WIJNHANDEL w» Kuipers en Alleen verkrijgbaar tij W. VADEB. laaiscliapl Kapitaal: ZES IILLIOEf GOLDEN BÏIISTBOBB, M18 J U NG liN. JACHT WATER. Northwestern Pacific Hypotheekbank, DUINAARDAPPELEN, GROOTE OPRUIMING LAIMDGEIMOOTEIM Franco Mendes v. d. Eist te AMSTERDAM-HAARLEM. puike beste HAMMETJES, Gestort Kapitaal f 928,140, Reservefonds f 66,000. ^berste'"gebracht eQ keerde alleen naar huis »K§PttOftKËLD. vïl 31 Augustus 1890. Yacat uurbeurten, Burgerlijke Stand. Gemeente Sehagen. Marktberichten. Advertentiën. P. Dekker Jnz. ff A. C. Roggeveen, Aldert Nottelman Anna Teerlnk. J. P. BLAUW, te Sehagen. Verkrijgbaar bij J. H. DE WIT, tc SCHAGEA, Corsetten vanaf 40 Cents. LsAcAH°SE' W. SWAGEIt. J. Ranke te Scliagen. Gevestigd te Amsterdam. waarvan geplaatst i 2.400.000. DIRECTEUREN: COMMISSARISSEN: De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank bericht, dat door tusschenkoinst van onderstaande Firma's verkrijgbaar zijn 5 nCt. PANDBRIEVEN, in stukken van f 100Ö.—en f500.—bij uitloting inwisselbaar] tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt. ichijnselea voorrheumatisme, keelpijn hoofd- pÜ° ^.^^uige dageu komen te Weenen even zeer verscheidene gevallen van griep voor. pfziekte heelt echter nog geen epidemisch tarakter. Op den voorlaatsten Zondag had op do Jdeu der Zwitsersche gel)ergten een ongeluk 'JfVe zooals daar meermalen voorvalt, ook met cbtneming van de noodige voorzichtigheid. 1,1 Zekere Christiaan Lindner, een gids uit het Lauterbruunen, had een reiziger over het Reeds had hij een groot deel van den terug' deel van de sneeuw „letscher achter zich, toen opeens 6 der zijne voeten wegzakte en hij in eene nuleet viel van ten minste 60 voet diepte. In In val had hij eenige gereedschappen verloren, en zoo in opgerichte houding meer hangende dan staande, in de enge spleet, had de man een f Wissel dood voor oogen Telkens wanneer het de tijd was, waarop gid sen en reizigers langs hem heen konden trekken, riep hij om hulp, doch langen tijd te vergeefs. Berst des Woensdags werd zijn op de sneeuw achtergebleven bikhamer, die de gidsen altijd met zich voeren om met behulp daarvan op de rotsen te kunnen klauteren, opgemerkt door een anderen gids die een reiziger overbracht. Deze vermoedde terstond wat er gebeurd was, riep den verongelukte aan, en kreeg antwoord uit de ijsspleet terug. Toen de reizigers een gletscherlijn in de spleet lieten afzakken, had Lindner nog juist genoeg kracht om zich het touw om het lijf vast te binden. Doch van nu bleek het dat de twee mannen geen kracht genoeg bezaten om Lindner, die een zwaar man was en zelf niet heipen kon, geheel uit de spleet op te halen. Men moest den armen gids dus opnieuw laten zakken, en nog 3 bange uren verliepen er, eer nit het dorp Steinberg hulp verscheen en Lindner gered kon worden. De man bad 72 uren lang, zonder eene minuut geslapen te hebben, bij eene ontzettende koude in het bergijs bekneld gezeten. Wel had hij eetwaren in zijn ransel op den rug, doch de enge spleet liet geene ruimte over om zijne armen zoo te bewegen, dat hij daaruit voedsel had kunnen bekomen. Zijue handen waren vreeselijk verwond en opgezwollen en bijna geheel uitgeput moest hij naar zijne woonplaats worden vervoerd. In Oost-Friesland, waar de tong- blaar in erge mate onder het rundvee heerscht de veemarkten zijn er verboden sterven thans vele hazen, en het onderzoek heeft tot de ontdekking geleid, dat ook deze dieren door die ziekte waren aangetast. De smetstof wordt, meent men, overgedragen door het gras, daar zij van he.t speeksel der koeien daarop achter blijft en zoo overgeplant wordt in den mond der hazen, die zich hoofdzakelijk met gras voeden. ETJ1TST1TIETJWS. Diegene, die tijdens de Alkmaarsche kermis dit jaar kennis hebben gemaakt met het gezel schap in het locaal de Harmonie, werkende onder directie van den heer W. Pierre de Boer, zullen zeker gaarne willen erkeunen, dat het voornemen van den heer Kos, om bij gelegen heid van onze Harddraverij op Dinsdag, 9 Sept. s. s., dit gezelschap alhier te doen optreden, ten volle waardeering zal verdienen, daar alle klachten uitmunten door ongeëvenaarde kunst- productiën. Met het grootste genoegen werden de voor stellingen in Alkmaar door het publiek bijge woond, daar de werkzaamheden, ieder in haar genre, onberispelijk ten uitvoer werden gebracht. De komische scèns, de dansende accrobaten, de werkzaamheden aan de trapeze, een miniatuur- circus van apen, honden en ponny's, de exceit? trische pantomime, dit afwisselend programma wist de bezoekers zeer aangenaam bezig te houden. Daar de heer de Boer over een groote keuze artisten kan beschikken, behoeven wij geenzins te twijfelen, of, alhier voor het eerst optredende, I zullen zijne uitmuntende krachten onze verwach ting overtreffen. Wat dan ook, zie achterstaande advertentie, wordt beloofd. Ziek zijn is vreeselijk, lezer; ik heb het 1 'ederom ondervonden en gij voorzeker meer malen met mij, hoe hartverscheurend het is voor vrouw en kinderen en naaste bloedver wanten om te zien hoe daar op de sponde de j echtgenoot worstelt tegen den dood. Maar niet i ®'nder hartverscheurend voor den zieke zelf is het, a'3 hij daar vrouw en kroost om zich ziet, eene traan in bet oog, biddend om behoud '°°r het dierbare leven. Doch als dan het leven heeft gezegevierd, als de traan in een lach ver eert en de blos der gezondheid weder de lagevallen wangen tint, niet waar, dan heerscht tr des te grooter vreugde in het gezin, dan is de hand, die allen bindt, door lijden gelouterd de® hechter, dan beseft men des te meer het genot van leven en gezondheid. Ik heb echter eens een auder tooneel bijgewoond Ik zal uwe zenuwen niet prikkelen door de beschrijving van het ziekbed van haar, de oudste dochter des huizes, die evenals zoovele anderen in hare woonplaats, was aangetast door de vreeselijkste en walgelijkste aller ziekteu de pokken ik zal u niet trachten te schilde ren de vreugde die er heerschte, toen de ge neesheer verklaarde, dat het grootste gevaar was geweken maar als gij m t mij den door snijdenden gil hadt gehoord, dien de herstellende zieke slaakte, toen zij een oogenblik zonder toezicht zijnde den zorgvuldig verborgen spiegel wist machtig te worden, als gij met mij het daarop volgende zielelijden en de diepe smart over hare verloren schoonheid hadt waar genomen, gij zoudt sidderen als ik, toen de tijding klonk dat onze vreeselijkste vijand, de pokkeu, weder ongehinderd kan binnentrek ken, daar de eenige onneembare vesting, de vaccine, zal ontmanteld worden. Zult ge dat lijdelijk toezien, burgers van Nederland Op, vereenigt u, niemand uitge zonderd, en als dan eene verpletterende meer derheid behoud der vaccine vraagt, dan mag, dan kan, dan zal 's Lands regeering het niet weigeren. In even groot aantal als er adressen inkomen om vrijstelling van verplichte schoolgeldheffing, in even groot aantal worden de afwijzende be schikkingen verzonden. Treurige vervulling der beloften bij de behandeling der wet gegeven Treurig vooral voor hen, die zich lokken lieten door het zoet gefluit van den vogelaarMoet men zich nu echter maar gedwee onder het juk krommen Waar is de gemeenteraad die den moed heeft na te laten, wat hij niet heelt te doen Indien er één gemeenteraad is, die werkelijk doordrongen is van de meeuing, dat schoolgeld heffing eene ramp is voor de openbare school, hij late het eens na eene regeling der heffing te maken en wij zijn een grooten stap verder. Wie durft? Uit goede bron verneemt men dat zeker hooggeplaatst persoon naar het Swarzwald is vertrokken, teneinde daar het weerstandsver mogen van verschillende houtsoorten tegen niet verboden wapens (als zagen enz.) te onderzoeken. De Sprokkelaar. Wij komen op dezen nationalen feest- en vreugdedag, onzen prinsessedag, tot u met een bede. Er leven in ons dierbaar vaderland honder den mannen, thans oud van dagen, stram van leden, niet, of te nauwernood meer in staat om door arbeid in hun onderhoud te voorzien, slecht gehuisvest, slecht gekleed, slecht gevoed, mannen, die eenmaal, toen zij in de volle kracht huns levens waren op 's Konings roep stem lijf en leden voor het Vaderland beschik baar stelden. De mannen, die wij bedoelen, dragen het Metalen Kruis of de Citadelmedaille, ten bewijze dat de Koning hen eene eervolle onderschei ding waardig keurde, dat zij zich jegens het Yaderland verdienstelijk hebben gemaakt. Die mannen lijden gebrekhun ontbreekt het noodigste. Het eeremetaal, dat hun borst versiert, rust op een achtergrond van lompen, de hand, die eenmaal de wapens voerde, wordt uitgestoken om een aalmoes te vragen Mag dat zoo blijven? Neen, heeft de Prov. Bond der Yereeniging het Metalen Kruis in Noord-Brabant geant woord, en het sloeg de handen aan den ploeg. Het gevolg daarvan was de oprichting van een ondersteuningsfonds ten bate van behoeftige oud-strijders van 183031, ge rechtigd tot het dragen van het Metalen-Kruis of de Citadelmedaille. Aan het hoofd van dat fonds staat een Hoofd comité, dat weldra zijne vertakkingen door het gansche land zal hebben, terwijl een Centraal- comité gevestigd is te Utrecht, en bestaat uit de hh. Generaal jhr. W. von Wrangel auf Linden- berg, eerevoorzitterMr. W. H. Baron de Watteville, Eerelid; J. W. Schubart, Voorzit ter; Jhr. mr. J. E. Huydecoper van Nigte- vecht, PenningmeesterMr. A. W. van Beeck Calkoen S. I. de BeerA. J. van deD Bergh G. M. BlankenheijmMr. W. J. M. Bosch; H. Coopmans H. J. D. Doorman; Majoor H. EilbrachtTh. G. Punnekotter; J. W. R. Gerlach A. D. HamburgerC. KossenA. H. LaseurF. L. A. Roelofs ValkDr. A. R. RuitenschildMr. F. D. Graaf Schimmel- penninck, en M. Brinkgreve, Secretaris, allen te Utrecht. Wij, leden van dat Centraal Comité, zeggen met den N.-Brab. Bond- Neen, dat uiagzoo niet blijven; hier moet de helpende hand uit gestoken worden; deze houderden, de eenig overgeblevenen van zoovele duizenden, moeten alhans gedurende de weinige dagen levens die hun nog resten, ervaren, dat Nederland bewezen diensten niet vergeet! Zou voor het weldadig Nederland de taak te zwaar zijn, om gedurende de korte spanne tijds, dat we nog van die braven in ons mid den hebben, hun en den hunnen het noodige meer vragen wij niet te verstrekken? LandgenootenWij wachten van U het antwoord op deze vraag, die we U heden doen, omdat Ge heden feest viert, heden blijde en dankbaar gestemd zijt. Het blij gemoed geeft gaarne en wie zelf stof tot danken heeft, wil ook anderen be- weldadigen. Daarom komt onze bede heden tot Ugeeft mildelijk en geeft haastelijk, want de dageu dergenen, die geholpen moeten worden, zijn geteld Namens het Centraal Comité boveng. J. W. SCHUBART, Voorz. M. BRINKGREVE, Secr. Toezeggingen voor bijdragen, 't zij jaarlijk- sche of voor eenmaal, gelieve men te adres- seeren aan den secretaris M. Brinkgreve, Tol steegsingel, K. 34. te Utrecht. Alle overige leden van het Centraal Comité zijn overigens bereid giften en toezeggingen in ontvangst te nemen. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 31 Aug. Ds. te Gerapt, Scbagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 7 Sept. Ds. Bron, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 14 Sept. Ds. Pareau, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 21 Sept. Ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HELDER en HUISDUINEN. 31 Aug. Ds. Bommezijn, Helder v. 7 Sept. Ds. v. Kluyve, Huisd. v. Helder n. 14 Sept. Ds. Fetter, Helder v. 21 Sept. Ds. Mühring, Huisd. v. Helder n. WIERINGEN. 31 Aug. Ds. Eetter, Hipp. v. de Oev. n. 7 Sept, Ds. Mühring, Oostl. v. Hipp. n. 14 Sept. Ds. Hobus, Westl. v. de Oev. n. 21 Sept. Ds. te Gempt, Oostl. v. Hipp. n. Ingeschreven van 27 29 Augustus 1890. GeborenGeene. OndertrouwdHendrik Brand, jongman, 18 jaar, wonende te Gioningen en Catharina Johanna Langedijk, jongedoehter 20 jaar, wonende te Sehagen. GetrouwdGeene, Overleden: Piuter en Cornelis Blankman, beiden oud 3 weken. Sehagen28 Augustns 1890. Aangevoerd 12 Paarden f 50— a 190.- 3 Veulens f 60.— a 90.— 12 Stieren f 75.— a 133.— 14 Gelde Koeien (magere) f 120.- a 200.— 18 idem (vette) f 180.- a 290.- 36 Kalfkoeien f 200.- a 265.- 8 Vaarzen f 90.— a 160.- 10 Nuchtere Kalveren f 12.— a 22.- 120 Schapen (magere) f 15.— a 23.- 160 Idem (vette) f 26.— a 30.— 80 Lammeren f 14.— a 17.— 3 Bokken en Geiten f 2.a 8.— 27 Varkens (magere) f 15.— a 18 41 Biggen f 6.- a 8.50 25 Konijnen f .10 a —.50 30 Kippen f -.60 a -.70 9 Eenden f .45 a —.60 660 Kilogr. Boter f —.96 a 1.03 (per Kop f —.72' a —.77») 180 Kaas f —.25 a —.35 3500 Kip Eieren f 3.— a 3.50 JEnlihuixen, 27 Augustus 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 30 stapels. Hooikaas t Graskaas f 27.50, karweizaad, oud f 9.a nieuw f mosterdz. f 17. a 18.25, blanwmaanzaad f grauwe erwten f 17.50 a 18.vale dito f a Wijker Vale dito f 10.a 11.—, Groene dito f a Bruine boonon f a Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.Haver f 3.a 4.—, Boter 526 a 57s cents per kop. m Op DINSDAG 2 SEPTEMBER a. s. jjjj hopen mijne geliefde Ouders n g hunne 3S-jarige Echtver- n eeniging- te herdenken. AALTJE DEKKER. ft Kolhorn, 31 Augustus 1890. ff Si 5=3 5SSS5SSStgSt§SB Ondertrouwd en Helder, 28 Aug. 1890. A Gevraagd tegen KERST MIS eene flinke die goed met de wasch kan omgaan. Loon f 80.per jaar. Adres met fr. br. Juffr. Plaatsman, te W a a r 1 a n d, gem. Haren karspel. gevraagd., niet boven de 17 jaar, die goed kan melken en met paarden omgaan. Brieven franco Schager Courant. van Agent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN Voortdurend verkrijgbaar puik beste franeo Alkmaar, f per mud. Bij grooter hoeveelheid minder. Te bekomen bij P. MOOIJ Klz. te Egmond Binnen. worden gevraagd in de Stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen van C. BRINKMAN, te NOORD-SCHA.R- WOÜDE. Aanbieding liefst in persoon aan genoemd adres. tegen zeer lagen piijs. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het baar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Soliede Naaimachines vanaf f20. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. van alle soorten Dames- en Hinder hoeden, fHoemen, Linten, Aeeren, Mant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Onschadelijk eoor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BA SI F te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest bet hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Ver Flacon f 1.Halve Flacon f 0.59. Hoorn 28 Augustus 1890. Aangevoerd i Kleine Kaas, boogste prijs f 32.50 Commissie f 25.50. Middelbare f aangevoerd 362 stapels, wegende 105414 Kilo. Zaandam, 28 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, boogste prijs f 27.50. aange voerd 29 stapels. Allltmaar, 29 Augustus 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 39.Commissie f 26.50, Middelbare f 26.75, aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graaomarkt aangevoerd 1834 Hectoliters, Tarwe f 8.25 a 8.50, Rogge f 5.75 a 6.35. Gerst f 4.a 4.75, dito chev. f 5. a 6.60, Haver f 3.75 a 4.50, Paardenboonen f a Bruine dito f 8.50 a Citroen dito f a Witte dito f a Duiven dito f a—Karweizaad f 8.— a 9.—, dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R- Mosterdzaad f 16.75 a 18.—, G. dito f a Koolzaad f 9.— a 9.40, Erwten: Groene f—a— Grauwe f a Yaie f 10.50 a 11.50, Witte f 9.25 a -- H. A. VAN VALKENBURG, F resident-Directeur in Amerika. jM,MgF.é^MONCHY" j J)irecteuren ie Amsterdam. M. J. WALLER, lid der firma Testas Waller, te Amsterdam W. REBEL Ju.. nu n Wed. Gerbert Rebee, G. J. ENGELBERTS, nu u E. C Engei.berts Co., Arnhem A. M. CANNON, Oud-Burgemeester der stad Spokane Falls en President van de „Bank of Spokane Falls" te Spokane, Falls (State of Washington U. S. A.) J. R. PLANTEN, Consul Generaal der Nederlanden te New—York Commissarissen in Nederland. Comm issarissen in Amerika. Broekman Honderste Amsterdam. E. C. Engelberts Co... Arnhem. Van der Meer Zolner u Breda. Van der Mandele Zonen Delft. G. Vermeer Johzn Deventer. Otto de Kat Zoonn Dordrecht. Van Heel Co..n Goes en te Tholen. C. de Gijselaar Con Gorinchem. Wed. Knox Dortland.. Gouda. Huygens Slotboomu 's Gravenhage. Hartogh Heys de Muinck n Groningen. Westerkappel Hoofd... Haarlem. P. Posthuma Zoon.Harlingen en te Franeker. F. van Lanschotn 's-llertogenbosch. v. d. Wolf f Courrech Zn. Hoorn. J. H. v. d. Dessen Jrte Kampen. Gebr. GratamaLeeuwarden. A. L. Reimeringer Zonen Leiden. J. A. ZipMiddelburg. P. Groen ZoonNieuwediep. A. Noordeyn ZonenNijmegen. P. J. MinderopRotterdam. Westfriesche BankSehagen. Brenings Ten CateSneek. C. H. Tilanus ZoonTiel. A. J. Loran ZoonUtrecht te Venlo. G. J. A. E. Groeneveld Winschoten. Wed. J. te Veltrcp&Zn. u Zaandam P. F. C. Brünings Co., n Zutpen. Doyver Kalffn Zivolle.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3