AANBESTEDING. K mm DE GEMBERKOEK, gs (ifflflüËSMi Alleen verkrijgbaar h] ff. VADER. Geen Stout Te Huur LIJNZAADKOEKEN. DUINAARDAPPELEN, GR00TE OPRUIMING - DE RENTENIER,1 Het maken van een regen bak bij de gemeenteschool. BXTBA-TRBIW, i !©8®IN VRAAG Agent, L. DE WAARD, P. Roggeveen, Schagen. Aanleeren van Vreemde Talen door Zelfonderricht, CURSUS METHODE LANGENSCHEIDT. Wacht u voor DE BOERENPLAATS te Heer Hugowaard, Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. op 31 Augustus 1890, van ALKMAAR naar DEN HELDER, ▼an 8 tot 30 centimeter diameter, voor Macliinekanimen en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, BIXT- ROTTIXG, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, ZaandamOostzijde, D, 401. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Schagen en Omstreken MUZIEKLESSEN willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. UTREUHTIUAL Kantoor: Plompetor en- gracht, H. 655. J. W. Scliubart, Mr. II. Waller, Mr. D. J. H. an Eeden, Mr. J. J Metelerkainp, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heeinskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, Tbij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. P. G., bekend met de Boerderij, om direct in dienst te treden. bij K. VERHEUS, Soliede Naaimachines vanaf f20. erzending iederen Maandag. Koevleesch: Varkensvleesch: Prijzen van Worst ~H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, is verschenen, van den Vervolg op de Brieven Afdrukken van Indrukken Tweede vervolg op dc Br L Bloemlezing nit den SnecS11' »v«n en Uithofizfiini.,^.. °r' Clementine. Le Saitiinbanqne. Brieven en Uitboezemingen. Janus Snor Familie van Ons. Derde vervolg op de Brieven en I ithoezcmiiigcn, V IJ F TIG CENTS per D E E L, de Methode LANGENSCHEIDT-SERVAAS DE BRUIN, Uitgave van W. J. TIII FM E Cie. te Zutplicn, Spaanscb Zweedse!» Italiaanscli Deensch-Noordscb I Hollandsch Javaansch door Zelfonderricl Engelsclt Franse!» Latijn Maleisch door Zelfonderricht, slechts 30 Cents vv e k e I ij k s. Plattelandsche Bankvereeni°:in<r, SPAANS Co. van alle soorten Dames-enKinclpr- lioedcn, Bloemen, Linten Veercn, Kant, Sat|fn, Flu weel, 1'lllClie en alle soorten M*i- nulaeturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. 1 Uorsetten vanaf 46 Fpnta Het Financieel WeekbW^ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 8CHAGEN, zullen op Zaterdag, 30 Augustus a.sdes voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving in het openbaar aanbesteden: Bestek en Voorwaarden liggen ter inzage ter gsmeente-secretarie. Aanwijzing in loco op Donderdag 28 Augustus a.s., des voormiddags ten 10 ure. Inlichtingen te bekomen bij den gemeente-opzichter, den Heer C. N. VLAMING. Scbagen, 23 Augustus 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. de Secretaris, DENIJS. aan den Middenweg, groot 1 7 hectaren, 70 aren. In huur bij Mej. de Wed. J. ZWAKMAN. Te bevragen ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam. stoppende aan alle tusschenstations, ook te Zijdewind en Oudesluis. Vertrek 's nachts 12 uur. Be Administrateur. worden gevraagd in de Stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen van C. BRINKMAN, te NOORD-SCHAR- WOUDE. Aanbieding liefst in persoon aan genoemd adres. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F". J. Gielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, JT. Castricum, De LEDEN der Coöp. Vereeniging tot aankoop van Veevoeder enz., worden herinnerd, dat bestellingen van Lijnzaadkoeken alsnog kunnen geschieden tot uiterlijk 30 Aug, e. k. HET BESTUUR. gevraagd, niet boven de 17 jaar, die goed kan melken en met paarden omgaan. Brieven franco Scliager Courant. Franco brieven letter W» «J".9 Bureau Scbager Courant. Voortdurend verkrijgbaar puik beste franco Alkmaar, f £5.per rancl. Bij grooter hoeveelheid minder. Te bekomen bij P. MOOIJ Klz. te Egmond Binnen. h 30 ets. per stuk:, Koek- en Banketbakker, MARKTPLAATS, SCHAGEN. Deze becldLen, van eerste 'qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens I 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. in HOEDEN en PETTEN, te SCHAGEN, Heerenstraat, naast Hotel „Vredelust". tL E ESC IIHO UWE lilJ van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 Vj Ct. per V. K.G. ROLLADE, l3 KLOMPSTUK* zonder been, Ö2V, BCEUF RIBSTUK, met RIBSTUK, been, j ROLLADE, |BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.5Ó' OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 LAPJES, 421/. Ct. per K.G. 477, 65 477, ft ff tt tt ff tt f/ f/ if ff ft ff tt tt ft tt ft u tt tt tt tt KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT METWORST 50, LEVERWORST BLOEDWORST 25, PEKELWORST SAUCIJSJES 42cent. Alles per y$ 427, 40 40 477, 427, n n u rr u u 9 9 9 n 25, 40, kilo. Men VOORTREFFELIJK REURw lette steeds op den naam J. q Deze IVegfen JDeelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavtw. op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents. „De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbeveling; zijn Werken zijn bij duja gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral onder de jongere, de heden(]»..„.L .f»! gearuKt, versprciu cu gwowu, - ---- j o ,wlu«»gscne landers is de Oude Heer Smits bij lang met zóó bekend en geacht als hij ouder tijdgenooten was. „Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke J; blikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben de scherpzinnige opmeet zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn humorist, die, bij zijn onverwinnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de menschheid hij liefhad." Vandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van 'yj beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem je]f te hebben, zal meu telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te ge van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Allo deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig C ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. zonder onderwijzer, alleen door eigen oefening. De BesteGoedkoopste en Gemakkelijkste Methode is voor volwassenen zoowel als voor jongeren. Elk dezer cursussen in 18 brieven ii 60 cents, Compl. f 10.80. Eik dezer cnrsoa in 12 brif k 60 cent», Compl. f IA bewerkt door a. a. FOKKER, uitgegeven onder toezicht v. Mr. G.J. GRAS lik Lector te Leiden. Compl. in 15 brieven h 60 ct., dus ƒ9,- raa Duitsch Griéksch bewerkt door A. A. ROCKOFF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN, Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven a 60 ct., dus ƒ7.20. Daar voor het grondig bestudeeren van één dezer talen, bij een dagelijksche oefening uren, 6 a 9 maanden worden vereischt, zoo bedragen de kosten Alle verdere onkosten of boeken zijn overbodig. Uitvoerige proeven van bewerking gratis verkrijgbaar. De Methode LANGENSCHEIDT wordt door geen andere methode voor zelfonderri overtroffen! Verscheidene onderwijzers, op afgelegene plaatsen in ons land, hebben, louter' eenen Cursus Methode LAL GEN SCHUBT te beoefenen, met glans hun examen in dit kunnen afleggenHunne eigenhandige brieven getuigen het. De resultaten der HethO LANGENSCHEIDT zijn in waarheid verrassend ze grenzen aan het ongelooflijk! Methode LANGENSCHEIDT is de eenige methode voor zelfonderricht die ALLÉS wat de degelijkste leermeester geven kan. Met het beste mondelinge ouderwijs kan men dti spraak der vreetnde talen niet zuiverder en gemakkelijker machtig woiden, dan met deMetlM LANGENSCHEIDT, die u daarbij, op even eenvoudige wijze als aangenaam en onderl inwijdt in al de onderdeden der Spraakkunst. Wie zich, alleen door zelfonderricht, vreemde taal wil bekwamen, practisch en wetenschappelijk tevens, schaffe zich aan een DE O o> gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN-en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekehjkscjen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. LAAGZIJDE, vv civr J?J; SCHAGEN. W. SVVAGER nmiji.jLii.MHia neemt alle Uitlotingen en Restante W steeds een Wtkelijksch Beursoverzic meldt nauwkeurig alles, wat je^er teDi# bezit (al is het' nog zoo weinig) Gi^sf) De Rentenier is de den gegoeden burgerman, net a e„ slechts f3.— v,oor een geheel J' ingaan, den lsterf* van elke maa,n.'(. a»® n Vraagt dit blaA Ier Bureau Ged. Voorburgwal Snelpersdruk van J.VM 7N KEU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4