiug. Ds. Pareau, Hipp. v. de Oev. n. 10 Aug. Ds. Bommezijn, Oostl. v. Hipp. n. 17 Aug. Ds. Pareau, Westl. v. de Oev. n. 24 Aug. Ds. v. Kluyve, Oostl. v. Hipp. n. Ingeschreven van 30 Juli 1 Aug. 1890. GeborenKlaas, zoon van Dirk Roggeveen Cz. en Margaretha Meurs. GetrouwdGijsbertus Frederikus Koenen en Maria Jacoba Koelman. behagen, 31 Juli 1890. Aangevoerd 8 Paarden f 70 a 300.— 3 Stieren f 72.a 180. 9 Gelde Koeien (magere) f 120.— a 170. 15 idem (vette) f 160.a 290. 10 Kalfkoeien f 180.— a 280.— 4 Vaarzen f 80.a 130. 11 Nuchtere Kalveren f 10.a 21.— 60 Schapen (magere) f 16.a 20. 90 Idem (vette) f 25.a 30. 40 Lamraeron f 10.— a 17.— Bokken en Geiten f a 19 Varkens (magere) f 15.— a 20. 23 Biggen f 6.a 9. 20 Konijnen f .10 a .60 40 Kippen f .20 a .70 450 Kilogr. Boter f 1.a 1.20 (per Kop f —.75 a —.90) 174 Kaas f —.20 a —.35 4000 Kip Eieren f 2.75 a 3. Hoorn31 Juli 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, boogste prijs f 32. Commissie f 25.—. Middelbare f aangevoerd 336 stapols, wegende 98918 Kilo. Zaandam, 31 Juli 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 27 50. aange voerd 26 stapels. Allernaar, 1 Augustus 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 29. Commissie f 25.50, Middelbare f aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 673 Hectoliters, Tarwe f 6.50 a Rogge f a Gerst f 4.37' a dito chev. f a Haver f 3.75 a Paardenboonen f a Bruine dito f 8.25 a 10.Citroen dito f a Witte dito f 11.— a Duiven dito f 7.— a Karweizaad f 8.25 a 9.25, dito oud f 9.75 a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a -G. dito f a Koolzaad f 9.a 9.25, Erwten: Groene f 12.a Grauwe f a Vale f a Witte f a Kakhuizen 30 Juli 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 38 stapels. Hooikaas t Graskaas f 27.—, karweizaad, oud fnienwf9.-- a 9.50, mosterdz. f a blanwmaanzaad f grauwe erwten f a vale dito f 8 Wijker Vale dito f - a Groene dito f a Bruine boonen f a— Paardenboonen f a Gerst f 4.25 a 5.25, Haver f 3.a 4.25, Boter 55 a 57' cents per kop. Den 3den AUGUSTUS ken onze geliefde Ouders a. s. herden- en geb. BLOM, hunne 25-jarige Echtvereeniging. y! Uit naam hunner dankbare Kinderen. Barsingerhorn, 2 Aug. 1890. g Amstelveenscheweg 130, bij AMSTERDAM, vraagt om direct in dienst te treden, eene fatsoenly be die zindelijk werken en goed koken kan. Brieven franco aan bovenstaand adres. Ter Boek-, Courant— en Snelpersdrukkerij van J. WIN KEL te SCHAGEN, kun- uen terstond een paar geplaatst worden. van Japonstofïeri eu Robes tegen zeer verminderde prijzen. Gemaakte Heeren-, Jongehee- ren- en Kit) dereostuumss worden tegen spotprijs opgeruimd. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E, 9. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- inatische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. opgericht in den jare 1809. Directeuren: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- middelen en verdere gevolgen van dieD Koopmansgoederen worden ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent, alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden aangenomen. Onschadelijk roor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. Puike oude MERK: Ml GUT C AP. Verkrijgbaar bij i1 der Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandsche 13agbladen. Spoedige en accurate verzending is ver- c zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke ning gebrac ht. I—y.» I%jKr— Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee oi driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappeu, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzeu moet men ook gederen.de den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a "contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Holloway's-eta- blissement Londen, 523, Oxford—Street.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3