f 5,75. Hel Remontoir-Horloge, £2L'£ JOHs. DENIJS, JACHT W ATXR. SPRASfKELS. Burgerlijke Stand. Gemeente Schaden. Gemeente Zijpe. Marktberichten. 0\ 3| Advertentiën» Timmerman, Blaauboer Co., t© Scha gen, Kapitaal f 400,000. De Directie. Hoogzijde, Schagen, van der Stok, Kaan en Co., J. Ranke te Scliagen. Dïvis Dalton, een Amerikaan, die zijn 8ffde (de man is getrouwd en heeft »n kinderen) om het Engelsche TroUff 1 over te zwemmen, alleen zoo- li D^ide #om eens iets buitengewoons te l's jet? wat hij veel eenvoudiger had kunnen ^°eD 'door h. v. ongeoorloofde sport, waaghalzerij il06"' j.euren, za! deze buitengewone, der mensch- Hen ^omen^e daa<^ ''uur moeten n Zijn lang verblijf in het water maakte bezuren^o^d en verlamde de gewrichten, zoodat 'L juist aan geheele verluuaning is ont- h'J jjet zeewater heeft hem half blind gemaakt SIinhevige oogpijnen bezorgd, terwijl in den Herlong een uitstorting van bloed heeft plaats bad die echter gelukkig is kunnen worden Onderweg is hij door tal van visschen gebeten, j,em denkelijk voor een lekker hapje hielden- flton verklaart, dat thans bewezen is de moge- kbeid om eenige uren achter elkander op rug te zwemmen in volle zee, en levend nan een schipbreuk te ontkomen. Overigens is de waaghals nog met tevreden 3-f zWemkunststuk. Binnenkort wil hij „r0oter dingen doen. Een verslaggever der Pall Mali Gazette ver klaarde Dalton Ik hoop, dat ik velen zal aanmoedigen zwem men te leeren. Duizenden verdrinken omdat ze det weten hoe zij zich drijvende moeten houden. )at is mijn voornaamste doelniet om een dol raagstuk te begaan, gelijk Webb in den Niagara." ■Wie deze laatste verklaring, in strijd met letgeen hij eerst beweerde, niet gelooft, dezulken icht ik in staal, zelfs aan Stanley's reisverhaal, waar deze b. v. spreekt over Emin-Pacha, de noodige geloofwaardigheid te ontzeggen Be groote Dalton verklaarde zich tevens be reid de Londensche pers in te lichten over zijn methode. „Spoedig," zoo sprak de held, „hoop ik het Iersche kanaal over te zwemmen. Dat wordt een tocht van 36 uren. Den 20sten dezer zijn Madrid en omstre ken door een hevigen storm met hagel- 1 a g geteisterd. Vooral in de omstreken is de schade groot. Te Berlijn kwamen in de a a t s t e dagen vele gevallen van zonnesteek roor, deels met doodelijken afloop. Een zeer onderling geval van dien aard deed zich voor jp een brug. Een heer, in een open rijtuig gezeten, werd plotseling doodsbleek en zakte neen. Voorbijgangers waarschuwden den koet- lier, die, omziend, nu eveneens het bewustzijn lerloor. Hij tuimelde van den bok en werd, ioor de omstanders gegrepen zijnde, naast den leer in het rijtuig gelegd. Een groote menigte aenschen hoopte zich aanstonds op, en men rist niet wat te beginnen. Ten slotte werd iet rijtuig met de patiënten naar het ziekenhuis ;ereden, waar het aan den dienstdoende genees leer mocht gelukken eerst den koetsier en laarna ook den anderen patiënt langzaam tot iet bewustzijn terug te brengen. Volgens de verklaring der geneesheeren was de koetsier vermoedelijk reeds door de hitte vrij erg bevangen en heeft bij hem de schrik het overige gedaan. Volgens een mededeeling van het Album der Natuur, overgenomen uit het Zeitschr. f. Hygiëneis wederom een bac terie de oorzaak bevonden van de verspreiding eener besmettelijke ziekte, ditmaal van de varkens. Door besmettingsproeven met de zoogenaamde reinculturen van deze bacteriën vord bewezen, dat dit organisme inderdaad de ziekte in het leven roept, welke laatste zich voornamelijk kenmerkt door ontsteking der longen. Het gelukte aan twee üuitsche physiologen, Bleisch en Eiedler, aan te tooneu, dat de bron der besmetting te vinden is in de Karnemelk, waarmede de varkens gevoederd worden. In karnemelk en zure melk groeien en vermenigvuldigen zich de bacteriën bijzonder goed; zij werden in de troggen in groot aan- a aangetroffen. Een enkel ziek varken is voldoende om al de troggen te infecteeren, *®ut het slijm, dat bij het hoesten wordt ju gestoöten bevat de bacteriën in groot aan- En doordien varkens zich vaak verslikken, hoesten zij veel. t)"v' *S ^US k'j ^et voorkomen dier besmet- !'d e varkensziekte zaak, een zvbk dier aan- 3 a's met het ontdekt, t.e verwijderen, zal ook om de voederbakken steeds nauw- eurig te desinfecteeren, volgens een door den ^arts te geven voorschrift. De Baptisten-prediker S^mens uit Ihrhove ajh 9 Maart j.1. den dienst' waar in de bap- en-kapel fe Emden en had daar tegelijk d°°p moeten toedienen. Ofschoon huiten sneeuwde en d»e temperatuur alles ^halve aangenaam was, gebruikte men water 311 graden, dat door (goten van het dak was i DS«v°erd. Zooals gewoonlijk had de doopeling dlt geval Sofie IV., eene flinke keukenmeid, slechts een weinig onderkleeren onder haar doopkleed aan. De plechtigheid had volgens gewoonte plaats door eenmalige onderdompeling van het hoofd. Nadat het meisje uit de doopvont in de kleedkamer was gebracht, viel zij neer en was een lijk. De dokters constateerden hart verlamming tengevolge van koude. Het gerecht bemoeide zich met de zaak en de heer Siemens moest dezer dagen voor het hof te Aurich ver schijnen. Hij verklaarde daar, dat zijne handel wijze geheel in overeenstemming was met de voorschriften van Jezus, geheel ook in overeen stemming met de wenschen van de doopelingeu zeiven en dat hij reeds wel honderd malen van zulk koud water gebruik had gemaakt, zonder dat men er de nadeelige gevolgen van ondervond. Op eene vraag van den rechter, of het dan tegen de voorschriften was om warm water te gebruiken, moest hij antwoorden, dat dit door geen enkel goddelijk voorschrift werd belet. De predikant is veroordeeld tot 8 dagen gevan genisstraf. (Nieuwsbl. v. h. Noorden.) Door meting der reactie-tijden heeft dr. Dehio te Dorpat aangetoond, in welk opzicht de geestopwekkende werking van koffie en thee zoowel onderling als van die van alcohol verschillenden. Al deze drie genotmiddelen versnellen in de eerste plaats de hersenwerkzaam- heid, naar de alcohol oefent zijne aanvankelijk versnellende werking meer in het bijzonder uit op de uitvoering van wilshandelingen; terwijl hij het waarnemingsvermogen zeer spoedig ver traagt. Cafeïne, d. i. de in koffie aanwezige werkzame stof en in hooger graad thee bewerken daarentegen eene versnelde en levend blijvende opname van uitwendige indrukken en bevorderen de vereeniging daarvan tot ingewikkelde voor- stellingsgroepen, zonder daarbij tot ontladingen in het spierstelsel aan te drijven. Terwijl de alkohol hinderpalen en zorgen wegruimt, ons moedig en overmoedig zelfs geneigd tot dolzinnige strekeD, doch ongeschik tot ernstigen gedachten- arbeid maakt, boadt het gebruik van thee, bij aanhoudende geest-inspanning ons wakker en opmerkzaam, en verlicht ons de opname van anders vermoeiende bijzonderheden. Bij aanhou dend misbruik van alkohol bespeurt men eene voortdurende verzwakking der gemoedsbezwaren en der zelfbeheersching, een verval van het karakter en een dalen van het zedelijk standpunt, terwijl de gewoonte van thee-drinken nooit dergelijke stoornissen, maar in de ergste gevallen slapeloosheid en zenuwzwakte tengevolge heeft. Enkele gulden regelen. Daaronder zou men, volgens den Scientific American, gerust kunnen rangschikken de volgende, die mannen van zaken en jonge lieden wel zullen doen te volgen. Zorg er voor dat gij uwe zaak, waarvan gij leven moet, geheel kent, en waak er persoonlijk over tot in de minste bizonder- heden. Vertrouw op u zelf, en verzamel de krachten tot eene besliste en hoogste poging om succes te behalen. Wees uw eigen raadgever, sla alleen acht op uw eigen zaken, en handel niet in zaken, die daar vreemd aan zijn; besnoei uwe uit gaven zooveel mogelijk, en offer nooit uwe veiligheid op aan vermoedelijke groote inkom sten. Schrijf dadelijk de verliezen af en laat de winsten doorloopen, terwijl de eerste beweeg redenen moeten zijnwerkzaamheid, zuinigheid en eerlijkheid. Het is dwaas om op gelukkige buitenkansen te vertrouwen. Hij, die vadsig en jammerende, met zijn armen over elkander, al drinkende en rookende, op de groote prijzen uit de loterij zit te wach ten, of in zijn bed den. brief afwacht, die hem zal mededeelenjdat hij eene erfenis gekregen heeft, handelt "onzinnig en komt bedrogen uit. Integendeel, arbeid en scherpzinnigheid zijn onoverwinnelijke helden, die doen slagenzij openepi nieuwe wegen, zij scheppen, vinden uit, bedenken, grondvesten, zijn oorspronkelijk, nemen alle werkelijk goede kansen in overwe ging en arbeiden tot het overwinnen van van moeielijkheden, zij dringen voorwaarts en worden door hun slagen bekend. De glorierijke menigte van geslaagde mannen van zaken en beroemde schrijvers zijn allen ijverige werkers geweest. Ontwijk slecht gezelschap en vermijd de heerschende ondeugden van den dag, leen nooit aan iemand meer ter leen, dan ge zoudt willen verliezen, en leen zelf nooit. Doe dit nooit om er mede te speculeeren. Onthoud dit, het zijn alleen ontwikkelde per sonen, die staan blijven wanneer de golvende massa den weg naar welvaart verspert. Vermijd de Justitie en politie en al het daarmede samenhangend geharrewar. Blijf kalm, wanneer ge zaken bepreekt, waarover ge het oneens zijt. Verdien zooveel geld mogelijk, en doe er zooveel mogelijk goed mede, en herinner u dat iemand, die alleen voor zich zelf leeft, het doet voor den verachtelijksten mensch der wereld. Zoo ge zaken doet, maak het bekend; wees stipt in betaling van de op u afgegeven wissels; laat geen rekeningen openstaan, sluit dikwijls af, wees helder en duidelijk in al uw koop manshandelingen. Mees beleefd en voorkomend, doch ook be slissend tegenover uwe klanten, en zet uw zaken vast. Eindelijk, trek u niet te vroeg uit zaken terug, denk er om, dat werken en geluk onafscheidelijk zijn. Zutphensche Ct. Een gouden band is vaak een looden keten. ScHAEPMAN. Hij is voorwaar een handig man, Die op een engen hoek zijn wagen draaien kan. Beproeft uw plicht te doen, en gij weet, wie gij zijt! Goethe. Goede manieren zijn de afschaduwing van deugden. Sydney Smith. Neem u in acht voor menschen, die u over de gebreken hunner moeder spreken. Eleur de Thé. Men spreekt van helden. Maar er zijn een voudige mannen, die om hun daden, den helden- naam meer waard zijn, dan menig steden- bedwinger. Miss Mulock. Te meenen dat de laatste vijand, die te niet moet worden gedaan, de godsdienst is, en den menschen tot eiken prijs moet worden ontnomen wat eenheid brengt in hun denken en hun ten steunpunt strekt, waar het leven roept tot zoo zware plichten, het staat gelijk met het gedrag van een waanzinnig geworden koning, die spuwt op zijn kroon. N. N. De vraag ten huwelijk, of het jawoord, is eigenlijk een ontzettend woordhet kan een hemel op aarde scheppen, maar ook een hel doen ontstaan van allerlei weedom en huiselijk verdriet. Leo. Voor een jong man van groote gaven is het niet goed, altijd onder kommando te staan. Hij moet leeren zélf kommandeeren. James Garfibld. Het is goed voor jonge menschen, te ver- keeren in gezelschappen, waar zij hunne meer deren kunnen ontmoeten, in geestelijken, zoo wel als in maatschappelijken zin. Thackeray. Ingeschreven van 23 26 Augustus 1890. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 15 22 Augustus 1890. GeborenHaartje, d. v. Jan Struijf en Aagjo Delver. Aafje, d. v. Jan Doorn en Trijntje de Smit. Maartje, d. v. Arie Eens en Trijutje Broek hui) zen. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. OverledenKlaas, 3 maanden, z. v. Jacob Boonacker en Trijntje Breed. Maartje Stipkes, 39 jaar, Echtgenoote van Aris Bakker. H. L. Rogge i a 1 Jf Tarwe i 7.25 a 8.— 22 1 Garst f 4.75 a 5.75 7 jf Haver i 4.— a 4.75 Witte Erwten t 9.50 a 11. - A Groene 10.- a 12.— 6i Grauwe v f 14.- a 17.- Vale f 10.- a 16.— 1 Bruine Boonen f 9.— a 12.- Geele f a' Witte f 10.50 a 12.— ff Paarden f 5.— a 6.— jf Karweizaad f 9.25 a 9.75 Mosterdzaad f 17.75 a 18.— 19 Paarden t 70.- a 400.— 8 Kalveron t 12.- a 24.— 148 Schapen f 24.— a 30.— 80 Lammeren f 14.— a 18.— 65 magere Varkens f 12,— a 24.— 2 Zeugen f 30.— a 60.— 105 Biggen f 5.— a 8.— 2 Geiten f 3.— a 11.— 3000 Kipeieren f 3.50 a 4.— 2150 Koppen Boter, 5.2, lood f —.52' a .55 ~40 HL. Aardappelen p. HL. f 2.- a 3.— f 125.— a f 140.— a 240.— f 10.— a 20.— 1 Paard 24 Koeien en Ossen 22 nucht. Kalveren 76 Schapen 144 Lammeren 139 magere Varkens 367 Biggen 5 Bokken en Geiten 4 Kleine Bokjes Boter per kop Eieren Allernaar, 25 Augustus 1890. Aangevoerd 13 Koeien f 900. a 240. 157 vette Kalveren f 40. a HO.— (per kilo f 0.80 a .90) 19 Nuchtere Kalveren f 19. a 22. 315 Schapen f 22.— a 91.— 152 vette Varkens per P. f •44 a ~-a9 69 Magere dito f 46. a 19. f 16.- a 23.— f 10.— a 18.— f 17.— a 20.- f 7.— a 10.— f 5.— a 12.— f 3;— a 5.- f —,70 a —.80 f 3.75 a 4.— P u r m e r e h d, 26 Augustus 1890. Aangevoerd Aangevoerd 411 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30.50 4 stapels middelbare f 21.— 1 stapel commissie f 21. 1907 K. G. Boter f 1.05 a 1.10, per K.Gf. 425 Knnderen, lager in prijs, handel matig. 25 Paarden. 51 Stieren. 185 Vette Kalveren per Kilo f .55 a .75, handel matig. 124 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 24.handel vlug. 188 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.50, haudel stug. 175 Magere idem per stuk f 15.a 27. haudel stug. 465 Biggen per stuk f6.a 9.handel stug. 2300 Schapen, Vetto hooger in prijs, handel vlug. Lammeren en magere Schapen, prijs houdend. Kipeieren, per 100 stuks f 3.50 a 4.—. Eendeneieren f 3.20 a 600 H.L. Peren p. H.L. f 4.a 5. E d a m 23 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 27.50, aangevoerd 122 stapels, wegende 28291 P. Voorspoedig bevallen van een ZOON M. SERNÉ-Denijs. Haarlem, 26 Aug. 1890. lil onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band A 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den iu— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor werdt gehouden aan de markt te Behagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. r*1 levert voor f 5.75 een goed loopend v» met 1 jaar garantie. onder de firma: gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EEEECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wal tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, van 8 12 uur te Purmerend, Hotel „Doele"; iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café „Witte Engel/ te Hoorn. OnschadclijU eoor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Eer Elacon f 1.Halve Flacon f 0.50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3