Te Koop: KAPITALEN GELD BESCHIKBAAR. PLATINA TYPIB. Te Huur: fflBAL STEAffl NAVIGATIOH-COlIp eene Dorschmachine, I RnllaililSRllB StOOlllOOMaat AMSTERDAM-LONDEN LOTERIJ. itoonst W. TEENGS WIJNHANDEL Dorsclikleodon en Graanzakke IHHAAKBUSSEN f IOO BOLDOOT's Eau de Cologne W. C. BOELE Senior. I] DE TAKKENBOSSEN OPROEPING. HOOI TE KOOP, DE RENTENIER, Taalstudie zonder Meester. Maleisch door Zelfonderricht, Javaansch door Zelfon Abr. SLOOS te Winkel en H. A. J. i i. SPECK OBREEN te Wieritp, G. VAN OS, r Hollanlscle Maatsclappii van Mbow. Brandverzekeringen. Franco Mendes v. d. Eist SCHEIKUNDE door Zelfonderricht, b u t WISKUNDE door Zelfonderricht, Notaris BACKX, r/s hectare vale erwten, V, n duivenboonen, 2 aardappelen, 3 geiten en 1 bok, en eenig Huisraad. GROOTE en KLEINE Hypothecair Crediet, tegen 3'/104 en 4710 per jaar, zonder 7j jaar vooruitbetaling van rente. Adres: önde Gracht 158, Alkmaar. KIEUW! KIEUW! Portret-Y ergrootingen, W. HOOIJER. ALKMAAR, Oudegracht bij de Ridderstraat. HAARLEM, bij het Kenaupark. met de liand of inet paard. 1. te AMSTERDAM-IIAARLEII. J. P. BLAUW, te Scliagen. Koster van Batenburg, zonder Soldeeren. D. ROGGEVEEN Cz., J. Ranke en Th. Kiinost. Handelskade over de Kattenburgerbrug. van AMSTERDAM, Handelskade, van LONDEN, Theems (nabij den Tower), He heele en halve wUnflessehen, waarin HOFLEVERANCIER, Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. 1 Botterdam, 's Gravcnliage, Leiden, Utrecht, Groningen, Ham pen. K A M P K. Christiania Gevestigd sedert 1847. Kopenhagen Fransch, Duitscli, Engelsch, Latijn, Grickscli Italiaansch, Spaansch, Zweedscb, Deensch-Noorsch, Holland nr^.ImSCHAPPEN rioor Zelfonderricht biN",°"rk-InB™- «ii wk'Seb"' W. J. THIEME Cie-- üitg! k f* 4.per 100 stnks. Te bevragen en te bezichtigen te SCHAGEN bij den Gemeenteveldwachter J. OL'DSHOORN. Zij, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben ten laste van de onder het voor recht van boedelbeschrijving aanvaarde nala tenschap van A. braha m K i' a- nenbnrg, gewoond hebbende en op den 29sten Juni 1890 overleden te ANNA PAULOWNA, aan den Bslgweg, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór of op den 8sten Augustus e. k., ten kantore van den te Wieringerwaard gevestigden te wiens overstaan op Dinsdag1, 12 Augustus d. a. v., des voormiddags 10 uur, ten sterfhuize van dien erflater, in het openbaar zullen worden verkocht: De Notarissen zullen op 13 Augustus 189 O, publiek verkoopen, des voormiddags 10 ure, in de herberg „het Schippershuis"te HYPO- LITUSHOEF op WIERINGEN, Een Huis en Erf, gelegen te 0^5 rgjjlft Westerland op Wieringen, groot 3 rtWiCSHlSaren, 30 centiaren. Thans bewoond door C. TIJSEN. Breeder bij billetten omschreven. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotai-is te Zijpe. verstrekt gelden op eerste hypotheek: tegen zeer aannemelijke voorwaarden en geeft pandbrieven uit, groot f ÏOOO. en f 500. Inlichtingen te bekomen bij W. TEENGS te WIERINGERWAARD. Uitgebreide inrichting voor alle Photo- graphische Werkzaamheden in verschil lende procédés, speciaal ingericht voor Artistieke retouche, sprekende gelijkenis. Bijzonder worden de door mij ver vaardigde Vergroot in gen op PLATIN A-PAPIER aanbevolen, zijnde interessant van toon, mooier dan kooldruk en onvergankelijk. Gunstige attesten van geleverde Vergrootingen zijn bij mij ter inzage. Aanbevelend, Te bevragen bij K. GOVERS, Tjallewal. ongeveer van één bunder, aan de rook. pe ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDi ,.,.i °A. ITntto,ihiir(rerbru!r. Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant Reeds zijn door het Hoofdbestuur aangekocht Een Utrechtsch Wagentje (fabrikaat Ingenhoes Buytenweg en Co., te De Bilt) met Paard en Tuig. Een Tilbury (le prijs tentoonstelling van handwerksarbeid te Leiden) met Paard en Tuig. Een Smyth's 10 rijen zaaiwerktuig. Een hooischudder „Boby". Een paardenhooihark //Ransomes". Een Chatwood's brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zuivelbereiding met koperen beslag. LOTEN alom verkrijgbaar, en bij den Secre taris der Maatschappij te Loosduinen, a f 1.per stuk, 11 loten a f 10.110 loten a f 97.50. De heeren OPHORST en HERWAARDEN en DE KAT en VAN WAGENINGEN te DORDRECHT, hebben zich met den verkoop der loten in het groot belast. Aan de inzenders wordt herinnerd dat de aangifte van inzending op de tentoonstelling Dordrecht, moet geschieden VOOf 17 Augustus e.k. te WIERINGERWAARD, beveelt zich aan tot het sluiten van alle mogelijke van Agent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN in alle grootten en prijzen voorradig, leveren waterdichte kleeden voor locomo biles, dorschmachines, kaas bedekking, etc., die geen smeer of teer behoeven en jarenlang waterdicht blijven, alles soliede gemaakt en lagen prijs. ZEILMAKERS,ALKMAAR. Te verkrijgen bij NIEUWE IJZERWINKEL. SCHAGEN. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft Verkrijgbaar bij de Depothouders h 60 Cents per flacon met penseel. Het Financieel Weekblad neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar eu kan ingaan, den lsten van elke maand. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Geel. Voorburgwal 101, Amsterdam. 1JC ligplaats - II,iJAM De Sehepm vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal iederen Dinsdag", Woensdag, Zaterdag en iederen Woensdag, Donderdag, Zaterdag en 2londae Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zu]|eQ de ruimte dit toelaat, per eerstvertrekkeude Boot worden verscheept. De Schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Depóts: Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en W ijdenmarhtsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek Schagen. 1* ur merend, Breda. Den Helder. Bosch. Hoog ad Zaan Dordrecht. Gorinchem. Tiel. *P in schoten Haarlem. Driebergen. Wo rmerteer. JP en «Hg. II a t ae ia. Samarang. S o er abaija. Wie in verrasseud korten tijd VREEDE TALEN wil leeren lezen, scbiij" en spreken (zonder meester), schaffe zich aan {elk compleet in 18 brieven a 60 cent, dus f 10,80.) I elk compleet in 12 brieven a 60 cent, dus f 7,20.) bewerkt door A. A. ROCK OEF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven Èt 60 ct., dus/7.20. bewerkt door a. a. uitgegeven onder toezicht v. Mr. G. Lector te Leiden. DCUlUr l/O JUWMW" (X Compl. in 15 brieven A 60 ct-, dus afzonder]^k°verkrijgbaar' vérsierd'mét^"''1'1' R S," ZutPhen' comPleet in 2 T JS ersier(1 met een groot aantal gravures. Ile Cursus Z7Zlh\ S'Jfcunde) 30 brieven a 60 cent, of f Ue Cursus(o g„he Scheikunde) eplt. in 30 brieven 60 cent, of f l*-\ tli Zutphen. Uitvoerige proeven van bewetk ln9 en prospectus alom gratis verkrjffhaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4