Alpiene Tentoonstelling, KMer- en Damesmantels. DE GEMBERKOEK, Dorsclikleeden eti Graanzakken WIJNHANDEL I1IAAKBUSSEN KAASMAKER Morra en Smit. te Dordrecht, KRAAG 111A A K. Franco Mendes v. d. Eist Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand, ©emeente §chag;en. 334ste STAATSLOTERIJ, Getrokken P r ij z e n. Marktberichten. Advertentiën. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Aangespannen paarden: Dinsdag. Zuivelbereiding (Entrée 25 Cents) I Scliagcn, Hoogzijde, E, 9, Steeds voorradig' soliede Waai machines, vanaf f 20.— 2 a m w s. SF S g 3 93 SF 3 ft ft ft ft 3 ft x a - 0 ff bij K. Y'ERIIEIJS, Koster van Batenburg, te A HSTE It DAM-IIAARLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. zonder Soldeeren. Te verkrijgen bij D. KOGGEVEEN Cz., NIEUWE IJZERWINKEL. SCUAUEN, onze gelederende hoofdofficieren van ons 1° er zijn voor het meerendeel Roomsch. En wil Rome in dezen tijd van advocaten-over voed ook een klaagtoon aanheffen ten behoeve der katholieke meesters in de rechten. Rome heeft vroeger zijn zin gekregen, Rome is ver wend; welnu, nogmaals recht voor allen; licht komt'er op maatschappelijk terrein ook eene chuiving van Katholieke ontvangers, notaris sen, burgemeesters enz. enz. Over zulk een keurbende van machthebbenden wenscht Rome den schepter te zwaaien; en het machtige Rome wordt de rijzende zon door Jan Holland aange beden. Ben aardig eind op weg is Rome al, de periode van verduistering is onmerkbaar ingetre den en al zal de hoogste rechtvaardigheid na die duistere periode zeker eenmaal zegepralen, te bejammereu is het dat deze perioden soms langer dan een menschenleven duren. Rome wenscht geen gelijkheid; het wenscht trappen van opklimming en afdaling, hoe meer hoe beter hoe gemakkelijker. Pausen, kardinalen, aartsbis schoppen en hoe zij verder alle mogen heeten, de gezaghebbenden, en onder die allen staan de leeken, waarvoor Rome vraagt Recht voor allen. Rome is gebeten op de liberalen omdat deze ons volk vrij willen maken. Yrij van bijgeloof, vrij van dwalingen, vrij van vrees, vrij van zelfzucht in één woord vrij van alles wat 's menschen geluk in den weg kan staan Rome is het beginsel van vrijheid niet toegedaan, dat de Heidenapostel huldigde. De geest van Paulus, de geest van liet potestantisme Hoeveel geluk kiger ware ons land, als we dat van onze natie konden zeggen 1 Ons protestantisme doet slechts dienst als geneesmiddel bij de periodiek terug- keerende besmettelijke ziekten der priester- en andere heerschappij. Een geneesmiddel nu is geen voedingsmiddel. Moge het protestantisme nog eens voedingsmiddel worden van he Neder- landsche volk. Maarde omzichtige vrijheid zal zeggenTegenover de dwalingen van zijn tijd staat men in eene moeielijke verhou ding; indien men er zich tegen verzet, staat men alleen, en laat men er zich door meesleepen, dan beleeft men daaraan eer noch vreugde. Creolin. In de Opr. Haarl. Ct. van gisteren lezen wij in een verslag over de Veiligheidstentoonstelling en van hetgeen aldaar ter bezichtiging en ter kennismaking is gesteld, het volgende, wat wij meenen wel den moeite waard te zijn in ruimer kring bekend te worden gemaakt. Dat middel een destillatie-product uit Engelsche steenkolen heeft zeer de aandacht getrokken van verschillende onderzoekers en geneeskundigen, daar het bleek een zeer sterk ontsmettiugsvermogen te hebben en daarbij on schadelijk te zijn voor den mensch. Zeer licht oplosbaar in water, werkt het in verdunde oplossingen van 1 h 2 pc. reeds zeer heftig en snel op allerlei baccillen, terwijl hèt 't menschelijk weefsel onaangetast laat. De mee gedeelde proefnemingen toonen aan, dat het 't carbolzuur verre achter zich laat. Om één voorbeeld te nemenuit het resultaat der on derzoekingen van prof. Tröhner, van de Konink lijke Veeartsenijschool te Berlijn, is gebleken, dat de cholera—bacillen door een 1 percents oplossing van carbol eerst in vier dagen vernietigd werden, daarentegen door een gelijke creolin-oplossing in tien minuten, ter wijl een 5 pets. oplossing ze na één minuut doodde. Op typbus baccillen werkte een 1 pets. carbol-oplossing in 22 dagen nog niets uithet creolin oefende na 24 uur een sterke belemmering op hun ontwikkeling. Ook op miltvuur en ander bacteriën werkt het krachtig het maakt zeer onwelriekende stoffen dadelijk stankvrij, doodt de parasieten, is werkzaam tegen bloedingen, en vindt aldus zijn toepas sing in de geneeskunde, de chirurgie, de hygiëne, bij de veeteelt en in de huishouding. Zeer de aandacht verdient dit middel ongetwijfeld nu uit het Zuiden van Europa berichten komen omtrent het woeden eener cholera-epidemie. Immers, blijkens mededeelingen van dr. J. Groneman te Jookjokarta in de locomotief van 26 April 1889, is zijn veronderstelling, dat het mogelijk moest zijn door het ingeven van creolin in den vorm van pastilles de cholera kiemen in het menschelijk lichaam te dooden, door de ervaring bevestigd. Is de lijder eenmaal stervend, dan helpt het middel niet meer, doch drie gevallen waarbij na tijdige, voldoende en doelmatige toediening van creolin de lijders genazen, gaven hem op dat moment het recht, de creolin ten stelligste aan te be velen, te meer omdat het gebruik absoluut on schadelijk is zelfs bij hoeveelheden als men nooit zal behoeven aan te wenden. Of die ervaring sinds April 1889 nader bevestigd is, leert de mij ter hand gestelde brochure niet. Laat ik hier bijvoegen, dat ik persoonlijk sinds eenige maanden creolin dagelijks gebruik (sis mondspoeling in plaats van een oplossing van phenylzuur) zonder daarbij eenigen iast van aandoening van het tandvleesch te onder vinden, hoewel een eenigszins sterke oplossing (6 druppels op een gewoon drankfleschje met water) altijd een ietwat scherpen nasmaak ach terlaat. Om den prijs behoeft zeker niemand zich het gebruik te ontzeggenten minste het proefneschje van 15 cent heb ik nog eerst voor een derde geleegd. De gebruiksaanwijzing geeft tal van gevallen a n, waarin creolin is toe te passenhet besprenkelen van lokalen ter ontsmetting en stankwegneming, tot reini ging van privaten, tot genezing van zweren en wonden, tot stilling van neusbloeding, tegen hondenbeet, tot reiniging van dieren en einde lijk tot bewaring van hout. De cholera. Den 19den dezer wa ren te Tor sedert den llden 4600 bedevaart gangers aangekomen, van welke 48 aan cholera waren overleden. Op genoemden datum stierven te Djeddah 9, te Mekka 10 personen. Volgens een telegram uit Malaga, was een sterfgeval aan cholera voorgekomen aan boord van eene uit Valencia aldaar aangekomen Engel sche stoomboot. Het schip is in quarantaine geplaatst. Woensdag zijn in de provinciën Alicante, Badajoz, Toledo en Valencia 48 ziekte- en 24 sterfgevallen voorgekomen. Het wordt bevestigd, dat de ziekte zich ver toond heeft te Tortosa in Tarregona. Uit Florence wordt aan de Parijsche Nation geseind, dat aldaar de cholera is uitgebroken. Woensdag is in een hospitaal te Londen een matroos opgenomen, volgens verklaring van al de geneesheereu aangetast door A z i a t i- s ch e ch o 1 e r a. Hij was aangekomen met de Duke of Argyll, uit Calcutta. Van het 9e reg. infanterie te Eibelstadt (Neder-Franken) zijn de 20ste Aug. 170 man schappen van de hitte flauw gevallen en 2 gestorven. Naar men uit Rome meldt, heeft een hevige orkaan met hagelslag Zon dag te Cernobbio veel schade toegebracht aan het te veld staande gewas. Tallooze dakpannen en glasruiten werden verbrijzeld. Aan het Petit Journal wordt uit Dreuz (Frankrijk) geseind, dat een vreeselijke cycloon aldaar de geheele streek heeft vernield. De schade is ontzaglijk groot. De oogst is geheel verloren en een aantal woningen zijn vernield of zwaar beschadigd. De hitte in Oosterijk-Hongarije en de lan den in Zuidoosten van Europa was sedert het begin van deze maand nogal groot. In Weenen was de warmte in de vorige week tropisch. Van Zara, in Dalmatië, wordt bericht, dat daar sedert den 13den Juli geen regen is gevallen. Alle bronnen en- beeken drogen op. 't Schijnt hard tijd te worden, dat d e koning van Spanje, wiens opvoeding lot nog toe aan vrouwelijke handen was toever trouwd en die daardoor nog al verwend wordt, thans eens onder wat strenger tucht komt. De vierjarige jongeheer had eenigen tijd lang de gewoonte om bij alle mogelijke gelegenhedeu te lachen en onlangs werd hij er opmerkzaam op gemaakt, dat men in de kerk niet hard mocht praten. Toen de kleine vorst nu eens met zijne moeder, de koninginregentes ouder het gehoor van eén geestelijke was, die geweldig van den kansel bulderde, riep hij eensklaps in een oogenblik van stilte//Zeg 'r eis mijnheer, men mag in de kerk niet zoo hard schreeuwen 1" Een ander keer maakte een kamerheer er Zijne Majesteit heel eerbiedig opmerkzaam op, dat het voor een koning niet te pas kwam om met de vingers te eten, en Alfonsje vroeg dood bedaard langs zijn neus weg//En als de koning het nu toch doet Zeer pijnlijk was het voor de koningin, toen onlangs bij een rijtoer twee zeventigjarige dames van hoogen adel vergeefs moeite deden om met haar heesche stemmen «Leve de Koning te roepen en Alfons XIII, die razend veel schik in het geval had, lachend riep ^Kijk 'r eis mama, wat een leelijke gezichten!'' I NGrEZQNDE HST. Mijnheer de Redacteur. Uwe medewerking in het belang der onder staande vereeniging vragende, verzoeken wij eenige ruimte in Uw geacht blad. Bestaat er een Nederlandsche Kolfbond, die wel op sommige plaatsen in ons land de lust voor het edele kolfspel heeft wakker gehouden, afzonderlijke liefhebbers in den lande bleven hiervan verstoken om deel aan de groote wed strijden te nemen, daar alleen kolfclubs en sociëteiten van het groote bond lid kunnen zijn. Dit door eenige Kolfbaanhouders in eene gehoudene eerste vergadering besproken heb bende, wat te doen om het edele, fiere, manne lijke kolfspel weder eenigszins te doen herleven, waar men geen kolfclubs of societeits heeft,om over Noord-Holland minstens eens in het jaar eene Hinken wedstrijd te doen plaats hebben, voor die enkele liefhebbers die zich verdeelen, hebben eenige Heeren kolf baanhouders in Noord- Holland het iniatief genomen en eene vereeni ging in het leven geroepen, onder den naam #Kolfvereeniging Noord-Holland," te weten: Van der Vliet te Krommenie, R. Swagermam te Nieuwe Niedorp, F. van der Deure te Enk huizen, C. van Helden te Hoorn, de Boer te Koog-Zaandijk, Harp te Alkmaar en Kos te Schagen. Ziehier in korte trekken volgens bestaand reglement het doel der vereeniging. 1. Zooals ik reeds zeide, minstens eens in 't jaar een flinke wedstrijd en nog wel ook in dit jaar een te doen houden. 2. De jaarlijksche contributie van de leden bedraagt f 1.waarvoor men als liefhebber bij iederen wedstrijd aan de kolfpartij kan deel nemen, daar geen lid zijnde ook niemand worde toegelaten om mede te kolven; de wedstrijden geschieden met gesloten deuren, tegen eene be paalde entrée voor bezichtigers. 3. Alle kasgelden zullen aan contanten ten goede komeu voor de wedstrijden. De vereeniging bestaat uit gewone en eere leden, en om lid te zijn zal men den leeftijd van 20 jaren eerst moeten hebben bereikt. 4. Bij de regeling van den wedstrijd zal uit de leden eene commissie van bijstand worden verkozen uit de plaats waar de wedstrijd is. 5. En bij iederen wedstrijd zal nog door den lokaalhouder aan den prijswinner een souvenir worden aangeboden, bestaande in een voorwerp van kunst of smaak. Ieder kan in zijne nabijheid van den lokaal houder zich aanmelden voor het lidmaatschap en ontvangt na betaalde contributie eeu bewijs van lidmaatschap. Ziehier het doel, en wenschen meerdere Redac teurs van locale bladen in Noord-Holland deze over te nemen, dan zullen zij ongetwijfeld de nieuwe stichting zeer verplichten. Alzoo voor aangffte hier in het noorden boven Nieuwe Niedorp, kan men zich voor het lid maatschap vervoegen bij den kolfbaanhouder te Schagen. De vereeniging betuigt bij deze voor de opname aan iedere waarde Redactie haren dank. Mijnheer de Redacteur, voor onderstaande verzoek ik eene kleiue plaatsruimte in Uw geacht blad. Bestrating te Schagen dat wij drie weken lang in zekere onveiligheid verkeeren in de kom der plaats, daartegen is niets te doen, indien het werk dit vereischt. Maar om die moeielijkheid zooveel mogelijk te bestrijden en te bekorten, daarentegen is zeker wel iets te doen. Ten eerste, de man, die hier dit werk ver richt, maakt naar mijne inzichten goed wsrk, maar verlegt niet veel Meter per dag, wat oorzaak en gevolg is, dat het werk van een zeer langen duur is; ten tweede zal iedereen met mij opmerken, dat bier voor zulk een nog al belangrijk werk, maar twee personen als straat werkers het werk verrichten. Indien nu, als het werk besteed is, door den gemeente—opzichter in de voorwaarden eens was omschreven, het binnen den tijd van 12 a 14 dagen moest zijn afgeloopen, dan zouden de belen dende perceelen, vooral met het oog op den stalhouder, den heer Zijdewind, die na drie weken lang verhinderd is geweest, gebruik te laten maken van zijne inrijstal, van dit niet alleen ongeriefelijk maar ook nadeelig gevolg spoediger verlost zijn geweest, iets waarvan ook het Dage- lijksch Bestuur in onze gemeente in het vervolg nota kan nemen. En wat de onveiligheid betreft, hebben wij juist de laatste avonden, vooral voor voetgangers de Lagezijde, kunnen waarnemen, met onze stik donkere nachten, thans, daar er nergens sporen van licht bij het werk waren waar te nemen; aan wie de schuld, kan door mij niet worden beslist, maar dat het noodzakelijk is, dat ook hier voor in 't vervolg meer de noodige zorg en maatregelen worden genomen, zal niemand mij willen betwisten. En dienende nog deze laatste opmerking, dat, indien dit besteed werk is, dan een aan nemer, niet zoo als Donderdagmorgen heeft plaats gehad, het recht heeft gelijk iedereen getuigen kan, de straat voor het café vau Corus. Floor, vlak voor den ingang te laten maar open breken endoor werken, zoodat men den ingang geheel belemmerde, iets wat toch zeker van gemeente werk, voor een neringdoend man, niet op Markt dag welgevallig is. Moge het Dagelijksch Bestuur hiervan voor zijn memorie aanteekening houden, en den gemeente—opzichter in het vervolg wijzen in zijne voorwaarden onzer werkzaamheden der gemeente, waar men even zoo goed met 4 a 6 personen het werk kan doen, dit niet door twee personen te laten verrichten, vooral waar men den neringdoenden stand in zijn zaken zoo lang belemmert. Hiervoor in 't vervolg beter maatregelen nemende, zal ons Dagelijksch Be stuur zijn burgers ten zeerste verplichten. M. de Redacteur, U dankzeggende voor de opname dezer regelen. U getrouwe Lezer, Schagen, Aug. 1890. X, Ingeschreven van 20 tot en met 22 Aug. 1890 GeborenLeonard, zoon van Arie Hoogland en van Leuke Visser. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. 3de klasse. Trekking van 20 Aug. Prijs van f 25000No. 7004 2000: 12421 1000: 439 2072 3039 16657 200: 6669 100: 1752 6298 13753 16073 3de Klasse. Trekking van 21 Aug. Prijs van f 1500: No. 14360 S c h a ff e n, 21 Augnstns 1890. Aangevoerd: 8 Paarden f 60a 150.— 8 Stieren f 70.a 180.— 12 Gelde Koeien (magere) f 160.— a 200. 18 idem (vette) f 200.— a 260.— 34 Kalfkoeien f 200. a 400. 21 Nuchtere Kalveren f 9.a 22.— 240 Schapen (magere) f 18.a 25. 150 Idem (vette) f 26.a 30. 60 Lammeron 1 12.— a 17. 2 Bokken en Geiten f 1.a 2.50 19 Varkens (magere) f 16.a 21. 50 Biggen f 5.50 a 10.— 40 Konijnen f .10 a .60 55 Kippen f —.35 a 1.10 6 Duiven f .25 a .25 625 Kilogr. Boter f 1.a 1.13 (per Kop f —.75 a —.85) 250 Kaas t .25 a .45 3800 Kip Eieren f 3.a 3.25 Hoorn, 21 Angustus 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 32. Commissie f 25.50. Middelbare f aangevoerd 348 stapels, wegende 100519 Kilo. E dn tn, 21 Augustus 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 207 koppen boter, per half kilo f 0.50 a 0.56, kipeieren f 3.25 a 3.75 per 100 stuks. Zaandam, 21 Angustus 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28,50. aange voerd 24 stapels. A.llsmaar, 22 Augustus 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 30.Commissie f 25.50, Middelbare f aangevoerd 550 stapels, wegende 150000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 1122 Hectoliters, Tarwe f 7.75 a 9.—, Rogge f 6. - a 6.12. Gerst f 4.a 4.75, dito chev. f 5.37s a 5.60, Haver f 4.a 4.75, Paardenboonen f a Bruine dito f 9.50 a Citroen dito f a Witte dito f a Duiven dito f a Karweizaad f 8.25 a 9.—, dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Koolzaad f 9.40 a 9.75, Erwten: Groene f a Grauwe f a Vale f 10.a 11. Witte f 10.50 a -. En lt huizen, 20 Augustus 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 27 stapels. Hooikaas t Graskaas f 28.—, karweizaad, oud f9.25 a 9.75 nieuw f a mosterdz. f 17.75, blauwmaanzaad f grauwe erwten f a vale dito f a Wijker Vale dito f 9.25 a 9.75, Groene dito f a Bruine boonen f a Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.50, Haver f 3.— a 4.25, Boter 55 a 60 cents per kop. van Zaterdag 6 tot en met Vrijdag,ia SeptemberlSOO. VeedageilWoensdag, Donderdag, Vrijdag. Pluimgedierte: Woensdag, Donderda" Vrijdag. in werking dagelijks. TRIBUNE op het Terrein, 25 Cents. Voor de Loterij, die zonder eenig voordeel voor de Maatschappij wordt gehouden, zijn reeds aangekocht Een Utrechtsch-wageulje (fabrikaat Ingenhoes Buitenweg Co., te De Bilt) met paard en tuig. Een Tilbury (Ie prijs tentoonstelling v:Tn handwerksarbeid te Leiden) met paard en tuig. Een Saiyth's 10 rijen Zaaiwerktuig. Een Hooischudder //Boby." Een Paardenhooihark //Ransomes." Een Chatwood's Brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zuivelbereiding, met koperen beslag. Loten alom verkrijgbaar en bij den Secretaris dei Maatschappij te Loosduinen 5. f 1.per stuk, 11 loten a f* ÏO.110 loten f97.50, te te o o p- Zoo goed als nieuw. "Hoog 52 inces. Met lantaarn, bel en lasch. Te bevragen Bureau Schager Courant. gevraagd voor de te bouwen Fabriek in de SCHERM EER, aan den Molenweg, tegen 1 NOVEMBER a.s. Gegadigden kunnen zich in persoon of per franco brief vervoegen bij den Heer J. KOS te Ursem voor 1 September 1890. 1000 uitgezochte STOK8NIJBOONEN, f 1.75. 1000 enkele STO K S L A BOON EN, 0.60. 4000 aubbele STAMSLABOONEN, 1.75. 4000 enkele STAMSLABOONEN, 1.60. AUGURKEN marktprijs, Levering franco SCHAGrEN. Schagerbrug, Aug. 1890. bericht de ontvangst van eene ruime keuze e S-s o> C/2 c 03 03 03 SS _03 03 c3 GO - s 9 3 H cc a ff c3 rt q c o M Cfl 'H 2 u H O .5 P3 c3 02 TC n -s' 2- ft O ai s ai 10 Cï x u Hl H M M <D •-o c C3 ^ff <v o PP 0> H3 £3 M 30 ets. per* stuk, Koek— en Banketbakker, MARKTPLAATS, SCHAGEN. in alle grootten en prijzen voorradig, leveren waterdichte Itleeden voor locomo biles, dorschmacliines, kaas bedekking, etc., die geen suieer of teer behoeven en jarenlang waterdicht blijven, alles soliede gemaakt en lagen prijs. ZEILMAKERS,ALKMAAR. van Agent en Oepötliovicler voor SCHAGEN en OMSTREKEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3