Gemengd Nieuws. 334ste STAATSLOTERIJ, Getrokken Pr ij zen. Burgerlijke Stand. Gemeente Scliagen. Gemeente Zijpe. Gemeente JBarsing'erliorn. Gemeente Sint Maarten. Gemeente Haringearspel. Gemeente Winkel. Gemeente Oude Yicdorp. Gemeente Nieuwe Niedorp. Gemeente N.-Scharwoude. Gem. Broek op Lang-edyk. Marktberichten. daan voor Zondagsrust, voor het leger, voor f kolonies? Mefi loochende den Zondag; trok jf verplichting in voor den soldaat, om ter r te gaanliet den mohammedaan op Tva vrij spelmen toonde i. e. w. bijna al aandacht te hebben verpand aan de stof felijke belangen van ons volk. yy-jj Weten hetdit alles is geschied niet et de goedkeuring van vele liberalen; maar de meerderheid was hier te sterk, en in de een van ons volk verkreeg liberaal dezelfde beteekenis als anti-godsdienstig Wij brengen niet op het zonden-register der liberalen alles wat van antirevolutionaire daarop meestal geplaatst wordt. De hoo- eere uitgave voor menige tak van dienst; de tijdelijke malaise op gebied van handel en landbouw; het gebrek aan werk en nog meer andere zaken wijten wij aan het liberalisme niet. Maar wel moeten wij vragen hoe staat het 'liberalisme tegenover de sociaal-democratie Is dat één lijn, die begint met Thorbecke en eindigt met de Commune Wij gelooven het niet. Dezer dagen hebben de socialisten in ons'land verklaard, dat godsdienst door hen niet wordt beschouwd als een private zaak, welke ieder voor zich moet uitmaken maar als een macht, die zij moeten bestrijden. Dat is volstrekt geen consequentie van het libe raal beginsel, maar er lijnrecbt meê in strijd. Daarom is nu ook het oogenblik gekomen voor de liberale partij in ons land, om zich, naar het bekend woord ernstig te „herzien." Zij moet niet alleen haar verschil met de clericale doch ook met de atheïstische frac ties van ons volk duidelijk in het licht stellen. Zij kan niet ultramontaansch, maar mag even min aa^i-godsdienstig zijn. Zij moet het wan trouwen, zoo veel mogelijk wegnemen, waarmee velen haar gadeslaan. Zij moet zich evenzeer van de moderne theologen vrijmaken, als zich hoeden voor de voogdij van priesters en pre dikanten, noch onverdraagzaam, noch onver schillig betoone zij zich. Zoo zal zij wel niet dadelijk, maar op den duur, zelf hervormd en tot klaarder bewustzijn gekomen van zich zelf, de kern van ons volk tot zich trekken, en ons verlossen van de overmacht der jezuïeten. Be Vaderlander. Vergadering van den Gemeenteraad te ZIJPE gehouden den leden Augustus 1890. Tegenwoordig alle leden. De vergaderiug wordt door den voorzitter ge opend, de notulen der vorige door den secr. gelezen, en daarna zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Daarna volgt aanbieding der rekening over den jare 1889, waar uit blijkt dat ontvangen is de som van f33414.22, en uitgegeven f31873.12. Batig saldo f 1541.10. Tot leden der commissie om deze rekening te onderzoeken, werden benoemd de heeren Schuijt, Brands en Zeeman. Hierna wordt een voordracht opgemaakt voor twee zetters. De heer C. Paarlberg die als zoo danig aftreedt, verzoekt niet meer in aanmer king te komen; als nu blijkt uit de gehouden stemming, dat de voordracht bestaat uit de heeren D. de Graaf, P. Stam, G. Nieuwland en A. Schermer, resp. met 11, 10, 9 en 9 stemmen. Hierna kwam aan de orde een supplement hondenbelasting tot een bedrag van 19 Gld. hetwelk met algemeene stemmen wordt goedge keurd. Alsnu wordt door den secretaris gelezen, de bekende circulaire van de Kanaal—commissie Stolpe-Enkhuizen. Na voorlezing geeft de voor zitter als zijn meening te kennen, dat het wen- schelijk is aan het verlangen van de Commissie, een afgevaardigde te zenden, naar de vergadering te Schagen op 11 September a. s., te voldoen. De heer Biersteker meent dat de Gemeenteraad met dat kanaalplan niets te maken heeft, wel het polderbestuur, dat bestuur heeft evenwel geen circulaire ontvangen, hij is er niet. voor om een afgevaardigde te zenden. Vele leden geven te kennen dat zij geen bezwaar hebben, de voorzitter antwoordt den heer Biersteker, dat zeker, wanneer het tot uitvoering komt, het polderbestuur zal worden gemoeid, doch dat zijns inziens zeker de Gemeenteraad hier wel degelijk mede heeft te maken en het in het belang is der Gem. om een afgevaardigde te zenden. De heer Nobel is het eens met den voorzitter, hij zou het ten zeerste betreuren zoo er een vergadering te Schagen gehouden wordt, en daar de gemeente Zijpe niet werd Vertegenwoordigd. Hierra tot stemming overgaande, blijkt dat met 10 tegen één stem is aangenomen het voorstel van den voorzitter, om een afgevaardigde te zendm naar de vergadering te Schagen. Nu ;ot het benoemen van een afgevaar digde overgaande, wordt als zoodanig benoemd de heer G. C. Hulst, met 8 stemmen, terwijl °p dea heer Nobel, en 1 op den heer Kaan waren afgebracht. De leer Hulst aanvaardt de benoeming, en hoopt ter gelegener tijd verslag uit te brengen van het verhandelde. Bij de gewone rondvraag, vestigt de heer Nobel de aandacht van B. en W. op de be lasting op Tooneel-vertooningen en andere openbare vermakelijkheden, en vraagt of B. en W. bij het opmaken der begrooting van 1891 willen overwegen, om, wanneer andere belas tingen verminderen, ook deze te verlagen. Deze belasting brengt ruim 900 Gld. op, wordt door weinig ingezetenen betaald en is, meent de heer N., drukkende op het bedrijf. De voorzitter zegt, dat hij met gaarne zou adviseeren om bedoelde belasting af te schaffen of te verminderen, omdat hij zou vreezen, dat er misbruik zou worden gemaakt van het geven van dergelijke vertooningen; ook acht hij de belasting niet drukkend en toont dit aan door het noemen van eenige cijfers. De heer N. dankt de Voorzitter voor de gegeven inlichting en zegt evenmin de belasting te willen afschaf fen, voor misbruik vreest hij niet, omdat hij genoeg vertrouwen stelt in den voorzitter die kan weigeren de vereischte toestemming te ver- leenen, en ten slotte dat hij zijn denkbeeld slechts ter overweging aan B. en W. heeft gegeven. Hierna sluit de voorzitter de openbare ver gadering, om over te gaan in geheime zitting ter behandeling van een reclame in zake Hoof- delijken omslag. Uit Madrid wordt geseind dat de hitte ondragelijk is. De gevallen van cho lera zijn er door vermeerderd. In Valencia eergisteren 43 gevallen, 22 met doodelijken afloop. De cholera moet uitgebroken zijn te Badajon en 4 gevallen zijn Zaterdag geconstateerd te Argès, in Toledo. De Portugeesche Regeerir.g neemt strenge maatregelen aan de grens. Aan het Journal des Débats wordt uit Mont- pellier geseind, dat er zich te Saint-Guilhem- le-Désert, niet ver van Aniane, een geval van hevige cholera heeft voorgedaan. Het is eene van buiten gekomen vrouw, die er door aan getast werd. Na eenige uren is zij overleden. Een in de Times opgenomen Reuter-telegram van den lsten jl. uit Mekka meldt dat de cholera zich aldaar snel verspreidt, en dat het sterftecijfer onrustbarend stijgt. Den 29sten Juli stierven door cholera 81 aangetastenden volgenden dag 84. De Turksche regeering heeft quarantaine van 14 dagen ingesteld te Torr, aan de Golf van Suezvan 5 dagen voor de haven van El Yedsch, aan de Roode Zee, voor uit Syrië terug- keerende pelgrimsvan 10 dagen te Beyrout voor pelgrims, terugkeerende uit Anatolië ea Europeesch Turkije, en eindelijk van 10'dagen te Glazumene. Te Marseille kwam dezer dagen een stoomboot aan mei 1200 Fransche, Italiaansche en Spaansche landverhuizers uit Buenos-Ayres aan boord. De meeste waren gedwongen uit de Argentijnsche republiek terug te keeren, omdat zij nergens werk konden vinden. Naar zij mededeelen, waren vele andere landverhuizers genoopt door bedelen in hun onderhoud te voor zien. Volgens een buitenlandsch blad zijn te Buenos- Ayres omstreeks 40.000 Franschen, ongeveer 6000 Engelschen en bij de 200.000 Italianen. Een der zoons van Brigham Young, den mormonenprofeet, is dezer dagen benoemd tot kolonel in het leger der Yereenigde Staten. Onder de i e s-e n-v ij f t i g kinderen van Brigham Young, allen nog in het leven en zeer gezond, zijn er wel tien in dienst van leger of vloot, voorts verscheidene advocaten, kooplie den, een spoorwegdirecteur, enz. De zoons zijn allen flink gebouwd en schrander, de dochters bevallig, geestig en zeer muzikaal. De jongste dochter, Mevr. Susa Young Gates, zal waarschijn lijk in het najaar naar Europa komen om lezingen te houden over de toekomst van de Mormonen. INTG-EZONTDEIT. Mijnheer de Redacteur! Onder dankzegging, verzoeken we UEd. onderstaande publieke zaak, van zulk een groot belang voor onze gemeente, in uw plaatselijk blad te willen opnemen, opdat voldoende publiciteit aan deze zoo gewichtige zaak kan worden gegeven. Mede-plaatsgenoolen, en allen die belangstellen in den bloei en vooruitgang van onze gemeente Schagen, de hartader der omliggende gemeenten, Schagen te maken tot wat het nog niet is, maar kan worden, dit is illusie zegt men wel eens. Maar met andere woorden te zorgen te behouden wat het heeft, en wat het is. En wat is hiervoor mede eene eerste vereischte: aan de lang gevoelde behoefte eener Rijks- Telgrafische verbinding te voldoen, door de inrichliug te bewerken van een Rijks-Telegraaf kantoor in de kom der gemeente, waarvan ieder, en niet het minst bij den wekelijkse hen markt dag en het marktwezen, de gelegenheid open staat, spoedeischende zaken, in het belang van zoovele handelszaken, met andere groote plaatsen in en buiten ons rijk, per draad te kunnen vragen en beantwoorden. »Tijd is geld" zegt het spreekwoord, en laat men dus wel inzien: het belang onzer vet markt, opdat men niet langer in deze voordeelige con ditie ten achter staat bij ander vetmarkten in onze provincie daar deze onoplettendheid wel eens te laat, tot ernstige gevolgen zoude kunnen leiden, gelijk ik voor eenige weken, uit den mond van een groot veehandelaar nog vernam. Men zal, zooals voor eenige jaren, wijzen, op den dienst van het station, en alhoewel de gelegenheid daar is, aan het veel te ver ver wijderde station van de H. IJ. S. M. om in spoed eischende zaken, vanaf de Markt te tele graferen, is de verre afstand niet alleen het groote bezwaar, volgens bewezen adviezen van velen; maar een te overgroot bezwaar is het voor spoed eischende zaken, dat de Maatschappij haar eigen werk, voor dat van Particulieren het eerst behandelt, wat uit den aard der zaak een natuurlijk gevolg is. Schagen met een Rijkstelegraafkantoor in de kom harer gemeente, wat zal hieruit volgen Voorbeelden te over, als men eens een kijkje neemt op het naburige dorp Winkelaanslui tingen van telefoonkantoren, van de verschillende omliggende plaatsen, die als eene sterke waar borg kunnen gelden voor den financieelen steun. Maar genoeg hieroverieder die zaken doet en zaakkennis bezit, zal mede de dringende behoefte in deze voor Schagen gevoelen, daar alle verkeer van handel, zich thans meer en meer, dooi spoedig afdoen der zaken in den tegenwoordigen tijd doet gelden. Zouden wij dan nog langer len achteren staan bij zoovele kleinere plaatsen in ons land, met het oog op onzen zoo flinken wekeüjkschen marktdag en zoovele andere dagelijksche zaken van verschillenden aard Getuige hiervan de maand Juni; in genoemde maand toch zijn bij de 400 telegrammen aan het station Schagen verwisseld. Daarom ons andermaal bij vernieuwing met een adres in deze gericht tot den raad der ge meente, opdat het blijke, en de wenschelijkheid door de burgers, met hare handteekeningen in groote getale worden uitgesproken, opdat onze vertegenwoordigers in den raad kunnen oordeelen cn besluiten naar de inzichten en behoeften van hare plaats en hare burgers. Bij zekere gelegenheid hoorde ik tusschen de muren van de raadszaal in onze grijze veste, in 1889 deze woorden uitspreken „opdat wij mede door eene goede verstandhouding menige nuttige zaak mogen tot stand brengen. En mocht er dan allicht eenig verschil van raeening ontstaan dan hoop ik dat uit de wrijving van gedachten het goede geboren mag worden." (Hoogst aanbevelenswaardig.) Hiervoor is nu door eenigen uwer mede- ingezetenen het initiatief genomen, en een adres opgesteld, hetwelk van af heden ter teekening gereed ligt in het Noord-Hollandscll Koffiehuis, voor mede-adressanten, die deze zaak wenschen voor te staan en te ondersteunen. Ook zal in bovengenoemd lokaal een adres van adhaesie worden aangeboden aan de markt- bezoekers, en aan allen die op onze weekmarkt en bij particuliere dagen, hunne zaken in spoed- eischende gevallen hebben te verrichten, als blijken gevende van de behoefte, in deze ook voor hen en hunne belangen alhier, gelijk dit bij een vroeger adres van adhaesie zoo ruimschoots is gebleken, door een 60 tal handteekeningen van zeer invloedrijke personen, die geregeld 's wekelijks onze plaats bezoeken. Namens uwe mede-plaatsgenooten, Schagen, Aug. 1890. Corns. KOS Pz. Het volgende adres en adres van adhaesie zal worden gericht aan den raad der gemeente Schagen EdelAchtbare Heeren. De ondergeteekende adressanten, geven bij deze met den meest verschuldigden eerbied aan uwen raad te kennen, de in onze gemeente te lang gevoelde behoefte eener Rijks—Telegrafische ver binding. Is hiervan door uwe burgers in grooten getale voor eenige jaren de wenschelijkheid bij een adres uitgesproken, met bijgaand adres van adhaesie door een 60-tal personen, allen invloed rijke mannen die wekelijks onze markt komen bezoeken* Helaas, toen zijn wij teleurgesteld geworden, daar uwe raad daarop afwijzend heeft beschikt. Thans vermeenen adressanten, overwegende de dringende behoefte aan een Rijkstelegraafkantoor in de kom dezer gemeente, en ook geenszins meer twijfelende aan uwe inzichten in deze, zich bij deze andermaal tot uwen raad te wenden, met bijgaand adres van adhaesie, opdat het in deze blijke door onderstaande handteekeningen, dat de behoefte zich meer en meer doet gevoelen in onzen tegenwoordigen tijd, daar alle verkeer van handel op elk gebied zich door het spoedig afdoen van zaken laat gelden. Dat Schagen, de hartader, het middelpunt der omliggende gemeenten voor aansluiting van telefoonkantoren, moge tevens reden te meer zijn, waarom adressanten, met hoogachting uwen raad nu bereid zien, pogingen bij de Regeering aan te wenden voor de inrichting van een Rijks telegraafkantoor, zoo veel mogelijk in de kom onzer gemeente. 't Welk doende, enz. (Adres van Adbaesie.) EdelAchtbare Heeren, van den raad der gemeente Schagen. Gezien een adres, door uwe gemeentenaren onderteekend en gesteund tot het verkrijgen van een Rijkstelegraafkantoor in de kom uwer gemeente, verleenen wij, ondergeteekenden vol gaarne, met het oog op onze zaken, bij het bezoek vau uwe wekelijksche markt, en ook in Particuliere zaken, in deze door onze hand- teekening en kwaliteit onze adhaesie hieraan. Volgaarne mede erkennende, dat de eischen des tijds, en uw marktwezen, dit in de eerste plaats vereischen, wil uwe gemeente Schagen, in deze voordeelige verhouding blijven tot de andere marktplaatsen, in het onderling verkeer van onze tegenwoordige Maatschappij. 't Welk doende, enz. Schagen, Aug. 1890. 2de Klasse. Trekking van 4 Aug. Prijs vau f 1500: No. 16848 1000: 5036 11359 400: 5890 12985 200: 9035 11276 100: 10471 10696 16911 19027 20624 20811 2de Klasse. Trekking van 5 Aug. P ijs van f20000: No. 16496 1500: 11813 1000: 20258 u 4001498 5646 200: 7668 19609 100: 766 5633 9549 10002 10758 12553 15214 Ingeschreven van 2 5 Aug. 1890. GeborenPieter en Cornelis, zoons van Jan Blankman en Margaretba Bakker. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geeno. Ingeschreven van 25 Juli 1 Aug. 1890. Geboren Sijtje, d. v. Dirk Blaauboer en Maria Elizaboth Meijer. OndertrouwdGeene. GetrouwdJacob Swager, wedn. van Neeltje Schotvanger, landman, 39 jr. en Maartje Kuiper, jd. zonder beroep, 22 jr. beiden wonende te Zijpe. Overleden Pieter, z. v. Pieter Wapstra en Anna Alida Neletta Blaauboer, 2 mnd. Pietertje, d. v. Elmert de Boer en Neeltje Otto. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. Geboren Gerbrecht, d. v. N. de Jong en I. Smit. Simon, z. v. R. Bouwens en G. Otsen. Grietje, d. v. G. van Stipriaan en E. do Smit. Pieter, z. v. P. Schager en D. Dikstaal. OndertrouwdC. Blom en M. Middelbeek. C. Eriks en M. Hoogland. GehuwdJ. Groet en R. Dirkmaat. C. Blom en M. Middelbeek. C. Eriks en M. Hoogland. OverledenBartje Tamis, wed. van C. de Graaf, 40 jr. Aafje Kuiper, 6 md. Arie Herman, 15 md. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. Geboren27 Juli. Dirk Aalbert, z. v. Klaas Blom en Teetje Borst. 30 dito. Pietertje, d. r. Jan Blokker en Pietertje Rentenaar. Ondertrouwd18 Juli. Jacob de Boer en Maartje Wit, beiden wonende te Sint Maarten. 24 dito. Johan Antonie Keun, wonende te De venter en Aafje Peetoom, wonende te Siut Maarten. Gehuwd en OverledenGeene. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. Geboren: 6 Juli. Cornelis, zoon van Jan Pluis- ter en Jannetje Kossen. 7 dito. Adriane, dochter van Jan Govers en Maartje Yethman. 15 dito. Reijer, zoon van Gerrit Bakker en Trijntje Berk hout. 15 dito. Maria Ida, dochter van Cornelis Broersen en Aaltje Baas. 20 dito. Jacobus, zoon van Jacob Toes en Sijtje Burger. 25 dito. Jan, zoon van Pieter Schouten en Trijntje Stapel. 27 dito. Willem, zoon van Jacob Agenant en Cornelia Bakker. 30 dito. Aagje, dochter van Cornelis Smit en Maartje de Leeuw. 29 dito. Jan, zoon van Jan Broersen en Bregje Bakker. Ondertrouwd 25 Juli. Cornelis Johannes Frede- rikus vau der Kwast, jm., oud 19 jr., te Koedijk en Geertje van Soelen, jd., oud 21 jr., te Haring- carspel. GehuwdGeene. Overleden 6 Juli. Een als levenloos aange geven kind van het mannelijk geslacht van Jan Tames en Guurlje Schilder. 16 dito. Jan Ipenburg, oud 2 weken, zoon van Jan Ipenburg en Trijntje de Goede. Ingeschreven van 1 31 jQli 1890. Geboron: Marijtje, d. v. Adrianus Donker en Grietje Zeilemaker. Jan, z. v. Klaas Boekei en Maartje Kleine. Maartje, d. v. Teunis van der Molen en Reinuw Vader. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 1 31 Ju], iggQ Geboren: Anna, d. v. Louwrens Leek en Pie tertje Amels. IJf en Cornelis, zoons v. Pieter Schoen en Maartje Moras. Catharina, d. v. Cor nelis Jong en Marijtje Stam. Cornelis, z. r. Jan de Wever en Neeltje Wiebering. Ondertrouwd en Gehuwd Geene. OverledenGrietje, d. v. Hendrik Stam en Reinsje Dekker, 19 w. Geertruida Wilhelraina d. v. Arie Bijwaard en Anthonia Tan Trienen 7 w'. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. GeborenJohanna Adrijana, dochter van Pieter Waterdrinker en Maria Jongkind. Neeltje, dochter van Pieter Ursem en Aaltje Klaver. Ondertrouwd en GehuwdGeene. Overleden Antje Tielkens, weduwe van Theo- dorus van der Stoop, 65 jaar. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. Geboren: 25 Juli. Jacob, z. v. Klaas Bruijn Pzn. en van Immetje Zut. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Overleden: 6 Juli. Antje Ootjers, 49 jaar, echtgenooto van P. de Geus Azn. Ingeschreven van 1 31 Juli 1890. Bevallen N. Diepsmeer, geb. Honsbeek, Z. H. Kossen, geb. Groet, D. M. Kaas, geb. Kroon, D. Ondertrouwd en GehuwdGeene. Overleden :Tre. Trijbis, 17 jaren. Jan Mosch 56 jaren. Jb. v. d. Molen, 12 jaren. Ne. Honsbeek, 24 jaren. Joh. II. do Wit, (buiten de gemeente) 10 maanden. Hoorn, 2 Augustus 1890. Aangevoerd Rogge 1 a Tarwe f 6.50 a 7*25 Garat f 5.— a 6.— Haver i 4.- a 5.25 Witte Erwten f 8.50 a 10. - Groene f 10.50 a 12.— Grauwe t f 13.- a 15.- Vale f 12.50 14 Bruine Boonen f 10.— a 12.— Geele f a Witte f 11.50 a 13!— Paarden f 5.25 a 6.— Karweizaad f 9.— a 9.50 Mosterdzaad f 16.— a .18.— 13 Paarden f 70.— a 200.— 12 Kalveren f 12.- a 24.— 60 Schapen t 20.- a 32.— 20 Lammeren f 16.- a 18.— 61 magere Varkens 1 12.— a 24.— 90 Biggen i 5.— a 8.— 4000 Kipeieren f 3.25 a 3.50 1825 Koppen Boter, 5.2, lood f -.55 a .17' 50 HL. Aardappelen p. HL. f 1.50 a 2.- Altemaar 2 Augustus 1890. Aangevoerd 1 Paard i 125. a 1 Ezel f 20. a 23 Koeien en Ossen i 70. a 240.— 24 nucht. Kalveren f 10.— a 16.— 62 Schapen f 20.- a 26.— 112 Lammeren f 12.— a 18.— 74 magere Varkens f 16.— a 20.- 252 Biggen t 7.— a 10.50 3 Bokken en Geiten f 4.— a 8.— 4 Kleine Bokjes f -.80 a 1.30 Boter per kop f -,70 a —.85 Kipeieren f 3.— a 3.75 A l te na a a r 4 Augustus 1890. Aangevoerd 6 Koeien f 200.— a 240. 155 vette Kalveren f 40.— a 90.— (per kilo f 0.80 a .90) 21 Nuchtere Kalveren f 12.— a 20. 114 Sohapen f 25.— a 30. 203 vette Varkens per P. f —.42 a .50 38 Magere dito f 17.— a 19.— 2 Kleine bokjes f 2.a 2.50 Pnrmerend, 5 Augustus 1890. Aangevoerd Aangevoerd 387 stapels. Hoogste prjjs kleine kaas f 29.50 2 stapels middelbare f 24.— 1471 K. G. Boter f 1.a 1.10, per K.G. 385 Runderen, lager in prijs, handel stug. 35 Paarden. 17 Stieren. 211 Vette Kalveren per Kilo f —.50a.70, handel stug. 112 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 20.handel matig. 221 Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.50, handel vlug. 98 Magere idem per stuk f 14.a 25. handel stug. 322 Biggen per stuk f 6.a 10.handel stug. 1313 Schapen, lager in prijs, handel stug. Lammeren en magere Schapen, prijs houdend. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 3.50. Eendeneieren f 3.20 a E dam 2 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 27.—, aangevoerd £4 stapels, wegende 20027 P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3