BRANDWEER Donderdag, 4 September 1890. 34ste Jaargang. Mo. 2434. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGEUT, Laan, I>, 4. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. die genegen zijn teg;en eene ver goeding van f Ó.25 per uur, dienst te doen bij de Brandweer, zich vóór den 20sten September e.k. persoonlijk daartoe aan te melden ter Gemeente- Secretarie. Schagen, 2 September 1890. Burgemeester en Wethouders voorn., C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Roman van RICHARD YOSZ. Binnenlaiidsch Nieuws, Schagen, 30 Aug. 1890. SGHAGER Alieieei COURANT. MÉ- k LiioiwhM Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater- dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- TBNTIÈN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f3.Franco per post 8.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTliüN van 1 tot 5 regels f0.25; iedere regel meer 6 ots. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Scha gen, noodigen bij deze uit de binnen de kom der gemeente woonachtige mannelijke ingezetenen, tusschen 18 en 50 jaar, Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis dat aan T h ij s Dekker, vergunning is verleend het perceel wijk A, No. 93, aan do Marktplaats aldaar, te 10. NEGENDE HOOFDSTUK. Maar niet altijd en overal was de zware tijd" de hoofdschuldige, die menigen duitscben landman aan den rand des afgronds voerde of zelfs daarin stortte. Zekerlijk lag het in de lucht van dion tijd als eon vergiftige luchtstroom, en de menschen ademden het in als de kiem van een pestzieke. De groote steden waren de broeipunten der ziekte; van daar nit verbreidde zich het kwaad van den nieuwen tijd, gelijk eene besmetting. Alle standen werden er door bevangen, de daglooner en de handwerksman niet minder dan de ambtenaar en de heerenboer. Op de dorpen werd het onheil van den modernen tijd het eerst in het hoofd deksel zichtbaar met hetwelk nu de vrouwen der huurboertjes ter kerke gingen, in de gekleurde zijden japons der boerendochters, in de engelsche renpaarden der grondeigenaars. Vele dier ziekte verschijnselen schenen klein en onbeduidend, maar zij waren toch machtig genoeg, have en goed van den huisman op te maken, vrede en geluk van een huisgezin of van een familie te verwoesten, onrecht en schuld in het leven te roepen en ten slotte te leiden tot een einde van angst en schande Martin stond op vaste voeten. Hij had evenwel zijne krachten noodig, om niet aan het wankelen te Soraken. Ook hij kende nachten, in welken hij geen oog slootmaar des morgens was zijn blik m en helder. Eiken dag bracht nieuwen arbeid, nieuwen strijd, en hij mocht tevreden zijn, want net einde van het jaar kon hij terugzien op oen reeks van moeitevolle en zware dagen, doch aarbij tot zich zei ven zeggen, dat hij geen schrede erug was gegaan. Voor hem was de zware tijd en beproeving van dat geloof en vertrouwen, 6 kracht en tevredenheid, welke hij zelf s de voornaamste eigenschappen van een landman a'gemaald. In een tijd, in welken van alle ha fl s'room'rgen kwamen, warhoofden en artstochlen maakten en de gemoederen onafge- .en voortsleurden, daar waren zijn traag- t boerenbloed en zijne van zijn vaderen georfde stijfzinnigheid hem tot zegen. Hij had het n zïjn plaats grenzende stuk land aangekocht, °ch bleef intusscben ook bij deze vergrooting an zijn eigendom, de eerste onder zijne arbeiders0. 6 geschuurde, volgens landelijk gebruik met aad bestrooide vloeren van zijn* huis konden Kalden als het symbool van zijn wijze van beheer; £en op bjjzondere feestdagen kwam er op zijn el een gjag zore wljn. maar de spijeen waren 0 toebereid, dat zij den vermoeiden arbeiders acht moesten geven; bovendien smaakten zij Verheerlijk. mogen inrichten tot slachterij. Schagen, 2 September 1890. Burgemeestor en Wethouders voornoemd, O. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Den lsten September was het 40 jaar geleden dat alhier liet postkantoor gevestigd werd, en de postdirecteur, de heer W. Borst Jz. zijn intrek nam ten huize van den heer C. de Vries Jzn. aan de Laagzijde, en in het zijka mertje, aldaar naast den winkel, het kantoor inrichtte. De elkander opvolgende directeurs tot heden zijn, de heeren W. Borst Jzn., Dellie, J. Tomeij en G. C. J. Heiligers. De heer C. de Vries was ook de eerste brievenbesteller en heeft de functie ruim 21 jaar vervuld. Bij een onzer ingezetenen bloeit een appelboom dezen zomer voor de tweede maal. Te Kolhorn werd de verjaring der prinses met een schoolfeest gevierd. Met de Van uit zijn hof had Martin over veld en weide een vrijen blik op Elzenhof. Hij behoefde slechts daarheen den blik te laten dwalen, om even zoovele malen er aan herinnerd te worden, dat de oude heer dood was en een nieuwe heer op Elzen hof regeerde. Verdwenen waren de bruine muren van leem c-n de grauwe strooien daken der stal len, verdwenen de spitse gevels van het hoeren huis, verdwenen achter de schuren die lange rijen hooge, slanke populieren de nieuwe heer op Elzenhof had geldbehoefte gehad, en de popu lieren waren omgehaald geworden. En ook de Elzen op de weide waren neêr gerukt, de linden op don breeden groenen dam de nieuwe heer van Elzenho! had niet kunnen wachten tot de jonge stammen wat zwaarder op schoten hij had geld noodig, en de linden op den dam hadden bovendien nut noch bestem ming. Zoo was het gekomen, dat het nitzicht voor Martin's venster geheel en al veranderd was, en die massieve nieuwe gebouwen daar kaal en ver laten zich verhieven te midden der groote uit gestrektheid vlak land. De Elzenweide zonder Elzen was intusschen nog weide gebleven, ten behoeve der veulens 1 Want de graaf had zijn lievelingswensch vervuld en had op het land goed een stoeterij opgericht. Martin gat zich zeiven er geen rekenschap van, hoe dikwijls en hoe lang hij aan het venster stond en naar het veranderde uitzicht van het landgoed staardemet zijn scherpen blik zag hij het noodlot, hetwelk uit het graf van den ouden heer voor het groote en schoone landgoed was opgestegen, meer en meer in vervulling komen hij zag twee handen zich krampachtig uitstrek ken om het onheil af te weren of ten minste zijn loop te vertragen, en hij Martin mocht zich niet van zijn plaats begevoD, om te heipon, te redden Zelfs uit genegenheid voor Juliane kon hij zijn voornamen buurman niet meer bezoekenop El zenhof was voor hem en zijns gelijken geen plaats. Hoe beslist hij ook zijn ooren sloot voor het gebabbel der menschen, desniettegenstaande kwam er nog altijd zooveel ter zijner kennis, zoowel van het graaflijk leventje op Elzenhof, als ook van dat, wat het kostte; en al waren de tijden nu ook niet zoo moeielijk geweest, al ware h9t landgoed ook niet zoo onverstandig beheerd geworden, en had elk jaar een rijke oogst ge bracht die twee vrouwe-banden zouden bij allen vlijt toch niet meer in staat goweest zijn, bet onheil af te wenden. De schulden-last vor- meorderde, elk jaar bracht een stuk van het schoone landgoed in hand-n van christen- en joodsche woekeraars, elk jaar stegen de verliezen aan de speeltafel. Voor de geheele streek was bet al lang geen goheim meer, dat eiken dag de slag kon vallen, die Elzenhof van zijn nieuwen heer zou losmaken. Niemand begreep, welke oudste scholieren werd een rij toer gemaakt door den Waardpolder, Wieringerwaard en over Barsingerhorn naar Kolhornvan af Barsinger- horn met de muziek van de kleine Harmonie kapel uit Schagen. Inmiddels vermaakte de kleinsten zich in het feestlokaal te Kolhorn, en na de terugkomst der grooteren werden de fees telijkheden voortgezet. De kinderen werden onthaald op koek, chocolade enz. en prijzen werden uitgereikt, naar leeftijd af, al naar mate hel willekeurig schoolverzuim in het jaar meer of minder geweest was. Kinderen, die te veel hadden moeten thuis blijven, mochten aan het feest niet deelnemen. Den 31 ontstond brand in de woningen van G. Boekei aan de Kooi te Zijpe en van Jb. Smit Hz. in het Koegras, gemeente Helder. Beiden woningen waren door hooi- broeiing spoedig geheel vernield. De op dien dag ontstane brand in het hooi van C. Hoedjes bleef door krachtdadige hulp der buren en de brandspuit daartoe bepaald. De houtzaagmolen van den heer G. Laag land Winder te Kocgras (gem. Helder) is jl. Zaterdag door den bliksem getroffen en belang rijk beschadigd. Er werd echter geen brand veroorzaakt. macht dezen slag nog zou kunnen terughouden. Die ééne vrouw zekerlijk niet, want er kwam nog bij, dat Juliane den geheelen omvang van het gevaar, hetwelk Elzenhof bedreigde, op verre na niet kende. Somtijds ontmoetten Juliane en Martin elkan der. Dat gebeurde gewoonlijk op den dam, bij de grenscbeiding hunner landgoederen. Maar Ju liane kwam daar nu zeldende boomstronken, tusschen welke baar weg dan liep, waren voor haar evon zoovele grafsteenen. Daar had ook de jonge stam gestaan, in welken zij beide eens als speelgenooten hunne namen sneden. Zoo dikwijls Martin de slanke gestalte hierheen zag komen, dacht hij aan hetgeen die enkele jaren van Juliane gemaakt hadden eene 8fge- gematte strijderes. Zij trachtte zulks wel voor hom te verbergenmaar al verlevendigden zich ook al hare gelaatstrekken, zoodra zij zich in Martin's nabijheid bevond, zij was toch niet in staat volhardend te liegen. Nooit spraken zij over, nooit werd tusschen hen gerept over het land goed en zijn heer, niet eens over hare kinderen sprak zij. Daarentegen vroeg zij hem naar alles, wat er voorviel op zijne velden, in zijn huis ovor alles moest hij haar op de hoogte stellen. Dan gebeurde het wel, dat zich een glans over haar gelaat verspreidde, dat hare oogen meteen warme uitdrukking op Martin's gelaat gevestigd bleven, dal hare mond zich opende, dat zij de woorden, die haar reeds op de lippen zweefden, met geweld terugdrong. Maar beiden was het, als kon het nu eenmaal niet anders zijn, als moest hij haar van alles op de hoogte stelleo, wat zijn leven vervulde, als moest zij aan alles deelnemen, aan al zijn arbeid, al zijn zorgen, somtijds met een verstandig woord een goeden raad gevende, dikwijls ook met stille vreugde over het welslagen den vriend lovende of hem aanmoedigende, waar hij versaagde of vertwijfelde. Dan gebeurde het wel, dat hunne blik ken eenige oogenblikken in elkander rustten, maar nooit dat in hunno oogen een andere ge dachte gelegen had dan die van eene gemeen schappelijke overeenkomst, van een vast bondge nootschap, waaraan niets geheimzinnigs of onedels was. Telken male als Juliane Martin had gesproken, deed zij daarvan eenige mededeeling aan haar man of zij verhaalde, wat zij omtrent den stand van Martin's oogst vernomen had, of zij steldo zich er mede tevreden, op hare kalme wijze to zeggen „Ik heb heden Martin Grabow gezien." Dikwijls scheen het alsof Ottokar deze mede deeling Diet hoorde; doch het kwam haar toch voor, dat hij de wenkbrauwen fronste en eenige spottende woorden zich ontvallen liet omtrent den „boer." Maar de blik, met welken Juliane hem dan aanzag, deed hem gewoonljjk verstom men. Op zekeren dag evenwel wist hij zich in zijne beleedigende uitir gen niet te temmen. Zon- Yoor het 3de gedeelte Candidaats examen notariaat geslaagd de heer J. W. C. Kroon te Noord-Scharwoude. Herbenoemd tot Wethouder te Noord- Sch.arW0U.de de heer K. Slotemaker. Herbenoemd tot Wethouder te Oudcarspel de heer P. Halff. De Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen heett toegestaan, dat paarden en vee, voor de tentoonstelling te Dordrecht bestemd, dezelfde reductie van vracht met personentreinen zullen genieten, als voor de wedloopen reeds vroeger is toegestaan. De Hollandsche spoorwegmaatschappij heeft evenzoo toegestaan dat paarden en vee met dezelfde treineD, (personen of goederen) gratis zullen worden teruggevoerd als waarmede zij zijn gekomen. In beide gevallen zijn van wege het Hoofd bestuur geteekende adressen een vereischte. - Ten gevolge van het springen van een kanon op de passagiersboot Mercurius, bij het doen van saluutschoten ter eere van het Prinsessefeest te Bommel, werd zekere v. d. Pij] van Zuilichem gedood en twee personen gekwetst. der de stem te verheffen, antwoordde zijne vrouw: „Ik moet u verzoeken, den naam van dezen man niet of alleen met achting te noemen." „Ik zal over hem spreken, gelijk mij dat goed dunkt, en gelijk ik over him denk." Juliane hief haar hoofd op. Zij hield haar blik strak goricht op het gelaat van haren man en vroeg: „En hoe denkt gij over dezen man Ottokar haalde de schouders op en zweeg zijne vrouw ging met dezelfde kalmte voort „Dan zal ik u zeggen, hoe ik over hem denk ik boud den man, dien gij met minachting beje gent, veel te hoog en te degelijk, dan dat uwe gedachten over hem iets aan zijne waarde zouden kunnen afdoen." Yerbleekcnd riep de graaf uit „Dat waagt gij mij in het gelaat te zeggen 1" „Gij dwingt mij er too." „Doch ik weet reeds lang, dat die man u nader staat dan uw eigen man. Loochen het eens, als gij kuDt." Juliane zweeg. „Spreek!" beet de graaf haar toe. „Gij kent mijne meoning." „Nu goed, dan verbied ik u, voortaan den knaap nog meer te ontmoeten. „Dat kunt gij niet." „Oho 1" „Hij is mijn vriend, de eenige, dien ik bezit. Het is reeds ellendig genoeg, dat ik hem in dit huis moet dérvenmaar over mijn vrijen wil hebt gij geen macht." „Gij wilt dus dien omgang achter mijn rug voortzetten „Ik zal Martin Grabow nimmer ontloopen en ik zal het u voortaan niet meer zeggen, wanneer wij elkander ontmoet hebben." „Dat zal dikwijls genotg gebeurd zijn!" „En al ware bet gebeurd het is nooit ge beurd wat voor kwaad steekt daarin dan nog „Geheime samenkomsten met eon man, die op u verliefd is!" Juliane zeide geen woordzij keek slechts haren man aan met eene uitdrukking van doode- delijken schrik en ontzetting. „Gij doet alsof gij niet wist, wat de geheele streek weet, waarover iedereen spreekt. En dan denkt gij er over die samenkomsten voort te zetten „Ottokar 1" Maar hij lette niet op don klank harer stem, hij" ging met onbeschrijflijke ruwheid voort „Een vrouw, die mijnen naam draagt, eene gravin Laucha, gaat, om met eon verliefden boer alles te bepraten, wat baar man doet Hij sprak niet verder. De gravin Laucha had hem zoo voornaam, zoo verachtend aangezien, dat het hem was, als had een hand zijn keel toegesnoerd. Zonder haar man met een antwoord te verwaardigen, verliet Juliane de kamer. HORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1