Te Koop: TAKKENBOSSEN Ds. J. I. Tan t Linden BOLDOOT's EEP MURWE LIJNKOEKEN T. D. I JOH? DENIJS, PLATINA TYPIl eene Dorschmachine, Air. SLOOS te Winkel e» I. A. J. v. i. SPECK OBREEN te fierap, «lippij. Goudsmederij-Horlogemakerij. Hoogzijde, m ROMEIN El OUDENHOVEN ttftfc, u AU DE C0L0GNE- GROIMDWOTEIMKOEKEN, ICHAGKN. Kunsthaarwerken worden op bestelling geleverd. Aanleeren van Vreemde Talen door Zelfonderricht, CURSUS METHODE LANGENSCHEIDT. GEEN' voldoet zoo goed als het Merk SCHAPEIMHOUDERS. Het Universeel HoUdi W»iil P. Roggeveen, Schagen Advertentiën# Cornelis Geraril Winkel Hendrika Jacoba van Rluijve, Boonacker. Te Huur: met de hand of met paard. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Schagen en Omstreken MUZIEKLESSEN willen geveü. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machinekaiiiuien en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, BIAT- ROTTING, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel,, Zaandam, Oostzijde, D, 401. te SCHAGEN. ter Iiinden. Doopsgezinde Gemeente te Barsingerhorn, ZOXDAG 10 AUGUSTUS, van Harlingen. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal ƒ400,000. Be Birectie. van der Stok, Kaan en Co. Inmaakbussen met stalen veeren sluiting. Verkrijgbaar bij Kantoor: PI0111 petoren- gracht, H. 055. J. W. Schubart, Mr. H. Waller, Mr. D. 11. van Leden, Mr. J. .J Metelerkanin, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heeniskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, oij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. van T. D U Y V I S J z., te Koog aan de Zaan, Handelaars, die mijne koeken verkoopen hebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo op een schriftelijk bewUs van den handelaar, door wien zij de koeken ontvangen. a? b oq —v s—i M o o w cd eo cd o aq cd cd cc cd cd B de Methode LANGENSCHEIDT-SERVAAS DE BRUIN. Uitgave van W. ,J. T1IIEME Cie. te Zntphen, Spaansch Zweedsch Italiaansch Deenscli-A oordscli Hollandsch Javaanscii door Zelfonderricht, Engelsch Fransch buitsch Latijn Griêksch Maleisch door Zelfonderricht, ah a ^lenVs Cents wekelijks. De Methode LANGENSCHEIDT „rit doo, geen „dere nethod. voo, r, crjmm, LAMmfak&rc. LANGEN8CHEIDT JïJÏ Z"£t° Methode LANGENSCHEIDT i, ie eeni,e n,tlode J„ JfoZrtu Z'Sjt wat de degehjkste leermeester geven kan. Met het beste mondelinge onderwijs kafnïn?8^.' spraak der vreemde talen met zuiverder en semakkeliiker machti»i J men de uit- LANGENSCHEIDT, dit darbij, op 5TIEFW! Portret-Y ergrootingen, W. H 0 0 IJ Eg f 100 J. Ranke en Th. B|jpo$t Let vooral op liet Etiket. voor Schapen en Lammeren, voorheen: C. ZEEMi^' Koevleesch: klompstuks ibeafstuk, Varkensvleescli: Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWOtfT ~fl' BLOEDWORST 25, PEKELWOffl SAUCIJSJES 421/, cent. Alles per Getrouwd: eu die ook namens wederzijdsche familie hun dank betnigenvoor de ondervonden belangstelling. Hoorn, 5 Aug. 1890. iisKtA Westerland Op nader aan te geven tijdstippen zullen in de aanstaande maand September, in een der localen van den Heer P. STAM, aan het ZAND, in het openbaar worden verkocht De in de onmiddellijke nabijheid van het Zand gelegen LA.IV.E>ER.I.Xi£:^/, in de gemeente Z ij p e, ter gezamenlijke grootte van 30.59.30, thans nog in huur bij den Heer A. J. SWAERTS, en te aanvaarden met Kerstmis van het loopende jaar. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris De Notarissen zullen op 13 _A.ngru.stns 1890, publiek verkoopen, des voormiddags 10 ure, in de herberg „het Schippershuis te HYPO- LITUSHOEF op WIERINGEN, Een Huis en Erf, gelegen te op Wieringen, groot 3 'aren, 30 centiaren. Thans bewoond door C. TIJSEN. Breeder bij billetten omschreven. f 4.per 100 stuks. Te bevragen en te bezichtigen te SCHAGEN bij den Gemeenteveldwachter J. OUDSHOORN. Te bevragen bij K. COVERS, Tjallewal. DE gevestigd te Barsingerhornonder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. Mi mm Voor hel lidmaatschap dezer vereeniging gelieve men zich aan te melden bij den secretaris Ja onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WKSTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band A 3% en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagenen is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécairs Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek b 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. Heerenstraat. Ha. SMIT. Gebruiksaanwijzing gratis. UTRECHTSCHE Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F*. J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, «T. Castricum. IS BIJZONDER VERFRISSCHEND. Elk stukje is gestempeldJ. C. BOEBOOT. en OQ f-1 O) O) s O r-t sq 02 05 N b B a> F* 05 Ph - sc B a> 02 4-3 05 B rB Bh 05 ad B c3 B P- 1 O B O O B G-> K <-i CS3 H—1 b—<- O Sm «H B B N 3 as cd zonder onderwijzer, alleen door eigen oefening. De Beste, Goedkoopste en Gemakkelijkste Methode is voor volwassenen zoowel als voor jongeren. Elk dezer cursussen in 18 brieven a 60 cents, Comp). f 10.80. Elk dezer cursussen in 12 brieven a 60 cents, Compl. f 7.20. bewerkt door a. a. fokker, uitgegeven onder toezicht v. Mr. G. J. GRASHUIS Lector te Leiden. Compl. 15 brieven b 60 ct., dus ƒ9.—. van bewerkt door A. A. ROCKOEF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN, Lector te Leiden. Compl. in 12 bfieven a 60 ct., dus7.20. vumpi. m Drieven a eu ct., dus/ Daar voor het grondig bestodeeren van één dezer talen, bij een dagelijksche oeemng uren, 6 a 9 maanden worden vereischt, zoo bedragen de kosten g Alle verdere onkosten of boeken zijn overbodig. Uitvoerige proeven van bewerking gratis verkrjqbaar overtroffen Verscheidene onderwijzers, op ateele<rene iilantsen in nn, l„nrl L kk ze'Ionderrict" inwijdt in a de onderdeden der Spraakkunst. Wie zich, alleen door zelfonderricht vreemde taal wil bekwamen, practisch en wetenschappelijk tevens, schaffe zich u! 1D 0eUe Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. Uitgebreide inrichting voor alle t»hot graphiisclie Werkzaamheden in vers f lende procédés, speciaal ingericht voor Artistieke retouche sprek gelijkenis. Bijzonder worden de door mij vaardigde Vergrootingen op PLATINA-PApu^' aanbevolen, zijnde interessant van toon, moo: dan kooldruk en onvergankelijk. Gunstige attesten van geleverde Vergrootins, zijn bij mij ter inzage. ®en Aanbevelend, ALKMAAR, HAARLEM, Oudegracht bij de bij het Koiau^^ Ridderstraat. belooning aan ieder, die na gebruik van Pnt LEFRIES' Likdoorntinctuur nog iast Fan' Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heett, j Verkrijgbaar bij de Depothouders a 60 Cents per flacon met penseel. Lagerbier „VollfillOïEl." het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in tl. van 5, 10, 20 en 30 schapen, a f 0.371/.. f 0.75, f 1.50 eu f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te Groetpolder: J. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te T Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna PaulownaSchipper VOLDEB. Te SchagerbrugSchipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. ULE ESC II HO U WE lUJ van zonder been, met been, Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 Vs Ct. per ViK,G' ROLLADE, BtEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 e gelardeerd 7 0 LAPJES, 42 Vj Ct. pe: Vs K' KARBONADE, 42% versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT s52% 47% 65 47% Is 40 40 47% 42% i 25,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4