Dorschklecden en Graanzakken P1ANQ-STBM1EN. Kermis te Gallantsoos, GEHEBAL STEAK KATOATION-COKPfli lollaiisckt StoiilMt-lMtstliHï AMSTERDAM-LONDEN W. C. BOELE Senior. Notaris BACKX, Notaris BACKX, Notaris BACKX, Notaris Backx, Notaris Backx, Notaris Backx, KAPITALEN te Dordrecht, Mcrra en Smit. P. GROET. 121] L'J NDISPENSABLE 3 C ent TONKNUPPELEN. eene scMtterenie voorstelling; Ëm G. VAN OS, Met L i s s o n e en Zoon, W. Piere de Boer j loeiden, Op Vrijdag;, den 5en September 1890, te WIKKEL, te A\XA PAIJLOWIA, te AxVKA PAULOH KA, Boerenplaats, A. De k a p i t a 1 e Boerenplaats, te WIERINGERWAARD, aan de Zijper en Walingswegen, bestaande uitHuismans- woningen, Paardenboet, Tuin, Werf en uitmuntende Landerijen, samen groot 26 hectaren, 17 aren, 30 centiaren; B. en De Bouwplaats, te ANNA PAULOWNA, aan den Lotweg, bestaande uitHuismanswoning, Paardenhok, Erf, Tuin en diverse perceelen uitmun tend Bouwland, samen groot 14 hectaren, 91 aren, 20 centiaren. te WIKKEL, GROOTE en KLEINE Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Veedagen Woensdag, Donderdag, Vrijdag. Pluimgedierte: Woensdag, Donderdag, Vrijdag. Aangespannen paarden: Dinsdag. Zuivelbereiding (Entree 25 Cents) in werking dagelijks. Koster van Batenburg, INMAAK. 1000 uitgezochte STOKSNIJBOON EN, f 2. 1000 enkele 8TOKSLABOONEN, 0.60 4000 dubbele STAMSLABOONEN, 4000 enkele STAMSLABOONEN, AUGURKEN marktprijs, reparateur van piano's en orgels, Ken week naar Parijs, Kaar den Rijn. op 7, 8 en 9 September. in het N.-Hollandsch Koffiehuis, GRAND SI» ECTACLE CONCERT VARIÉ, van AMSTERDAM, Handelskade, van LONDEN, Theems (nabij den Tower), HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. I Hl otterdam. Is Gravenliage, ÏJtrecJit, Groningen, Kampen. 1 Clementine. Vervolg op de Brieven. Le Saltiiiibanque. Afdrukken van Indrukken. Brieven en Uithoezeiniiio'en. Tweede vervolg- op de Brieven, Janus Snor Familie van Ons. Bloemlezing uit den Spectator, Derde vervolg- op de Brieven en Litboezemingen. VIJFTIG CENTS per DEEL, •M des voormiddags, ten 10 ure, ten huize van P. STINS, zal worden overgegaan tot den openbaren verkoop van roerende goederen, zijnde in executoriaal beslag genomen, bij proces-verbaal van den ondergeteekende, Deurwaarder, van den 23en Augustus 1890, bestaande in: 3 Kastjes, Stoelen, Tafels, Weer- ---M i glas, Spiegel, Klokken, Scbilde- rÖen> Vloerkleed, Vloermatten, Poumuisje, Kisten, Petroleumstel, Trommels, Glas- en Aardewerk, een Bloedkoralen Ketting met Slot, 2 gouden Oorhangers, een zilveren Tabakdoos, een dito Pijpenrooder, een dito Horloge, een dito Lucifers doosje, Kerkboek met zilveren Kram, Flacon met zilveren Stop, drie Kappen, eu hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Zullende de toewijzing dezer goederen ge schieden aan den meestbiedende en tegen gereede betaling, terwijl bij gebreke van betaling, het goed terstond weder verkocht zal worden, ten laste van hem wien het toegewezen is. JT. v. <1- Maaten, Deurwaarder. zal publiek verkooperi: op Dinsdag, 16 September 1890, des voormiddags 11 uur, in het logement Veerburg" Een perceel Bouwland, aldaar, aan den B a 1 g w e g, bij aan den de Kooi, sectie K, No. 92, groot 5 hectaren 62 aren. Behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van ABRAHAM KRANENBURG. zal publiek verkoopen op Woensdag, 10 September 1890, bij opbod en combinatiën, en Dinsdag, 16 Sep tember d a.V., bij eindtoewijzing, telkens des voormiddags elf uur, in het logement Veerburg" De kapitale Bouw hoeve, genaamd „de Hefboom", gunstig aanéén- gelegen te ANNA PAULOWNA, in den Oostpolder, aan den Z w i n w e g be staande uitHuismanswoning, Boet met Veestalling, Arbeiderswoning, Werf en diverse perceelen best Wei- en Bouwland, samen groot 39 hectaren, 92 aren, 70 centiaren. Te aanvaardenhet Bouwland bij het ont- blooten van de schoof, het Weiland Kerstmis aanstaande en de Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891. Verhuurd tot Kerstmis 1890 voor f 2800. 's jaars aan den heer Dk. Az. SCHENK. Uitvoerig bij biljetten. zal in het openbaar verkoopen: te WESTGIt AFT KIJK, op Dinsdag, 23 September 1890, des voortniddags 11 uur, in de herberg van P. VAN MARLE, V:- ^ene Huismans- WÊ woning-, met ti Boeten en HrR te WESTGRAFTDIJK, en 2 perceelen best "Weiland, in den Eilandspolder, gemeente G r a f t, samen groot 2 hectaren, 53 aren, 66 centiaren. Eigendom van den heer J. Pz. BESSE. zal publiek verkoopen te SCHAGEA, op Donderdagen, 2 October 1890, bij opbod en combinatiënen 9 October d.a.V., bij eindtoewijzing, telkens des voormiddags 11 uur, in de Landbouw-Societeit „C r s", De kapitale i gelegen in de Zout- kaag- en Braak- polders, gemeente W INKEL, bestaande uitnieuwe Huis- manswoning, met Boet, Werf en uit muntende Landerijen, samen groot 30 hectaren, 60 aren, 16 centiaren. Eigendom van den heer J. C. NAGELHOUT te Schagen. Uitvoerig bij biljetten. zal publiek verkoopen: te WIEIILKOERIVAARD, op Dinsdagen, 7 October 1890, bij opbod en combinatiën, en 14 October d.a.V., bij eindtoewijzing, telkens des voormiddags 11 uur, in het logement van den heer BOON, Eigendom van den heer Dk. SLEUTEL Az. Te aanvaarden: het Bouwland bij het ont- blooten van de schoof, het Weiland Kerstmis 1890, eu de Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891. Uitvoerig bij biljetten. zal publiek verkoopen op Woensdag;, 1 October 1890, des avonds zes uur, in de herberg „het Fortuin" van den hr. WOUD, Een Huis en ErfJ Iffllof WINKEL in het dorp, sectie U, IN'os. 658 en 669, groot 16 aren. En een perceel best Bouwland, aldaar, in den Oosterpolder, sectie C, No. 121, groot 36 aren. Behoorende tot den boedel van wijlen de Echtelieden PIETER BRUGMAN en AALTJE KOORN. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe. vau Zaterdag- 6 tot en met "Vrijdag, lö September 1890 TRIBUNE op het Terrein, 25 Cents. Voor de Loterij, die zonder eenig voordeel voor de Maatschappij wordt gehouden, zijn reeds aangekocht Een Utrechtsch-wagentje (fabrikaat Ingenhoes Buiteuweg Co., te De Bilt) met paard en tuig. Een Tilbury (le prijs tentoonstelling van handwerksarbeid te Leiden) met paard en tuig. Eeu Smyth's 10 rijen Zaaiwerktuig. Een Hooischudder „Boby." Een Paardenhooihark „llansomes." Een Chatwood's Brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zuivelbereiding, met koperen beslag. Loten alom verkrijgbaar en bij den Secretaris dei Maatschappij te Loosduinen tl.per stuk, 11 loten a f ÏO.110 loten èl f 97.SO. in alle grootten en prijzen voorradig, leveren waterdichte lileeden voor locomo biles, dorschmachines, kaas bedekking, etc., die geen smeer of teer behoeven en jarenlang waterdicht blijven, alles soliede gemaakt en lagen prijs. ZEILMAKERS, ALKMAAR. 0.60. 1.75. 1.60. Levering franco SCHAGEN. Schagerbrug, Aug. 1890. Ondergeteekende, pianostemmer eil bezoekt geregeld om de 2 maanden BARS1N- GERHORN en KOLHORN, en houdt zich ook gaarne aanbevolen bij de burgers van Scha gen eu Omstreken. Adres Korte Houtstraat 12, Haarlem. Voor eene sedert jaren bestaande, kouinkl. goedgekeurde Maatschappij tot uitkeering bij overlijden, worden op zeer voordeelige voorwaarden te Sohagen en omlig gende gemeenten, flinke, ijverige personen gevraagd, om werkzaam te zijn ais Agent en Bode. Sollicitanten worden verzocht hunne eigen handig geschreven brieven, met opgaaf van tegenwoordigen werkkring en nauwkeurig adres, franco in te zenden aan het Bureau dezer Courant, onder C 119. vertrek IS September. Reissom f 90. vertrek ÏO September- Reissom met inbegrip van alle Spoor—Boot-en Hotelkosten, Rijtoeren, enz. f 105. Op aanvrage per briefkaart aan ons adres Singel 159, AMSTERDAM, worden reispro gramma's waarin alles uitvoerig vermeld staat, gratis toegezonden. Vraag dus programma. Gedurende d.e lsermis, Tevens gelegenheid tot Met aanbeveling, UEd. Dienaar, J. A. VOS, voorheen MOOIJ. D.it jaar zal bij gelegenheid der jaarlijksche HARDDRAVERIJ en VUURWERK te SCH AGE IN", op DINSDAG, 9 SEPTEMBER a.s. voor het eerst onder directie van den Directeur-Impressario, den Heer van Amsterdam, door het INTERNATIONALE VARIÉTÉ- en SPECIALITEITEN-GEZELSCHAP worden gegeven. Optreden der Eerste en Nieuwste Excentriciteiten en Specialiteiten der Wereld. Deze voorstelling zal na afloop der Harddraverij aanvangen, en met een uur pauze onder het vuurwerk, den geheelen Nacht doorloopen, tegen doorloopende kaarten. N.B. Die dit gezelschap kent, is verzekert dien avond van de kunst op dit gebied te kunnen genieten. De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM, Handelskade over de Kattenburgerbrug. De Sehepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal per iederen Dinsdag, Woensdag, Xaterdagr en Zondag, iederen "Woensdag-, Donderdag, Zaterdag en Zondag. Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zullen voot de ruimte dit toelaat, per eerstvertrekkende Boot worden verscheept. De Schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. Vijgendam, en JLem.br andtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tussclien de Markten. Sigarenfabriek; KAMP K A. Gevestigd sedert I84Ï, Depóts Schagen. P urm ere ni. "re da. JD en Hel der. Ho ach. Kooy a/d Zaan. Dordrecht. Gorinc hem. Tiet. Winschot en. Haarlem. Drieberyen. W o r m e r r e er P en ang. Batavia. Samarang. Soeraba\fa. Ch r i s t i ania. Kopenhagen Bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, is verschenen, van den Deze Negen Deelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavo-iol®^ op stevig papier keurig gedrukt, eu kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents. «De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbeveling; zijn Werken zijn bij duizendtal^11 gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral onder de jongere, de hedendaagsche Neder landers is de Oude Heer Smits bij lang niet zóó bekend en geacht als hij onder t'i® tijdgenooten was. «Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke oogea' blikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben de scherpzinnige opmerker, J" zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gen humorist, die, bij zijn onverwinnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de menschheid, hij liefhad. Vandaar deze goedkoope uitgaaf^ die in handen behoort te zijn van 1Èl beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem te hebben, zal men telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Allo deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen, alle gevallen van rooden loop en diarrhé, Ilolleway's Zalf twee ol driemaal per dag den onderbuik gewreven is geworden, steeds bepaald verlichting bespeurd en hetv®0 met dezelfde veilige behandeling, geholpe® i, het gebruik van warme zemelpappeu, hee' genezing bewerkt. Tot melkkost en moet men ook gedurende den aanval vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, eu groenten moeten zorgvuldig vermede® totdat de meest verontrustende teekenen zijn, door vlijtig met deze genezende e® ve lende Zalf in te wrijven. j|j§ Doosjes Billen en Potjes Zalf f 0.8(1» aanvrage a contant If 8. f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn®P, blisseinent Londen, 523, Oxford-Strtet Ap°thekers in Holland, alsmede in Holl<|». Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4