Train® tataiiTO. ischii In m aakb W. Piere de Boer eene scMtereie voorstellini P Bft A X BI K li Burgerlijke Stand. Gemeente behagen. Gemeente Xijpe. Marktberichten. Advertentiëu. met stalen veeren sluiting. Verkrijgbaar bij in het N,-Ho!landsch Koffiehuis, GRAND SPECTACLE CONCERT VARIÉ, ITTUËCHTSCHE Kantoor: 1* 1 o 111 p e t o r e n - gracht, II. C55. J. W. Schubart, Mr. II. Walier, Mr. D. J. II. van Heden, Mr. J. J Metelerkamp, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heeniskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co., hunne toevlucht tot eenc operatie van den slok darm, waarna zulk een bloeding ontstond, dat de lijder eraan bezweek. Men zij dus voorzichtig met valsche tanden! Een bewijs van groote zelfopoffe ring werd onlangs gegeven door een der reizigers van een uit Indië keerenden mailstoomer, den wegens ziekte repatrieerenden 2en luitenant der infanterie van het Nederlandsch-Indisch leger J. L. Ij- M. Wittich. Aan boord van een der mailstoomers in de Roode Zee bevond zich een Afrikaan, die, eenig- zins aan verstandsverbijstering lijdende, aan zijne bewakers ontsnapte en in volle zee overboord sprong. Tengevolge hiervan verspreidt zich plotse ling aan boord de valsche mare, dat een kind van een der reizigers overboord is gevallen. Luitenant Wittich bedenkt zich geen oogenblik, ontdoet zich snel van zijne schoenen en springt tot redding van den kleine boven van de verschan sing in zee. In dergelijke gevallen is, in verband met de snelle vaart van het schip, snelheid van handelen hoofdzaak om zooveel mogelijk nabij den drenke ling te water te gaan. Weder aan de oppervlakte komende, bespeurt hij nergens eenig spoor van het kind, terwijl het schip inmiddels door de vaart een flink eind verwijderd is. Wel werd er direct gestopt en teruggekeerd om zoo mogelijk den edelmoedigen Wittich te redden, doch door stroom of eenige andere omstandigheid was de afstand tusschen zwemmer en schip te groot, zoodat men van boord, niettegenstaande lang zoeken, niets meer van hem bespeurde. Wel trachtte de flinke zwemmer het schip te naderen, doch het bleek te vergeefs, en eindelijk is zijn eenige hoop op redding een vuurtoren, die zich in de verte boven de zee vertoonde. (De vuurtoren op een rotspunt van de twee Brothers.) Gelukkig gespaard door de veelvuldig voor komende haaien, gelukt het hem na langen strijd tegen de golven den vasten wal bij den vuurtoren te bereiken. Hier werd hij na vier dagen opgenomen door een Engelsch kolenschip, naar Suez gebracht, en van daar is hij met de volgende mail gerepatrieerd. De jonge man, die pas eenigszins van zijne Indische ziekte herstellende was, bracht 3 it 4 uren in zee zwemmende door, en heeft natuur lijk veel geleden door het ontveld raken van de armen, enz. Ongetwijfeld heeft hij zijn leven te danken aan den krachtigen wil, die in hem moet zetelen. (Vad.) Een Amerikaansch blad bevatte dezer dagen de mededeeling, dat eene electriciteits- maatschappij het denkbeeld heeft gehad om papier te gebruiken tot het isoleeren van geleidraden. Het deeg ondergaat eerst eene behandeling, welke het ondoordring baar maakt voor het water en onbrandbaar van het oogenblik, dat het om den draad is gewikkeld. Talrijke proeven hebben aangetoond, dat aldus bedekte draden zelfs kunnen smelten, zonder dat het isoleerende omhulsel eenige schade bekomt en mitsdien zonder dat het vuur de omringende voorwerpen kan aantasten. Deze isoleerende stof bezit dus boven de guttapercha- en caoutchouc-bekleedingen het voordeel van niet brandbaar te zijn. Dr. Foukin, een Russisch geneesheer, heeft de hagelkorrols bacteriologisch onder zocht en per kubiek centimeter 729 bacteriën daarin gevonden, waaronder de, bacillus mijcoides uit de aarde afkomstig. Het schijnt dus mogelijk dat infectieziekten ook door regen, sneeuw en hagel veroorzaakt worden. Sinds eeuwen heeft een gedeelte der bevol king van Luxemburg de gewoonte, jaarlijks een bos sterk riekende kruiden, alsem, salie, wijnruit, vlierbloemen, kamille en dergelijke, verzamelen om die als kruidenthee of als geneesmiddel te gebruiken. Deze bossen, jaar uit jaar iu 0p den zolder verblijvende, geven er aan de lucht een sterken reuk en het is een erkend feit, dat er geen korenworm noch houtworm te vinden is. Dr. Lenger, die hiervan kennis droeg, bevond dat zijn graanzolder met een overgroote menigte korenwormen was bezet en kwam op de gedachte, een groot bos groene alsem aan de balken te hangen en ook eenige takken van die plant in den graankoop te steken. Binnen een balven dag zag hij de insecten, die aan zijn koren zouden zijn te gast gegaan, bij duizenden er uit komen en opkruipen tegen de muren, die er zwart van werden. De alsem kan door leder landbouwer in een verloren hoekje van tuin of veld verbouwd en later op den graanzolder, in linnen- of kleerkasten gelegd worden of daar waar de genoemde insecten hinderlijk zijn, want dat kruid verdrijft houtwormen zoowel als koren wormen. Ook zegt men, dat geene insecten het koren aantasten, wanneer dit ligt op een planken vloer die men met sap van uien heeft ingewreven, of zelfs waarop men lookzaad heeft te drogen gelegd. De eenmaal zoo hooggevierde danseres Hugéuie Goblin bezat eene garderobe, waar nauwelijks eene keizerin mee kon monsteren, en wekte door de pracht en kost baarheid van hare t oi 1 e 11 e n dikwijls e a gunst van voorname en hooggeplaatste dames. Maar alles was alleen op" uiterlijke vertooning berekend, en van al zulke degelijk- heden, die de huishoudelijke vrouw kenmerken, hetzij ze in een paleis of in eene leemen hut woont, was bij Eugénie Goblin geen sprake. 1 ij haar dood werd in het bel mg harer erfge- namen een iuventaris van hare nalatenschap opgemaakt en daar kwamen op vour 83 Per zische en Turksche sjaals, 116 Fransche cache- miren, 52 mantels, 874 japonueu van de beste stollen, 365 paar handschoenen van allerlei kleuren en 600 baptisten en fijn linnen zakdoe ken, alle met geborduurde kant. Daarentegen was in eene kieine latafel hare geheele wasch geborgen, die bestond in 5 paar kousen, 3 hemden en eene enkele nachtmuts. Ongeveer twee maanden geleden werd het testament van een vermogend inwoner der stad Leeds geopend en bevond men, dat deze uit dankbaarheid voor den zegen, dien hij ge noten had bij het lezen van verscheidene pree- keu van den bekenden en beroemden prediker Spurgeon, aan dien predikant gedurende zijn ziekte zijn geheele vermogen vermaakt had. Het was echter bekend, dat de overledene ver scheidene nabestaanden achteriiet, die in geen al te ruime omstandigheden verkeerden. De executeurs, die de wettigheid van het testa ment niet konden betwijfelen, besloten den predikant in persoon in kennis te stellen met den inhoud van het testament en den toestand der nabestaanden. Zij bezochten hem te Nourwood en deelden hem alle omstandigheden mede. Zoodra ook dit alles bekend was liet hij een advocaat zoeken en verzocht hem eene acte op te maken, waarbij hij afstand deed van de ge heele nalatenschap, ten behoeve van de nabe staanden des overledenen en belastte de execu teurs om ieder hunner zijn wettig aandeel volgens den graad van bloedverwantschap uit te betalen. Te Wemmerville in Californië werd eens een bal gegeven, waarop vele moeders hunne zuigelingen medenamen. Die kleine Califomiërs werden intusschen door de muziek, het gedruisch en den glans der lichten weldra zóó opgewonden, dat zij een geweldig misbaar maakten. Men kwam derhalve tot het besluit, hen allen gezamen lijk naar een ander vertrek te brengen en hen aldaar aan de zorg van eenige dienstmeisjes toe te vertrouwen, daar de moeders er niet toe besluiten konden ter wille van hare kleinen het dansvermaak op te offeren. Nauwelijks waren evenwel de dienstmeisjes met hare pleegkinderen alleen, toen zij, hetzij omdat zij den haar opgedra gen post alles behalve pleizierig vonden, op het denkbeeld kwamen, al de kinderen uit te kleeden en hunne kleederen onderling te verwisselen naar gelang van het toeval. Toen de moeders, nadat het bal was afgeloopen,terug keerden om hare kinderen weder over te nemen, waarbij natuurlijk de kleederen als herkenningsteeken hadden moeten dienen, terwijl buitendien de verlichting van het vertrek, waarschijnlijk met opzet, zeer onvolkomen was, kwam niet een harer op het vermoeden van het gepleegd bedrog en ieder nam zonder eenigen argwaan een vreemd kind mede naar huis. Doch wie beschrijft den schrik, de ontzetting en den toorn dier vrouwen, toen zij den volgen den morgen bij het ontwaken, na de vermoeie nissen van het bal van den vorigen avond, hare kinderen een weinig opmerkzamer beschouw den. De eene had, in plaats van een frisschen jongen, een klein, ziekelijk meisje in de wieg liggen. Een ander deinsde verschrikt terug bij het zien van een leelijk, rood kopje, dat zij, door de kleederen die het aan had, misleid, in plaats van haar blond engelenkopje had mede genomen. De eene bevond, dat haar kind in den tijd van een nacht vele maanden ouder was gewordende andere daarentegen merkte op, dat de fraaie tandjes van het hare, waarover zij zich reeds zoo zeer verheugd had, verdwenen waren. Men begrijpt lichl, dat al die moeders, wier kinderen men uit eene boosaardige scherts ver wisseld had, geen oogenblik rust noch duHr hadden, want geen van allen was met het kind, dat haar ten deel was gevallen, tevreden. Ieder een wilde haar eigen kind terug hebben, al was het ook niet veel mooier dan een aap, en al was het kind, dat zij daarvoor in de plaats had bekomen, ook een cherubijntje geweest. Yoor elke moeder het ware kind op te sporen, was intusschen eerder gezegd dan gedaan, want niet alleen woonden vele dames, die het bal hadden bijgewoond, twee h drie mijlen vau Wen- merville, maar ook geleken verscheidene kinderen, vooral zij, die slechts eenige weken oud waren, zóó sprekend op elkander, dat het zelfs voor het moederlijk gevoel onmogelijk was, hen allen met volkomen zekerheid te onderscheiden. Intusschen verliepen er eenige dagen onder angst en zorgen en niet zonder dat er menige heftige strijd gevoerd werd over het moederlijk recht, tot dat eindelijk alle moeders weder in het bezit waren harer kinderen of het althans daarvoor hielden De bewerksters, dezer grap hielden zich niettemin zorgvuldig schuil en daar deden zij wel aanwant waren zij voor den dag gekomen, dan zonden de vrouwen, die zich in hare heiligste gevoelens gekrenkt achtten, waarlijk recht zonder genade hebben uitgeoefend. INrGEZONTDEK Mijnheer de Redacteur, verleen mij bij deze in een der kolommen van uw blad, voor onder staande een kleine plaatsruimte. Het dienstpersoneel en zijn superieuren der verplichte brandweer te Schagen, waren in volle glorie werkzaam bij den brand op Zaterdagmiddag ruim 4 uur, in een dichtbebouwde straat op de Nieuwe Laagzijde. Is er al veel gesproken na een plaats gehad hebbenden brand, om eene bestaande vaste brandweer te organiseeren en aan te stellen op salaris, werkende per uur, mij dunkt, die bij deze laatste brand alhier een kijkje heeft ge nomen, is wel tot de overtuiging gekomen, dat eene herziening dringend noodzakelijk is, getuige de wanorde die er tijdens den brand heerschte, en niet het minst onder de superieuren, wat ik ook nog vernam, van eenige heeren uit andere gemeenten, die hunne verwondering te kennen gaven, over de slechte verstandhouding onderling van onze bestaande verplichte brand weermannen zoowel als opperhoofden. Dank zij de kracht van eenige werklieden, die alhoewel zij zelve weiuig te verliezen hadden, gehoorzamende aan de verordening, zonder eenige vergoeding hunne krachten zoo ten beste hebben gegeven, voor het behoud van de aangrenzende perceelen, daar het aanzien voor velen voor de uitbreiding van den brand, werkelijk gevaarlijk er uitzag. Maar wie hier het commando uitvoerde, was waarlijk voor niemand na te gaan, daar naar den schijn iedereen de baas wilde wezen, en weer bij anderen der superieuren, scheen het vrijheidsgevoel van uiting in woorden wel be lemmerend te zijn om op hun post te wezen. Kortom men kon heele kolommen volschrijven, indien men dit alles uiteen wilde zetten, als men de herrie, want zoo kan men het gerust noemen, zoude omschrijven. Maar genoeg hiervan, naar men op goede grond verneemt, hebben Heeren Brandmeesters al reeds een voorloopig plan tot regeling, van een vaste brandweer aan het Dagelijksch Bestuur van Burgemeester en Wethouders ingediend, en alhoewel de zaken nu hier niet zoo spoed- eischend in den regel gaan, willen wij thans maar hopen, overtuigd als ze nu zelve zullen zijn, genoemd ontwerp spoedig in eene te houden raadsvergadering in behandeling zal komen, met het gunstigste preadvies van den kant vau B. en W. En daar onze vroede mannen als raadsleden onzer gemeente genoegzaam waren vertegen woordigd bij den brand, zal er wel niemand onder hen worden gevonden, die niet hieriu zoo spoedig mogelijk verbetering zal willen brengen, opdat het niet ten kwader tijde, bij brandgelegenheid, op ongeregeldheden koude uit- loopen, en danbet anders zoo vreedzame werk volk, door het voorbeeld hunner superiëuren, zijn werk bij de spuiten wel eens konde staken, juist daar waar men het noodig had, of in het ergste geval: de betrekking van Brandmeester hier wel eens onvervuld konde worden. Mijnheer Redacteur, U dankzeggende voor de opname dezer regelen. Uw getrouwe lezer, Schagen, Aug. 1890. fXL. De mensch heeft drie wegen, om verstandig handelen te leeren. Ten eerste door nadenken. Dat is de edelste. Ten tweede door navolgen. Dat is de gemakkelijkste. Ten derde door ervaring. Dat is de bitterste. Confusius. Sparen is tweemaal loon ontvangen voor zijn werk. Maar gierigheid is geen spareu. Franklin. Die zijn eieren heeft opgegeten, moet er geen kuikens van verwachten. Die roomwatels beloofd hebben, meenen dikwijls al veel te doen, als ze boekweitkoeken bakken. Joh. de Brune. Hij, die korst en kruin versmaadt, Komt te zitten op zwart zaad. Shakespeare. Sommige menschen beginnen de waarde van het geld eerst te beseffen, als het op is. Ware zuinigheid heeft niets van inhaligheid. Sommige menschen zijn als brandnetels. Roert men ze voorzichtig aan, dan steken zij tast men stevig toe, dan zijn zij machteloos. Wie het eerst de spreuk „Hans komt door zijn domheid voort" op de lippen heeft genomen, had het inderdaad, al scheen hij te spotten, aan het rechte eind: de middelmatigheid, die nooit over zich zeiven in twijfel staat en in niet èen punt van de gewone manier van denken en doen afwijkt, komt in de wereld nog het best vooruit. IiniANüEL Kant. Nooit heb ik getracht aan de groote menigte te behagen; zij heeft zeden, waarvan ik niet houd, en ik heb kundigheden, die. door haar niet begrepen worden. Epicürüs. Ingeschreven van 9 12 Augustus 1890. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Over leden Geene. Ingeschreven van 1—8 Augustus 1890. GeborenJohan, zoon van Jan Brouwer en Neeltje Gootjes. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. MM o o t* n, 9 Augustus 1890. Aangevoerd H. L. Rogge 3 Tarwe 24 Garst 1 Haver Witte Erwten o Groene Grauwe r> Vale v Bruine Boonen Geele *1 Witte 1 Paarden Karweizaad Mosterdzaad 22 Paarden 12 Kalveren 70 Schapen 42 Lammeren 47 magere Varkens Biggen Geiten Kipeieren 70 5 4000 1800 f a f 7.25 a f 4.75 a f 4.25 a f 9 50 a f 10.50 a f 9.- a f 10.75 a 10.50 a a 10.75 a 5.75 a 10.— a f 80.- a 250.- t 12.- a 24.— 24.- a 14.- a 14,a 5.a 4.— a 3.- a f f f f f f 8 5.75 5 25 10. - 12.- 15.— 12.50 12.50 12!— 6.— 10.50 28.— 18.— 22.- 8.— 11.— 3.25 Koppen Boter, 5.2, lood f .50 a .575 A I Je m a ar 9 Augustus 1890. Aangevoerd f 70.— a 200.— f 140.— a 240.— f 12.— a 20.— f 16.- a f 10.— a f 17.— a f 7.50 a f 4.a f 1.25 a f —,70 a 22.- 16.— 21.— 11.— 10.— 1.60 —.80 5 Paarden 20 Koeien en Ossen 18 nucht. Kalveren 20 Schapen 48 Lammeron 103 magere Varkens 204 Biggen 3 Bokken en Geiten 2 Kleine Bokjes Boter per kop A l Ie til a ar 11 Augustus 1890. Aangevoerd 12 Koeien f 210.a 250. 180 vette Kalveren f 35 a 98. (per kilo f 0.75 a .85) 17 Nuchtere Kalveren f 14.a 22. 208 Schapen f 22. a 29. 161 vette Varkens per P. f —.42 a .49 42 Magere dito f 16.a 19.— 1 Bok f 5.a jPtirmeread, 12 Augustus 1890. Aangevoerd Aangevoerd 411 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 1 stapel middelbare f 22. 1 stapel commissie f 20. 1005 K. G. Boter f 1.05 a 1.10, per K.G. 332 Runderen, prijshoudend, handel stug. 82 Paarden. 38 Stieren. 172 Vette Kalveren per Kilo f —.55a.75, handel matig. 122 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 22.handel matig. 189 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.50, handel stug. 75 Magere idem per stuk f 14.a 25. handel matig. 252 Biggen per stuk f5.a 9. handel stug. 1465 Schapen, Vette hooger in prijs, handel vlug. Lammeren en magere Schapen, prijs houdend. Kipeieren, per 100 stuks f3.a 3.50. Eendeneieren f 3.20 a 200 II.L. Peren p. H.L. f 4.50 a 5.50. E tl a tn 9 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 27.50, aangevoerd 111 stapels, wegende 25260 P. Schagen, TTJ SMIT Heerenstraat. AlU. WiYlJi 1 Gebruiksaanwijzing gratis. Dit jaar zal bij gelegenheid der jaarlijksche HARDDRAVERIJ eu VUURWERK teSCIIAGEN,op DINSDAG, 9 SEP1EMBER a.s. voor het eerst onder directie vaD den Directeur-Impressario, den Heer van Amsterdam, door het INTERNATIONALE VARIÉTÉ- en SPECIALITEITEN-GEZELSCHAP worden gegeven. Optreden der Eerste en Nieuwste Excentriciteiten en Specialiteiten der Wereld. Deze voorstelling zal na afloop der Harddraverij aanvangen, en met een uur pauze onder het vuurwerk, den geheelen Nacht doorloopen, tegen doorloopende kaarten. N.B. Die dit gezelschap kent, is verzekert dien avond van de kunst op dit gebied te kunnen genieten. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F1. JT. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het kooppn en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijksclien marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. IV J onder de firma: gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In— en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wal tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, van 8 12 uur te Purmerend, Hotel „Doele"; iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café „Witte Engel/ te Room.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3