Zondag, 10 Augustus 1890. 34ste Jaargang. Ho. 2427. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. PATEITTEH. Roman van RICHARD VOSZ. Binnenlandsch Nieuws. Schagen, 9 Aug. 1890. WORDT VERVOLGD. SCHAGER AllCIttl COURANT. JKwrlÉt- L bi pit blftd verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEE- TENTIÉN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. W I N K E L. Bureau: SCHAGKN, liaan, D, 4. Prys per jaar f3.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVEBTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.0 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. patente HST. De Burgemeester van Schagen brengt ter alge- meeDe konnis, dat de patonten, aangevraagd in de maand Mei jl. tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen, sterke dranken en bieren en koffiehuishouder, voor het dienstjaar 1890/91 onder overlegging van het aanslagbiljet waaruit yoldoening der helft van den aanslag blijkt, ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald op alle werkdagen des voor- middags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 1 Augustus 1890. De Burgemeester a./i. voornoemd, W. A. HAZEU, Wethouder, Burgemeester en Wethouders der gemeente gcbagen. Gezien art. 219, 2de alinea der Wet tot rege ling van de zamenstelling, inrichtingen bevoegd heid der Gemeentebesturen, brengen ter kennisse tan de ingezetenen, dat de rekening dezer Ge meente over het afgeloopen dienstjaar 1889 ter Secretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd van af heden tot en met den 13den Augustus e. k., van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, en betzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen, den 31 Juli lö90. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, wethouder, de Secretaris, DENIJS. De Burgemeoster van Schagen brengt ter alge- meene kennis, dat de patenten, aangevraagd in de maand Mei j.1. voor bet dienstjaar 1890/91, ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kun nen worden afgehaald vanaf Woensdag den 6en 3. TWEEDE HOOFDSTUK. Zoodra de begrafenisstoet den hof verliet, be gonnen de klokken te luideD, de groote en do kleine. Op de dorpsstraat bevond zich geen meMcbwie de lijkstoet niet volgde, was reeds vooruit gegaan naar bet kerkhof, om zoo dicht mogelijk bij het graf een plaats te krijgen. De dorpsjeugd was den ouden heer in oprechtheid dankbaar voor zjjn stervenwant de school was gesloten, daar de kinderen bij het graf zingen moesten, waarvoor zij later op den hof koeken en kadetjes zonden krijgen, lekkernijen, die zij anders niet eens bij het oogstfeest ontvingen. Evenals in de kerk een bijzondere plaats, zoo behoorde ook op het kerkhof aan de heerlijkheid een bijzondere ruimte, afgezonderd van de overige ^r^T0®- Mot het koraal der schooljeugd werd de ou e heer ontvangen, en reeds zou hij in zijn eenige woning worden neergelaten, toen er nog emand naar voren trad, om hem een laatsten groet toe te roepen. aj'ln stond bij het open graf, op weinige reden afstandB van Juliane, wie bij den klank li >i ern8t'Se) heldere stem en huivering door het be aa? Voer' nu 8Prak, was door haar vader .mind geworden, meer dan die ander, wien hij toch zijn kind had gegeven. Martin begon met een verontschuldiging, dat hy zich verstoutte, bij dit graf het woord te voerenmaar bij was de naaste buurman van den ouden heer, dio hem van kindsbeen gekend had. Hij wilde ook slechts weinige woorden om trent den ouden heer zeggen, wat voor mensch bij geweest was, wat voor een teeder vader, trouw vriend, ervaren landman, rechtvaardig land heer. Daarop schildorde hij het leven van den ouden heer, hoe hij het landgoed kreeg, toen Elzenhof door den tegenspoed der tijden den ondergang nabij was geweest; boe hij had gear beid, gearbeid, gearbeid, tot de verwaarloosde akkers op nieuw vruchtbaar waren en rijkelijk vrucht afwierpen, en het groote landgoed weder een der schoonsteu, vruchtbaarsten en rijksten tot en mot Dinsdag den 19en Aug. a s., des voor- middags van 9 tot 12 ure, de invallende Zonda gen uitgezonderd. Schagen, den 5 Augastus 1890. De Burgemeester a./i. voornoemd, W. A. HAZEU, Wethouder. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat door T h ij s Dekker, vergunning is verzocht, het perceel Wijk A, No. 93 aan de Marktplaats aldaar, te mogen inrichten tot slachterij en dat door hen, tot het onderzoeken der tegen dit verzoek inge diende bezwaren, eene zitting ter Rnadhuize zal worden gehouden, op Zaterdag, 23 Augustus e.k., des morgens van 10 tot 12 ure. Schagen, den 8en Augustus 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Wethouder, de Secretaris, DENIJS. De EdelAchtb. Heer Mr. C. H. Beels, Burgemeester onzer gemeente, is bij Kon. be sluit van den 5deu dezer benoemd tot plaats vervangend Kantonrechter in dit kanton. De Gymnastiek-Verseniging Lycurgus alhier, neemt met zeven harer leden deel aan de Bondsuitvoering, die dit jaar op 9, 10 en 11 Aug. te Breda wordt gehouden. Het Dagelijksch Bestuur van Enkhuizen heeft bij den raad een plan ingediend voor het stichten van een ziekenhuis, waarvan de kosten ruim t 6000 zullen bedragen. Door den raad is aan den door hem benoem den afgevaardigde naar de vergadering te Schagen, ter bespreking der plannen voor eene kanaal- uit het land was. Martin ontwierp het beeld van den ouden heer trek voor trek hij schilderde, welko groote werklust, welke verbazende kracht en ongeschokt vertrouwen op God er toe be hoorden, om een enkelen, uitgeputten akker in een vruchtbaar plekje grond te veranderen. En zoo was de oude heer geweest; waar het onkruid welig tierde, daar had hij over eenige jaren vrucht zien rijpen. Hij kon geduldig op do oogst wachten, want hij had te voren de aarde be hoorlijk bewerkt. En zoo moest het zijn in de moeielijke jaren, die nog steeds den duitschen landman bezochten. Op vaste voeten moest hij staan, vol moed en volharding, vol hoop en ver trouwen jaar in jaar uit, van vroeg tot laat ar beidende, arbeidende en nog eens arbeidende. Alleen hij die zulk een karakter bezat, mocht in de moeielijke tijden, welke bestaan hadden en nog komen zouden, het hoofd omhoog houdon, niet uit trots maar nit gerechtvaardigd vertrou wen en zelfbewustzijn. Martin sprak juist even eenvoudig, even sober en nuchter, even ernstig en krachtig, als bet leven van den duitschen landman was. Doch hij trof zijne toehoorders daarmede weinigde oogon der vrouwen bleven droog, en alleen de manuen sloegen den blik neder. Terwijl hij sprak, bleef zijn stem vast en helder, hij hield rustig en vast den blik gericht op de laatste woning van den ouden beer, als sprak hij tot dezen alleen „Zoo waart gij en wij zullen het niet vergeten noch uwe onderhoorigen, die uwe medearbeiders en vrienden wareu, noch uwe dochter Hij keek op, zijn oogen ontmoetten Juliane's blik, welke onafgebroken op hem rustte, en er ontstond een kleine pauze. Neen, ook zijn zoon en zijn dochter zouden het niet vergeten, dat datgene, hetwelk deze doode gedurende zijn lange leven bereikt en ver worven had, nu behouden moest worden in den geest des dooden. Toen Martin zijne rede geëindigd had zonder zelfs aan het slot hartstochtelijk te worden, ont stond er eene beweging. De kist werd opgetild, de touwen kraakten de zware last zweefde boven de groeve en zonk onder koraalgezang en klokgelui langzaam naar beneden. Daarop traden allen een weinig achteruit en maakten plaats voor de dochter, die de eorste verbinding van Schagen en Enkhuizen, machtiging verleend tot het toezeggen van een subsidie, waarvan het bedrag later door den raad zal worden vastgesteld. Het Bestuur der Schager Hard draver ij-Yereeniging Westfriesland", besloot in hare vergadering van gisterenavond bij de op 9 September e.k. alhier te houden harddraverij te doen plaats hebben a. voor aangespannen paarden, toebehoorende aan leden der vereeniging, eene voormiddag harddraverij, waarvoor prijs en premie in voor werpen b. een namiddag- of groote harddraverij voor paarden van zessen klaar, bereden onder den man, waarvoor een prijs van f 200, een le premie van t 75 en een 2e premie van f 25. De afd. Schagen der Holl. Maatsch. v. Landb. hield hedenmorgen bare vergadering ten liuize van C. Huiberts. Na voorlezing en goedkeuring der notulen werd mededeeling gedaan van a. Circulaire Waard en Groet in zake Boter- gewicht b. Missieve H. N. Kwartier omtrent aankoop van ramlammeren. Beiden werden voor notificatie aangenomen. Wegens aftreding der beeren Erans en Kooi, als bestuursleden, werden nu als zoodanig ge kozen, de heeren: K. Jonker en P. Buis Jz. Besloten werd ditmaal geen afgevaardigde te zenden naar de te Dordrecht te houden alg. vergadering. Tot afgevaardigde naar de vergadering van Holl. Noorderkwartier, werd gekozen de heer Jb. Denijs Jz. en tot plaatsvervanger de heer C. Bij post Rz. Tot candidaat voor 't lidmaatschap van het spade met aarde op de kist zou werpen. Juliane trad Daar voren, nam van de frissche, vochtige aarde, wierp ze op de kist en keek Martin aan, zeggende „In uwen geest, vader Er klonk een doffe val De oude heer was begraven. DERDE HOOFDSTUK. Juliane beval de juffrouw, den dorpers geen brandewijn meer te geven, dan zij anders bij buitengewone gelegenheden ontvingen. De op zichter kwam en klaagde er over, wat voor een manier van doen dat was op zulk een dag niet een drievoudige portie snaps te schenken De „vrouw" had het zoo bevolen, antwoordde de juffrouw. Wat vrouw de beer had te bevelen! De juffrouw moest naar binnen en den nieuwen beer vragen. Dat kon zi) niet, want er was nog te veel bezoek bij den heer. Morrend verwijderde zich de opzichter. Kregen zij van den heer geen brandewijn meer, dan moesten zij 's avonds in den kroeg gaan; want op zulk een gewichtigen dag, op welken zij den ouden heer begraven hadden, zich niet een ge duchte roes te drinken, dat zou voor de deugd zame dorpers en voor den ouden beer een schande geweest zijn. Hierover waren allen het eenswanneer de nieuwe heer het maar geweten hadHun nieuwe heer, de graaf, zou hun wel brandewjjn hebben laten geven, zooveel zij verlangd hadden. Bij htm was immers ook nog bezoekde beeren hadden zich in Ottokar's kamers terug getrokken, in die kamers, welke de oude beer had bewoond. Men sprak nog altijd met onderdrukte stem en zoo bedroefd mogelijk gelaat, maar het gesprek liep reeds over andere zakeu het weer, liet veldgewas, het zaaien en den te verwachten oogst. En toen de heer des huizes wijn liet brengen, van den echten Bourgondiër van den ouden heer, toen werden de stemmen al luider en de gezichten opgeruimdor. De graaf stond op en sloot de deur. Ook Juliane had men niet alleen gelaten de goede vrouwen zouden dat voor hoogst onbelee d en onkiescb gehouden hebben. Scheen zij ook al geen behoefto te hebben aan troost on toespraak, zoo wil de men toch minstens zijn plicht vervullen; werd de goede bedoeling miskend, zoo kon men hoofdbestuur werd niet acclamatie gesteld, de heer Rinkes Borger te Leiden. Hierop werden uitgereikt de prijzen, behaald bij de stierenkeuring, dd. 23 April 11.: le prijs, J. Bakker, Wieringerwaard, (afwezig). 2e H KI. Blaauboer, Schagen. 3e u K. Jonker, Tengevolge van de nu volgende bespreking omtrent de te houden keuring van Ramlam meren werd, na breede discussie, ingevolge voor stel van Bestuur, met algemeene stemmen be sloten, deze ook nu weder te doen houden, doch omdat de afd.-kas op een tekort wijst niet voor rekening der afdeeling, en op den voet als verleden jaar, met bepaling dat voor eiken ram 25 cents inleggeld zal worden geheven. De toe te kennen prijzen zullen weder zijn lste prijs f 8.—, 2de prijs f 5.— en 3de prijs f2.— De tegenwoordig zijnde leden stellen zich allen hoofdelijk aansprakelijk voor de finantieele regeling hiervoor. Woensdag 3 September e. k. zal 't vijf en twintig jaar geleden zijn, dat Ds. J. H. Mühring, pred. te Sint Maarten en Valkoog, 't predik-ambt aanvaardde in de gemeente Wilnis, classis Utrecht. Den 5den dezer is tot lid van den Ge meenteraad gekozen, de heer R. C. Waiboer te Anna Paulowna. <8 Oosthuizen 8 Aug. Onder de toegelatenen tot de lessen aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem, onder het genot eener studiebeurs van f 300 's jaars, behoort o.a. de veertienjarige Jan Mulder, leerling aan de openbare school te Hobrede in deze gemeente. <8 Dinsdag j.1. hield de heer Hoenkamp in het Park te Hoorn, zijne vroeger aangekondigde n—M— toch met het aangename gevoel huiswaarts keeren, het zijne gedaan te hebben. Daar zij bij da be grafenis niet hare breikousen hadden kunnen medebrengen, hielden zij de handen in den schoot, roemden de deugden des afgestorvene, de lijk rede van den domino, den mooien begrafenisstoet, de vele kransen en kwamen langzamerhand onder het gebruik van koffie en boterbroodjes welke voortreffelijk gebakken waren op het dage lijksch bedrijf neer. Ook spraken zij over Martin: dat zij zijn toespraak niet erg passend gevonden hadden, dat bij over bet algemeen wel een goed mensch was en zijn kleine plaats in den besten toestand hield zonder hulp van een inspocteur, en men het niet begrijpen kon, waarom hij niet trouwde. Want een landman had een vrouw noodighoe moest hij anders de zaken uit elkaar houden 1 Juliane stond op, verontschuldigde zich voor eenige oogenblikken bij hare gasten en verwij derde zich, om het een en ander te regelen. Nauwelijks had zij de kamer verlaten of de lieve dames zongen een ander liedjedat het zeer onverantwoord was dat Martin nog altijd ongehuwd was. Maar hij bad Juliane willen hebben doch Juliane had Ottokar genomen, die wel is waar slechts schulden bezat, maar toch een geheel ander mensch was, en een graaf Yan Martin was het bespottelijk, dat hij zich nog altijd niet getroost had. Juliane, die gehoord had, hoe ook in de kamers van haar vader, nu de kamers van haar man, levendigo gesprekken gevoerd werden, verloor bijna haar togenwoordigheid van geest. Een govoel van smartelijkcn weerzin overviel haar, toen zij op nieuw te midden der medelij dende vrouwen plaats nam, en zij dacht„Hoe valsch, onwaardig en hatelijk is dat alies zwijgend zat zij daarneder en deed niet eens een poging, op al die bewijzen van deelneming, vriend schap en naastenliefde acht te slaan. Eindelijk zeide een der goede vrouwen, dat het tijd was aan de terugreis te denken, en daar Juliane met geen woord er op aandrong dat zij nog wat zou den blijven, stonden allon eensgezind op, en maakten zich gereed om de in hare oogen koud- ta tige en zelfzuchtige gravin alleen te laten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1