Donderdag, 21 Augustus 1890. 34ste Jaargang. Mo. 2430. Uitgever, J. WINKEL, lureau: §CHA€)E^, Laan, D, 4. Roman van RICHARD VOSZ. Schagen, 20 Aug. 1890. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden in de 2e helft der maand Juli 1890. SCHAGER A COURANT. li. tweemaal per week: Voesidtg- Zater- d agavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- TENTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.0 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente, zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier gevonden ooi-bellet j e. .JACHT. De Burgemeester van Schagen, brengt ter kennis ,an belanghebbenden het navolgende De Commissaris des Konings in Noord-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 23 Juli 1890 no. 5 Gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87) Brengt ter kennis van belanghebbenden lo. dat in Noord-Holland de jacht op klein mild, met uitzondering van die op f azanten, zal worden geopend op Zaterdag 6 September 1890 met zonsopgang; 2o. dat de jacht op fazanten zal worden ge opend op Woensdag 1 October 1890, mede met 3o. dat de korte jacht dagelijks, met uitzon dering van den Zondag en de lange jacht alleen op Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uitgeoefend. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord- Eolland worden aangeplakt. Haarlem, 29 Juli 1890, De Commissaris des Konings voornoemd, (get.) SCHORER. Schagen, 12 Augustus 1890. De Burgemeester a./i. voornoemd, (get.) W. A. HAZËU, Weth. jf/V itk AA 6. VIJFDE HOOFDSTUK. De dag brak aan, toen Juliane zich ophief ran den grond, bevend van koude, met hevigen Wdpijn. Hare ledematen waren loom en stram, als had zij gisteren haar vader geheel alleen grafwaarts gedragenhet was haar als zou zij hare handen nimmer meer kunnen bewegen. En "iet die verlamde handen moest zij voortaan onafgebroken hare verplichtingen nakomen. Zij •noesten juist nu zoo sterk ïjjn, die haoden, om net gebouw haars levens, hetwelk tot op zijn grondvesten gescheurd was, te kunnen steunen en overeind houden. Want was haar levensgeluk n°k al niet meer te redden, zoo moest toch de toekomst harer kinderen verzekerd wordenen «uliane wist, wat een moeder jegens hare kinde- ïeiL.yeTSCLuldigd was. -dj begaf zich nu naar de slaapkamer. Door liV ^e^8elaten gordijnen viel een vaal, lijkkleurig J!D'tokar lag aangekleed op bed. Hij sliep ru t' 8 en zwaar te droomen, bewoog zich on- 'g, zuchtte en mompelde eonige woorden. Ba U d"8 eo8faan en sloeg den slapende gade. «room, dat zij twee dooden had, was een bev°'a -er Terh)et'lding geweest; op het kerkhof ef 00B. Z1°B maar een friscb graf. En zjj was bet f a"D '°e Seweest, ook voor haren man L h>r met hare banden te delven: in haar namelP- Wat had hij dan toch eigenlijk •iet JT.eeSeBjBs begaan Hij beweende haar vader Wh er slechts aan, dat hij nu de ben f6' Wa8' e'ndelijk En daarom betreurde hij •te ?l^es'or?ene niet. Zou dat zoo de gewone ges'] u 0 gal,g van zaken zijn9 Het oudo «'acht staat de uiting der levensbegeerten van bet ^°nSere geslacht in zekere mate in den weg, .oude geslacht woidt eindelijk grafwaarts ge- pn het jongere voert zijn levensstrijd en de gesloten graven. Misschien dat het er Beeft, het oudere geslacht te hegraven °pfe8 *e 'an^ gelee,d Beeft, en het gen°^en^B zBn °ngedu'd ternauwernood bedwin- TTiid'1 Z°U da' a'gemeen menschelijk zijn Die Bagedio zou zich bij elk geslacht, in elke HjgsBerhalen Bijna bij elk graf zou dan de u !fD ondor vele tranen en gehuicheld verdriet 'Jde hoop verscholen zijnhij is dood, maar Binneplandsch Nieuws. De Ullricher-Kapel gaf Zondagavond 11. haar Concert in den tuin van het Noord-Holl. Koffiehuis alhier. De opkomst van het publiek was uiterst gering, hetgeen wij voor de kapel betreuren, want de Ullricher Kapel geeft steeds op verdien stelijke wijze hare Concerten. Ook voor dezen avond was een goed program ma opgezet, waarvan de uitvoering in velerlei opzichten verdienstelijk mag worden geheeten. Postkantoor Schaden. Namen der geadresseerden. Plaatsen van bestem, van Schagen, Diepenbroek en Reicher, Hulst. n Mej. W. Bakker, Kollum. van Baringerh., Mevr. Leienberg, Amsterdam. Zaterdag 11. is te 's Hage door mej. J. Denijs, met gunstig gevolg examen afgelegd voor akte Fransch-Lager Ouderwijs. De afd. Noord-Holland der Vereeniging ,/Het Nederlandsch Paardenstamboek", zal eene algemeene vergadering honden op Donderdag, 28 Augustus, 's middags 12 ure, bij den Heer Kos te Schagen. Tot de punten van beschrijving behooren o.m.: Behandeling punten van beschrijving der gij gij leeft en hobt geërfd, zult bezitten en kunt gonieten Maar was dit vreeselijke algemeen menschelijk, dan pleitte ook voor de schuld van haren man eene verzachtende omstandigheid. Want al wat algemeen menschelijk is, kan eene verontschuldi ging vinden. Doch Juliane wendde zich nu af van den sla- pendo. Met gewone zorgvuldigheid kleedde zij zich, gaf hare bevelen voor de huishouding en ont moette haar man eerst bij het ontbijt. Ottokar, wien, gelijk zulks bij alle lichtzinnige en onna denkende menschen het geval was, elke lang durige ontstemming in huis onverdrageljjk was, trachtte door zijn gedrag te toonen, dat hij zich schaamde over zjjn houding van den vorigon dag, en geloofde daarmede alles goed te maken; want wat hij in dien toestand had uitgesprokendat zijn schoonvader onrechtvaardig jegens hem ge handeld had en dat hij zich voorbeeldig gedragen had, waren dingen, welke Juliane zelve ook moest inzieu. In dergelijke gevallen schaartlen zich toch zeker alle vrouwen aan de zijde van haar mannen. Ook Ottokar was in den waan door zijn vrouw begrepen te worden hij was veel te fijn gevoelend en bezat veel te goede manieren, om tijdens het leven van zijn schoonvader daar over met zjjn vrouw te spreken. Maar nu was eenmaal de oude heer dood, nu wareu man en vrouw het toch daarover eens, dat er een moeie- lijke tijd achter den rug lag, dat een betere, een goede tijd nu was aangebroken. Na het ontbijt noodigde hij Juliane uit, hem naar het land te vergezellenhij wilde den jacht wagen voor haar laten inspannen. Juliane wilde dit eerst afslaan, doch zij bedacht zich en ver klaarde zich bereid. Na korten tijd braken zij opOttokar te paard. De lieden, die op het landgoed arbeidden, keken hen na. „Dat is nu onze nieuwe heer," dachten zij. „Hij weet er niet te veel van De Vrouw heeft er meer verstand van. Eigenlijk is ook de Vrouw de heer, want aan baar behoort hot goed." Zjj spraken deze gedachten niet uit, maar de wijze, op welke zij beiden nakeken en de hoofden schudden, gaaf duidelijk genoeg hunne meening to kennen. Zonder het in woorden uit te drukken, kwamen zij als met elkander overeen, wie voor hen op Elzenhof „de Heer" zou zjjn. Onmiddelljjk achter de Elzenweide begon het bebouwde veld. Zoo ver Juliane kon zien, bad alles aan haar vader behoord. Zoo ver zich voor Ottokar het groene land uitstrekte, zoo ver be- algeineene vergadering. Bespreking over de wijze waarop de Rijks- toelage tot bevordering van de Paardenfokkerij het zuiverst en meest doeltreffend over de verschillende provinciën kan worden verdeeld. Bepaling van de plaats waar de volgende algemeene vergadering zal worden gehouden. Uit de rekening over 1889 blijkt dat de ontvangsten beliepen f 686.96 tegenover eene uitgave van t 679.815. Onder de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der vereeniging, te houden in 1890 op Donderdag 11 September, 's middags ten 12 ure in het Hotel Ponsen te Dordrecht, komen voor Toorstellen van het Hoofdbestuur: a. het quotum voor ieder lid aan het Hoofd bestuur af te dragen wordt op 50 cent gesteld; b. bijdragen van donateurs, die door de bijdrage geen recht verkregen om zich in het Hootdbestuur te doen vertegenwoordigen of van dat recht geen gebruik maken, worden in de kas der afdeeling gestort, voor zooverre de bijdrage meer beloopt dan het quotum voor leden bepaald; c. branding van veulens moet geschieden op de rechterzijde van de hals. Voorstel van de atd. Zeeland, om alle hengsten aan eene jaarlijksche herkeuring te onderwerpen. Voorstel van de afd. Noord—Brabant om alle Land bouwmaatschappijen, Vereenigingen en Ge westelijke besturen uit te noodigeu aan HH. Keurmeesters van paarden op te dragen van hunne keuringen een uitvoerig verslag uit te brengen en dit verslag, voor zooveel de bekroonde dieren betreft, te publiceeren. hoorde alles aan hem. De oogst stond prachtig in de tarwe konden de kraaien zich reeds ver schuilen. Een groote streek werd juist met zomer koren bowerkt, en al de daglooners met vrouwen en kinderen waren al druk aan het aardappel rooden, terwjjl andere knechts een stuk braakland omploegden. De inspecteurs hadden het druk, om op alles een waakzaam oog te houden. Ottokar's gelaat helderde opin hem ont waakte het bewustzjjn van zijn rjjkdom en daar mede van zijn eigen waarde. Bovondien was het een heerljjke morgen. Ottokar s gelukzaligheid steeg, toen de inspec teurs hem aanspraken op eene wijze, als had op deze velden nooit een ander bevolen. In de vreugde, hier te kunnen gebieden, gaf hij beve len en deelde hjj opdrachten uit, meer dan er vervuld konden worden, meer dan er noodig waren. De inspecteurs waagden eindeljjk het een en ander in het midden te brengen, doch zij werden heftig afgewezen en schikten zich zwjj- gend. De ergernis koelde Ottokar's illusie wat af. De ergenis over het volk, het verdriet over het weder behoorden nu eenmaal bjj het land bouwbedrijf. Om zijn goed humeur terug te krijgen en weder te genieten van al zjjn heer- ljjkheid als landheer, zette Ottokar nu zijne vrouw uiteen, welke veranderingen en verbeteringen hjj van plan was aan te brengen. En alles moest tegelijk begonnen worden, want er was veel verzuimd geworden niet door den ouden heer, maar door dien ouden tjjd, onder wiens invloed de oude heer gesta m had. Maar het jonge ge slacht wildevoorwaarts, ontwikkeling Het jongo geslacht zou een anderen, een beteren tijd brengen. En Ottokar liet zich er zelfs op voorstaan, een van dat veelbelovend geslacht te zijd. Elzen hof mocht van geluk spreken, dat het nu in zijn handen was gekomen eindeljjk kwan het aan den rechten heer. Van Juliane's gemoed echter wilde do zware last, welke het terneder drukte, nog niet wijken. Elke akker, dien zij voorbij reden, was voor haar een vertrouwde vriend, wiens levenslot zjj kende, wiens ljjden en vreugde zjj gedeeld had elke akker droeg in hare oogen do sporen van den arbeid en den zorg van haar vader, en van eiken akker bijna wilde haar man de diep ge ploegde trekken uitwisschen en op het gelaat der aarde een ander voorkomen drukken. Wat weide was, moest bouwland worden, en wat bouwland was, weide waar veldvruchten welig gedijden, moesten nu hoornen geplant worden, en omgekeerd. Zij zeide niets, maar zjj zag en hoorde alles. Zij (Toelichting: De wenschelijkheid om van de verschillende keuringen een uitvoerig verslag te bekomen, is reeds dikwijls genoeg aangetoond. Hierdoor toch kan elk fokker te weten komen voor welke gebreken, soms bij den eigenaar zelf niet bekend, een paard geene bekroning is waardig gekeurd. Met gewestelijke besturen heeft de afdeeling voornamelijk op het oog Gedeputeerde Staten van die provinciën, alwaar de verplichte keuringen bestaan. Die Oollegies konden worden uitgenoo- digd de verslagen in het provinciaal blad te plaatsen en ter Secretarie van elke Gemeente ter visie te doen leggen. Ook wanneer van rijkswege keuringen plaats hebben is het niet minder wenschelijk de verslagen dier keuringen ter algemeene kennis te brengen. Publiciteit te geven aan bet verslag van met- goedgekeurde hengsten of merriëu acht de afd. kiesheidshalve niet raadzaam. Dit verslag zou echter ter kennisneming kunnen worden gesteld van de respectieve eigenaren der afgekeurde paarden.) Uit de rekening over het vereenigingsjaar 1889 blijkt dat de ontvangsten beliepen f 678.75 tegenover eene uitgaaf van f 511.43. De begrooting over 1891 is in ontvang en uitgaaf voorgedragen op f 867.32. Te Zijpe verbrandde den 18 door een tot nog toe onbekende oorzaak de boerenwo ning van Jobs. Balvers. Naar de Standaard verneemt, is door den minister van bitinenlandsche zaken eene klacht las op het gelaat der inspecteurs en der arbeiders de gedachte: „Die weet er immers niets van, die doet toch alles verkeerd. En dat wil nu onze landheer zijn Na de bezichtiging der landerijen, volgde die van den hof. Daarin had Ottokar geljjkde stal len en schuren waren in geen goeden toestand. Maar welk een prachtig vee De koeion waren wel is waar geen buitenlandsche rassen, doch zooals zjj waren, konden zjj voor de prachtexem plaren van dit land doorgaan. Hetzelfde gold ook van de schapen- en varkensfokkerij van Elzen hof. Ottokar dweepte evenwel met een groote paardenstoeterjjHollandsche koeion zouden een grootere hoeveelheid melk loveren, en de twee duizend schapen moesten verkocht worden schapenteelt was immers al lang veroordeeld hjj had dat zjjn schoonvader wel honderdmaal gezegd, maar zulk een ouden, conservatieven landman kon men niet van zjjn stuk brengen. Daarentegen stelde Ottokar zich het beste gevolg voor van een groote fokkerjj van hongaarsche varkens. En de hoofdzaak een jeneverstokerijElzenhof bezat namelijk behalve zjjn ver uitgestrekte en wjjd en zijd beroemde korenvelden, groote uitgo- strekheden lichten zandgrond, welken de oude heer bezaaid had met wolfsboonen en wikkendit land moest nu aardappelveld worden, en dan de jeneverstokerij, en dan de voedering met spoeling, en dan de ruimere inkomsten 1 Te huis gekomen, sprak Juliane kalm en ge laten met haren man, doch in ernstige houding. Zij deed zich volstrekt niet op hare eigene on dervinding voorstaan zjj Dam den naam haars vaders niet in den mond, zij herinnerde met geen woord aan het voorval van den vorigen nacht. Zjj beproefde slochts, hem er van te overtuigen, wat voor moeielijke tijden voor den landman aanbraken en hoe hjj zjjn kracht in dit bedrjjf nog niet in het minste had geoefend dat was eveuwel zjjn schuld nietZjj bracht hem ODdor het oog, welk eene verantwoording er op hem rustte, en smeekte hem, te denken aan de toe komst zjjner kinderen. Ottokar gevoelde zich zeer beleedigd. Hjj werd hartstochtelijkdaar zjj kalm bleef, liet hjj zich verleiden, haar te zeggen, dat zjj hem wilde laten voelen, dat hij het landgoed aan haar te danken haddoch zjj moest niet vergeten, wat hjj ha rentwege had opgeofferd eene schitterende carrière. Zonder een woord verliet Juliane de kamer, WORDT VERVOLGD-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1