Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. (Ueineente Sc hagen. Ocmecnte Zijpe. 334ste STAATSLOTERIJ. Getrokken I» r ij z e n. Marktberichten. f Vale f 11.50 a 13.— vaardigde naar de voor dit doel op 11 I o t e.k. alhier te houdon vergadering te zen- JM met volmacht, des noodig aldaar te ver- jjiaren dat de gemeenteraad van Schagen genegen j3 een'evenredig deel der kosten van onderzoek *e dragen. 'fe^en stemden de heerenSmit, Kooi, Stammes. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer Jb. Stammes. \l Het gewone jaarlijksche adres van de Har'ddravorij-vereeuiging West-Friesland alhier, Ingevolge waarvau wordt toegestaan het gebruik ee„ig gemeente-materieel, terwijl insgelijks wordt besloten het jaarlijksche Vuurwerk op den dag der harddraverij ook nu weder te doen ontsteken. e Wordt, met algemeene steramen ingevolge advies der commissie van onderzoek besloten de gemeente-rekening over 1889, gelijk die bij een°vorige vergadering was voorgedragen, vast te stelle". In zake den bak bij de O. L. School alhier wordt door den voorz. medegedeeld, dat het scheikundig onderzoek van het water heeft plaats gehad op het laboratorium van de heeren Hamel Roos k Co. Uit dit onderzoek bleek, dat het water onder in den bak verontreinigd was door den grond, en het water boven in den bak door het vuil van dak en goten. Het advies luiddedak en goten te reinigen en liet water door 2 filtreers te zuiveren, en den bak buitenswerks te cementeereu tegen den na- deeligen invloed van nabijzijnde privaten. Ingevolge bet in de vorige vergadering geno men besluit, was bestek en begrooting voor een nieuwen bak opgemaakt. Volgens dat bestek zou een bak van 500 emmers met filtreerbak omstreeks f 250 kosten. Na een breede discussie wordt met algemeene stemmen besloten volgens het ingediend bestek een nieuwen bak met filtreer te doen maken, en dak en goten te doen reinigen. g. Nu kwam aan de orde een voor onze gemeente gewichtig puntVoorstel van 13. en W.: a. om de spuitplichtigen in de gemeente iu te deelen bij de vier spuiten. b. om die spuitplichtigen, welke als werk lieden fungeeren, te bezoldigen met 20 cents per dienstuur. Aanleiding hiertoe vonden B. en W. in het rapport van den opperbrandmeester omtrent den laatst alhier plaatst gehad hebbenden brand, waarbij was gebleken dat orde en ambitie onder de spuitplichtigen nog al te wenschen hadden overgelaten. Door de brandmeesters was aan B. en W. verzocht den raad voor te stellen De spuitplichtigen bij de Brandweer der gemeente Schagen, worden ingedeeld over de 4 spuiten en aldus verdeeld: a. Spuitplichtigen niet-bezoldigden, en b. Spuitplichtigen bezoldigden. De in at'deeling a. vallenden zijn 1 Opper-Brand meester, 4 Brandmeesters, 1 Tuigmeester, 30 Commandeurs, en wel: 2 voor de kringsiuiters, 8 voor werklieden, 8 voor perspompers, 2 voor zuigpompers, 2 voor zeil wagenbediening, 8 voor pij pieiders, slangleiders, slangoppassers en lapzakdragers, en 2 voor lan taarndragers, 16 Oppassers der Slangen en 30 Kringsiuiters. De tot afdeeling b. behoorenden, welke eene bezoldiging zullen ontvangen van 20 cents per dienstuur, zijn 32 Werklieden, 64 Perspompers, 8 Zuig pompers, 8 voor Zeilenwageu, 8 Pijpleiders, 16 Slangleiders, 4 Lapzakdragers, 8 Lantaarn dragers, 3 Klokluiders, 4 Brandroepers en 2 Boden, te zamen tellende 157 bezoldigde spuit gasten verdeeld over de 4 spuiten. B. en W. waren van oordeel dat eene bezoldiging, gelijk die was voorgesteld, alles zins billijk en bevorderlijk voor den ijver en ambitie der spuitplichtigen, en aviseerente besluiten, dat de voorgestelde bezoldiging voor taan zal worden verleend. Wat aangaat de wijze van indeeling der spuitplichtigen en de vaststelling van hun aantal, zulks behoorde niet in den raad thuis en kou dus buiten bespreking blijven. Alvorens te besluiten over de bezoldiging, waren de raadsleden toch van meening hunne gevoelens te moeten uiten omtrent de inrichting van het brandweer. De heer Roggeveen had gehoopt, dat ook het aantal spuitplichtigen nog zou bekrompen zijn. Hij toch is van oordeel dat de burgerij liever een geheel bezoldigde brandweer zag aangesteld. De heer Plomp vereenigt zich ten deze met den heer Roggeveen en wil, indien de uitvoe ring er van in onze gemeente mocht mogelijk blijken, een geheel bezoldigde brandweer, en stelt daarom voor, dat het ter vergad. gebrachte voorstel naar B. en W. teruggezonden zal wor den, met verzoek in dezen geest een nieuw Voorstel te doen. De heer Plomp vindt het voorgestelde aantal wal groot. Spr. wil het aantal zoo nauw moge lijk beperken. In de Zijpe, meent Spr. werkt men met slechts 3 commandeurs bij 1 spuit. Dat zou dus voor ouze vier, twaalf commandeurs zijn. Ook de lieer v, dMaaien verklaart zich voor een geheel bezoldigde brandweer en ver eenigt zich wel met het voorgestelde loon van 20 ets. per uur. Ofschoon Spr. hier opmerkf, dat het bij den laatsten brand uitbetaalde loon voor brand— piquet (40 ets. in de 2 nur) nu toch te gering was geweest. Wat aangaat het aantal manschappen, wil Spr. het niet al te krap stellen met betrekking tot de hoofdlieden, omdat men dan allicht bij ont stentenis van deze of gene in mocielijkheden zon kunnen geraken. Ook de heer Asjes wil het aantal hoofdlieden inkrimpen. (Blijkbaar zijn de raadsleden in de abu sieve veronderstelling, dat er 90 hoofdlieden waren voorgesteld. Van dit getal toch moeten worden afgetrokken 30 kringsiuiters en 16 slangoppassers.) De heer v. d. Maaten verklaart het toch onbillijk te vinden dat kringsluiters en slang oppassers niet bezoldigd zullen worden. De heer Plomp wil nu uog niet oordeeleu omtrent de maatschappelijke verhoudingen der spuitplichtigen ten opzichte der vraag wie er al dan niet voor bezoldiging in aanmerking behooren te komen, doch meentéén dan alle man bezoldigd. Spr. gelooft dat als het aantal nog wat wordt beperkt, de geheele bezoldiging dan niet zooveel meer zal korten als nu is voorgesteld. Nog releveert de heer Plomp een in der tijd door den heer Stammes gedaan voorstel, om de beide oude spuiten buiten de kom der gemeente te stationeeren. Spr. vraagt of met dat verlangen geen reke- kan worden gehouden. Voorz. verklaart dat de doelmatigste wijzeis, alle vier spuiten in de kom te stationeeren. De heer Stammes wil een spuit benoorden en een andere bezuide der kom stationeeren. Voorz. herhaal de noodzakelijkheid om de oude spuiten juist in de kom te houden. Die geven het meeste water. De heer Stammes wijst op den brand op Chrisjewerf en persisteert de noodzakelijkheid, een spuit buiten de kom te plaatsen. De heer v. d. Maaten meent ook dat het plicht is voor de buitenlui te zorgen en zou bijv. 1 spuit op Tjallewal willen plaatsen, met bepaling, dat de in die wijk wonende spuit plichtigen dan ook verplicht zijn, te zorgen voor de bediening van die spuit. De heer Roggeveen wil wel de oude spuiten buiten de kom laten, doch dan moet de ge meente eerst nog 2 nieuwe spuiten aanschaffen, want het zou onverantwoord zijn, het in de kom alleen met die 2 nieuwe spuitjes te moe ten redden. De heer v. d. Maaten wil dan de oude spuiten, die buiten de kom staan, ter hulpe laten komen. De Voorz. verklaart, dat als bijv. bij den laatsten brand, de oude spuiten van buiten hadden moeten komen, het veel te lang geduurd zou hebben en men zeer zeker de houten loods van Keet niet zou hebben kunnen bewaren. Buiten de kom der gemeente spuiten te plaatsen, veroorzaakt veel te veel tijdverlies. Terwijl omgekeerd van uit de kom, vrijwel in gelijke vehouding de uiterste gehuchten zijn te bereiken. Ja, zegt de heer v. d. Maatenwat de vlug heid aangaat, dat is bij den laatsten brand ge bleken. Toen kwamen de twee andere spuiten zoo vlug, dat al hadden ze van Tjallewal moeten komen, ze er nog veel eerder hadden kunnen zijn. Voorz. merkt hierop aan, dat zulks alleen te wijten is aan den onwil der spuitplichtigen, die, omdat ze niet bezoldigd worden, zich ook niet bijzonder haasten de hun opgedragen bevelen ten uitvoer te brengen. De heer Plomp meent dat alle verdere discussie nu gerust achterwege kan blijven, want de bedoeling der opmerkingen is alleen, dat B. en W. hiermede rekening zullen houden. Zijn B. en W. evenwel overtuigd dat de nu gemaakte opmer kingen om gewichtige redenen niet kunnen worden ten uitvoer gelegd, dan is aan hen de bevoegheid het natuurlijk niet te doen. Met algemeene stemmen wordt nu ingevolge voorstel Plomp besloten dat B. en W. naar den wensch van den raad, een voorstel zullen indienen tot de instelling van een bezoldigde orandweer, waardoor de burgerij van verdere verplichtingen dienaangaande voortaan zaï zijn ontslagen. Door dit besluit vervalt natuurlijk het voor stel van B. en W. h. Naar aanleiding van het aftreden der heeren Schenk en Voorman,als leden van het Oollegie van Zetters, worden voor de voordracht aan den heer Commissaris des Konings, gekozen, de heeren Schenk, Voorman, W. Roggeveen Cz. en C. Asjes. i. Naar aanleiding van in het rapport van den opper-brandmeester desbetreffend gedaan verzoek, wordt nu door B. en W. voorgesteld gratificatiën van f 1.joe te kennen aan a. P. Bregman en A. Delver, voor het spoe dig waarschuwen van den opperbrandmeester; b. Jb. Snijders, P. Wit en Wind, omdat zij de eerste spuit met zoo grooten spoed naar het terrein van den brand gebracht hebben. Met algemeene stemmen ingewilligd. Voorstel van B. en W. om ook de gaslan taarn aan de Lian vóór het Postkantoor, bij donkere avonden en nachten te doen doorbranden. Insgelijks met algemeene stemmen toegestaan. Bij de nu volgende rondvraag verzoekt de heer Asjes inlichting, of de nieuwe weg reeds door het Rijk is afgeschouwd. De heer Plomp verzoekt, aangezien de ge meente reeds de uitbetaling van de som heeft voorgeschoten, het Rijk te verzoeken den eind- schouw te bespoedigen. Voorz. deelt mede, dat reeds correspondentie wordt gevoerd over de betaling. De heer Plomp verzoekt dat de convocaties voor de raadsvergadering, gelijk ze aan de leden gezonden worden, ook in de Courant geplaatst worden. Ook geeft de heer Plomp nog in overweging, ingeval met Sept. e. k., weder de begrooting voor een volgend jaar ter behandeling komt, dat er dan door B. en W. een uitvoerige me morie van toelichting bij gevoegd worde. Voorz. merkt op dat zulks gewoonlijk ook geschiedt. De heer Stammes wijst op den ongunstigen toestand van den weg aan 't Wad, bij den nieuwen duiker, alsmede op de verzanding van de sloot daar te plaatse. Wordt toezegging gedaan, den aannemer te gelasten, den toestand aldaar zoo spoedig mogelijk in orde te brengen. Niets meer ter behandeling voorkomende, wordt de vergadering gesloten. De Cholera. Te Tor is den llden dezer eene Turkscbe stoomboot met 1000 bedevaartgan gers van Djeddah aangekomen. Onder weg waren 18 hunner gestorven, waarvan 17 aan diarrhee. In het quarantainekamp zijn vervolgeus nog 3 gestorven, 2 aan cholera. Er moeten nu iu het geheel 4C00 pelgrims aldaar zijn. De berich ten uit Tor komen uitsluitend met stoombooten te Suez; een telegraafkabel is er niet. Te Mekka zijn Zaterdag 34, te Djeddah 28 personen aan cholera overleden. Te Madrid is Zaterdagavond eene vrouw onder cholera-verschijnselen gestorven. Haar huis is ontsmet, hare kleederen zijn verbrand en de leden van het gezin geïsoleerd. Zondag zijn in de provineiëu Alicaute, Badajoz, Toledo en Valencia 38 ziekte- en 17 sterfgevallen voorgekomen. Twee gevallen zijn voorgekomen in eene gevangenis van Valencia met 1500 veroordeelden. Dr. Gabuzzi, wiens cholera-berichten uit Konstautinopel, afgezonden aan het Jouraal d' Ilygiètie, wij ten vorigen jare meermalen weerga- 'ven, heeft opnieuw een bulletin aan dat weekblad toegezonden. Mij acht het voortschrijden der cholera uit Mossoel, Diarbekir, Bitlis etc. naar het Noorden onvermijdelijk en meent dat de cholera langs Erzerum en Trèbizonde de Zwarte Zee bereiken zal en van daaruit Europa bedreigen. De Russische docter Babajef, die iu Januari van dit jaar Perzië heeft bereisd om de cholera te bestudeeren, is thans teruggekeerd. In de verga ring van medici te Petersburg heeft hij rapport uitgebracht over zijne reis. Volgens Babajef staat het vast, dat de cholera zich den vorigen zomer van de moerassige streken in het gebied van den Euphraat verbreidde en door schepen naar Perzië werd overgebracht. Het sterftecijfer was daar zeer hoog; nauwkeurige berekeningen schatten het aantal gestorvenen van Juli tot December 1889 op 10000. De Russische dokter stelt het ophou den der cholera in Perzië op rekening van den kou den winter met veel sneeuw. Want men bepaalt zich in het rijk van den Koning der Koningen tot quarantaine-maatregelen, die de uitbreiding der ziekte niet tegengegaan; voor 't overige zoekt men zijn heil in de vlucht. Het is waarschijnlijk, dat de cholera in het heete jaargetijde in Perzië weer optreedt. Want de baccillen worden door de koude niet gedood, ofschoon hunne verbreiding daardoor wordt tegengegaan. Wat dokter Babajef van de leefwijze in Perzië vertelt, maakt het begrijpelijk, dat allerlei ziekten het land teisteren. De straten zijn vol met vuil en stof, elk plein gelijkt een mesthoop. De lichamen der doode dieren blijven op de straat liggen, terwijl dc honden er zich aan te goed doen. De beenderen gebruikt men als brandstof bij de publieke ba den, waarvan het water slechts een of tweemaal in het jaar wordt verwisseld, zoodat de opper vlakte bedekt is met eene dikke korst vuil en vet. En dit water wordt afgvoerd in de kanalen, die' het drinkwater leveren. Het vuil der stra ten komt daar eveneens in en de vrouwen ge bruiken het voor de wasch. De lerzische Re- geering heeft wel is waar beloofd alle maatr* gelen tegen de cholera te nemen, maar 't wel bij deze belofte blijven. zal Een aardbeziekweeker in Engeland heeft in den voorlaatsten zomer de proef geno- men om rijpe aardbeziën, aan de stelen, aan een naar 't midden gelegen venster op te hangen en ze zoo te laten drogen. Deze proef moet niet alleen uitstekend gelukt zijn, maar heeft zelfs de verwachting ver overtroffen. In Mairt toen de gedroogde aardbeziën te voorschijn werden gehaald, hadden deze wel haar sap, doch niets van haar aroma verloren en vervloeiden op de tong als suiker. Zulke gedroogde aardbeziën zijn maagversterkend en hebben een aangenamen smaak, zoodat het de moeite wel waard is deze proefnemingen voort te zetten. De Vesnvinsisin werking. Voor eenige dagen ontvloeide eene massa lava. Voorts heeft men te Pogia in den nacht van 11 op 12 dezer een sterken, golvenden aardschok gevoeld, De omstreken van Pavia en een deel der provincie Manua zijn door onweder met hagelslag geteisterd. Op 15 plaatsen van Pavia en 4 van Mantua hebben de rijstvelden, wijngaarden enz. veel geleden. Eenige personen zijn door omgewor pen boomen gekwetst. Te Pleclnn, iu Frankrijk, had dezer dagen een akelig voorval plaats. Een kindje van 5 maanden werd des avonds door de vrouw, die 't verzorgde, alleen in huis achtergelaten. Toen zij des nachts met een kaars de kamer betrad waar het kind zich bevond, zag zij ver scheidene groote ratten van het bedje springen. Het kind zelf zag er afgrijselijk uit. Ooren en neus waren geheel door de ratten weggevreten en ook het overige deel van het lichaam was met bloedende wonden overdekt. Het arme schepseltje, dat nog maar flauw kreunde, stierf kort daarop. De overheid heeft zich de zaak aangetrokken en de vrouw zal ter verantwoording worden geroepen. Joackim, de beroemde violist, had eens gespeeld op een concert te Manchester. Toen het afgeloopen was, wandelde hij langs het spoorwegperron, met een lekkere sigaar, in de overtuiging, dat hij nog nooit zoo goed gespeeld had als ditmaal. Hij hoorde het publiek nog applaudiseeren en hij genoot zijn triomf als het ware nogmaals. Een fatsoenlijk zeeman van zekeren leeftijd, op zijn Zondags gekleed, kreeg hem in het oog en liep den maëstro eenige keereu voorbij. Eindelijk kwam hij naar hem toe en vroeg hem om wat vuur. De violist reikte hem zijn sigaar. Na zijn pijp opgestoken te bebben, zag onze zeeman hem nogmaals aandach tig aau en toen klopte hij hem familjaar op zijn schouder, zeggende: „Neen maar, je hadt Paganini eens moesten hoorenHeer Joachim verklaarde zich nooit zoo klein gevoeld te hebben als toen. Volgens den berichtgever der Times wint de Zondagsviering te Parijs steeds veld. In het westen worden de meeste winkels ge sloten en met 1 Sept. worden de postkantoren des Zondags te 6 in plaats van te 8 uren ge sloten. Eenige dagen geleden stierf te Giovinazza, in Italië, graaf Louis di Rende, onder zeer bi- zondere omstandigheden, tengevolge van w a- tervrees. Een lievelingshond van den graaf was ziek geworden, een veearts constateerde hondsdolheid en het dier k werd dadelijk afge maakt. Eenige dagen later gevoelde di Rende zich ongesteld. Hij vermeed het bijzijn der zijnen en begon, als hij water zag, te sidderen. De ziekte nam voortdurend toe en de graaf kon eten, drinken noch slapen. Ten slotte werd ook bij den graaf watervrees geconstateerd, niettegenstaande de dolle hond hem niet gebeten hadde arme man stierf spoedig daarop, na een vreeselijk lijden. De geneesheeren nemen aan dat de aanblik van den dollen hond zooveel invloed op den graat heeft gehad, dat hij typheuse kcorts kreeg, die ten slotte in de vreeselijke dolheid overging. Eene zonderlinge rechtvaar diging. Een maaier, die op een veld in Devonshire aan het werk was, zag op eenigen afstand een man in het water springen. Onmid dellijk snelt hij hem te hulp, begeeft zich te water en brengt den drenkeling aan land. Nadat hij den man heeft laten weggaan en zelf weder aan het werk gegaan is, ziet hij hem spoedig daarna weder in het water springen. Ten tweede maal loopt hij naar de rivier en redt hem weer, ofschoon met veel moeite. Hij tracht den ongelukkige van zijn dwaas voor nemen af te breDgen en raadt hem aan naar huis te gaan. De maaier gaat weer aan het werk doch een oogenblik daarna ziet hij den zei fden man aan een boomtak hangen. Ziende, dat de dwaas ouherroepelijk een einde aan zijn leven wil maken, bemoeit hij er zich niet meer mede en laat hem hangen. Eenigen tijd daarna komen de bloedverwan ten den man zieken en, hein dood vindende, verwijten zij den maaier zijne slechte handel wijze, zeggende, dat hij deu man moest hebbeu gezien en afgesneden. „Zeker niet, antwoordt de arbeider„Twee maal achtereen heb ik den gek uit het water gehaald, en, daar hij druipnat was, meende ik, dat hij daar was gaan hangen om te drogen." Le Geneve is Zaterdag een internationale muziek- en zangwedstrijd gehouden, aan welke 200 verenigingen (waaronder 150 Pransche) met 8000 executanten deelnamen. Des avonds te 7 uren werd do ir 6000 muzikanten eu zangers het Zwitsersch volkslied uitgevoerd. In de klinieken te Btrlijn kwamen in den laatsten tijd herhaaldelijk oorlijders hulp zoeken, waarbij eenige zeer ernstige operaties moesten worden gedaan. De doctoren verklaren dat de oorzaak van deze oorziekten was te vinden in het indringen van water in de ooren bij het baden of zwemmen, zonder dat de baders zorgden, het water weder uit de ooren te laten wegloopen. Veranftelingen onder de inlandsche jeugd te Soerabaja bootsen den luchtreiziger Spencer, die met een valscherm op aarde daalt, na. Zij laten een grooten vlieger op, waaraan een papieren parachute is bevestigd en daaraan een pop. Is de vlieger eenmaal de lucht in, en geeft men het touw een ruk, dan komt daardoor het valscherm vrij van den vlieger en statig daalt de navolgeling van mr. Spencer naar omlaag. In Frankrijk is een belasting inge voerd waarbij de sociëteiten voor gezellig verkeer afzonderlijk in de belasting worden aangeslagen; ze worden in drie categoriën verdeeld naar gelang van 't bedrag der geïnde contributiën, waarvan 5, 10 of 20 pet als belasting wordt geheven, benevens een gelijk percentage van de huurwaarde van het, sociëteitsgebouw. Te Cale, in Martin (Iudiana), hebben onbekenden, de woning van een zeer geacht methodistisch predikant David Plumb in brand gestoken, met het gevolg dat zijne vrouw en drie kinderen in de vlammen omkwa men en de predikant zelf zoo deerlijk gewond werd, dat er niet de minste hoop was op zijn behoud. Wat tot deze misdaad kan gedreven hebben, is een raadsel. Ingeschreven van 16 19 Aug. 1890. Geboren, Oudertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 8 15 Aug. 1890. Geboren: Jannetje, d. v. Cornelis Gutker en Iefje Boontjes. Adriana Anna, d. v. Klaas Melker en Jannetje Sneekes. Anna Agnes, d. v. Petrus Bruin en Maartje Slijkerman. Heudrik, z. v. Cornelis Rens en Neeitje Schuit. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. Overleden Cornelis, 3 md. z. v. Willem Broens en Guurtjo Kos. Neeitje Dekker, 74 jr., wed. v. Pieter Komen. Alida Kuijs, 46 jr. echtg. v. Simon Korver. Pieter, 4 md. z. v. Jacob Bakker en Neeitje Oud. Marijtje, 16 jr. d. v. Jan Spreeuw en Grietje Evers. 3de Klasse. Trekking van 18 Aug. Prijs van f 1000: No. 12177 400: w 200 100: 2139 9741 5046 5924 6012 8593 15527 15585 17810 3de Klasse. Trekking van 19 Aug. Prijs van f 5000: No. 15387 1500: 3853 400: 6525 10275 13004 200: 4542 11871 15276 100: 917 1715 2906 7507 19306 Hoor ra, 16 August as 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 8.a 8 50 14 Garst f 5.a 5.50 4 Huver t 4.75 a 5.— Witte Erwten f a „I Groene v f 10.50 a 12. I Grauwe f 11.75 a 14.— I Bruine Boonen f 12.50 a 13.— 9) Geele f a 61 Witte f 12.- a 14.— Paarden f 6.a 7. Karweizuad f 8.50 a 9.50 9 Paarden f 80.a 250. 6 Kalveren t 13. a 20. 86 Schapen f 24.a 30. 35 Lammeren f 14.a 18. 49 magere Varkens f 12.a 24. 80 Biggen 1 5.a 9. 4500 Kipeieren f 3-50 a 4. 1375 Koppen Boter, 5.2, lood f .55 a .57' A l li maar 16 Augustus 1890. Aangevoerd 1 Paard f 70.— a 20 Koeien en Ossen I 140.a 250. 26 nucht. Kalveren f 8.a 22. 48 Schapen f 12.a 24.— 146 Lammeren f 11.a 17.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3