J. WINKEL DLLBICHER KAPEL. 1 E. BRANDSMA. HET BURGERLIJK WETBOEK, SCHAGEN. PLATINA TYPIE. LaanD, No. 4. Morra en Smit. LaanD, No. 4L Repareeren uiterst net en goedkoop. Zondag 17 Augustus a. s., Corns. Kos Pz. Te Huur: eene Dorschmachine, Agent (bijverdienste.) P. CLAIJ. I M1AAK. MUZIEKLESSEN BOLDOOT's Eau de Cologne HOOGZIJDE E, 9, Vaste doch concurreerende prijzen. Goederen worden op aanvrage franco door het geheele Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. 11! Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen, K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Schagerbrug. W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. C. Schoorl en P. de Vries, Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerhorn. In het b|jzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.30 per 5 ons. 315 bladz. Nlr. J. c. MEIJER, 315 bladz. TE Aanleeren van Vreemde Talen door Zelfonderricht, de Methode LANGENSCHEIDT-SERVAAS DE BRUIN. Uitgave van W. J. THIEJ1E Cie. te Zutphen, CURSUS METHODE LANGENSCHEIDT. Portret-Y ergrootingen, W. HOOIJER, Agent, L. DE WAARD, k 1 Timmerman, Blaauboer Co., te Schagen. Kapitaal f 400,000. VAN Alle DRUKWERKEN, als: VERSLAGEN, BROCHURES, AANDEELEN, CIRCULAIRES, REKENINGEN, WERK STATEN, MEMORANDUMS, BRIEFHOOFDEN, ADRESKAARTEN, VISITEKAARTJES, GEBOORTEKAARTEN, INVITATIEKAARTEN, VERLOVINGSKAARTEN, ROUW- TROUWBRIEVEN, AANPLAKBILJETTEN, STROOIBILJETTEN, PRIJSCOURANTEN, COUPONBLADEN, TEKSTBOEKJES, REGLEMENTEN, PROGRAMMA'S, KWITANTIËN, BESTE KKEN, DIPLOMA'S, WISSELS, NOTA'S, MENU'S, worden spoedig en tegen concurreerende prijzen uitgevoerd. De Ondergeteekende, zijnen TUIIV in de laatste jaren zoo ingericht hebbende, dat het publiek voldoende bij gunstig weder gewaarborgd is voor wind en tocht, en vrij voor het publiek van buigen, heeft het plan opgevat laten geven door de Bij ongunstig weer in de Zaal. Aanvang 7 uur. Entree 49 Cts. de persoon. N.B. Voor het Concert in den Tuin, zal ook gelegenheid bestaan te zitten op 't tooneel. met de hand of met paard. Te bevragen bij K. GOVERS, Tjallewal. Voor eene sedert jaren bestaande zaak en een algemeen zeer gewild artikel (geen verzeke ring en geen winkelwaren) zoekt men flinke werkzame agenten. Zij die veel relatiën hebben en genegen en geschikt zijn het artikel persoonlijk bij het publiek, ook in de omliggende gemeenten, aan te bieden. Vervoege zich met franco brieven letter A.. Z. ter Stoomdrukkerij I. BREMER, Amsterdam. Ondergeteekende beveelt zijn Logement en Uit spanning Khet Paards hoofd?' op den Dijk te ALKMAAR, beleefd aan bij het geëerde publiek van SCHAGEN en OMSTREKEN. Hoogachtend, N.B. Nette rijtuigen worden op verlangen ten alle tijden in huis gehouden, alsmede tuigen gehangen. 1000 uitgezochte STOKSNIJBOONEN, f 1.75. 1000 enkele STOKSLABOONEN, 0.60. 4000 dubbele STAMSLABOONEN, 1.75. 4000 enkele STAMSLABOONEN, 1.60. AUGURKEN marktprijs, Levering franco SCHAGEN. Schagerbrug, Aug. 1890. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Scliagen en Omstreken willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. De lieele en lialve wijnflessclien, waarin verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT. I SCHAGEff, en by de Heeren: Bij J. F. VAN DRUTEN te SN EEK, is verschenen NIEUWSTE TEKSTEDITIE, flinke letter, Advocaat-Procureur te Leeuwarden. Prijs ingen. f 0,90; gebonden f 1,25. Alom verkrijgbaar, en tegen toezending van het bedrag per postwissel bij de Administratie van deze Courant, en den Uitgever J. F. Van Druten, te Sneek. zonder onderwijzer, allee n door e i g e n oefening. voor volwassenen zoowel als voor jongeren. Spaansch Elk dezer cursussen in 18 brieven a 60 cents, Compl. f 10.80. Elk dezer cursussen in 12 brieven 60 cents, Compl. f 7.20. Zweedscli Italiaansch Deenscli-ftoordscli Hollandsch Javaansch door Zelfonderricht, Compl. in 15 brieven h 60 ct., dus/ö.— Engelscli Franscli Duitsch Latijn Griekseh Maleisch door Zelfonderricht, bewerkt door A. A. rockoff, Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven a 60 ct., dus 7.20.^ Daar voor het grondig bestudeeren van één dezer talen, bij een dagelijksche oefening vsn 2 uren, 6 a 9 maanden worden vereischt, zoo bedragen de kosten sleclits 30 Cents wekelijks, Alle verdere onkosten of boeken zijn overbodig. De Methode LANGENSCHEIDT wordt door geen andere methode voor zelfonderricht overtroffen Verscheidene onderwijzers, op afgelegene plaatsen in ons land, hebben, louter door eenen Cursus Methode LANGENSCHEIDT te beoefenen, met glans hun examen in die taal kunnen afleggen t Hunne eigenhandige brieven getuigen het. De resultaten der Methode LANGENSCHEIDT zijn in waarheid verrassend ze grenzen aan het ongelooflijke! De Methode LANGENSCHEIDT is de eenige methode voor zelfonderricht die ALLES geelt, wat de degelijkste leermeester geven kan. Met het beste mondelinge onderwijs kan men de uit spraak der vreemde talen niet zuiverder en gemakkelijker machtig worden, dan met de Methode LANGENSCHEIDT, die u daarbij, op even eenvoudige wijze als aangenaam en onderhoudend, inwijdt in al de onderdeeleu der Spraakkunst. Wie zich, alleen door zelfonderricht, in eene vreemde taal wil bekwamen, practisch en wetenschappelijk tevens, schaffe zich aan een NIEUW! WIK UW Uitgebreide inrichting voor alle IrMioto- graphische Werkzaamheden in verschil lende procédés, speciaal ingericht voor Gunstige attesten van geleverde Vergrootingen zijn bij mij ter inzage. Aanbevelend, ALKMAAK, HAAKLEM, Oudegracht bij de bij het Kenaupark. Ridderstraat. Verzending lederen Maandag. li onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. De Directie van 8 tot 30 centimeter diameter, Vl"" Macliinekamilieu en MoIenwerKfii1» PALMHOUT, POKHOUT. Bl^" ROTTING, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS Z°°* Houthandel, Zaandam, Oostzijde, P. Boek-, Courant- en het Eerste Bomer-Concert te INKOOP TOT DE HOOGSTE WAARDE. met verwijzing naar de overeenkomstige artikelen uitgegeven onder toezicht van inhoud der titels Van het genot en verlies der burgerlijke rechten. Van Nederl. en vreemdelingen. Van de akten van den burger lijken stand. Van woonplaats of domicilie. Van het huwelijk. Van de rechten en verplichtin gen der echtgenooten. Van de wettelijke gemeenschap van goederen en derrelver beheer. V an huwelijksche voorwaarden. Van gemeenschap of huweiyk- sche voorwaarden bij tweede of verder huwelijk. Van de scheiding van goederen. Van de ontbinding d. huwe lijks. Van de scheiding vantalelen bed. Van het vaderschap en de af stamming der kinderen. V an bloedverwantschap en zwagerschap. Van de vaderlijke macht. Van minderjarigh. en voogdij. Van handlichting. Van curatele. Van afwezigheid. Van de zaken en derzei ver on derscheiding. Van bezit en de rechten die daaruit voortvloeijen. Van eigendom. Van de rechten en verplichtin gen tnsschen eigenaars van naburige erven. Van erfdienstbaarheden. Van het recht van opstal. Van het erfpachtrecht. Van grondrenten en tienden. Van het vruchtgebruik. Van het gebruik en de bewo ning. Van erfopvolging bjj versterf. Van uiterste willen. Van uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en van be windvoerders. Van het recht van beraad en het voorrecht v. boedelbe schrijving. Van het aanvaarden en verwer pen van erfenissen. Van boedelscheiding Van onbeh. nalatenschappen. Van bevoorrechte schulden. Van pand. Van onderzetting ofhypotheek. Van verbindtenissen in het algemeen. Van verbindtenissen die nit contract of overeenk. geboren worden. Van verbindtenissen die uit kracht der wet geb. worden. Van het te niet gaan der ver bindtenissen. Van koop en verkoop. Van ruiling. Van huur en verhuur. Van het recht van beklemming. Van maatschap ofvennootschap. Van zedelijke lichamen. Van schenkingen. Van bewaargeving. Van hrnikleening. Van verbrnikleening. Van gevestigde of altijdduren de renten. Van kans-overeenkomsten. Van lastgeving. Van borgtocht. Van dading. Van bewijs in het algemeen. Van schriftelijk bewijs. Van bewijs door getuigen. Van vermoedens. Van bekentenis. Van den gerechtelijken eed. Van verjaring. Handelsdrukkerij, Be Beste, Goedkoopste en Gemakkelijkste Methode is bewerkt door a. a. fokkee, uitgegeven onder toezicht v. Mr. G.J. GRASHUIS, Lector te Leiden, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN, Uitvoerige proeven van bewerking gratis verkrijgbaar. Artistieke retouche, sprekende gelijkenis. Bijzonder worden de door mij ver vaardigde Vergrootingen op PLATINA-PAPIER aanbevolen, zijnde interessant van toon, mooier dan kooldruk en onvergankelijk. in HOEDEN en PETTEN, te SCHAGEN Heerenstraat, naast Hotel „Vredelust". 8 Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOEK Co., te Schagen, neemt geld in depót tegea eene rente bij het deponeeren, vast te stelfe° Plaatst geld onder borgtocht, hypothee»1'ïer' band h 3en 4 pCt. enz., belast»'11®" den in— en verkoop van effecten en in het meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behoor®' Het kantoor wordt gehouden aan de ma te Schagen, en is geopend iecleren werkdag 9-12 uren. Snelpersdruk van J. WINKEL, teSch»g®>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4