Keuring Tan Ramlan». HARDDRAVERIJ Haif raTGrij en Vuurwerk, CAFÉ-CONCERT, N. DE HAAS. Dij gelegeaieid èr Harddraverij, AU DE COLOGNE-fJEll JOH' MNÏIsj CHAGK VUURWERK, Bölgers «OLDOOT's Hoogzijde, PRIJS tl PREMIE ii Fraaie Toornrp. Goudsmederij -Horlogemakerij Taalstudie zonder Meester. op Dinsdag, 9 September 1899, op Dinsdag, 9 September 1890, W. PIERRE DE BOER. Eet Hollaitte Komieke Eiettistenpaar, Kunsthaarwerken worden op bestelling geleverd. SCHEIKUNDE door Zelfonderricht, DE NATUURWETENSCHAPPEN door Zelfonderricht en DE WISKUNDE door Zelfonderricht, C. BIJPOST, te SCHAGEN, op Dinsdag, 9 September 1890. 1. des voormiddags ten ÏO ure precies, een Harddraverij door Paarden welke nimmer een Prijs of Premie hebben gewonnen, INGESPANNEN VOOR TWEEWIELIGE RIJTUIGEN, en toebehoo- rende aan Heeren Leden of Donateurs van genoemde Vereeniging. 3. des namiddag-s ten 1 ure van denzelfden dag, eene Hard draverij door Paarden van zessen klaar, ONDER DEN MAN, en toebehoorende aan Nederlanders. (Inleggeld f 2.50.) PRIJS f 200, in Contanten; le PREMIE f 75, dito. 2e PREMIE f 25, dito. \a afloop 's avonds Schitte rend V n u r w e r k, op liet Markt plein, vanwege de Gemeente. Timmerman, Blaauboer Co., t© Scha gen. Kapitaal 400,000. P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. De Directie. Bij gelegenheid van te SCHAGEN, W. BOGGEVEEN Cz., H. D. NIEUYVENHUIZEN, te SCHAGEN, Schitterende Voorstelling, in het N,-Hollandsch Koffiehuis, GRAND SPECTACLE CONCERT VARIÉ, DOLPH ROWELLA, (6 personen.) Het grootste Succes vau het Empire Théater te Londen. Messieurs Keningan en Gallimore, Frl. LILLIJ HAROLD, Mlle Marguerite Niarquin, Prl. BORISKA, „DE MEIJER», geurig en krachtvol, bekroond te 4insterdain 1887, Parijs en Gent 1889, wordt verkocht te SCHAGEN bij G. BIJ POST en Wed. J. KOOL te BARSINGERHORN bij Wed J. FLOOR te BLOKHUIZEN bij C. DEKKER, té DIRKSHORN bij P. DE VRIES te HEER HUGOWAARD bij P. ZIJP te KOLHORN bij JAN BEERS, te LUTJE WINKEL bij W. FIJNHEER, te NIEUWE NIEDORP bij W. GOEDMAAT en Wed A. STRIJKER, te OUDE NIEDORP bij A. J. VAN HOOLWERF, 't VELD bij J. BIJWAARD, te WINKEL bij DIRK ROB, te ZIJDEWIND bij J. BURGER, ie ZIJPE bij H. BAKKER. Kik stukje is gestempeldJ. C. BOIiDooi Ph fl CQ Eh Fransch, Duitsch, Engelsch, Latijn, Grieksch Italiaanseh, Spaansch, Zweedsch, Deensch-Noorsch, Hollandse! Javaanscii door Zelfonderricli Maleisch door Zelfonderricht, W. J. THIEME Cie - Zutphen. FIRMA van der Stok, Kaan en Co Het Financieel Wee^ g DE RENTENIEM De Rentenier is de tf^gCbonneD)enl De Afdeeling „Schagen en Omstreken'', der Holl. Maatschappij van Landbouw, zal bij genoegzame deelneming op Maandag, 33 September 1S90, een keurir.g houden van RAM LAMMEREN, van ge kruist ras, welke minstens drie maanden in het bezit moeten zijn geweest van den eigenaar. Zij looft daarvoor prijzen uit van 10, 5 en 2 gulden, terwijl de mededinging is opengesteld voor iedereen tegen een inleggeld van 25 Cents per ram. De aangevoerde dieren moeten aanwezig zijn de3 voormiddags 9 ure van genoemden datum, voor het Koffiehuis „de Beurs'' van W. ROG GEVEEN Cz., te SCHAGEN, in de daar geplaatste hokken, en aangiften moeten gedaan worden bij den Secretaris, voor of op Zaterdag 20 Sept. 1890, met bijvoeging der inleggelden. Secretaris. en De HARDDRAVERIJ-VEREENIGING WEST-FRIESLAND," zal op de Gedempte Gracht, daartoe door het EdelAchtbaar Gemeente bestuur welwillend afgestaan, op bovengemelden dag doen houden Voor de Voormiddag-Harddraverij moeten de paarden ten 9 ure des morgens, voor de Na middag-Harddraverij ten 12 ure des middags, voor de keuring en loting aanwezig zijn aan den stal van het Logement van den Heer IJ. H O O G E N D IJ K. Aangiften worden schriftelijk vóór of op 9 SEPTEMBER, voormiddags NEGEN uur, bij den Secretaris der Vereeniging ingewacht. De HARDDRAVERIJ zal welwillend worden opgeluisterd door Schagen's Ilarmonieicapel. De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat schappij zal evenals in het vorige jaar weder extra-treinen laten loopen, van SCHAGEN naar ALKMAAR en HELDER, en stoppende te Oudesluis, Anna Paulowna en Zijdewind. Vertrek van Schagen naar ALKMAAR 1040 uur 's avonds, en naar HELDER 12.35 uur 's nachts. Namens het bestuur, E. G. J. C. HEYLIGERS, Voorzitter. W. ROG GE-V EEN Cz., Secretaris. onder de firma Aansprakelijk voor het geheel De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stéllen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band k 3®/, en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt ie Schagen, en ie geopend iederen werkdag van 9 12 uren. buitengewoon groot in het Koffiehuis „DE BEURS", van door een uitmuntend gezelschap, Hollandsche en Duitsehe Zangers en Zangeressen, onder directie en met medewerking van den beroemden Hollaudschen Komiek, den Heer Extra geëngageerd, de Heer beroemd Hollandsch Karakter—Komiek. Aanvang te 5 ure, dadelijk na afloop der Harddraverij. Entrée 25 Cents. Doorloopende kaarten geldig vanaf den aan vang en voor den geheelen nacht 49 Cents. GEEN VERHOOGING VAN CONSUMTIE. voor het eerst alhier, optreden der Eerste en Nieuwste Excentriciteiten en Specialiteiten der Wereld. door het Intern. Elite Specialiteiten-Gezelschap van den Directeur-Impressario Het wereldberoemde Anglo-Ainerikaansche Excentric Pantomime-gezelschap Acrobatie Song and dance Knockabouts Excentric. MISS VALESCA, the Celebrated Parisian, transformation Dancer. Costuum Soubrette. forte chanteuse des ambassadeurs a Paris. Wiener Walser Lieder-Sangerin. en meerdere artisten Eersten Rang. Aanvang te 5 ure, dadelijk na afloop der Harddraverij. Bureau-Opening 12 uur. Groote Pauze onder het Vuurwerk. Entrée doorloopende kaarten voor den geheelen nacht, 49 Cents de persoon. N.B. Na twee uur, voor het aanwezig publiek in de zaal, besloten VRIJ RAL. IS BIJZONDER VER FRISS CU END. OQ op -«-3 op r- O f-i tZ2 op 3 P OP ap M M o r—H *4 S5 (=3 op P OP f-c m op -t-= op ï-. op is Ki 0 JU 9 Wie in verrassend korten tijd VREEDE TALEN wil leeren lezen, schrijt en spreken (zonder meester), schaffe zich aan (ielk compleet in 18 brieven a 60 cent, dus f 10,80.) elk compleet in 12 brieven a 60 cent, dus f 7,20.) bewerkt door A. A. FOKKER uitgegeven onder toezicht v. Mr. G.J. Gw Lector te Leiden. Compl. in 15 brieven h 6 0 ct., dus bewerkt door A. A. ROCKOFF, uitgegeven onder toezicht van L. K. HARMSEN, Lector te Leiden. Compl. in 12 brieven h 60 ct., dus ƒ7.20. bewerkt door Dr. A. J. C. Snijders, Leeraar H. B. S. Zutphen, compleet in 2 cursussen,1 afzonderlijk verkrijgbaar, versierd met een groot aantal gravures. Ie Cursus anorganische Scheikunde) cplt. in 30 brieven a 60 cent, of f l8'~ Ile Cursus [organische Scheikunde) cplt. in 30 brieven a 60 cent, of f l8-"" bewerkt door J. H. van Koten, Natuurk. Ingen. Amsterdam, elk afzond, veririjgb»»1 brieven 60 cent, dus f 7.20. V ihoerige proeven van bewerking en prospectus alom gratis verkrijg^., te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt on bvDo- theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rsotc. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur vÏfniC v «V i de," Heer W' ROGGE- V EEN Cz., koffiehuis „d« Beurs," te Schagen. neemt alle Uillotingen en steeds een Wekelijksch Beuis^e» meldt nauwkeurig alles, wat ie ejeB»> bezit (al is het nog zoo weinig) den gegoeden burgerman, het a eU slechts f3.voor een ge'iel' j ingaan, den lsten van elke 9ji Vraagt dit blad Ier kenc^"14 I Bureau Ged. Voorburgwal 10 T--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4