ütT DE PERS. bij den officier van justitie te 's-Gravenhage ingediend tegen Recht voor Allen, wegens een in dat blad opgenomen artikel, waarin den minister geweldpleging wordt ten laste gelegd. Door bet classicaal bestuur van Alk maar is een dominee geschorst wegens herhaalde dronkenschap. Op den dag der uitspraak werd hij als kennelijk door de Amsterdamsche politie opgepakt. De NeJerladsche kolfbond heeft onmis kenbaar veel bijgedragen, om de lust voor het edele kolfvermaak weder te doen ontwaken. Maar deze boud houdt geen rekening met de afzonderlijke liefhebbers van dit vermaak, die er in menigte gevonden worden. Alleen kol fel ups en Sociëteiten kunnen van den bond lid zijn. Deze overweging bracht eenige houders van kolfbanen op het denkbeeld, om een Noordhol- landsche kolversbond te stichten, waarvan iede re liefhebber van het edele kolfvermaak tegen betaling van f 1.jaars lid kan worden. De contribut'ën zullen geheel aan kolfwed- strijden ten goede komen. Donderdag 12 dezer werd in het café Suisse te Zaandam de bond opgericht, door de heeren Van der Vliet te Krommenie, R. Swagerman te Nieuwe Niedorp, F. van der Deure te Enkhui zen, C. van Helden te Hoorn, de Boer te Koog- Zaandijk, Harp te Alkmaar, en Kos te Sohagen. Voorzitter is de heer van Vliet, Secretaris de Swagerman. Bij genoegzame deelneming zal reeds dezen herfst de eerste wedstrijd plaats hebben. Waar deze zal gehouden worden, zal in eene eerstvolgende bijeenkomst bij loting worden beslist, bij welke loting de volgorde ook voor de volgende wedstrijden wordt geregeld. Men kan zich reeds nu als lid aanmelden bij elk der Heeren Oprichters van den Bond. Een eigenaardig schouwspel hield Zon dagmorgen in de Vijzelstraat te Amsterdam, vele voorbijgangers staande. In een winkel (de bekende „Roode Handschoen") zat in de uit stalkast een blijkbaar losgebroken aapje op zijn manier uitgestalde artikelen te bewon deren. Het rukte met handen en tanden aan handschoenen en dassen, om te beproeven hoe sterk ze waren, verplukte doozen, paste boorden om en wierp alles door elkaar, natuurlijk met de gebruikelijke potsierlijke bewegingen, grijnzen en knipoogjes tot de talrijke toeschouwers voor het raam, die af en toe in een luid gelach uitbarstten. Men belde herhaaldelijk aan, om de bewoners van het huis opmerkzaam te maken op den ongewenschten klant in den winkel; maar er was niemand thuis en men moest den baldadigen vernieler, die ondertusschen ook aan het spelen was met een gevonden doosje lucifers, voorloopig zijn gang laten gaan. Een diender hield op de stoep de opdringerige nieuwsgierigen in bedwang. Eindelijk echter werd, in overleg met familie van den winkelier, het slot van de deur opengestoken, waarna de kleine meester Sim spoedig in zijn gevangenschap werd terug gebracht. Een bruidegom, die zich verslaapt. In een der straten, uitkomende op de Reguliersgracht, had Woensdagmorgen een tragisch-komisch voorval plaats. Een jonge dame uit die straat zou trouweu met een jong- mensch, die op een der grachten van de Jordaan woonde. Het uur, voor de komst van den geliefden aanstaanden echtgenoot bestemd, is reeds daar, de bruid reeds in vollen bruidstooi, maar wie ook verschijnt.niet de bruidegom. Waar is hij, waar blijft hij Weer een uur verstrijkt en nog geen bruigom. De bruid verkeert in zeuuwachtigen toestand, haar familie is woedend. Eindelijk besluit een der mannelijke familie leden den nalatigen bruigom te gaan halen. Hij zet zich in een der reeds lang gereed staande rijtuigen, dat hem pijlsnel naar de woning van den snoodaard voert. Daar klopt hij aan, maar krijgt geen gehoor. Allerlei vermoedens rijzen reeds in zijn geest op, maar eindelijk hoort hij, na een verschrikkelijk geklop, eenig gerucht achter de deur en wordt deze geopend door een slaapdronken jongmensch, die met slaperige stem vraagt: „wat is er toch?" „Maar kerel je moet trouweu, alles wacht op je," klinkt het hem barsch tegen. Eensklaps staat de slaapdronken bruigom alles helder voor den geest, en in een minimum van tijd is hij gereed en rijdt in dolle vaart naar zijn bruid, waar hij met open armen wordt ontvangen. De liefde vergeeft alles! De arme jongen had zich verslapen en de buren hadden vergeten, hem te wekken. Aan het bruiloftsmaal zal hij nog menig hartig woordje over zijn slaperigheid hebben moeten hooren. Enfin, dat heeft hij verdiend. Echo. Maandag ochtend werden te Utrecht door de politie niet minder dan tien personen aange houden, die allen hun verlangen te kennen gaven, om naar eene rijkswerkinrich- t i n g te worden opgezonden. Te Epe is een vrouw bij het plukken van pruimen uit een boom gevallen. Zij bleef op de plaats dood. Iu het dorp Heer (Limburg) was men bezig met het herstellen van den kerkto ren, toen deze Zaterdagavond instortte. Een der werklieden werd er door gewond. Een nevenstaand huisje, waarop de steenbokken en balken grootendeels terecht kwamen, is erg beschadigd. Een paar weken geleden werd bij adver tentie te Parijs grvraagd een R. K. kindermeisje. Een 20jarig meisje te Haarlem schreef daarop met bijvoeging van haar portret, hetgeen ver langd werd, en ontving een paar dagen daarna f 35 voor reis- en onkosten. Hierdoor argwaan krijgende, schreef men naar den Franschen consul te Parijs en kreeg bericht dat het adres onbekend was. Te Aalst (N.-B.) is het huis, genaamd „de drie Tamboertjes", bewoond door drie gezinnen, Zaterdag geheel afgebrand. Twee der inwoners waren niet verzekerd. De oorzaak van den brand wordt toegeschieven aan het spelen van kinderen met lucifers. Onder Apeldoorn zijn binnen de 8 dagen tien koeien aan het zoo gevreesde miltvuur gestorven. Dezer dagen bezocht te Utrecht een vrouw eene vriendin, die evenals zij een kindje had van vier weken oud, en verneemt dat dit kindje is gestorven, tengevolge van een hevige stuip. Op het hooren van deze mededeeling wordt ze sprakeloos en tot heden is haar stem nog niet teruggekeerd. Voor de tweede maal in dezen zomer is in Friesland een geval van vergifti ging door den gouden regen voor gekomen; de eerste maal bii Tietjerk door het eten der bloemen, nu te Harlingen door de peulen. De beide kinderen, die deze genuttigd hebben, zijn bedenkelijk ziek geworden en zijn thans onder geneeskundige behandeling. In de gemeenten Wonseradeel zijn i n ondertrouw opgenomen een twee tal jongelieden die doofstom zijn. De bruidegom is 31, de bruid 25 jaar oud. Beiden hebben onderricht genoten aan het instituut te Groningen. Dank zij dat onderricht, kunnen zij zich aardig redden. Het schijnt, dat het onlangs gevierd lOOjarig bestaan van het instituut hen tot elkander heeft gebracht. Vrijdag 11. geraakte het 10-jarig zoontje van den heer J. Nienhuis te Delft al spelende te water en zonk bijna onmiddellijk naar de diepte. Zijn 12-jarige broeder had op een afstand het ongeluk gadegeslagen, vloog als een pijl uit den boog naar de plaats des onheils, bedacht zich geen oogenblik, maar sprong gekleed te water en dook den broeder op. Hij had de voldoening hem te redden. Deze 12 jarige kloeke jongen heet Willem Alexander Lodewijk Nienhuis. Maandag ochtend viel te Deventer het 8- jnrig dochtertje van de Wed. Horstink van een 6 meter hoogen kaaimuur in den IJsel. Haar broertje van 12 jaren zat in de nabijheid te hengelen, en op haar geroep om hulp sprong hij zonder zich een oogenblik te bedenken van den hoogen muur in het water. Hij had het geluk de drenkelinge al zwemmende te bereiken, en onder de toejuichingen der omstanders bracht hij zijn zusje ongedeerd aan wal. In een der Zeeuwsche bladen komt de volgende advertentie voor „Een geëxamineerd godsdienstonderwijzer en hulpprediker van de N. H. kerk (richting or thodox), thans zonder vaste betrekking, stelt zich des Zondags en in de week disponibel om het Evangelie van Gods vrije genade aan geval len Adamskinderen te verkondigen onverschillig waar, hetzij in vacaturen, vrije gemeenten evangelisten, enz. „Gemeenten, die met hem van harte ver- eenigd zijn met de leer onzer vaderen van 161819, genieten de voorkeur." Te Wassenaar is eene werkstaking van gemeenteraadsleden ontstaan. Met 6 tegen 5 stemmen was door den gemeen teraad besloten een gemeenteambtenaar te ont slaan. De burgemeester, die het niet met de meerderheid eens was, zou bij den Koning vernietiging vragen van het raadsbesluit. Toen de burgmeester den Raad weer samenriep, verschenen wel de 5 leden, die den ambtenaar wilden handhaven, maar de 6 anderen bleven weg. Na een paar dagen werd weer eene verga dering uitgeschreven, maar ook ditmaal zijn de 6 andere leden afwezig gebleven. Een paar juffrouwen kregen Donderdag middag in de Valkstraat te Breda twist over de ruimte door een van haar gebezigd tot het bleeken van linnengoed. De dames putten heel haar woordenboek van lieve naampjes uit en toen ook dat niet tot het geweDschte doel leidde, begoten zij elkander met het voor bleek bestemde water, tot groot verinaak de vele omstanders. De muziek van het 6e regiment, d e juist voorbijkwam, luisterde deze zonderlinge p ec iD heid op. Uit Haarlem wordt gemeld: De trein van 5 uur 25 uit Amsterdam is op 2000 meter van Zandvoort ontspoord. De stoker Bom werd gedood en de conducteur Van Eeden zwaar gewond. Ook verscheidene reizigers werden gewond. De locomotief zit rechts en drie waggons links van den weg. Een goederwagen is totaal verbrij zeld; de conducteur, die daarin zat, is echter ongekwetst uit den wagen gekomen. Uit Zaudvoort meldt men nog, dat de locomotief en eenige wagens nagenoeg geheel zijn verbrijzeld. JEerst liet een, clan liet ander. In de Nieuwe Delfsche Courant wordt gepleit voor de herstelling der processiën. Volgens dat blad is het een der treurigste gevolgen van de hervorming, dat ook thans nog voor het grootste gedeelte van ons vader land de openbare godsdienstoefening tot de wanden der kerk beperkt moeten blijven. Meent gij, vraagt het blad, dat dit schuilhouden van het Hoogste en Heiligste geen invloed heeft gehad op de verhoudingen in het maatschappelijk leven? Ongetwijfeld vindt uit de kerk de gods dienst nog toegang tot veler hart en huis, en van daar tot het openbare levenmaar gelijk de echo altijd zwakker is dan het oorspronkelijke geluid, zoo moet ook de uiting van het gods dienstig gevoel zwakker zijn, waar deze niet rechtstreeks vernomen wordt. Tegenover deze redenering wordt gesteld dat in een land als het onze, met zulk een gemengde bevolking, nu eenmaal het godsdienstig gevoel zich niet in het opeubaar lucht kan geven. De wetgever heeft daarom, ter voorkoming van ernstige moeielijkheden, de openbare godsdienst oefening alleen in bepaalde streken toegestaan. De N. D. Ct. beschouwt echter deze tegen werping als een uitvloeisel van over het algemeen min of meer conservatieven aard der Neder- landsche roomsch-katholieken. „Het verschijnsel is zeer verklaarbaar. Zij hebben te lang onder den druk geleefd, dat zij zich niet nog hartelijk zouden verheugen over de verworven vrijheid. Die vrijheid te verdedigen, dunkt hun thans voldoende. Die vrijheid uit te breiden, schijnt hun een vermetelheid. Zij zijn bevreesd, dat men hun zal toeroepen Gij, ondankbare, zijt gij nooit tevreden Gij kunt thans uw kerken voor aan de straat bouwen, uw geloofsgenooten zijn weder tot alle ambten benoembaar. Gij kunt uw eigen scholen oprichten en krijgt zelfs subsidie van overheidswege. Wat wilt gij nu nog meer?" „Wat wij nog meer willen, is niets dan het oris nog toekomend recht, aldus besluit het blad. „Wij verlangen opheffing of althans de wijziging van de onredelijke wet, die het houden van Roomsch-Katholieke processiën in Roomsch- Katholieke streken verbiedt. Er zijn in Zuid holland, zoowel als in Gelderland, in Overijssel zoowel als in Noordholland, dorpen waarvan bijna de geheele bevolking Roomsch-Katholiek is. W aarom kan nu de burgemeester van zulk een overwegend Roomsch-Katholieke gemeente geen toestemming geven tot het houden van een godsdienstigen optocht of processie op H. Sacramentsdag „Bestaat er gevaar, dat de openbare orde zal verstoord worden? Door wie? Door hen, die zich door de godsdienstige betooging, wij zullen dit Vlaamsche woord maar eens gebrui ken, in hun eigen gevoelens gekwetst achten? „Alzoo is het wettelijk verbod een concessie aan de onverdraagzaamheid. Wie een processie niet wil zien blijve eenvoudig thuis. Wie daarentegen verdraagzaam genoeg is, zal ook kalm kunnen aanschouwen wat te goeder trouw door andersdenkenden in godsdienstigen ernst verricht wordt". Synode en Krijgsdienst. Door de Vaderlander wordt gewezen op een belangrijk besluit, door de Synode der N. Herv. Kerk deze maand met algemeene stemmen ge nomen, en strekkende om de Synodale com missie uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar de regeling der vrijstellingen van werkelijken dienst, in het „ontwerp van wet tot regeling van den krijgsdienst" voorgesteld en omtrent de voorwaarden om in het genot daarvan te treden, voor zoover de studenten in de godgeleerdheid betreft, en haar te mach tigen 1° de noodige stappen te doen om wat den aanvang der vrijstelling aangaat, eene betere en vaste regeling dan thans voor onze aan- staande studenten in de theologie te verkrijgen en 2° aan de Regeering en 's lands Vert gen' woordiging mede te deelen, dat de Algemeene Sjnode der N ederlandsche Hervormde Kerk hoewel zij voor hare aanstaande le vrijstelling van den op alle burg^6^ land rustenden militieplicht i, ^<4 ge-ri, - de» in be, C voor de studenten in de godeele» gehandhaafd het voor dezenui3 F i en een voorrecht beschouwen zou jc feQe {et vrijstelling de verplichting werd verbon?11 eliti aan eene door de Regeering te 0penen M heid zich theoretisch en practisch te in de verpleging van zieke eti gewond lieden, ten einde in oorlogstijd bij de soldaten ingelijfd of bij de ambulansen* zaam gesteld te kunnen worden.» „Het laatste gedeelte vooral Vaderlander is zeker van diep ino-r' aard, daar het iets geheel nieuws wil leven roepen. Aanvankelijk lacht het toe, al zijn wij nog niet geheel "V°"S ?el vreemde» bekomen. De verlangde 7aa f kan den theologant ook elders te pas j. hoewel het hem aan de verleiding bloot°T'i' om een concurrent van den dokter te wo^ Eén ding hopen wij, dat het hem niet* nieuw examen zal opleggen. Toch kan dit W wel niet anders. En dit is eene schaduwzij/ „Het voorstel werd (voor wat dit deel l treft) aangenomen op de volgende lofwaa^ overweging „Wat het tweede punt aangaat (de zelve), werd opgemerkt, dat de daarop wellicht niet zouden hebben aangedron. gen, indien alle vrijstellingen wareu vet- vallen. Toen in 1830 de studeerende jonge, lingschap met geestdrift te wapen snelde, waren onder haar vele theologanten, en dezen stond® voorwaar niet achter bij hunne academiebroeden in toewijding, moed en vaderlandsliefde. Ee zoo ooit, wat God verhoedeKoning en vader land mochten worden bedreigd, zou de tegen woordige academische jeugd ongetwijfeld° de zelfde geestdrift, zelfverloochening en dapperheid openbaren als hare vaderen. De Synode vrees niet dat de jongelieden, die de roeping gevoe len voor de Kerk als herders en leeraren ts dienen, door eenige maanden in de kazerne onder de kinderen des volks te leven en in den wapenhandel te worden geoefend, hun lust en roeping om het Godsrijk te bevorderen zouden verliezen en der Kerk den rug toekeeren. j Ook voor hen zou de militaire loopbaan eene goede school voor het leven kunnen worden, „Nu echter door de Regesring in het ontwerp de vrijstelling voor de Hervormde studenten in de godgeleerdheid gehandhaafd wordt,is het van het grootste gewicht, dat ook bij de aan staande leeraren het bewustzijn levendig wordt gehouden van hunnen plicht, ooi hun leven voor het vaderland veil te hebben en dat a3n hunne bereidvaardigheid, om het vaderland in tijd van nood te dienen, gelegenheid gegeven worde zich te openbaren. Als toekomstige Evan geliedienaren is de verpleging der zieken e« gewonden de hun als van zelve aangewezen taak. Daartoe is nochtans voorbereiding, onder goede leiding, noodig. En deze is aan eist Universiteitsstad gemakkelijk te verschaffen, zon der dat de geregelde studiegang worde gestoord. Door pogingen in het werk te stellen, dataan eene vrijstelling van den werkelijken dienst voor den betrokken student de verpli»®? worde verbonden om zich te oefenen w verpleegkunst, en iu oorlogstijd zich beschik»' te houden voor den dienst in de hospitalen M ambulances, zal de Herv. Kerk toonen, dat '5 er voor hare aanstaande Evangeliedienaren op stelt, ja het voor hen als eene eer bescho^ om, zij het ook in een vreedzamen licfdediewj deel te nemen aan de verdediging van en Koning. „Ons dunkt, dat hier toch wel een eemg^j andere toon wordt gehoord dan uit z Kerkgenootschap werd vernomen. Er zal wel nog wel heel wat overleg en - ]S noodig zijn, eer de wensch der Synode wc Verslag der vergadering van den faalt j gemeente SCIIAGEN gehouden op Augustus '90, des morgens 1^ urC' Afwezig de heeren Mr. 0. H- Eee^s' en H. B. Voorman. Waarnemend voorz. de heer Ilazeu. Na lezing en goedkeuring der n°tu mededeeling gedaan van de volgende n»0 stukken: „heb®8* a. Van Ged. Staten goedkeuring o® jghfl8' der vaststelling van de pensioenbijdmg der onderwijzerswoning te bepalen °P per jaar, opdat daarnaar de jaarwe e den vastgesteld. Wiin. wa»rbi h. Schrijven van den heer A. Ju(jenfijtf hij kennis geeft zijne benoeming t° 0 ell aan de O. L. School alhier aan te -.-li met 1 Sept. e. k. als zoodanig 1 te zullen treden. qoB)i c. Missieve van de voorloopig® g^ tot onderzoek van het kanaalpla® Enkhuizen. Na kennisneming hiervan wordt besloten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2