UIT DE PERS. Gemengd Nieuws. gevraagd op f 919,98 zoodat na aftrek der 25% van het Rijk, de gemeente daarvoor moet bijdragen f 689,95. Ter opzichte van het adres van H. van Calcar en andere ingezetenen, houdende verzoek om in de gemeente een telefoonkantoor te ves tigen, op de voorwaarde geDoemd in het kon. besluit van 15 September 1886 (staatsblad No. 164), waardoor de geldelijke opheffing voor de gemeente gering zal zijn, werd besloten dit adres in eene volgende vergadering te behandelen. Benoemd tot onderwijzeres aan de hand- werkschool te Winkel mej. P. Witlam van Enkhuizen. Aan de Woensdag te Alkmaar gehou den Harddraverij namen 14 paarden deel. De prijs, f 250.werd behaald door Talor II, schimmelhengst, van den heer J. Roele te Buiksloot; de le premie, f 100.door Wilhelm bruine ruin, van den heer J. Schilder te Spier dijk, en de 2de premie, de inleggelden, door Diana, bruine merrie, van den heer A. W. de Hees te Wassenaar. Aan de weduwe van den onlangs te Helder overleden conducteur Kalz is door de directie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij f 1580 uitgekeerd. Katz was bij gelegenheid, dat de trein ontspoorde, van schrik ongesteld geworden, hetgeen hem ongeschikt maakte voor zijne betrekking en eindigde met den dood. In den toestand van de ernstig gekwets ten bij het spoorwegongeluk teZand- voort, is eene langzame verbetering waar te nemen. De toestand van den zwaarst gewonde der beide conducteurs is nog ernstig, maar men koestert geen twijfel aan zijn behoud. Mej. Sobels lijdt nog voortdurend aan de zware hoofdwonde, die zij bekwam, maar ernstig gevaar voor haar leven bestaat er niet. De heer Van der Stempel kan zich weder buiten bewegen, maar is aan de eene zijde des lichaams nog pij Bij een hevig onweer, dat in den nacht van 27 op 28 dezer boven de gemeente Graft woedde, sloeg de bliksem in den schoorsteen van de boerenplaats, bewoond door den heer P. de Jong in de Starnmeer, nabij West Graft- dijk en nam een stuk uit den gevel der woning van den brugwachter Bas aan de vlotbrug in den Koogerpolder. Dezer dagen had in de nabijheid der spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal eene aanvaring plaats tussehen de van Purmerend komende boot Stad Amsterdam en een zeilschip, genaamd De Kaashandel met bestemming naar Oosthuizen. Het schip werd in den grond geboord, doch de opvarenden gered. Als oorzaak wordt opgegeven het niet aauwezig zijn van een seinlicht op het schip en uitwijking in verkeerde richting. Het schip was verzekerd, de lading kaas was juist in Amsterdam gelost. Hoe gevaarlijk het is voor kinderen, om achter op rijtuigen te klimmen, bleek dezer dagen weer te Uitgeest. Het 6-jarig jongetje van den landbouwer H. ging achter een voorbij rijdend rijtuig hangen, viel en had het o n g e- 1 u k zóódanig tussehen de spaken van het wiel beklemd te raken, dat hij meer dood dan levend naar huis moest gedragen worden. De toestand van den kleine is zeer zorgelijk. In de laatste dagen zijn waarschijnlijk door baldadige jongens herhaaldelijk de signalen verzet op den spoorweg langs den Paral lelweg te 's-Gravenhage, waardoor de grootste ongelukken hadden kunnen ontstaan, welke alleen door de werkzaamheid van het personeel der Holl. IJz. Spooiw. Maatschappij zijn voorkomen. Eenmaal werd zelfs een signaal, dat op „onvei lig" stond, op veilig" gesteld. Uit Harlingen wordt gemeld De commissiën van beheer der beide bijzon dere christelijke scholen hebben besloten, de leerlingen niet mee te laten doen aan de vieriug van den natioualeu feestdag op 1 Sept. De reden moet zijn, dat het optreden van den goochelaar Bamberg gevaarlijk wordt geacht voor het geloof. De hoofden der scholen waren anders, gelijk zij in de vergadering met de commissie voor volksvermaak verklaard hebben, genegen om ineê te doen. De leerlingen der beide Roomsche scholen maken het feest meê. De commissie voor volksvermaak heeft evenwel bij advertentie de leerlingen der beide zich separeerende scholen aangeboden, om en par ticulier aan het feest deel te nemen. Te Groningen zijn thans reeds 92 kinde ren aan mazelen overleden. Op den anders zoo stillen Zuidersingel te Groningen is Zondagavond een treurspel afgespeeld, waarvan de gevolgen nog niet te voorzien zijn. Eenige jongelieden, van den kant van 't Emmaplein komende, ontmoetten een gezelschap jongens en meisjes. Zich niet stil kunnende houden, begon een der eerstbedoelden eene woordenwisseling met het voorbijgaande gezelschap, waarop een daarvan vuur vatte en dreigend te voorschijn trad. Onder het uiten van de woorden: //Wil je vechten, kom maar op," trok hij zijn mes en bracht aan twee der eersten een steek toe, waardoor zij ernstig gewond werden, ineenzonken en door toesnellende burgers en politie-agenten naar het academisch ziekenhuis werden gebracht, waar zij onder heelkundige behandeling zijn gesteld. De getroffenen zijn 16 en 18 jaar. De een werd in de rechterdij, de ander in de zijde gewond. De toestand van beiden is vrij bevredigend. De dader, de 16-jarige H. Zijlstra, in de Prin senstraat, is in handen van de politie en heeft zijn schuld reeds bekend. De geit uit het gesloten hok te halen was eene kleine moeite, het beest te tergen eene aardigheid, het te slaan scheen behagelijk feller te slaan naarmate het meer tegenspartelde en geweld maakte, van slaan tot schoppen over te gaan, ja eindelijk er op te gaan dansen totdat ja natuurlijk totdat het den geest gaf, ziehier wat eenige onmenschen te Middelstum deden. Niet minder toch hebben een viertal jongelieden met de geit van een bewoner van het armhuis te Kantens gedaan. Na zich aan inbraak schuldig te hebben gemaakt, beroofden ze deu armen man van zijn eenig stuk vee om het dood te martelen, het zoolang te martelen tot de postkar hen in hun werk kwam storen, waarop het dier in de sloot werd gesmeten. Dat het er werkelijk zoo hevig heeft toegegaan, getuigen niet alleen de talrijke sporen in den tuin, maar ook aan het arme dier zelf waren niet minder dan vijf ribben gebroken, terwijl de kop vreeselijk gehavend was. De daders zijn nog niet bekend. Als een der vele staaltjes van nog heer- schend b ij g e 1 o o f diene het volgende Steeds gold te Echt als zekerheid de overlevering, dat een boom, die voor de tweede maal in één jaar bloesem droeg, geluk of ongeluk in den familiekring moest aanbrengen, of een huwelijk bf een sterfgeval had men te wachten. Een onzer gemeentenaren, die ten zijner volbeladen pereboomen tevens bloesem zag dragen, maakte zich hierover zoo ongerust, dat „de boom weg moest". Volgens zijn zeggen moest er een sterfgeval komen. Slechts twee jaar geleden had bij het zelfde geval een huwelijk plaats gehad. Of onze vriend vreesde, dat hij het ditmaal zou moeten misgelden, en in hoeverre het sprookje in dit geval weer zal bewaard worden, zal de toekomst leereu. Doch onze man verklaarde rondweg, dat hij zulk een ongeluksboom geen dag langer meer ouder de oogen wilde hebben. Honderden personen, waarbij ook gerekend de vacantie-hebbeude schooljeugd, maken in de om de gemeente liggende velden van Roermond jacht op...kikvorschen. Het moge vreemd klinken, maar de achterste beentjes dier dieren, behoorlijk in boter gebraden of gestoofd, geven een zeer smakelijk gerecht, dat door velen ver boven visch wordt gesteld. Dit is ook juist de reden, waarom men er die diertjes thans met 30 cent per honderd stuks betaalt. En deze vrij hooge prijs kost duizenden hunner het leven. Het volgende v er makel ij ke avon tuur had onlangs in de omstreken van Maas tricht plaats Eeu arbeider had een paar stroppen in zijn tuin gezet, om een haas te vangen. Het duurde wel 8 dagen, eer hij den langoor kon te pakken krijgen. De haas hield zich of hij dood was. Onze strooper duwde het beestje, nadat hij hem van zijn halsband ontdaan had, tusscheu zijn jas en liep als een hazewind naar huis, doch, o wee, onder het loopen komt hij zelf met den linkervoet terecht in den tweeden strop dien hij voor de vangst in gereedheid gebracht had, en valt zoo lang hij was op den grond en kon zijn voet niet meer uit den strop krijgen. De haas, die onder zijn jas zaten een paar meter ver werd geworpen, was weder tot zijn bewustzijn gekomen, en liep, ofschoon niet hard in een stuk haver, waar hij van den schrik bekwam en weinige oogenblikkeu later even wakker als vroeger het hazepad koos. De strooper zat meer dan een half uur te tobben, eer hij zijn voet uit den strik had ge kregen, zocht nog eenige oogenblikken naar zijn prooi, doch keerde zonder haas met een bebloed gezicht en verstuikten voet naar huis. De man was geheel terneergeslagen en nam zich stellig voor om voortaan geen twee maar slechts éen strik te zetten. Uit 's-Bosch wordt aan het Nwhl. v. Reusden geschreven Voor een paar dagen zag men aan het spoorwegstation den gevangenwagen aankomen, die door een zestal marechaussees werd opge wacht. Er moest dus wel iets bijzonders zijn dat men zulke voorzorgen nam. Bij aankemst stapten vier vrouwelijke gevan genen u i t d e n wagen, die, naar gezegd werd, twee jaar straf elders moesten ondergaan. Het 'wareu de dames, die destijds een boertje in eene beruchte straat hadden binnengelokt en met geweld hem zijn geld hadden ontnomen. Wie zou nu in die niet geblankette, armoedig gekleede personen met fletsche oogen en valen teint de sirenen herkennen, die door haren zang reeds menigeen op het dwaalspoor brachten? De politiemacht bleek noodig te zijn, want verschillende vrouwen hadden zich opgesteld om van hare dochters of zusters afscheid te nemen. Een oogenblik werd dit toegestaaneen der ongelukkigen drukte onstuimig een achtjarig kind aan haar borst en we hoorden haar den diepgevoelde!» weusch uitspreken, al klonk die ook vreerad uit haren mond //Kaatje, vooral goed oppassen; dat ik nooit iets anders dan goed van je hoor.'' Het is te hopen, dat Kaatje, in zulk eene omgeving opgroeiende, toch niet als hare moeder verloren zal gaan. "Van. acht er- de coulissen. De bekende Haagsche correspondent van de IV. Gr. Ct. schrijft „De parlementaire sessie, die wij te gemoet gaan, belooft een zeer belangrijke en drukke te zijn. Het laat zich aanzien, dal tegen den af loop van het begrootingsonderzoek de legerwetten in staat van wijzen zullen zijn, zoodat terstond na de begrootingscampagne de militaire vraag aan de orde zal kunnen komen. Misschien zal er een poging worden aangewend, om de quaestie niet meer te behandelen vóór de verkiezingen en liever met financieele en vaccine- en steden- wetten den beschikbaren tijd te vullen. Dat die gewaagde poging echter gelukken zal, is niet denkbaar, omdat met de liberalen althans een deel der anti-revolutionairen de defensiekwestie vóór alles verlangen te zien beslist, hoe dan 1 ook. De kansen van aanneiniug der voorstellen van de regeering moeten echter, steeds volgens 't beweren vau welingelichte politici, geringer worden; er schijnt een ruilhandel van beginselen te worden gedreven, die het mogelijk maakt, dat ook de anti-revolutionairen ten slotte tegen den persoonlijken diensplicht zullen stemmen Het eenige bezwaar is daarbij, dat de regeering stellig voornemens is van dit vraagstuk een kabinets-quaestie te makenbij verwerping van 't hoofdbeginsel der legerwet, gaat het ministerie heen en dat willen de clericalen niet aan den vooravond der verkiezingen. Vandaar de waarschijnlijkheid eener poging om de zaak liever aan den een of anderen kapstok op te hangen. Hiertegen zal evenwel door de Eerste kamer worden gewaakt, die in deze de regeering tot handelen zal dwingen. De toestand wordt in elk geval een zeer hachelijke voor de re geering; zegeviert zij, dan is het met de sa menwerking althans ten deele van de kerkelijke partijen bij de stembus gedaan; mocht zij het onderspit delven, dan gaat 't kabinet heen en zullen de clericale bondge- nooten hard werk hebben om een nieuw stel ministers te vinden, bereid om den ontredder den boedel te ordenen met de kans van ter stond na de stembus-beweging van '91 toch weer plaats te moeten maken voor anderen. Men verzekert dat enkelen van de ministers, onder den druk van die minder opwekkende ge dachte aan de naaste toekomst, reeds plan heb ben gehad het veld vóór de opening der nieuwe zitting te ruimen. In het bijzonder verneem ik dit dezer dagen van den minister van marine, wiens gezondheid nu en dan te wenschen over laat en die bovendien een te trouwhartig en eerlijk man is om zich ter wille van zijn porte feuille ook te wringen in de bochten, die het kabinet zal moeten maken om door de moeilijk heden heen te draaien." Zoo man, zoo plan. Generaal Booth, het hoofd van het le ger des Heils, heeft een plan ontworpen om hulp le verleenen aan de behoeftigen te Londen, die zonder werk zijn. Zoo als algemeen bekend is heeft de //generaal" eerst veel nut gesticht met zijne toevluchtsoorden voor veria tenen en zijne goedkoope maaltijden. Hij is nn voornemens een bureau voor werkzoekenden te openen en in verband daarmede werkhuizen waar voedsel en dak zal verleend worden aan degenen, die het noodig hebben. Een volgende stap zal ziju om eenige hoeven op het land te verkrijgen, die met menschen uit werkhuizen zullen worden voorzien. Land zal ontgonnen worden en model-dorpen volgens het coöperatieve stelsel gesticht. Van uit deze dorpen zou landverhuizing naar Canada, Nieuw- Zeeland, Zuid-Afrika enz. worden geleid. Alle soort van arbeiders zou gelegenheid worden' gce ven tot werken en de hoop van betere dagen zou allen voorgehouden worden, die bereid wa ren te werken. Dat is het kort begrip van het plan, dat in de Daily Chromcle, het blad der arbeidende klassen, wordt ontwikkeld. De Herald geeft e kenuen dat, als de een of andere groote m" heer of rijke phüantroop het had het van geene beteekenis zou zijn. Maar „generaal" Booth dat wil ondernemen, zal l"J hoogstwaarschijnlijk slagen. Men behoeft n bevreesd te zijn, zegt het blad, dat de voor» stelde werkhuizen eene verblijfplaats zuil* worden voor vagebonden en leegloopers, terwijl de eerlijke, handwerkende klassen er geen plaatJ zouden vinden. Dat zou het geval zijn af' „deftige menschenvrienden" de zaak ondernamen Maar "de lieden van het Leger des Heils Eten zich niet zoo gemakkelijk beetnemen. Zij kennen de eerlijke armen, wanneer zij hen zien. Zii zijn zeiven uit die klasse voortgekomen.'Hen man, die niet werken wil, maar liever steelt nf bedelt, zullen de werkhuizen van generaal Booth niet bevallen, dat is ten minste al eene 1 u'1" '1,eden om de leiding van die zaak maar in de handen van de mannen van het Leger des Heils te laten. Voor zoover wij kunnen zien, zegt Ilerahl is het plan van „generaal" Booth uitnemend praktisch en wij hopen dan ook dat er eene eerlijke proef mee zal worden genomen. Een misdadiger, wiens naam tot no» toe onbekend is gebleven, schijnt gezworen te hebben dat het stadje Siraraern, niet ver vanTrier, zal verwoest worden. Verscheidene branden die a a u kwaadwilligheid worden toege- s c h r e v e n, zijn in de laatste week aldaar uiigebarsten dank zij den ijver van de brand weer zijn tot nu toe nog allen tijdig gebluscht. Donderdagavond bemerkten de inwoners, dat er in hun huizen geen water te verkrijgen was. Men waarschuwde de overheid, die spoedig tot de ontdekking kwam dat het toestel voor waterle vering onklaar was gemaakt en de vergaarbak leeg was. Terwijl de inwoners zich in gissingen verdiepten, hoorde men plotseling de alarmklok luiden. Een hout- en stroopakhuis, in het midden van het stadje gelegen stoud in lichte laaie! Het vuur deelde zich aan de aangrenzende gebouwen mede en weldra waren vier huizen een prooi der vlammen. Men kan zich den schrik en de ontsteltenis der bevolking voorstellen. Gelukkig was het kalm weder. Als de wind ongunstig was geweest, zou het geheele plaatsje waarschijnlijk verwoest zijn. Na geruimen tijd kreeg men een goede hoeveelheid water uiteen naburig dorp en aan de vereenigde pogingen der inwoners gelukte het, het vuur te blnsscben. Men zoekt ijverig naar het spoor van den brand stichter. De ongerustheid te Simmern is groot. Toen men in 1873 den Shah van P e r z i te Berlijn mede wilde nemen, naar de wedrennen, bedankte hij; hij wist heel goed dat het eene paard harder kon loopen dan bet andere, zeide hij, en welk paard het hardst liep was hem totaal onverschillig. Thans echter schijnt hij anders daarover te denken. Te Teheran hebben namelijk dezen zomer wedrennen plaats gehad naar Engelsch model eu de Shah was met alle Prinsen daarbij tegenwoordig. De Perzen moeten met het nieuwe schouwspel zeer ingeno men geweest zijn. Omtrent eeu strijd tussehen twee slangen verhaalt dr. Le Souef, adsistent- direcleur van den zoölogischen tuin te Melbourne, het volgende Een kleine en een groote slang hadden beide een muis beet, ieder aan een eind. Geen van de twee wilde toegeven en zoo gebeurde het dat de groote slang niet slechts de muis inslokte, maar ook de kleine slang. In tien minuten was van deze niets meer te zien dan het puntje van haar staart en dat was den volgenden dag ook verdwenen. (E. Tl.) Op bevel van den minister van marine in Erankrijk zullen er proeven genomen worden a n va- met een pas uitgevonden toestel, om aanva ringen op zee zooveel mogelijk te voorko men. Aan den toestel, die van voren aan schip wordt aangebracht, zijn twee teleph°^el1 verbonden. Door eeue bijzondere inrichting al de dienstdoende officier, door deze telephonen a*n de ooren te houden, tot op grooten afstand aanwezigheid van een schip waarnemen n'®- alleen, maar ook constateeren, van welke het gevaar dreigt. Doctor Schreiber, directeur van het mcie° rologisch instituut te Chemnitz, heeft ee» brochure uitgegeven, waarin hij betoogt, sinds 1864 het aantal dagen, waarop regen v steeds is toegenomen en dat voorloopig',et°e nog grooter worden zal. Een ander meteoroW professor Ibis zegt, dat wij sinds langen M ons in een regenperiode bevinden en 1 'ia ons zullen blijven bevinden tot 1904, z°° ons nog 14 regenjaren te wachten slaan. Pleizierige vooruitzichten alzoo. In Duitschland is zooals wij v,%^0. meldden de influenza opnieuw ui gI ken. Ook in Engeland, vooral aan de'l'ul jef en te Londen is zij sedert een paar w Mlfd« opgedaagd en doet zich geheel onder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2