UIT DE PERs! Gemengd Nieuws, Door de Commissie tot regeling van 1 schoolfeesten te Oudcarspel werd in hunne op Vrijdag den 8 Augustus jl. gehoudene vergadering besloten om Donderdag 14 Augustus d. a. v. met de kinderen der hoogste klassen een rijtoer te houden naar Alkmaar, vervolgens per boot van den heer de Fauw uit Alkmaar, de Zaanstreek langs naar Haarlem, terwijl voor de kinderen der lagere klasse op een later te bepalen dag een plaatselijk feest zal worden bereid. Het is te wenschen dat deze tocht met mooi weder mag gaan gepaard en de Commissie hunne moeitevolle taak mag zien bekroond. Beroepen bij de nederl. herv. kerk te Kolhorn ds. A. Buijs, gepens. oost-iud. predi kant, thans te Vlissingen. Ongelukken door het o n w e d e r. Door het inslaan van den bliksem verbrandde Zondagmiddag te Haarlemmermeer de woning van de Gebroeders Verburg. Behalve een trom meltje met geldswaarde, kon er niets gered worden. Alles was verzekerd. Zondagmiddag legde de bliksem de onver zekerde boerderij Kr. te Steensel met toebehooren (de oogst was juist binnen) in asch. Alleen het vee kon met moeite gered worden. Ook sloeg de bliksem in deu toren van de R. K. Kerk te Winterfee en in een molen te Eergel. Te Stratum is de bliksem geslagen in het huis van v. d. W., zonder brand te ver oorzaken in eene der kamers van het huis werd veel huisraad verbrijzeld. Te Reuzel werd ook eene boerderij door den bliksem verbrand. Zij was verzekerd. Te Dieren sloeg de bliksem in eene woning dicht bij het kanaal, op een goed kwartier afstand van het dorp. Een varken werd door den slag gedood en eenige oogenblikken later sloegen de vlammen het dak uit. De bewoners R. en H. zagen zich in korten tijd van al het hunne beroofd. Op de hofstede van den landbouwer Ramond, in de gemeente Sas—van—Gent, sloeg de bliksem in de woonkamer. De vrouw en de dienstbode werden daardoor getroffen, de vrouw doodelijk en de dienstbode aan het gezicht, waarbij zij een oog zal verloren hebben. Een kind, zittend op den schoot van de vrouw, bleef ongedeerd. Te Rilland is de bliksem geslagen in het woonhuis van Jacob Blok Jz., gelegen aan den grindweg naar Krabbendijke. Hij kwam door den schoorsteen en heeft zich een uitweg gebaand door'den muur, zonder echter brand ot belang rijke schade te veroorzaken. Aan het Slikgat, onder de gemeeute Zeven bergen, is de bliksem ingeslagen in de woning van J. en bracht eenige verwoestigen te weeg. De bewoners van het huis werden bewusteloos, doch bekwamen geen ander letsel. Te Arnemuiden sloeg de bliksem in door het dak van eene visscherswoning, verbrijzelde den schoorsteenmantel en baande zich een weg door den schoorsteen, die gedeeltelijk werd stukge slagen. De muur van den voorgevel is gebarsten. Zondagavond brak boven de gemeente Zwaag een hevig onweer los, waardoor brand ontstond in de groote* boerenwoning van den wethouder C. Schouten. Het-geheele gebouw is tot den grond toe ^gebrand met al wat er in was, behalve enkele dingen van waarde, welke men nog heeft kunnen machtig worden. Daags te voren was zijne dochter overleden. Gelukkig heeft men het lijk nog uit de brandende woning kunnen weghalen. Gelukkig ook was er wind stilte, zoodat de brand zich tot één woning bepaalde. Te Hem, gemeente Venhuizen, is de bakkerij van C. BesseÜDg tot den grond afgebrand. Daar de oven in zeer slechten staat verkeerde, denkt men daaraan de oorzaak van den brand te moeten toeschrijven. Alles was tegen brand schade verzekerd. Naar men uit 's Gravenhage aan de Amst. bericht, gevoelt de koning zich in de laatste dagen eenigszins zwak en houdt hij steeds zijn kamer. Van een verergering van den toestand is echter geen sprake. Door de politie Te Rotterdam zijn naar wij vernemen verscheidene kwartjes in beslag genomen, welke bleken valsch te zijn. Aan de slordige bewerking zijn zij gemakkelijk te herkennen. Te Zegge, gem. Rukfen (N.-B.) is een 54-jarige man overleden aan de gevolgen van een wespenstee k, welke hem eenige dagen geleden in het veld was toegebracht. Het afgraven der terpen, die men ook in Oostfriesland, hoewel verspreid, vindt, begint nu ook déar navolging te vinden. De bovenaarde is doorgaans van die hoedanigheid dat zij eene kostelijke mestspecie vormt, met welke de omliggende gronden verbeterd kunnen worden. Men heeft dan ook meermalen belangrijke sommen gelds betaald, o. a. voor een paar jaar voor die nabij "Wommels in Friesland f 7000. welke zelfs eene oppervlakte van bijna twee hectaren had. Thans is nabij Lenden in Oost- friesland voor eene kleinere terp van pl. m. een hectare 5000 mark of f 3000 betaald, en zal de afgegraven grond dienen voor bemesting van heideveld. Te Meedhuizen (Gr.) is een jongen gearresteerd, die er zijn werk van maakte, de brievenbus van de brieven te ontdoen, waar voor hij een valschen sleutel gebruikte. Zooals wel meer op de buiten de kom der gemeente gelegen dorpen en gehuchten gebeurt, liet men ook °te Meedhuizen soms 5 centen bij den brief in de bus glijden, waarvoor de postbode dan zorgde voor de frankeering. Dit geld eigende de jongen zich toe, zoodat de geadresseerden dan 10 cents briefport moesten betaleu. Nieuwe trekkracht. In het kanaal te Nieuwediep bewoog zich dezer dagen een vlet, zonder dat bemanning het bootje roeide of een zeil gebruikte. Menigeen verdiepte zich in gissingen omtrent de oorzaak der voort beweging. Weldra bleek het hoe t mogelijk was. Een gevangen zeehond was, aan een lijn bevestigd, over boord geworpen en trok nu de vlet voort. Alleen het besturen leverde nog al eenige moeielijkheid op. De heer Van der Steen van Ommeren als burgemeester van Krommenie, is op zijn verzoek eervol ontslagen. Uit Hom (Limburg) wordt aan de N. Koerier geschreven: Vrijdag gaf de weide tus- schen Horn en Weerd een ongewoon schouwspel te zien. De groote vergadering van ooievaars scheen daar gehouden te worden. Meer dan 150 langbeenen waren er tegen woordig; grootvaders en grootmoeders, weduwen, schoonmama's, papa's en jeugdige snaken, alles was er bij. Het ging er deftig toe. Zij sloegen een grooten kring, en midden in stond de raad der ouden naar het scheen en zij schetterden en kwetterden. Na veel deliberatie gaf een der langbeenen het sein, en men trok op het kasteel aan, waar de meesten, op de tinnen gezeten, den kop in de veeren staken en overnachtten. Op de poort alleen zaten er dertig. De haasjes, die er talrijk zijn, waren inmiddels van schrik in het gras gedoken en zagen niet ongaarne het vertrek der langsnavels. Daar het nu de tijd van trekken nog niet is was deze verzameling opmerkelijk. Het schouwspel werd dan ook door vele nieuwsgierigen uit de Weerd en Horn gadege slagen. Uit Amsterdam meldt men, dat do rechtbank aldaar Aafke Kuipers een maand op cachette heeft gesteld, zoodat gedurende dien tijd niemand bij haar wordt toegelaten. Een uiterst zeldzaam geval in Nederlandsche rechts pleging. In de Hekkelaan te 's-Gravenhage wierp gisteren een beschonken vrouw den mau met wien zij leeft, na eene voorafgaande ruzie, een pot kokend water over het lichaam. Het razende schepsel werd in arrest genomen en na het uitslapen van haar roes weer in vrijheid gesteld. Uit Olst wordt gemeld Van een partij rundvleesch, die oorzaak was dat te Oene 15 personen ziek zijn geworden en één reeds is overleden, was mede 35 kilogram verkocht aan den worsten- fabriekant J. A. Ripperda aldaar, voor een bedrag van twee gulden. De van dat vleesch gemaakt worst is Zaterdag vernietigd. Holland, geeft in een slot artikel, ouder den titel Ken beetje verdrukking kan soms geen kwaad, de strekking aan van zijn mededeelingen omtrent lasterlijke praatjes over priesters, monniken en nonnen. Dat alles was slechts een omweg om te be- toogen dat „de persoonlijk grievende achter stelling van katholieken in ambten en waardig heden een krachtig middel is om aan den laster den mond te snoeren en te langen leste vooroor- deelen op te lossen. „De geestelijkheid, mannelijke en vrouwelijke moet zegt Jan Üolland haar taak ver richten, bespied en beloerd door het met wan trouwen en ingezogen vooroordeelen gescherpte oog van protestantsche burgemeesters, protes- tantsche politie, protestantsche rechters, protes tantsche statistiek, protestantsche schoolopzieners een protestantsch heerleger van invloedrijke ambtenaren. Loopt er hier en daar een Roomsche waardigheidbekleeder tusschen, nevens hem en boven hem staan zooveel protestantsche collegaas en meerderen, dat er geen spraak kan zijn van schuilen onder éen deken, van kwaadwillig geheimhouden van burgerlijke of zedelijke over tredingen. „In schijn en persoonlijk moge de Roomsche er hier te lande slechter aan toe zijn dan in een Land met enkel katholieke bevolking, inderdaad werkt zijn verongelijking ™de handhaving der eer van de Kerk en haar ^^Door^è 'op zich-zelve onbillijke overheer- sching van het protestantsche element is Kerk van Christus onderworpen aan een toets. oneindig veel scherper dan waarop zij zich ooit in katholieke'Landen kan benepen. En staat zij nu eeuw in eeuw uit die beproeving glansrijk door, dan zal toch te langen leste wel eenigen indruk maken haar beroep op het woord Wie van ulieden overtuigt mij van zonder „Zoo is, als wij 't kleine met het groote mo^en vergelijken, ieder katholieke mededinger naa'r ambten die bij een Protestant om des geloofs wille wordt achtergesteld, een, zij het ook onwillens en onbewust, bevorderaar van de goede zaak." Dat alles nu moest Jan Holland den lezers van de Tijd komen vertellen. En dat in een tijd, die gulden dagen brengt, want wij weten hoe dank zij dr. Schaepman juist tegen woordig de benoemingen van katholieken V ele zijn. De schrijver debuteerde niet gelukkig; en sloeg wel een zeer langwijligen weg in om zijn nieuwen partijgenooten een hart onder den riem te steken. Hen nuttige wenk. Op verzoek van de inspecteurs en adjunct-inspec teurs voor het geneeskundig staatstoezicht wor den in de St.-Crt. ter algemeene kennis gebracht de volgende, in hunne vergadering vastgestelde: raadgevingen ter voorkoming van besmetting door longteering. Yan elke tien personen, die in Nederland overlijden, sterft éen aan longtering. Ook in andere landen dan het onze, is de sterfte aan tering zeer groot, en het is zeer natuurlijk, dat men overal naar middelen heeft gezocht, om de tering, zoo al niet te genezen waar zij reeds bestaat, dan toch haar ontstaan te voorkomen. In de laatst verloopen jaren nu, is het meer en meer duidelijk geworden, dat de tering onder de besmettelijke ziekten moet worden gerangschikt. Mochten vroeger vele geneeskundigen dit hebben ontkend, thans bestaat omtrent de be smettelijkheid geen redelijke twijfel meer. Er ontwikkelt zich in het lichaam eens teringlij ders eene smetstof, door welke anderen kunnen worden besmet. Zij, die de vatbaarheid voor zulk eene besmetting niet bezitten, loopen vrij. Bij hen daarentegen, die er wel vatbaar voor zijn (en hun aantal is zeer groot), ont wikkelt zich de ziekte. Het is juist de erkenning van den besmette- lijken aard der tering, welke leidt tot voor koming. Men moet zich voor de besmetting in acht nemen. Hoe dit op het tegenwoordig standpunt der wetensshap het best kan ge schieden, wenschen wij met korte woorden mede te deelen. Yooraf en tot beter verstand van het vol gende diene, dat het gevaar hier verreweg het meest dreigt van de zijde der door de tering lijders opgegeven stoffen (sputa). In deze zijn steeds de eigenaardige ziektekiemen (bacillen der tuberculose) voorhanden. Wij willen hier mede niet zeggen, dat de tering uitsluitend door de opgegeven sputa wordt voortgeplant. Maar van andere wijze van voortplanting we ten wij nog weinig of niets, en de sputa moe ten in elk geval voor het allergevaarlijkst worden gehouden. Wij zullen nu opgeven, hoe men zich het best tegen de besmetting van tering kan be veiligen 1. Lijders aan longtering moeten hunne sputa niet op den vloer uitspuwen en zoo min mogelijk in zakdoeken ontvangen. Die sputa moeten worden opgevangen in overdekte spuw potjes of kwispedoors, waarin eenig carbol- zuurwater vervat is, tot afwering der vliegen die, op de sputa azende, de daarin vervatte smetstof kunnen overbrengen. 2., De zakdoeken der lijders, onverschillig of zij al dan niet aan huis en bed gebonden zijn, moeten zeer dikwijls voor schoone wor den verwisseld. De gebruikte moeten worden gedaan in een pot met eene oplossing yan phenylzuur, waarin zij moeten blijven tot zij met heet zeepwater gewasschen en met zuiver water uitgespoeld worden. 3. De beddelakens en kussensloopen, in ge bruik van teringlijders, moeten dikwijls voor schoone worden verwisseld en daarna, evenals de zakdoeken, worden behandeld. Bij de minste verontreiniging van nachthemden, borstrokken enz. door sputa, moeten die kledingstukken evenzoo worden verwisseld en behandeld 4. Het slapen in één bed met een tering lijder moet volstrekt worden vermeden. 5. In hospitalen, in weeshuizen, armhuizen enz. moeten afzonderlijke kamers vU lijders zijn. C. Daar ook het vee aan teering (tubercu- lo» parelzjckteJ, kan lijden en de van het vee onder sommige op den mensch kan worden over» u ^5u«lei het in hooge mate raadzaam, het v[ ractU' te koken of te braden en melk niet.6!!011 ken dan gekookt. uette~ 7. Na overlijden of het vertrek teringlijder moet de ziekekamer en al in is, goed worden gereinigd en m door hem gebruikte voorwerpen (bed Wu kleedingstukken) bf verbrand bf behourrj^ smet en gereinigd worden. Wij gevoelen zeer goed en betreuren i dat de zoo gewenschte afzondering Van !lel, lijders in zeer vele gevallen, vooral in krompen woningen van gezinnen uit a beidersstand, niet kan worden bewerkst'1 Maar wij gelooven ook, dat in zoodanig vallen ernstige pogingen, om zooveel de bovenstaande raadgevingen op te verbonden met de meest nauwgezette zo. 1 zindelijkheid, veel kunnen bijdragen 0® T' gevaar van besmetting te verminderen De toenemende Cholera in Spanje de provinciën Valencio, Alicante en Toled" schijnt te Madrid en andere groote steden,? wat ongerustheid te verwekken. Honderden zinnen gaan dagelijks noordwaarts. In de besmette en aangrenzende streken heerscht groote ontstel tenis, zoodat de minister van Binnenlandse!» Zaken eene zeer verstandige en krachtig gestellij circulaire aan de burgerlijke overheden heelt gericht, haar verbiedende cordons, landquaran. taines en andere nuttelooze maatregelen voor te schrijven, welke in 1885 volkomen ijdel bleken en alleen dienen, zegt de minister om eene lafhartige vrees te verbreiden. De toe. passing der circulaire ten plattelande schijnt echter vrij wat voeten in de aard fe hebben. Te Hendaye en andere grensplaatsen is inmid dels het personeel tot toepassing van de ontsmet tings-maatregelen enz. versterkt. De Pransche resident te Tunis heeft last om de talrijke bedevaartgangers, die naar Mekka willen, aan de grens van Tripoli te doen tegenhouden, wat niet gemakkelijk vallen zal, daar de bevolking aan beide zijden der grens op hunne hand is. De quarantaine-maatregelen betreffende terug- keerende pelgrims zijn verscherpt. Zaterdag zijn in de proviuciën Valencia en Toledo 63 ziekte- en 27 sterfgevallen voorge komen. Eergisteravond werden te Madrid opgegeven 70 ziekte- en 19 sterfgevallen aan de cholera in de provincies Valencia en Toledo. Volgens een depêche uit Weenen is de cholera uitgebroken te Smyrna. Te Djeddah zijn Zondag 123 personen aan cholera bezweken en te Mekka 108. In Valencia en Toledo 62 ziekte- en 88 sterfgevallen. Een zonderlinge ziekte, de Siberische pest" genaamd, doet iu den omtrek van Pereshavl (Poltava, Rusland) honderden paarden, in enkele dagen meer dan duizend sterven. Ook vele menschen worden ziek. Te Brussel en in de voorsteden heeft het Maandag zoo geplasregen d dat tal kelders en eene school zijn ondergeloopen, een in aanbouw zijnd huis gedeeltelijk vernield werd, muren instortten en het vuur eener loco motie onder het rijden uitdoofde. Eene k moest door twee mannen uit hare ondergeloop® keuken gered worden. Op de Oosterbaan kon en de treinen nauwelijks voort, daar het water 0 de loopplanken rees enz. Eene tooneelzangeres, mej. Lecomble, h Parijs, 26, jaar oud, kreeg Vrijdag eens'T op straat een aanval van zin"®l0° beid, geheel nieuw in hare soort en welke® „telephoon-waanzin" zou kunnen noemen. Zij bleef eensklaps staan en begon te roeJ!' „Hallo Hallo!" Een honderdtal nieo^'g^ stonden in een oogwenk om haar heet1' zij een oogeublik had stil gestaan,8 iets luisterde, hernam zij„mijne si®1*6 8 Ik moet naar huis gaann de Naar het politiebureau gebracht, e£ ongelukkige daar hetzelfde spel. Thans zij echter altijd per telephoon ®en Uj te hooren in den hemel. St. Cecih® piano, de cherubijnen zongen koren ell^j,raCht. heeft het arme meisje naar een hospitaal g Op een drop in Cantal (Frankf'jh)^^ dezer dagen bij een onweer de vrouw kerkeknecht, geholpen door een her e uit alle macht de klok luiden, v° h jj0g te volksbijgeloof vertrouwende het onweer »n1lq„ an:: werd doO'.% zullen doen afdrijven. Zij doodgeslagen, f lw.lv Vvvatirl wnllllcD De bliksem kwam er met lichte brandwonden De notaris Lecampe, uit n a u® Luik, slikte onlangs bij het eten t w e e tanden in, welke zich in den - vastzetten. Daar het niet gelukte de 8 „iet den mond naar buiten te krijgen en j ze naar de maag te voeren, namen de g®

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2