UIT DE PERS. rESïï1- Sa iw*- Gemengd Nieuws, - De cholera. In de vier Spaansche provinciën Alicante Badajoz, Toledo en Valencia zijn jl. Zaterdag 28 ziekte- en 12 sterfgevallen voorgekomen; Zondag 139 ziekte- en 56 sterf gevallen. 1 de middelste wagous uit de rails geraakt en moesten de passagiers hieruit en uit de achterste wagons in de beide voorste wagons gepakt worden. Vandaar de vertraging van ongeveer 45 minuten. Zondagavond te ongeveer 6 uren werd te Arnhem door eenige liefhebbers der zwemkust een zwemtocht ondernomen, die werkelijk een van de //lange baan" mag worden geheeten. Een vijftal leden der Arnhemsche zwemclub, vergezeld door eene roeiboot, met andere leden der club bemand, zouden van het rivierbad uit naar de westerbouwing zwemmen, of althans zoover den Rijn af als hunne krachten toelieten. Drie hunner, de heeren Jos. Cattie Jr., J. M. H. en W. Gerritsen zwommen onafgebroken door naar genoemde aanlegplaats in den tijd van ongeveer 1 uur en 10 minuten en kwamen, in de volgorde van de namen hierboven, ter bestemde plaats aan. De twee andere heeren voerden bun plan slechts uit tot aan de Rosande- spoorbrug, waar zij zich in de boot begaven en zich aankleedden. De temperatuur van het water was 16V2° R., dos in alle opzichten geschikt voor zoo'n tocht. Na zich gekleed te hebben, wandelden de drie genoemde leden der Arnhem sche zwemclub een kwartier in flinken pas op en neer, ter verlevendiging van den bloedsomloop, om per stoomboot Westebouwiug zich huiswaarts te begeven. Dergelijke tochten hebben, voorzeker een groot nut, omdat zij echt practisch zelfver trouwen opwekken en toonen dat men het „verraderlijke element" meester is. Voor zoover ons bekend, is het de eerste maal dat een zoodanige afstand in ons land gezwommen wordt. (A. C.) De feestcommissie tot viering van den verjaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina te Brielle, heeft Lire taak nedergelegd. Gebrek aan belangstelling en het zich onttrekken van de neringdoenden, die voor een aanzienlijk be drag hadden geteekend, zijn daarvan de oorzaak. De betaalde gelden zijn aan de inteekenaren ternggegeven. Een aantal baders te Scheveningen kregen Zondag 11. twist in zee, zoodat een hevige vechtpartij volgde. De politie mengde zich erin, en nadat de baders zich weer gekleed hadden, (het bleek toen, dat het velocipedisten waren) werden zij onder politie-geleide naar het bureau gebracht. Eenige dagen geleden vond, naar de Midd. Ct. verhaalt, een jongmensch, die in het Kapelschegat wilde visschen, een jongen otter in zijne boot. Hij gaf het dier een slag, en op het geschrei van het jong kwamen de ouders en een ander jong op de boot af, die ze nazwommen. Eindelijk klom een der oude otters in de boot, viel den jongeling aan en beet hem ir. de dij. Moedig wist hij de dieren te verjagen. Te Hoevelaken, (bij Amersfoort, is een ernstige poging tot vergiftiging ge pleegd. Een zekere C. O. die met het hoofd van een gezin ongenoegen had gehad, kocht de de meid om, het gezin te vergiftigen. Als belooning zou zij daarvoor twee gulden ontvangen. De meid nam dit aan en deed muizentarwe in de spijzen. Reeds onder het eten werden alle huisgenooten ongesteld en de meid, die ongerust werd, begon de giftkorreltjes uit het eten te zoeken, waardoor zij terstond in verdenking kwam. Spoedig aangebrachte geneeskundige hulp deed allen herstellen behalve het jongste kind, dat ernstig ongesteld moet zijn. C. O. is naar de gevangenis te Utrecht overgebracht. De daderes, nl. de dienstbode, hield zich eerst bij de ontdekking alsof zij van niets wist en ried haren meester aan naar de waarzegster te Amersfoort te gaan, opdat deze den dader zou aanwijzen. Hij vond deze evenwel niet thuis, maar deelde zijne verdenking op de dienstbode aan de politie mede, die haar spoedig tot bekentenis bracht. Zij is reeds in verzekerde bewaring gebracht. Haar vermoedelijke mede- schuldigde ontkent tot nog toe alle medeplich tigheid. Een kind van omstreeks vijf maanden te Rijnsburg was ernstig ziek, het groeide niet en werd bij den dag magerder, zoodat de ouders besloten in het ziekenhuis te Leiden hulp in te roepen. Yergezeld van de grootmoeder ging de moeder derwaarts. In de wachtkamer toege laten, kon zij het kind, dat niets deed dan schreeuwen, niet tot zwijgen brengen, waarop eene daar aanwezige medelijdende vrouw aanbood dit te beproeven, en daarin ook werkelijk slaagde. De moeder kreeg medicijnen voor het kind, maar de gewenschte beterschap bleef uit. Onder deze omstandigheden kwam men ten slotte tot de ontdekking, dat het kind „b e t o o v e r d" moest zijn, en wel door de vrouw, die in de wachtkamer van het ziekenhuis het kind gesust had. Het eenige redmiddel was, dat de heks verscheen om den boozen geest te verbannen. Om haar tr lokken, werd aangeraden, eene zwarte kip liefst een gestolene levend te koken. Aan de macht, die van de kokende kip uitging, zou het kwade wijf geen weerstand kunnen bieden. De grootvader van het zieke kind, ten volle overtuigd van zijn gewichtig werk, stopte de kip in den pot en hield het deksel er stijf op, opdat het gemartelde beest niet zou ont snappen. Toen de kip gekookt was, verscheen de heks echter nog niet, en tot heden wordt zij vruchteloos verbeid. Zulke dingen gebeuren er nog in onze dagen. Te Nieuw-Yennep (Haarlemmermeer) heeft zich dezer dagen een geval van slaapziek te voorgedaan, doch gelukkig met gunstigen afloop. Zekere W. T., na 2 maal 24 uur geslapen te hebben, kwam weer tot bewustzijn. De minister van binncnlandsche zaken, mr. Jhr. De Savornin Lohuian, is voor eenigen tijd naar 't Scharzwald gegaan. Yrijdagnacht brandde te Zwaag door hooibroeiing de boerderij van den heer Kok af. Er is weinig van den inboedel gered kunnen worden. Alles was verzekerd. Door den minister van Binnenlandsche Za ken is afwijzend beschikt op het verzoek van den Gemeenteraad van Spanbroek, om vrijstelling van de verplichte schoolgeldheffing. Poging tot vergiftiging. Een 15-jarig kindermeisje, bij een Rotterdamsche familie in dienst, brak bij ongeluk een ruit, ter waarde van f.3, welk sommetje hare mees teres van haar loon afhield. Zaterdagavond begaf de familie zich naar den schouwburg, de zorg over het jongste kind aan het dienstmeisje over latende. Toen de ouders te huis kwamen, von den zij hun kleine in erbarmelijken toestand. Een dokter werd ontboden, die het kind in stuiptrekkingen voud en den toestand ernstig verklaarde. Blijkbaar was het wicht met petro leum vergiftigdin de zuigfleseh werden nog sporen van dat vocht gevonden. De politie is van het feit in kennis gesteld en heeft een onderzoek geopend. Zekere E. Horlings te Oude-Pekela, wiens vrouw de vorige week voor de 7de maal van een jongentje beviel, had aan het jongste zoontje de voornamen gegeven van den koning en daarvan aan Z. M. kennis gegeven. Hierop ontving Horlings het volgende bericht van Het Loo, geteekend door den adju dant, particulier secretaris des konings, den heer S. M. S. de Ranitz //Zijne Majesteit de Koning draagt mij op ter kennis te brengen aan Elzo Horlings te Oude-Pekela, in antwoord op diens verzoek van den 14 Augustus 11., dat Zijue Majesteit, wenschende aan de ouders in het algemeen algeheele vrijheid te laten in de keuze der namen voor hunne kinderen, op dat verzoek geene beschikking heeft gelieven te ne men." Maandag middag half twaalf "sloeg de bliksem in den toren van het raadhuis te Bier vliet. Een begin van brand kon met emmers water worden gebluscht. Influenza! Yolgens de officieële statistiek in de Staats courant van Zaterdag, overleden in de maand April hier te lande 102 personen aan influenza. Iets over* liet monster verbond. Niemand minder dan het katholieke blad de Maasbode gebruikt dit woord. Eenige dagen geleden gaf de Maasbode eenige wenken omtrent de aanstaande verhouding tus- schen de verbonden anti-revolutionnairen en katholieken. Zij was niet tegen eene voortzetting der gezamenlijke actie voor het volgende viertal jaren, maar dan moesten alle punten, waarover verschil bestond, blijven rusten, o.a. de legerwet met de afschaffing der plaatsvervanging, ook de scheiding van kerk en staat. In haar jongste nommer gaat de Maasbode kortelings na wat de jaren der samenwerking hebben gegeven. Het monsterverbond dan wierp bij veel licht ook schaduw over de laatste vier jaren. Neen, de schoolwet hoe dankbaar de Maasbode ook is voor hetgeen bereikt is, heeft niet gegeven wat verwacht werd. Door een algemeene clausule te gebruiken in de overeenkomst, die ook hier noodig was, ging het schip der verbintenis maar in zee. De moeielijkheden moesten zich tijdens de vaart wel openbaren. Nu, ze kwamen dan ook. Eerst verdeeldheid in eigen boezem der katholieken. Neen, riep de eene partij, als de persoonlijke dienstplicht er door moet dan liever scheuring tusschen de bondgenooten. Ontijdig, was het antwoord der broederen, ontijdig, zwijg toch stil. Deze moeielijkheid echter verdween, en men is het in zooverre eens geworden, dat de katholieken onderling te Utrecht den vrede sloten. Maar als tweede moeielijkheid staat nu minister Berganius nog altoos met een zeker aantal anti-revolutionnairen ons aanbiedend den persoonlijken dienstplicht'. „Andere ervaringen, gedurende deze jaren minister Keuchenius door zijn dweepend en eeuwig getuigen zijn arbeid voor zich en voor ons, en moest hij zelfs den ministrieelen zetel ruimen. En in het bijzonder heeft de pers der bondge nooten, en met name ook Kuypers orgaan, ons vaak al zeer onbroederlijk behandeld, weekblad De Rerant wordt week aan week de historie der quasi-hervormingsmartelaren opge- discht. Er wordt in kleuren en geuren vertelet, hoe Wendelmaet zus of Pistorius zoo, geblakerd en gefolterd wordende voor het aanschijn ot op last der monniken en papen, niettemin vol hardend werden bevonden in het verafschuwen der Roomsche religieer wordt in alle bitter heid tegen Rome opgetrokken; er wordt letterlijk alles gedaan, niet alsof wij elkander iets nader zijn getreden, maar alsof wij, vooral met het oog op het gesloten verbond, onzen landgenooten niets dierbaarder mochten worden dan voorheen. „Zal dit alles nu, anno 1891, het hernieuwen des verbonds in den weg staan Of zullen er weder zoolang algemeene termen tot compro missen worden samengesmeed, tot wij te zarnen in een gevaarlijk duister verder marcheeren P Wederom is hier de zaak niet gemakkelijk te beantwoorden, vooral als het eens gebeuren mocht dat de legerwet voor de verkiezingen niet werd afgedaan. Doch men mag hopen, dat de afgevaardigden, die alsdan door Katholieke stemmen willen herkozen worden, ook de noodige en duidelijke verklaringen aangaande hunne meening in deze zaak geven zullen." Aan het einde van dit artikel, 't welk ook ten deele aan den weinig bevredigenden stand der zaken te Rome gewijd is, luidt het: //Bemoedigend is de toekomst dus niet erg. Rome en het vaderland zijn voor ons de twee spillen, waarom heel het hoogere zieleleven zich beweegt, en zie, aangaande ons toekomstig heil in beiderlei opzicht zijn in de naaste toekomst niet veel meer dan zeer duistere, onbepaalde gissingen te maken." Zoo heer, zoo lineclit. Uit Goes schrijft men aan de Midd. Ct. Wat een rustig, vrede- en ordelievend bur ger overkomen kan. Op een voetreisje naar een min of meer af gelegen dorp op een voetpad tusschen velden en akkers dwalende, werd ik ingehaald door een veldwachter. Deze ambtenaar der justitie was zeer beleefd, begon een gesprek over het weer, den oogst, den wildstand en stak heel gemoedereerd een sigaar van mij op, „een lekkeren menheer." Al voortwandelende scheen zijne aandacht inzonderheid getrokken door mijn wandelstok en heel eenvoudig voorwerp, wel wat knoestig, maar overigens, ofschoon solide, volstrekt niets bijzonders. Of hij mijn stok niet eens zien mocht?Na tuurlijk met pleizier. En nu probeerde hij er den knop af te draaien, hetgeen niet lukte, om de eenvoudige reden, dat de wandelstok uit een stuk bestaat. Toen ik hem dit zei, kreeg ik mijn „derde been" terug, terwijl ik hem vroeg wat hij wel gedacht had. En nu kwam de aap uit den mouw. Hij wou maar eens kijken of er niet een dolk in zat, „want, zie je- menheer, dat is verboden waar.* Ik vond dat nu minder netjes, maar hij „moest toch zijn plicht doen." Nu is het begrip „plicht» nog al subjectief, en daarom zweeg ik er maar over. Toch vroeg ik hem, of hij wel wist dat iedere plattelands-Zuid-Bevelander steeds een vervaarlijk mes bij zich draagt en dat niet ver borgen maar voor ieder (en dus ook voor de politie) zichtbaar. Ja, dat wist hij wel, maar dat was niet ver boden. Ik waagde nu de opmerking dat ik zulk een vervaarlijk mes veel gevaarlijker vond dan een onschuldige degenstok, waarvan men gewoonlijk eerst gebruik kan maken als men een half uur geprobeerd heeft hem los te maken. Verder zei ik dat de Zuid-Bevelanders, in weerwil van hunne ontzettende messen, nog zoo gevaarlijk niet zijn, maar toch als de (brande) wijn is m den man dan zouden ze toch ook van leer durven, tenminste kunnen trekken. De dienaar der gerechtigheid zei dat menheer „groot gelijk» had, en toch mocht de Zuid- Bevelandsche boer (en zeker ook anderen) onge straft een vervaarlijk mes dragen en is een onschuldige degenstok, waarmee men hoogstens slakken kan dood steken, een verboden artikel. In eenige kleine gemeenten van de door de cholera bezochte provinciën is de verboerde bevolking in haren waanzin zoozeer gebeten on de geneesheeren, dat zij dezen wil De geneesheeren kunnen mitsdien roepsplicht niet dan metgrootein0ej, D,l6o k In een der dorpen, Argis, z»n ,olW inwoners zoo goed als alle ujj ,de vertrokken, zoodat zij de zieken hebben overgelaten. aan haQ De geruchten als zouden in p name te Marseille, één of meer chl't voorgekomen zijn, schijnen onee^T*^ Te Durban is een stoomschip te 6 Madrns aangekomen, onder welks n 'K onderscheidene verdachte ziekteirp i^'etsfc deden een hunner overleed en wed S aan cholera asiatica bezweken ie z - gevolge is de haven van Natai door N heden van de Kaapkolonie onder d k havens gerangschikt. e Kt In Arabië maakt de ziekte nog slachtoffers. Onder de bedevaartgang,.3^'' stierven van 13 tot 18 Augustn*3 6 2000 choleralijdeiste Djeddah 0p oT' Augustus 25. De bedevaartgang..' Mekka te Djeddah komen, hoopenzi'u omdat er gebrek aan schepen ig Hl»i 1 i uie üen ujj °peenhoor vervoeren. Men vreest van die te Djeddah ernstige gevolgen. In het Egyptische quarantaine- kwamen tusschen 19 en 22 Augustus 65 1. en 33 sterfgevallen voor; voornamenliik bejaarde Turken, Syriërs en Perzen. Zo een officieel bericht uit Caïro, onder bijv dat van de Egyptische bedevaartgangers „j^ overleden is sedert zij Djeddah verlieten In China en Japan moet de cholen laatste weken hevig gewoed hebben. In r worden 4000 personen als overleden art ziekte opgegeven. Voor Japan vindt men K totale opgaaf, maar alleen voor Nagaaaki sterfgevallen. De bliksem. Het is een algen, verspreid gevoelen dat de bliksem nooit des® wegen treft. Men heeft treinen omreden Jij zien doorsnijden, zien rollen te midden der de raderen en uit de spoorstaven spring® vonken, zonder een ontploffing te verooi 't Is omdat inderdaad de rijtuigen over 'h? meen door de metalen spoorstaven goed ine» municatie zijnde met de aarde, de electrii naar den grond laten gaan; iedere echter zijn uitzonderingen; het kan voorkom dat de electrische spanning eensklaps zoogt wordt dat de vloed niet weg kan, en men u zekert dat zich dat geval onlangs in Pruiss heeft voorgedaan. Te Dischau kwam een expresfrein metgroi snelheid het station binnen, iet butoir omv werpend en door den binnengevel van stationsgebouw, zich eindelijk tegen een nabijzij: huis stuk loopende. Het ingestelde onde® bracht aan het licht dat dit moest wordentr geschreven aan het effect van den blikse Deze was op den locomotief geslagen, machinist gedood en den stoker omvergeworp De laatste heeft verklaard plotseling het ben zijn te hebben verloren tengevolge eenerher schudding. De trein was nu, zonder directie een pijl uit een boog te Dischau aangek® Dit is een heel bijzonder geval, maar bewijst dan toch dat de bliksem op de tra kan vallen. In Frankrijk, aan het station' Troyes, konden zich de reizigers den 12® overtuigen dat de atmospherischeelectriciM spoorwegen niet spaarde. Men zag den bw langs de spoorstaven loopen alvorens naai e grond te gaan en al de lijnen schenen in'-' Een commissionnair in effecten zat d« dagen in een omnibus in Londeu enbemert dat hij door een van zijn medepassagiersbijzoi- werd opgenomen. Na eenigen tijd zeide bekijker, vertrouwelijk zich naar hem Jz „Zag ik u niet in Liverpool in 1819 De commissionnair was in dat jaar Liverpool geweest, maar nieuwsgierig op uit zou draaien, knikte hij maar bevjU." „Herinnert ge u, dat ge eeu armen die op een avond van kou verkleum j het Royal Hotel stond, een hal ven kt® gegeven „Jawel", zei de ander. „Nu, die man ben ik; het was w ,11 gedaan met me, buiten werk en <>P M om me van kant te maken. Dal ge een ander mensch van me. Het ff8S van mijn voorspoed en thans ben ik8 waard." „Het doet me veel genoegen dat „En nu wensch ik u mijn schuw af te betalen; in plaats van deu ia^e| moet ge een souverein van me aann (jc De commissionnair bedankte; ®3'r g r hield met klem van redenen 380kos zich vrij gevoelen en de commi®810", geld immers voor een liefdadig doe Eindelijk gaf hij dan ook toe. 'J 11 aangeboden bankbiljet van 5 e""daa- portemonnaie 4 terug. Niet l®"!» liet de vreemdeling de omnibus commissionnair op zijn kantoork* hij al spoedig, dat het bnnkbi je en hij dus heel handig voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2