Geen Stont TBBBGRABff. DUINAARDAPPELEN, is zoo VERSTERKEND als het MERK ÜOODHULP BIBHSÏBOBB, K. ERIKS, IOO Verkrijgbaar bij J. H. DE WIT, te SCHAGEN, puike beste HAMMETJES, MUZIEKLESSEN A. KOOGER, SPAANS Co. Wacht u voor namaak. Gemengd Nieuws. 334ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Pr ij zeil. Burgerlijke Stand, Gemeente Scliagen. Gemeente Zij pc. Gemeente Rarsingerliorn. Gemeente Haringkarspel. Gein. WIeringerwaard. Gemeente Sint Haarten. Marktberichten. 11 Advertentiën, HlacliinckiiiiMiicii en Riolen werken, PALMHOUT, POKHOUT, I5I\T- KOTTIAG, enz. J. Slanke en Tlt. Hïjpost, Plattelandsche Bankvereeniging, SCHIEDAMMER ÜH GENEVER, C. de VRIES, p te Scliagcn. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. vermelding van dat bedrag van grootenj ie 1 *iin op de vrijwillige aanbieding,* ■h zonder dat de oproeping niet veel devyjjl digtdrdq zich zal aanbieden, -Ten't weet tegen welk loon zijn diensten l''i "anoenomen. Bovendien acht spr. een 1 10 unr tot de zeldzaamheden. I T?"mming wordt niet 7 legen 2 stemmen, i'j s ®(e] van B. en W. aangenomen, om »,0°r?intf te doen plaats hebben met aan- K|,r0eLnO25 ets. loon per dienstuur. Mi sfffiden de hoeren: Hazeu, Govers, "°°r Asjes, Hopman, Kooi en R: ggeveen "'^eren Voorman en Plomp. hierna werd de vergadering gesloten. hrina van den Gemeenteraad van de ZI-JPE, (houden den 2en September 1890. woordig alle leden. w opening der vergadering werden door de de notulen der vorige vergadering gelezen, K zont]er op- of aanmerkingen werden goed ig de orde is het benoemen van een wet- bder- tot stemming overgaande, blijkt, dat Iren 'uitgebracht op den heer K. Biersteker stem men, en 1 stem in blanco was inge- lerd. pe "Voorzitter vraagt ol de heer B. genegen de benoeming aan te nemen, waarop de heer antwoordt dat hij dankbaar voor hel op uw in hem gestelde vertrouwen de benoeming jeemt. Paarna komt aan de orde Supplement-Be- iting Armbestuur over den jare 1890, tot bedrag van 200 Gld., welke som gedekt worden door een gelijk bedrag van het itig saldo van 1889, daarvoor te bestemmen. ze begrootiug is noodzakelijk geworden i dat armvoogden een regenwaterbak hebben u maken ten behoeve van de verpleegden. iaar kon dit aller goedkeuring wegdragen, :hans zonder discussie werd het voorstel met emeene stemmen aangenomen. Mede met algemeene stemmen werd daarna geuomen een Suppl.-Begrootiug voor de imeente, Dienst 1890, tot een bedrag van 892.325, te dekken door f 1419.155 van het lig saldo van 1889 daarvoor te bestemmen, 473.08 van het Rijk te ontvangen, inge- ge art. 45 der Wet op het lager onderwijs D 1889. Deze begrooting is noodig geworden door den ikoop, en het in orde brengen van terreinen n de Ondesluis en tc De Burgerbrug, welke rewen moeten dienen als speelplaats bij de loleD, en tevens om later onderwijs te geven de Vrije- en Orde-oefeningen der Gymnastiek. De afkoop van erfpacht van een stuk grond D de Burgerbrug is mede in deze cijfers be ipen. Nadat door deu Voorzitter, de begrooting voor 191 aan den Raad was aangeboden (elk raads- ontving een beknopt exemplaar) en bij de «opvolgende rondvraag geen der leden het wrd verlangde, sloot de Voorzitter de ver kering. Een politie-inspecteur, in een stad van &ksen, die bij de dieven en inbrekers als leep etend stond, had gehoord, dat op een bepaalden 'oud te elf unr in een goudsmidswinkel zou orden ingebroken. Hij had een onderhoud met en winkelier en alles werd netjes geregeld. Des avonds liet de inspecteur zich in den inkel opsluiten en wachte kalm op de dieven. a een poosje werd eerst zachtjes, toen harder, ?en het winkelraam geklopt en een stem van tuten vroeg heel geheimzinnig: //Mijnheer de lspecteur, is u daar De inspecteur hield oh doodstil, maar de vraag werd herhaalde a'en dringend en angstig herhaald en ten ofte ging hij naar het raam en fluisterde ohtjes: „Ja, ik ben hier." „Dank u harte- gat de buitenstaande ten antwoord, //dan ik maar verder gaan." De spitsboef was nog '®mer geweest dan de leepe inspecteur. |.7~j A a n d e g r e n i e n. Zeg eens even, ijnheer, gij beweerdet daar even, dat gij in reiskoffer niets gepakt had dan lijfgoed? tór wat noemt gij dan die zes halve fleschjes pac? Heiziger. Slaapmutsjes. Te Monceaux, in het Fransche kanton ^icourt, heeft iemand met een sikkel zijne Mer vermoord. Hij is gevat. j."-Eon patent geweer. Boer (die J oei) uitdrager een ganzenroer gekocht heeft) Fier heb je de spuit terug, is me dat SeWeerfle loop is zoo krom als een hoepel leniger„Wat blief je? de loop krom? 1(. *rijg ik er nog 'n rijksdaalder bij, buitenman- Je> Want dan heb ik je 'n geweer gegeveD, r®ee je 0m een hoek kunt schieten/' jV, ®en Gemeenteraadslid van Basse—Point, ^a'tinique, is tot een jaar gevangenis veroor deeld, omdat hij bij den brand van Fort- (le-l'rance een matras gestolen had. De Revue des Assurances deelde twee jaren geleden mede, dat geloofwaardige docu menten aantoonen, dat 1900 jaren voor J. C. in Baoylouië eene levensverzekering bestond. Het is ook bewezen, dat daar ook tradeuions voor werklieden en coöperatieve associatiën tot onderling hulpbetoon bestonden. Doch ziet hier iets anders: Eene verzameling wig of kielvormige inscrip- tiën zijn in Engeland aangekomen. Deze verza meling bestaat uit haudelsdocumenteu van wet- gevenden en fiscalen aard, waarvan de data afwisselen tusschen de drie en twintigste tot de derde eeuw voor deChristelijke jaarrekening. Een groot gedeelte dezer inscriptiën zijn in duplo gemaakt, dat wil zeggen dat het stuk geschreven was op een steen, gewikkeld in een omkleedsel van klei of potaarde, waarop het overgeschreven is. Een paar dezer tabletten, dagteekenende van het jaar 2200 vóór J. C., brengt voor ons het merkwaardige feit aan het licht, dat omstreeks dat tijdperk in Babylonië eene Maatschappij voor de bescherming der jeugd en het aannemen van arme kinderen bestond. De rekeningen der maatschappij toonen aan, dat haar leden zich er roede belastten kinderen ter aanneming aan rijke ingezetenen zonder familie te bezorgen, en dat die rijke lieden een zekere jaarlijksche cijns betaalden, dat gebezigd werd om de kosten der associatie te bestrijden en om de arme gezinnen, met kinderen belast, te helpen. Nihil novi sub sole. Verzekeringsbode). 4de Klasse. Trekking van 1 Sept. Prijs van f 2000: No. 19250 1000: 19589 400: 15060 200: 1820 14039 15140 20212 It 100: 3117 3447 7717 12409 14934 18576 4de Klasse. Trekking van 2 Sept. Prijs van f 25000: No. 1021 1500: 10162 1000: 10159 10160 400: 3551 15637 o n n 200: 3543 100: 3229 7842 20647 Ingeschreven van 30 Aug. 2 Sept. 1890. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 22 29 Augustus 1890. Geboren Cornelis, z. v. Jan van Zoonon en Trijntje Volkers. Ondertrouwd en GetrouwdGoene. Overleden: Grietje Visser, 70 jaar, echtgenooto van Jacob Constant. Pieter Westra, 34 jaar, echtgenoot van Jobanna Caroline Marie Goudelroi. Ingeschreven van 1—31 Augustus 1890. Geboren: Arïe, z. v. M. Stammes en A. Vader. Anna Cornelia, d. v. J. Sleutel en A. Blaauboer. Guurtje, d. v. P. Boogaard en H. P. Westerhof. Antje, d. v. tl. Vos en W. Dekker. Guurtje, d. v. L. Mosk en D. do Waard. Jannetje, d. v. K. Liefhebber en G. Oom. Ondertiouwd en Gehuwd: Geene. Overleden: Trijntje Tiel, 49 jaar. Germont Schagen, 55 jaar. Antje Brouwer, 4 maanden. Gerrit Wit, 59 jaar. Ingeschreven vau 1 31 Augustus 1890. Geboren 1 Augustus. Jan, z. v. Jan Broersen en Bregje Bakker. 21 dito. Maria, d. v. Arie van Ophem en Neeltje Bijwaard. Ondertrouwd en Gehuwd10 Augustus. Cornelis JohanDes Fredericus van der Kwast, j.m., oud 19 jaar, te Koedijk, en Geertje van Soelen, j.d., oud 21 jaar, te Haringcarspel. 22 dito. Pieter Kooij, j.m., oud 28 jaar, te Amsterdam en Antje van Leijen, j.d., oud 21 jaar, te Haringcarspel. Overleden5 Augustus. Maria Ida Broersen, oud 3 weken. 5 dito. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Johannes Poland en Marijtje Ruiter. 21 dito. Een als leven loos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Jan Burger en Jacoba Maria Glas. Geboren: Maria, d. v. Dirk Kater en Neeltje Leeuwen. Ondertrouwd cn Gehuwd Geene. OverledenJan Woestenburg, oud 66 jaren, echtgenoot van Elemoe Kossen. Harm Harens, oud 5 maanden, zoon van Jan Harens eo Gerret- dina Harens, overleden te Meppel. Klaas Speur, oud 20 jaren, zoon van Jacob Speur, overleden te Helder. Cornelis Nicuwland, oud 43 jaren, echtgenoot van Grietje Stins. Ingeschreven van 1 31 Augustus 1880. Geboren: 4 Aug. Simon, zoon van Willem Tesselaar en Maartjo Glas. 11 dito, Nicolaas, zoon van Pieter Appel en Antje Wit. Ondertrouwd Geene. Gehuwd 1 Aug. Jacob de Boer, oud 25 jr. en Maartje Wit, oud 17' jr., beiden wonende te Sint Maarten. 8 dito, Johan Antonie Keun, oud 31 jr., wonende te Deventer en Aafje Peetoom, oud 31 jr., wonende te Sint Maarten. Overleden: 19 Aug. Tames Kooij, oud 17 jr., zoon van Tames Kooij overleden, en van Trijntje Kapitein. Ml oom, 30 Augustus 1890 Aangevoerd H. L. Rogge i t 2 Tarwe f 8.— a 8.50 26 Garst f 4.50 a 5.— 19 Haver i 4.— a 4 50 Witte Erwten f 9.— a 10. - Groene f 10.- a 12.- n Grauwe f 16.— a 17.- f Vale f 11.50 a 12.50 Bruine Boonen f 13.— a 14.- Goeie f a i Witte f a 1 Paarden f 6.— a 7.— Karweizaad f 9.— a 9.25 Mosterdzaad f 17.- a 18.50 10 Paarden f 60.- a 350.— 6 Kalveren f 16.- a 24 90 Schapen t 24.- a 28.— 113 Lammeren f 14.- a 18.— 59 magere Varkens f 12.— a 25.- 120 Biggen 5.— a 8.— 50 Kippen f 1 a 1.50 2000 Kipeieren f 3.75 a 4.25 2300 Koppen Boter, 5.2, lood f —.50 a -.55 Allernaar 30 Augustus 1890 Aangevoerd 1 Paard f 80.— a 36 Koeien en Ossen f 110. a 275.— 23 nucht. Kalveren f 10.— a 18.— 50 Schapen f 20.- a 24.- 88 Lammeren f 16.— a 20.— 144 magere Varkens f 16.— a 20.- 263 Biggen f 7.— a 9.- 5 Bokken en Geiten f 4.— a 8.— 4 Kleine Bokjes f 1,— a 1.50 Boter per kop f -.70 a —.80 Eieren f 3.50 a 4.- Al Je ma ar1 September 1890. Aangevoerd 561 Paaiden f 70.— a 500.— 5 Koeien f 170.— a 250.— 168 vette Kalveren f 30 a 90. (per kilo f 0.70 a .80) 11 Nuchtere Kalveren f 10.a 24.— 4 Ezels f 20.— a 40.— 501 Schapen f 24.— a 32.50 215 vette Yarkens per P. f .41 a .51 71 Magere dito f 16.a 19. Pui* merend, 2 September 1890. Aangevoerd Aangevoerd 406 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30.50 3 stapels middelbare f 24.50 1706 K. G. Boter f —.95 a 1.05, per K.G. 397 Runderen, lager in prijs, handel stug. 34 Paarden. 41 Stieren. 204 Yette Kalveren per Kilo f - .50 a.70, handel matig. 102 Nuchtere Kalveren por stuk f 10.— a 24.handel vlug. 126 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.52, handel vlug. 172 Magere idem per stuk f 15.— a 28. handel matig. 312 Biggen per stuk f 6.a 9. handel matig. 3162 Schapen, Vette lager in prijs, handel stug. Lammeren en magere Schapen, prijs houdend. Kipeieren, per 100 stuks f 4.a 4.50. Eendeneieren f 3.20 a 400 H.L. Peren p. H.L. f 6.a 8. 50 HL. Appelen p. HL. f 4.— a 6.—. JE d am 30 Augustus 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 28.50, aangevoerd 93 stapels, wegende 20462 P. gevraagd, P.G., in een klein burger gezin, van half September Kerstmis. Loon f 1.50 èt 1.65 per week. Aanbieding onder letter G., Bureau Schager Ct. Gevraagd tegen KERST- 1 MIS eene flinke die goed met de wasch kan omgaan. Loon f 80.per jaar. Adres met fr. br. Juffr. Plaatsman, te Waarland, gem. Harenkarspel. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401. Kunnen nieuwe Bloem van Menado Sigaren 89er oogst nog heden verwachten. Verkoop zeer aanbevolen. Prachtige kwaliteit. PRESTON. De Bloem van Menado, geurigste en aangenaamste Z&l/2 ets. sigaar, wordt bij niemand anders verkocht dan bij MOLENSTRAAT, SCHAGEN. Mede voorhanden vele andere puike soorten sigaren en tabak. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij de Depothouders: £t 60 Cents per flakon met penseel. tegen zeer lagen prijs. Voortdurend verkrijgbaar puik beste franco Alkmaar, f £5.per mud. Bij grooter hoeveelheid minder. Te bekomen bij P. MOOIJ Klz. te E g m o n d Binnen. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Schagen en Omstreken willen geven.' Billijke conditiën. ALKMAAR. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het kooppn en verkoopen van BINNEN— en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. Puike oude MERK: HIGH TC AP. Verkrijgbaar bij „VOLLENHOVEN."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3