gbbbt bi8h8t. AANBESTEDING. kapitalen 5». h. Metm» ei i. I Boelus iet Spill. GENERAL STEAH MVIGATION-COffiPAST. AMSTERDAM-LONDEN. W. G. BOELE Senior. ,J E. BRANDSMA. boldoot's Eau de Cologne Openbare Aanbesteding op Woensdag, 2? Augustus 1890, illnlitki Hollanösclie StioitoiUaatseliaijji b HET BURGERLIJK WETBOEK, ;i ff I Taalstudie zonder Meester. Mrtol LAHGEHSCREIDT-SL te Barsingerhorn, Het maken van een regen bak bij de gemeenteschool. G. VAN OS, Spoorweg-Maatschappij. C. J. BOELE ZOON. I tai SCHEIKUNDE door Zelfonderricht, DE H™»SWEN Zelfonderricht Doopsgezinde Gemeente ZONDAG 24 AU©. bij Inschrijving. Wen verbouw tier open bare school te W inbel, GROOTE en KLEINE te Wieringerwaard, belast zich met het koopen en ver- koopen van ROEREND en ONROE REND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a ;tg/4 en 4% 's jaars, het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS. Hollandsche IJzeren naar Leiden, Den Haag en Rotterdam en terug. lc ALKMAAR. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f500. en f 100.uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. De Directie, van AMSTERDAM, Handelskade, van LONDEN, Theems (nabij den Tower), HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Depóts Amsterdam, Rotter da in, j's Gravenliag-e, Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. A M P E ©evestigd sedert 1849. a» ia Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen, en bij de Heeren K. Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Schagerbrug. W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. C. Schoorl en P. de Vries, Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerhorn. In liet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.30 per 5 ons. »e heele en Halve wUnflesscheii, waarin bladz. IVir. J. C. IVI E IJ E R, bladz. Vervolg' op de Brieven. Afdrukken van Indrukken. Tweede vervolg op de Brieven. Bloemlezing uit deu Spectator. Clementine. Le Saitimbanqiie. Brieven en llitboezeiningen. Janus Snor Familie van Ons. Derde vervolg op de Brieven en Fitboezeiningeii. VIJFTIG CENTS per DEEL, Javaanscii door Zelfonderricht Fransch, Duilsch, Engelsch, Latijn, Grieksch, Italiaansch, Spaansch, Zweedscli, Deensch-Noorsch, Hollands^ Maleisch door Zelfonderricht, n' 2= bewerkt d„, j. h. kot^ Zelfonderricht, Zutphen. lLjerï,je p'oeven lan bewerking en prospectus alom gratis verkrijgbaar. w. j. thieme Cie-, Uitgevers- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van S C H A G E N zullen op Zaterdag, 30 Augustus a.sdes voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving in het openbaar aanbesteden: Bestek en Voorwaarden liggen ter inzage ter gemeente-secretarie. Aanwijzing in loco op Donderdag 28 Augustus a.s., des voormiddags ten 10 ure. Inlichtingen te bekomen bij den gemeente-opzichter, den Heer C. N. VLAMING. Schagen, 23 Augustus 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. de Secretaris, DENIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van WINKEL, zullen op Zaterdag, den 30 Augustus 1890, des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize alhier, aanbesteden: waarvan bestek en teekening (zoolang de voor raad strekt) ter gemeentesecretarie verkrijgbaar worden gesteld voor 50 Cents. De inschrijvingsbiljetten op zegel in te leveren ter Secretarie te Winkel.op Vrijdag 29 Augustus, des avonds vóór 8 ure. Aanwijs Dinsdag 26 en Woensdag 27 Au gustus, beide dagen namiddags van 3 tot 7 ure. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe. van DEN HELDER, A. PAULOWNA, SCHA GEN, N. SCHARWOUDE, HEER HUGO- WAARD, ALKMAAR, HEILOO, CASTRI- CUM en UITGEEST, Prijs voor heen en terug: voor de stations Den Helder tot en met Alkmaar, ip de 2e klasse f 2.in de 3e klasse f 1.25, voor de overige stations, in de 2e klasse f 1.50, in de 3e klasse fl.— Vertrek van Den Helder 's morgens 6.05, van Alkmaar 7.20. Terug van Rotterdam 's avonds 7.05, van Den Haag 7.40, van Leiden 8.10. Zie verder de aanplakbiljetten. Dt Administrateur. De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM, aan de Handelskade over de Katteuburgerbrug. De Sehepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal per week iederen Dinsdag-, Woensdag, Zaterdag en Zondag, iederen Woensdag, Donderdag, Zaterdag en Zondag. Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zullen voor zoover de ruimte dit toelaat, per eerstvertrekkende Boot worden verscheept. De Schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. c. jPwi-merend. Sigarenfabriek Sf re da. Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Den Helder. Bosch. Koog ajd Zaan. Dordrecht. Gorinchetn. Tiet. Winschoten. B a ar l e tn. Driebergen. IV o r tn e r v e e r. 1* e n a n g. Batavia. S a tn a r a n g. S o er ah a ij a. Christiania. Kopenhagen. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, - f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollowav's-eta- blissement Londen, 523, Oxford-Street. verkocht wordt. .ij. O* verzegeld met Cachet J. C. boldoot. Kil J E VAN DRUTEN te SN EEK, is verschenen: NIEUWSTE TEKSTEDITIE, flinke letter, met verwijzing naar de overeenkomstige artikelen uitgegeven v onder toezicht van 315 Advocaat-Procureur te Leeuwarden. Prijs ingeu. f 0,90; gebonden f 1,25. inhoud der titels Van het genot en verlies der burgerlijke rechten. Van Nederl. en vreemdelingen. Van de akten van den burger lij ken stand. Van woonplaats of domicilie. Van het huwelijk. Van de rechten en verplichtin gen der echtgenooten. Van de wettelijke gemeenschap van goederen en derzelver beheer. Van hu welijksche voorwaarden. Van gemeenschap of huwelijk- sche voorwaarden bij tweede of verder huwelijk. Van de scheiding van goederen. Van de ontbinding d. huwe lijks. Van de scheiding van tafel en bed. Van het vaderschap en de af stamming der kinderen. Van bloedverwantschap en zwagerschap. Van de vaderlijke macht. Van minderjarigh. en voogdij. Van handlichting. Van curatele. Fan afwezigheid. Van de zaken en derzelver on derscheiding. Van bezit en de rechten die daaruit voortvloeijen. Van eigendom. Van de rechten en verplichtin gen tusschen eigenaars van naburige erven. Van erfdienstbaarheden. Van het recht van opstal. Van het erfpachtrecht. Van grondrenten en tienden. Van het vruchtgebruik. Van het gebruik en de bewo- ning. Van erfopvolging hij versterf. Van uiterste willen. Van uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en va» be windvoerders. Van het recht van beraad en het voorrecht v. boedelbe schrijving. Van het aanvaarden en verwer pen van erfenissen. Van boedelscheiding Van onbeh. nalatenschappen. Van bevoorrechte schulden. Van pand. Van onderzetting of hypotheek. Van verbindtenissen in het algemeen. Van verbindtenissen die nit contract of overeenk. geboren worden. Van verbindtenissen die uit kracht der wet geb. worden. Van het te niet gaan der ver bindtenissen. Van koop en vc koop. Van ruiling. Van huur en verhuur. Van het recht van bekleramim. Van maatschap ofTeuuootschan Van zedelijke lichamen. Van schenkingen. Van bewaargeving. Van bruikleening. Van verbruikleening. Van gevestigde of altijdduren de renten. Van kans-overeenkomsten. Van lastgeving. Van borgtocht. Van dading. Van bewijs in het algemeen, Van schriftelijk bewijs. Van bewijs door getuigen, Van vermoedens. Van bekentenis. Van den gerechtelijken eed, Van verjaring. Alom verkrijgbaar, en tegen toezending van het bedrag per postwissel bij de Administratie van deze Courant, en den Uitgever J. E. Van Druten, te Sneek. V Bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, is verschenen, van den Hf Deze IVeg-en Deelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in kleiu-octavo-foim&al op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents. //De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbeveling; zijn Werken zijn bij duizendtallen gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral onder de jongere, de hedendaagsche Neder landers is de Oude Heer Smits bij lang niet zóó bekend en geacht als hij onder zijn tijdgenooten was. „Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke oogen- blikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben de scherpzinnige opmerker, die zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gevoelende humorist, die, bij zijn onverwinnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open oog had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de menschheid, die hij liefhad." Vandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van ieder beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem gelezen te hebben, zal men telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te genieten van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Allo deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig CeiltS ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. bewerkt door A. A. FOKKER, uitgegeven onder toezicht v. Mr. G. J. GRASHUI' Lector te Leiden. Compl. in 15 brieven 60 ct., dus/9--""" elt 12 Wie m verrassend korten tijd VREE DE TALEN wil leeren lezen, schrijft en spreken (zonder meester), schaffe zich aan (elk compleet in 18 brieven a 60 cent, dus f 10,80.) (elk compleet in 12 brieven a 60 cent, dus f 7,20.) bewerkt door A. A. ROCKOEF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven h 60 ct., dus fl 20 ,u j.u oneven t bewerkt door Dr. A. J. C. Snijders, Leeraar H R <5 afzonderlijk verkrijgbaar, versierd met een groot' aa'ntai gravures' C°mp ln 2 cursus3® brieven 60 cent, dus f 7.20. g Amsterdam, elk afzond, verkrijgbaar Snelpersdruk van J. WINKET,, te Schagen. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4