Z hevige UIT DE PERS. In den Maneschijn. Daar is 1.nee, daar op de nok! o-ja duidelijk! nou-kruipt-i achter den schoorsteenDe politie is in huis! Negen man en de commissaris. Ze krijgen 'm wel't Is een inbrekerof een looddief! Ze hebben zoo op de Heerengraclit ook ingebroken; mijn dochter dient er vlak achter op de Keizersgracht 1 Kijk, daar loopt-i weer! Pak de leuning! Op wie ziju dak is i? Die krijgt drie jaar! 't Is een gladjanus. Zie jij nog wat? Ikke? Nee! Zoo ongeveer waren de gesprekken en uitroe pen, die Zaterdagavond gevoerd en uitgestooten werden op den O. Z. Voorburgwal in de nabij heid der Oude Kerk door een publiek, dat vol belangstelling den wallekant vulde en dat de oogen gevestigd hield naar de daken der huizen, die zich hooger naar den schemerenden hemel verhieven. Op die daken was een man, een dief, een inbreker gezien door iemand, die, wandelend in het avonduur, zijn blik van den aarde tot den hemel wendde. Na die gruwelijke ontdekking, trekt zijn oog appel weer naar omlaag en tuurt hij naar een diender. Peinzend over zijn laatste ronde staat de dienaar der Gerechtigheid niet ver van de plek des onheils. De ontginner des gevaars deelt zijne ontdek king mede en de bel van het bewuste en bedreigde perceel, door een huisbewaarder en zijne vrouw bewoond, wordt in beweging gebracht. De man gaat met den agent op het dak, de vrouw vliegt naar het politie-bureau om ver sterking. Vier helmen snellen in stormpas het huisin, door talrijke helpers gevolgd. De wachten worden uitgezet, de zwaarden getrokken, daken en goten kraken onder den tred der ongewone gasten. Het publiek daar beneden groeide aan en even sterk nam het verhaal van de misdaad toe. Huiveringwekkend waren de bizonderheden van den moord. Intusschen na een uurzoekens op de daken hadden de agenten niets gevonden en toen zij den gang van de bedreigde'woning uittrokken, zei een der aanwezigen^ „Nou zou het een goeden dunk van de politie geven, als zij er met een naar buiten kwam, neem mij maar mee." En aldus geschiedde het. Tus- schen twee dienders stapte de snoodaard naar buiten. Een luide jubelkreet doortrilde de lucht en een hart verluchtend„Ze hebben 'm" joelde in de avondstilte. Het publieke geweten was bevredigden de man op het dak was niets als de schaduw van een schoorsteen in den maneschijn. Errare humanum est, vooral 's avonds. Zondag ochtend had een man, die behulp zaam was bij het afschieten van een saluutschot op eene in de Maas liggende stoomboot, het ongeluk het schot in de hand te krijgen. Aanvankelijk op het schip verpleegd, is hij gisteren ochtend uaar het ziekenhuis gebracht, waar nog dieuzelfden dag zijne hand geamputeerd werd. Volgens den regenmeter der rijkslandbouw school te Wageningen bedraagt de gevallen regen over de maand „Augustus 120 mM- tegen 1371/% mM. over dezelfde maand van 1889. Door de maréchaussée is te Herten een onderzoek ingesteld naar aanleiding eener klacht over onregelmatigheden bij de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad aldaar. De dader van den moordaanslag bij Postle (N.-Br.) op een vrouw gepleegd, is niet de zoon van het slachtoffer, zooals men eerst vermoedde. De dader is voortvluchtig. Als eene bijzonderheid meldt men uit Tilburg, dat zich bij den slager W. aldaar een os bevindt, die circa 2000 pond weegt. Er werd reeds f 500 voor geboden. Men meldt ons In het dorpje Hitzum, bij Eraneker gelegen, bieden heeren kerkvoogden, met den predikant als adviseerend lid van dat collegie, eene boer derij publiek te huur aan onder conditie, dat geen andere huurder mag inschrijven dan van orthodoxe richting op kerkelijk terrein zijnde. De tegenwoordige bewoner heeft de boerderij dertig jaren bemeierd, men was over hem als boer tevreden en gaf er nog onlangs openlijk getuigenis van, en toch wordt de man niet in de gelegenheid gesteld, op nieuw in te huren of zelfs mee in te schrijven, louter omdat. hij niet orthodox is, maar van de vrijzinnige leer. Onder de trouwlustigen, die te Wageningen 1.1. Vrijdag in het stadhuis gingen, bevond zich een paartje 't welk zich ter inwijding van d e n g e w i c h t i g e n stap, uit het Bacchus-vaatje zoo stevig had toebereid, dat ze zwijmeldronken den band toehaalden, die ziel aan ziel moet verbinden. Nog onder den indruk van het huwe lijks-formulier, duizelde hel in hunne hoofden zoo, dat de politie meende met een geval van ken- nelijken staat te doen te hebben en ongeneigd tot betere en zachtere gevoelens de beide echtgenooten verbaliseerde. Het j' nge vrouwtje is door dusdanige onheusche behandeling zoo ontsteld, dat zij de voorgenomen huwelijksreis niet mede zal maken. Manlief zal nu verplicht zijn alleen te reizen en wel naar men verzekert voor een maand naar Arnhem, om in den grooten bijenkorf (juist formaat van de gevangenis aldaar) eene maand te vertoeven. Naar men zegt, zal er dan tegelijk nog een zaakje van vroeger ter beslechting worden aangeboden. 't Is bekend, dat men, door olei'ne en loog onder elkaar te mengen, zelf zeep vervaardi- gen° kan. Misschien is 't niet algemeen bekend, dat zoo iets niet mag geschieden zonder daarvan aangifte te doen. Toch is dit niet anders. Het maken van een mengsel van oleïne en loog, door middel van roering, om te bezigen voor het reinigen van kleedingstukken, levert, wan neer daarvan geen aangifte is gedaan, overtreding op van art. 39 der wet van 4 Mei 1832 (Staatsblad no. 13, verzameling no, 76). De Arrondissement Rechtbank te Amsterdam, vijfde kamer, heeft den 4den April jl. een persoon, bleeker van beroep, die op bovenomschreven wijze voor gebruik in zijn zaak zeep vervaardigde, zonder daarvan ter plaatse, waar dit behoorde, aangifte te doen, veroordeeld tot een geld boete, ten bedrage van vierhonderd gulden en in de kosten van het geding. Uit Willemstad wordt gemeld Eergisteren namiddag waren eenige artilleristen van het garnizoen alhier, zonder verlof, naar Numansdorp gevaren. Ouder hen bevond zich een oppassend soldaat, die zelden drank gebruik te, doch thans voor de verleiding schijnt bezwe ken, want toen zij weer huiswaarts wilden varen, was hij buiten staat om meê te gaan en werd hij in het fort gebracht om zijn roes uit te slapen. Toen zijn makker hem echter gister ochtend wilde wekken, vond hij hem dood op bed liggen. Uit Eriesland wordt gemeld Dat er in den Westhoek van het Bildt zeer vele arbeiders zijn die berouw hebben van de aansluiting bij den werkstakersbond, wordt bij herhaling door Bildkers zelf verzekerd. De aanvoerders alleen mijten er goede zaken mee, zegt men, daar zij vast traktement uit het hoofdkwartier ontvangen; zeker heer, die ook als spreker wel optreedt, heeft wekelijks f 12. Zoo is het wèl werkstakers te zijn, werd er bijgezegd. Eenige arbeiders uit Eraneker, wij meenen een vijftal, die geklaagd hebben over slechte behandeling, verschillen in hun oordeel met andere collega's, die kwamen betuigen, dat zij gaarne voor hun heele leven zoo verzorgd wensebten te zijn. Al de overigen zijn zeer tevreden over den kost, zoowel als over het dagloon van den Bildschen boer. Een inwoner uit Franeker, die speciaal kennis had aan het vijftal klagers, verklaarde, dat hij geen enkele van die mannen zelfs voor niemen dal in zijn werk wilde hebben. Zoo hoort men de historie van twee kanten. De nieuwe wet op 't dragen van wapenen heeft ook te Ilardenwijk een standje veroorzaakt. Donderdagavond kocht een boer uit den omtrek een nieuw geweer. De winkelier omwond het gedeeltelijk met een zakdoek en zeide, dat het geoorloofd was volgens de wet, dit wapen alzoo te dragen. Pas had echter de kooper den winkel verlaten of een agent vroeg het wapen te zien, en ons boertje voldeed aan dit verzoek; maar toen hem gevraagd werd zijn geweer af te geven, weigerde hij. De agent wilde hem nu met de sabel op de handen slaan om hel zoo meester te worden, doch de boer greep met de andere hand de sabel en was dus dubbel gewapend. Eindelijk gelukte het na veel lobben en onder een grooten toe vloed van volk, aan zes man, het bewuste geweer meester te worden, en ons boertje trok met een gewond hoofd en blauw geslagen handen af. Te Meliskerke is bij het lossen van vreugde schoten op Prinsessedag een meisje van 20 jaar bij ongeluk doodgeschoten. De boerenknecht L. M. had de brooddron kenheid gekscherend een pistool te richten boven het hoofd van de boerendochter A., met het doel in de lucht te schieten; het doel miste evenwel en trof haar in den slaap, waardoor de prop (van papier) haar in de hersenen door drong en zij na een hevig lijden binnen korten tijd bezweek. De dader, die onmiddellijk in arrest werd genomen, is voorloopig weer op vrije voeten gesteld. De justitie uit Middelburg, vergezeld van twee artsen, is Zondag naar Meliskerke ver trokken, ten einde een onderzoek in te stellen. Bewijs voor vaccine, In het Brit. med. Journal toont dr. Swaiue weder het nut der inenting aan. Zij is ontleend aan de Sepoys. Deze Indische troepen en haar familiën worden geregeld ingeënt, en, zoo noo- g°JLaee?d. tengevolge Ijri» u:; W crpheele regiment, sterk 1/io personen f gevallen olschoon het regiment raking was met de hevig door de P°kk®n 8 teisterde burgerbevolking van het district en van het kantonnement. De twee bedoelde ge vallen kwamen voor bij kinderen van bepoys, welke niet waren ingeënt, omdat zij pas bij het regiment waren aangekomen. De ingeen broeders en zusters dezer kinderen bleven vrij. In Hingoli, waar eveneens de pokken heerseli- ten, kwam bij de militaire bezetting, tci sterkte van 809 personen, niet ée'n geval van pok ziekte voor. In Jalna heerschten ten vorige jare ook de pokken en werd onder liet 1557 personen steike garnizoen evenmin een enkel geval van pok ken waargenomen. De vriendjes onder el kaar. Over ongeregeldheden bij eene kerkwijding te Nederhorst-den-Berg leest men in Be Tijd: Yan verschillende zijden kwamen ons ge ruchten ter oore omtrent ongeregeldheden, die Zondag j.1. op den vooravond der kerkwijding te Nederhorst-den-berg zouden hebben plaats gehad. Wij meenden reden te hebben om aan de juistheid der ons verstrekte bijzonderheden te twijfelen, en stelden dus elke mededeeling daaromtrent uit, totdat een nader oderzoek ons de waarheid zou hebben doen blijken. Van volkomen betrouwbare zijde wordt ons nu het volgende bericht: Den 25en Aug. zou onze kerk worden inge wijd door Z. D. Hw. onzen beminden bisschop. Den avond te voren zou Monseigneur met eigen rijtuig hier aankomen. Ten einde den hoog- waardigen herder der diocese te ontvangen met het uiterlijk eerebetoon aan zijn karakter ver schuldigd, alsmede om van hun vreugde over de naderende plechtigheid blijk te geven, hadden een vijtigtal katholieke jongelingen zich ver- eeuigd tot een eerewacht en het terrein om de nieuwe kerk hoogst eenvoudig, maar smaakvol doen versiereu. Een dertigtal van hen zouden te paard het rijtuig van Monseigneur te gemoet gaan, een twintigtal bleven op het terrein om de kerk Een en ander schijnt aanstoot gegeven te heb ben aan de niet-Katholieken, met name aan degenen, die als zoogenaamd doleerenden bekend staan. Bij de aankomst van den bisschop werden door de malcontenten beleedigende kreten aangeheven; er werd beproefd de jongelieden der eerewacht van het paard te lichten, wat bij een twee- of drietal van hen gelukte; er werden steenen geworpen, en een der paarden uit den stoet werd op een drietal plaatsen met een scherp werktuig, waarschijnlijk een mes, gewond. Ten einde een vaderlandsch schijntje aan hun optreden te geven, werd door de aanvallers druk „Oranje boven!" geschreeuwd, waarbij men echter niet rergat, de meest ge- meene scheldwoorden te voegen aan het adres van den hoogwaardigen kerkvoogd, wiens rij tuig een der belhamels beproefde te openen. Had niet de rijksveldwachter op afdoende wijze den aanvaller onschadelijk gemaakt, wie weet wat schandtooneel nog verder de onverdraag zaamheid onzer niet-katholieke bevolking te aanschouwen had gegeven. Ter eere der katholieke jongelieden moet gezegd worden, dat zij zich uitsluitend tot afweer van geweld bepaalden. Geen woord zelfs van hunne zijde, dat niet geheel in overeen stemming was met den eerbied voor de wet en voor het godsdienstig begrip van hun niet katholieke medeburgers. Ook aan de beide vertegenwoordigers der openbare macht, den rijks-veldwachter en den gemeente-veldwachter van Nederhorst-den-Berg en Vreeland komt een woord van oprechte hulde toe. Zij hebben zich uitstekend, met beleid gedragen. Aan hun tusschenkomst vooral is het toe te schrijven, dat niet nog meer jammerlijke gevolgen van deze uitbarsting van dommen godsdiensthaat te betreuren zijn. Minder voldaan is men over de houding van andere openbare personen. r 1 Iet bondgenootschap In antwoord aan de Maasbode schrijft nu de StandaardKuipers orgaan „Begrijpelijkerwijs beklaagt de Maasbode zich over de weinige gretigheid, waarmee, de anti revolutionaire pers in haar beding van coalitie Er is hier een misverstand in het spel. De Maasbode namelijk redeneert, alsof er formeel een generaal bondgenootschap tusschen hare en onze partij ware gesloten. En bii die onderstelling ware er niet veel op haar logica af te dingen. Dan toch ware het ondenkbaar dat de gezamelijke tymdgenooten niet aan den regel zouden ge bon de,j zijn, om slechts datgene te realiseeren wat beiderzijds ware toegestemd Een afspraak, die er dan uiteraard toe zou leiden' dat een Kabinet eeniglijk op deze verbonden partijen steunende, niet voorstelde, wat door beide saam was buitengesloten. Ongelukkig echter is heel deze voorsMi' het feitelijk gebeurde onjuist. n8 v Er is van een generaal bondgennm. t geen oogenblik sprake geweest; en om formeel althans tot een -partieels king te komen, is niet geslaagd SlUnen» Wel hebben er in 1888 confcrentië„ samensprekingen plaats gehad om zeker werking bij de stembus te bevorderen6^ hieruit is, zelfs partieel geen formeele 0' komst voortgevloeid. Ware dit zoo </eree 't natuurlijk schriftelijk geschied zij 'en t4\1 noch de Maasbode, noch iemand anders i 1 zijn zulk een stuk te leveren, eenvoudig dat het niet bestaat. 11 Het eenig resultaat waartoe men kwa dat over en weer genoegzaam licht politieke bedoeling was opgegaan, om, en z l dit zonder bindende afspraak, candidaten bij h stemming te steunen. Alle gevolgtrekkingen, afgeleid uit een om] stcld feit dat niet bestaat, vallen alzoo in T water. Een onaangenaamheid, die de Maasbodei I zelve had kunnen sparen, zoo ze even injJu dat het onzerzijds gepresenteerde en geplubRce de program met zoovele woorden „afschaffil' van de dienstvervanging inhield, en het h deze niet uitsloot. Iets wat uiteraard ondenkbaa' zou geweest zijn, indien de Roomsch-Katholieké staatspartij, tot een vast en generaal ai komende, vóór alles behoud van de reraplao had willen bedingen. Maar bovendien, welk recht heeft de poe» van de Maasbode, om ons aan te spreken ak leefden we met haar op de voet van een generaal bondgenootschap, waar ze zelve toch haar hou- ding tegenover de candidatuur-Goes, en haai raad bij de jongste verkiezing in Delft no» wel niet zal vergeten zijn. Verslag der vergadering van den Raad, der gemeente SCHAGENgehouden op Dinsdag, 2 Sept. '90, des morgens ten 10 ure. Afwezig waren de heeren J. v. d. M en C. Smit. Na opening der vergad. en voorlezing der notulen welke werden goedgekeurd, deelde de voorz., Mr. C. H. Beels mede, dat van de Harddraverij-vereeniging Westfriesland was in gekomen een schrijven, waarbij de leden van den Raad werden uitgenoodigd met hunne dames op den dag der Harddraverij gebruik te willen maken van de voor hen op de tribune gereser veerde plaatsen. Dit schrijven werd voot ken nisgeving aangenomen. Nu volgde wegens de periodieke aftreding van den heer W. A. Hazeu als oudste dei wethouders, de verkiezing van eeu wethouder. Herkozen werd de heer W. A. Hazeu. Een stem werd uitgebracht op den heer D. Kooi. Yoorz. wenscht den heer Hazeu met deze herbenoeming geluk en drukt den wensch uil dat ZEd. bereid moge zijn, zich die te late» welgevallen, waarop de heer Hazeu zijn dauk betuigt voor het in hem gestelde vertrouwen en verklaart de betrekking ook verder te willen vervullen. Bij de nu volgende rondvraag deelen B. en W. bij monde van den oudsten Wethouder, den heer Hazeu, mede, dat zij, naar aanleid'"" van het dienovereenkomstig in de vorige» vergad. genomen besluit, aanvang hebben maakt met de herziening van het gemeente' brandwezen, en zij nu, na overleg met bra" meesters, het getal manschappen, noodig bediening van de 4 spuiten, alsmede van verdere bij het brandwezen te vervullen betre kingen, hebben vastgesteld op 140 man.'lefeli' stellen B. en W. voor dat de raad hen uiacbt$ het loon per dienstuur te bepalen op cents. Daarna zullen B. en W. een o"""11 doen aan allen die zich vrijwillig wens te bieden voor den dienst bij het brai Op de vraag van den heer Asjes of die 140 man ook de hoofdlieden begre"01 antwoordt de voorz. dat nu niet het te beraadslagen over de indeeling. t>, De heer Plomp meent evenwel dat s vaststelling van hei dienstloon het we' j; komt, ook de indeeling te bespreken- vorige vergadering toch is door den ra» aangedrongen, dat door B. en W. bel bet brandwezen een nieuw ontwerp ij ingediend. ZEd. vindt dal de vraag ot - of 25 cents per uur zal worden doel ontwerp irake niets ter zake doet. Wanneer B. en W. een nieuw dienen zal dat cijfer van zelf tersp En de vaststelling daarvan wil bpr- 21 geld in verhouding tot bet aantal want duurde een brand bijv. 16 liur jjt e tyr. er tegen zijn, 25 ets. per uU keeren. De heer Hazeu repliceert dat B- e" jn k meening zijn, dat het noodzakelijk door hen te plaatsen oproeping te jat melden, welk een loon de vrijwil ig biedenden zullen genieten. Spr. ge 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2