DE GEMBERKOEK, Openbare Aanbesteding PLATINA TYPIE. B0LD00T BOSCHVIOOLTJES, Brandwaarborg-Maatschappij, DE RENTENIER, Bij W. VAN STAM, van ROMEIN et OUDENHOVEN tt Helder, Li DANKBETUIGING. ONDERLINGE DE JONG COMP. Gebonwea, Meubelen, KoopaispÉra Advertentie-Bureau S N IJ B O O N E N, voldoet zoo goed als het Merk P- Roggeveen, Schagen. SCHAPENHOUDERS. Advertentiën. een flinke Dienstbode. bij K. VERIIEUS, gevestigd te Amsterdam, J. Winkel te Schagen, Laan D 4, der SCHAGER COURANT. bij Inschrijving. Den verbouw der open bare school te W inkel, KAASMAKER puik puike Hillegommer In maakbussen met stalen veeren sluiting. Verkrijgbaar bij Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des üCater- MUZIEKLESSEN willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. NIEUW! SFIK1JW Portret-Y ergrootingen, W. H0 0IJER, GEEN Let vooral op het Etiket. AL SCHIEDAMMER GENEVER. C. de VBIK8» te Scliagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. SCHAGEN, HOOGZJDË, E, 9. JOHs. DENIJS. füjy Clementine. Le Saltiinbanque. Itrieven en Uitboezemingen. Janus Snor Familie van Ons. Derde vervolg- op de Br Vervolg op de Brieven. Afdrukken van Indrukken. Tweede vervolg op de Brieven. Bloemlezing uit tien Spectator, even en Uitboezemingen. VIJFTIG CENTS per DEEL, Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. Marktplaats, Scliagen. Koevleesch: BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, 47 |BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 V, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 Varkensvleesch: van 8 tot 30 centimeter diameter, V00r Macliinekanimen en Molenwerken PALMHOUT, POKHOUT, BIYIV ROTTING, enz. Adres: Wed, Gt, GRAS Z()()\ Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 40/ Prijzen van Worst Timmerman, Blaauboer (;0> te Schagen. Kapitaal 400,000. Be Directie. voor Schapen en Lammeren, van der Stok, Kaan en Co UTRECHTiCHE Kantoor: 1' I o 111 p e t o r c n - gracht, II. 055. J. W. Schubart, Mr. II. AVattcr, Mr. I). J. II, au Leden, Mr.J; Metelerkamp, te Utrecht, Jhr. J* J van Heeinskerck van Heest» te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekering11 van kapitalen, uit te betalen bij ov®f" lijden, bij leven, tijdelijke verze»e" ringen, verzekeringen op t*ee levens, enz. enz. 17.— a 7.50 a 4.— a -.70 a 3.50 a 23.- 10.— 9.— —.85 4.— 125 magere Varkens £56 Bisgen 6 Bokken en Geiten Boter per kop Eieren Alkmaar, 18 Augustus 1890. Aangevoerd 11 Koeien f 230.- a 275.— 165 vette Kalveren f 40 a 90. (per kilo f 0.80 a -90) 18 Nuchtere Kalveren f 12.a 22.— 523 Schapen i 20.— a 32. 103 vette Varkens per P. f -41 a .52 53 Magere dito f 16.a 19.— PHrmerenil,19Augustus 1890. Aangevoerd Aangevoerd 384 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 29.50 2 stapels middelbare f 24.— 1680 K. G. Boter f 1.05 a 1.10, per K.G. 371 Runderen, prijshoudend, handel vlug. 14 Paarden. 36 Stieren. 166 Vette Kalveren per Kilo f .55 a .75, handel matig. 102 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 22.handel stug. 169 Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.50, handel vlug. 145 Magere idem per stuk f 14.a 29. handel matig. 278 Biggen per stuk f 6.a 10.handel stug. 2065 Schapen, Vette lager in prijs, handel traag. Lammeren en magere Schapen, prijs houdend. Kipeieren, per 100 stuks f 3.a 4. Eendeneieren f 3.20 a 400 H L. Peren p. H.L. f 4.- a 5.—. JE tl a tn 16 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 27.25, aangevoerd 83 stapels, wegende 19746 P. De ondergeteekenden brengen hun welge- meenden dank aan allen, die het hunne hebben bijgedragen om hun 25-jarig HUWO- lijksleest onvergetelijk te maken. W. NOTTELMAN Schagen, Aug. 1890. en Echtgenoote. Er wordt gevraagd om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, Adres Letter A. of in persoon, Hulppost- kantoor ZUID-SCHARWOUDE. 30 ets. per stuk, Koek— en Banketbakker, MARKTPLAATS,SCHAGEN. opgericht in den jare 1809. Directeuren: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- middelen en verdere gevolgen van dien Koopmansgoederen worden ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent, alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden aangenomen. AlitirKJIJEJEV Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandscbe Dagbladen. Spoedige en accurate verzending is ver zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke- niug gebracht. i BURGEMEESTER en WETHOUDERS van WINKEL, zullen op Zaterdag, den 30 AugU8tU8 1890, des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize alhier, aaDbesteden: waarvan bestek en teekening (zoolang de voor raad strekt) Ier gemeentesecretarie verkrijgbaar worden gesteld voor 50 Cents. De inschrijvingsbiljetten op zegel in te leveren ter Secretarie te Winkel, op Vrijdag 29 Augustus, des avonds vóór 8 ure. Aanwijs Dinsdag 26 en Woensdag 27 Au gustus, beide dagen namiddags van 3 tot 7 ure. a-0vvnng<1 voor de te bouwen Eabriek in cTe SCHERMEER, aan den Molenweg, tegen 1 NOVEMBER a.s. Gegadigden kunnen zich in persoon of per franco brief vervoegen bij den fleer J. K O S te Ursem voor 1 September 189O. per Mand, inhoudende ongeveer 12 a 1800 stuks, voor f 1.40 per mand; franco Schagen. Door de vele aanvragen, worden orders, om voor de kwaliteit zorg te dragen, zoo spoedig mogelijk franco ingewacht bij den uitgever van dit blad, onder letters H. 8. Heerenstraat. Hi SMIT. Gebruiksaanwijzing gratis. <lU£* I® Schagen en Omstreken neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. ■Sw-dl Uitgebreide inrichting voor alle Fhoto- graphische Werkzaamheden in verschil lende procédés, speciaal ingericht voor Artistieke retouche, sprekende gelijkenis. Bijzonder worden de door mij ver vaardigde Vergrootingen op PLATINA-PAPIER aanbevolen, zijnde interessant van toon, mooier dan kooldruk en onvergankelijk. Gunstige attesten van geleverde Vergrootingen zijn bij mij ter inzage. Aanbevelend, ALKMAAR, HAARLEM, Oudegracht bij de bij het Kenaupark. Ridderstraat. Lagerbier j j Fxxike o«de ui- T? T) r J SCHIEDAM.^ MERK V G H T CA P. Verkrijgbaar bij VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. C. BOLDOOT. Steeds voorradig eene groote keuze in Gouden-, Zilveren-, Nickle- en Koperen HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES, BAROMETERS, enz. Tot levering en repareeren van bovenstaande artkelen, houdt zich beleefdelijk aanbevolen, UEd. Dw. Br., P. S. Voorhanden een partijtje zeer goed loopende gebruikte ZILVEREN SAVONNET-RORLOGES, die uiterst goedkoop worden opgeruimd. Bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, is verschenen, van den fTO s Deze IVegren Deelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavo-formaat op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents. z/De OUDE HEER SMliS behoeft geen aanbeveling; zijn WerkeD zijn bij duizendtallen gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral onder de jongere, de hedendaagsche Neder landers is de Oude Heer Smits bij lang niet zóó bekend en geacht als hij onder zijn tijdgenooten was. „Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke oogen- blikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben de scherpzinnige opmerker, die zulke juiste grepeu wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gevoelende humorist, die, bij zijn onverwmnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open oo°* ™Vü°r ,a|, wat K°ed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de menschheid, die hij het had Vandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van ieder beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem gelezen te hebben zal men telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te genieten van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuft. Allo deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig Cents ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN-en BUI- TENLAND8CHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ous. BITTERKOEKJES, WELLINGTHON, FA- NILLENOOTJES, PALEISBANKET en THEEBANKET h f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. Van Houten's en de Jongh cacao poeder. KANTKOEK 20 Cents per 5 ons. CL EESCHHOCtV E/tIJ van Prijzen van het vleesch zijn zonder been, met been, LAPJES, ROLLADE, KLOMPSTUK*01 gelardeerd 7 0 47 V, Ct. per V, K.G. H 1 U II U II uur uuu nu* 1 1 U u n u I H 0 u u f i LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT 427, Ct. per y, K.G. 427, v 40 40 477s v 4*7* /r n u u 11 lü METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40' SAUCIJSJES 427, cent. Alles per 7, kilo! onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN 1 P. KRAMER Hz. K. E. NUMAR. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BARK" onder de firma TIMMERMAN, BLAATJBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellet. I Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair vet. band 37* en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge. meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren, Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend ieder en werkdag van 9 12 uren. het eenig afdoend middel tot volkomen uit roeiing en vernietiging van Teekten, Luizen en Wormen, dat tevens den groei en de blankheid van de wol bevordert en de Schapen ontsmet, is verkrijgbaar in tl. van 5, 10, 20 I en 30 schapen, a f 0.377,. I 0.75, f 1.50 eu f 2.25, bij de agenten Te Schagen F. KOOT. Te GroetpolderJ. JONK Az. Te Oudesluis Joh. v. d. OORD. Te 'l Zand P. STAM. Te KooiT. SLIKKER. Te Anna PaulownaSchipper VOLDER. Te SchagerbrugSchipper BRUIN. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend middel tegen Klauwzeer. FIRMA te NIEUWE NIEBORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo* theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING Commissarissen de Heereui PROSPECTUSSEN en INLICHTING GRATIS verkrijgbaar bij den Meer F1* j Grielen, Correspondent te SCHAGEN, bij den Agent, J". Castricum. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4