man verklaren nog dat volgens hunne kleur daarvan voor den dag moeten komen. Bovendien komen in een bosch zelden zooveel vergiftigde paddestoelen voor, dat zooveel kip pen" daarvan tegelijk zouden gegeten hebben. Bij de 3 onderzochte kippen werd de krop echter stijf opgevuld met maïskorrels bevonden. Dit feit is meermalen waargenomen bij kippen, die plotseling dood bleven. Het oordeel van den onderzoeker is, dat de dieren te veel maïs in eenmaal hebben gegeten, en dat deze, in den krop gezwollen, de adem haling door de daarnaast liggende luchtpijp heeft belet. Aan de op Vrijdag te Dordrecht gehou den li a r d d r a v e r ij, namen 10 paarden deel. De prijs f 300 werd gewonnen door Jonge Tabor II, van J. Roele te Buiksloot de le premie f 100, door De Vogel, van J. de Mol, te 's-Hage, en de tweede premie f 25 door Hercules van A. v. Hoof te Standdaarbuiten. Te Joure trad Zondag van w e- g e de afdeeliug van den Bond voor algemeen stemrecht de lieer Domela Nieuwenhuis op om verantwoording af te leggen van de wijze, waarop hij in het bijna afgeloopen zittingjaar zijn mandaat had vervuld. Over de meeting te te Heereveen sprak hij niet, doch hij beval zijn hoorders aan de procedure, die tegen den schrijver van den bekenden Open Brief aan den lieer Lohman gevoerd zal worden, met belangstelling te volgen. Ten gevolge van een woordentwist tusschen den bleeker L. te Voorburg en zijne dienstmeid Cornelia H., is de politie aldaar bekend geworden met eene gepleegde misdaad. Eene maand onge veer geleden moet genoemde dienstbode heimelijk bevallen zijn van een kind, waaraan het lijkje na hare bekentenis heden is gevonden in het geheim gemak. De dienstbode heeft alles bekend en is in verzekerd» bewaring genomen om morgen naar den Haag te worden overgebracht. Zij is ongehuwd, maar heeft twee onechte kinderen in leven. Verslag cler vergadering van Afgevaardigden van belanghebbende gemeente- en polderbe- besturen in zake een plan voor een lcanaal van den Rijkshaven te Enkhuizen naar het Noord—Hollandsch Kanaal bij de Stolpe, gehouden op Donderdag 11 September 1890, des middags 12 uur, in het Noord-Hollandsch Koffiehuis, alhier. Deze vergadering, uitgeschreven door de voor- loopige commissie en gepresideerd door den Edel Acht b. Heer Mr. C. H. Beels, werd bijge woond door een veertigtal belangstellenden, waar onder 24 afgevaardigden als vertegenwoordigers van a. de gemeentenSchagen, Zijpe, Sint Maarten, Harenkarspel, N. Niedorp, Winkel, St. Paneras, Hoogwoud, Opmeer, Obdam en Enkhuizen b. de waterschappenSchagen, Burghorn, "Valkoog, Sint Maarten, Haringhuizen, N. Nie dorp, Winkel, Opmeer, Spanbroek, Warmen- huizen, St. Paneras en Enkhuizeu. Onder de belangstellenden merkten wij met genoegen op,' de heeren W. v. d. Kaay, onzen afgevaardigde ter Tweede Kamer, en H. Land, afgev. ter Tw. K. voor den Helderalsmede de heeren K. Breebaart, H. Rezelman en Th. J. Waller, afgevaardigden voor ons district ter Prov. Staten, benevens de heerenBuis en Hartkamp, leden van hetzelfde collegie voor het district Enkhuizen. Van den heer Mr. W. K. Baron van Dedem, Burgemeester van Hoorn, lid der Tweede Kamer en van de Prov. St. voor dat district, was een schrijven ingekomen, waarbij ZEd.Gestr. mede deelde dat het hem niet mogelijk was persoon lijk deze vergadering bij te wonen, doch dat hij, indien de beoogde vereeniging tot stand mocht komen, gaarne onder de leden wenschte te worden opgenomen. De heer Mr. C. H. Beels opende de ver gadering met een woord van hartelijken dank aan de tegenwoordig zijnde afgevaardigden, en ofschoon de voorloopige commissie opnoggroo- tere belangstelling had gerekend, stelde zij de tegenwoordigheid der aanwezigen te meer op prijs, daar dezelve mag worden aangemerkt als instemming en sympathie met hetgeen de voor loopige commissie beoogde. Was eene kanaalverbinding Enkhuizen-Stolpe het ideaal der commissie, niet minder op den voorgrond stond het verlangen naar bevordering van de scheepvaart en verbetering der water wegen binnen den Westfrieschen omringdijk. Met den wensch, dat deze beraadslaging mocht leiden tot de vaststelling van eene perma nente Commissie, gaf voorz. nu het woord aan den heer W. Kloeke. Spr. begint zijne inleiding met de ontvouwing der redenen waarom de commissie in deze vergadering alleen aan de afgevaardigden stem geeft. Anders zou toch de plaats waar de vergaderiug gehouden werd, een groot aantal vertegenwoordigers leveren en daardoor bij be sluiten den boventoon voeren, waardoor het resultaat dus niet zou kunnen zijn in gemeen overleg. Om dezelfde reden zou ook de voor loopige commissie niet medestemmen. Dat aan gemeenten en banbesturen de bekende circulaire was gezonden, is geschied omdat er natuurlijk geld noodig is en de bannen en de gemeenten wel ongeveer dezelfde zijn, maar niet zijn in de gemeenten en polderlasten dezelfde personen aangeslagen. „Slaan we een blik op de kanaalkaart van Nederland," zoo pleitte de heer Kloeke, „dan zien we onmiddellijk dat Groningen wat de lengte zijner bevaarbare kanaleu betreft, boven aan" staat, dat dan Friesland komt en verder Noord—Holland volgt. Ongelukkig echter vinden we van al die kanalen binnen den Westfrieschen omringdijk niets. Van de millioenen en millioenen door rijk en provincie aan de kanalisatie van Aoord— Holland besteed, kreeg West-Friesland geen penning. West-Friesland zit gevangen en kan de kosten zijner boeien betalen. Vestigen we een blik op de geologische kaart van Noord-Holland, dan zien wij dat nagenoeg geheel West-Friesland door den Westfrieschen omringdijk wordt omgeven gelijk een vesting door haar muur. Alleen de Reekerlanden en de Ivraspolder liggen er buiten. Die dijk belemmert de ontwikkeling van West-Friesland. Had men bij de meeste vesting muren voor flinke poorten gezorgd, waardoor de passage van binnen naar buiten en omge keerd plaats vondin den Westfrieschen om ringdijk heeft men daarvoor niet gezorgd. In dien dijk zijn slechts twee schutsluisjes één miniatuur sluisje bij de Zes Wielen, lang 18.10, wijd 3.15 en diep 1.35, benevens een sluisje van nog minder beteekenis bij Schoorldam. De Zes Wielen is eigenlijk de eenige toegang tot 47.840. fl.A. van den vruchtbaarsten grond van Nederland. Wel zegt Mr. Gerrit de Vries in zijn be roemd werk over de Zeeweringen en Water schappen van Noord-Holland dat er nog 6 gelegenheden zijn om uit Westfriesland te komen en leest men op bladz. 377 „De sluis aan de Zes Wielen, ligt nabij Alk maar en opent de gemeenschap tusschen Raaks maat en Schermerboezem. Behalve door deze sluis zijn er zes gelegen heden om van buiten af de wateren van West friesland binnen te varen, namelijk de Overtoom te Enkhuizen in de gracht genaamd „het Spaansch leger," dienende om vaartuigen uit de stads binnenhavens over te brengen in de wateren van het Grootslagde Overtoom, waarmede vaartuigen uit de Broekerhaven in de wateren van denzelfden polder worden ge bracht twee Overtoomen binnen de stad Hoorn, gemeenschap daarstellende, de een tusschen de Turfhaven, die met het buitenwater gemeen ligt, en den Oostpolder, de ander tusschen die Turf haven en de Westerkoggen, de Overtoom te Avenhorn, ten dienste van de vaart tusschen Alkmaar en Hoornen de Overtoom bij de sluis aan de Zes Wielen tusschen Schermer boezem en het binnenwater van den polder Geestmerambacht." Maar toen Mr. de Vries zijn beroemd werk schreef, bracht Westfriesland niet voort, wat het nu voortbrengt, en waren de behoeften der estfriezen niet wat ze nu zijn en was de con currentie bij lange na niet wat ze nu is. Die kleine sluis bij de zes wielen is de oor zaak van heel wat kwaad. Daar die sluis klein was en oudiep, heeft men de vaarten, die op vele plaatsen eene zeer voldoende breedte heb ben niet op behoorlijke diepte gehouden, door verlaging van het maalpijl in het belang van den landbouw. Door bruggehoofden te°dicht bij elkander te leggen en meer andere zaken heeft men de rest gedaan om de scheepvaart te bederven. De scheepvaart binnen den Westfrieschen omringdijk is dan ook gelijk nul. En dat no<* wel in het beste deel van Noordholl. Nergens in N. Holl. wordt zulk een groot uitgestrektheid uitstekend kleiland gevonden. De grootte van Westfriesland is 1L van heel Nooidholland, dat 277000 H.A. groot is. Wanneer men nog de woeste en waardelooze grond van Noord-Holland in rekening brengt dan springt de groote beteekenis van Westfries land nog duidelijker in het oog, want dan beslaat het 7* gedeelte van Noord-Holland's vrucht baren grond. En in dat beste deel kunnen de producten alleen op de meest kostare wijze, per as, spoor of met zeer kleine scheepjes worden verzoudeu. Vergelijk hiermede nu eens de Groninger en Friesche kleistreek, waar tal van kanalen en kanaaltjes zijn, waardoor het kleinste dorp zijn producten op de goedkoopste en de gemakkelijkste wijze verzenden en zijn materiëelen ontvangen kan. In Westfriesland is dat anders, daar betaalt men hooge prijzen voor brandstoffen, bouw materialen, veevoeder, grint, enz. en zijn dikwijls meststoffen en andere zaken waardeloos, omdat het verroer naar plaatsen, waar ze D konden worden, te hoog is. Al deze feiten leiden tot de concluse, niet alleen Westfriesland maar onze gchtelo SSiïï e- W...g bij b.eft, dat h0t van Westfriesland werd opgeheven. Kanaal in de richting van n- Westfriesland, met zijkanalen naar kosten van aanleg eu onderhoud, .u... /...nsoi-tnmulüVa bezwaren S ''«Êi achite spr. onoverkomelijke bezwaren. Sn, anders ineer voor de verbetering 11 Was de vaarten. De heer K. Breebaart weerlegt de ten van bovengenoemde bezwaren, pDit roor de wenschelijkheid der verwezelijki,,» b..,inol v.int. in flp. IrDofon P Door een lange as van Noord en Zuid, zou aan onze stoutste ver wachtingen worden beantwoord. Dat we met iets minder tevreden zijn ligt voor de hand. Intusschen kon spr. zich warm maken over tragisch—comische vernuftige opmerkingen van die ongeloovigen, die, zonder eenig ideaal, voort leven inet hun lamzalig en ongemotiveerd „het kan toch niet". Konden ze met hun sleur en slendergeest de wereld dwingen stil te staan, ja, dan zouden ze het met hun wijsheid ver brengtn. Nu echter de wereld tot vooruitgang drijft, profiteert hij het meest, die de bakens verzet. Talrijk zijn de bezwaren nu reeds geopperd tegen de met een enkel woord aangeduide kanaal verbinding. r „liet zal zooveel geld kosten dal er geen betalen aau is" zeggen sommigen. Eilieve Een voorbeeld Het Groote Noord-Holl. Kanaal, aangelegd onder Koning Willem I, heelt vermoedelijk 12 millioen gekost en wat van die groote som is besteed aan groote slaiswerken kan men zoo wat nagaan, zoovele als dit kanaal er telt: 1 groote schutsluis 65 M. lang, 14 M. door- vaartbreedte en 5.20 M. diep; 1 kleine sluis 50 M. lang, 5.37 M. door vaart en 1.90 diep; 1 schutsluis Willem III; 1 schutsluis te Purmerend met 2 openingen; 1 Zijper-schulsluis; 1 Koopvaarders-schutsluis; en 1 sluis bij Den Helder. Het Gr. N.-H. Kanaal is: 80000 M. lang, 5.50 M. diep en 37.60 M. breed. De groote sluis te Purmerend is lang 65 M., breed 15.65 M. en diep 5.35 M. Hiertegenover stellen wij als hoogsten eisch een kanaal, breed 15 M. en diep 2 M., benevens sluiswerken lang 30 M., breed 5.50 M. en diep 2 M. Met deze cijfers voor oogen en de overweging dat de aanleg van groote werken ondauks de hoogere loonen en de duurte der materialen minder kostbaar is dan in den tijd van Willem I, dan zal men begrijpen, dat de kosten niet zóó hoog zullen zijn als men zoo oppervlakkig zou meenen. Een ander geopperd bezwaar zou bestaan in het verbazend groot aantal panelen, dat ons kanaal zou moeten bevatten. Een in te stellen onderzoek zal ten deze wel meer licht verschaffen. Zeker is het, dat de behoudsmanneu bij den aanvang van elke groote zaak gemeenlijk het hardst schreeuwen. Toen ISiapoleon den straatweg van Leeuwarden naar Parijs wilde aanleggen, concludeerde het conservatieve deel van Friesland dat Napoleon gek was, daar hij anders toch wel zou kuunen begrijpen, dat zulk een werk eene onmogelijkheid was. Waar ter wereld zou men al de steenen bakken, noodig voor zulk een lengte En toch is die weg gelegd en was Napoleon niet gek Het bezwaar tegen het aantal kanaal panden zal bij onderzoek wel blijken niet zoo groot te behoeven te zijn. Len pand zou voor de scheepvaart natuur lijk wel het meest wenschelijke zijn, maar dat ook een kanaal met meerdere panden niet zonder waarde is, kan blijken uit het kanaal Zwolle- Almelo lang 48000 M. met 6 panden; de Drentsche Hoofdvaart lang 43842 M. met 7 panden. Een betere kanalisatie van Westfriesland is dringend noodig. Zulks blijkt mede uit het feit, dat men in andere provinciën insgelijks pogingen aanwendt, gelijk men hier wenscht. Zulks blijkt ook uit hetgeen dit jaar te Tilburg is geschied. In de maand Maart hebben te Tilburg en te Oosterhout afmetingen plaats gehad voo" een aan te leggen kanaal van de Zuid-Willems vaart over Tilburg en Breda naar de Ooster- houtsche haven en van daar naar 't Hollandsch diep. Bij onderzoek is het gebleken dat deze op- metingen voor rekening der provincie hebben plaats gehad en tot dekking der kosten op de provinciale begrooting eene "som van 200U gul den was uitgetrokken. ■K* Het nu volgend debat werd geopend door den heer H. Rezelman, die in het geprojec teerde kanaal bezwaar zag uithoofde de verschil lende polderpeilen, alsmede in de tallooze overbruggingen, die er zijns inziens zouden moeten gemaakt worden en voorde scheepvaart belemmerend zouden werken. Ook het driemaal doorsnijden van den spoorweg en de hooge mees- ook een kanaal, doch ziet inde toosten even'wef 1*1 bezwaar, wanneer het namelijk door particuU? krachten moet tot stand komen. De ta!" Breebaart meent, dat, als het kanaal gunsi? zal werken, het dan een ryfo-kauaal moet zij,g frank en vrij van lasten. Jl' Door de heeren Hartkamp, burgemeester van Enkhuizeu, Sluis, afgevaardigde van Enk- huizen, K. Breebaart, en C. Pijper wordt achtereenvolgens het woord gevoerd omtrent de richting van het kanaal, waaruit in hoofdzin blijkt dat men de richting van het kanaal voor het gedeelte Oude Niedoip-Nibbixwoud-VVest. woud-Ooster-Blokker en verder zuidzijde spoor naar Enkhuizeu, gelijk die op de kaart stond geprojecteerd, wenscht te zien prijsgegeven, en daarvoor in plaats eene richtiug: Niedorper- verlaat-Oostwoud en verder benoorden het Sp00r naar Enkhuizen. De heer Kloeke antwoordt dat liet hem en zeker eiken technicus, onmogelijk is zoo voetstoots alle genoemde bezwaren uit den weg te ruimen. Dat de kosten van onteigening sluizen, bruggen en het verleggen van wegen groot zullen zijn, is een bazwaar, op hetwelk in het eerst de aanleg van elk kanaal stuit; doch als de wil ernstig is eu er degelijk onder zoek plaats heeft, blijken vele bezwaren gereede- lijk uit den weg geruimd te kuuneu worden, Getuigen het Merwede-kanaal, het scheepvaart kanaal in Groningenhet kanaal Delftzijl- Groningen. Getuige ook dat men in Noord-Brabant poogt een verbazend groot kanaal tot stand te krijgen. Evenwel acht Spr. het nu niet geschikt den loop van het kanaal in alle pontjes te willen bepalen en meent dat het wenschelijker is te komen tot de aanneming van de volgende door de commissie voor te stellen motie: „De vergaderiug, overwegende dat eene betere kanalisatie van Westfriesland in het algemeen noodig is en een kanaal van de Zuiderzee naar het N. Holl. Kanaal door Westfriesland wen- sclielijk, is van oordeel dat een onderzoek naar de meest geschikte doorsnijding en de kosten daarvan wordt gedaan." De heer Waller wil vooraf nog zien uitge maakt of alle afgevaardigden de wenschelijkheid van een kanaal beamen Voorz., de heer Mr. C. H. Beels, verwijst Spr. naat de motie. Hierop vraagt de heer Waller of alle afgevaardigden van ineening zijn dat het kanaal werkelijk beantwoordt aan de groote beboette. Waarop de heer Kloeke antwoordt, dat ingevolge den oproepingsbrief de afgevaardigden, ter vergadering tegenwoordig, door hunne tegen woordigheid juist verklaren in beginsel voor een kanaal zijn. De heeren Sluis en Egmond wijden hierna nog eens in het breede uit over de door hen meer gewensclite richting. Hierna wijst de heer Mr. Bsels er md klem op dat het eerst noodig is de vereenigu'g te constitueeren. Wat aangaat de op het kaartje aangegeven roode lijn, Spr. verklaart dat de commissie volstrekt niet krampachtig zich vast houdt aau de richting in welke die nu is geteekend. Het ideaal is: kanaalverbinding Enkhuizeu Noord-Hollandsch kanaal, en langs welken weg, dat kan juist later door de permanente commies10 worden onderzocht en uitgemaakt. De heer Mr. y. d. Kaay merkt nu op dat er verschil is tusschen den inhoud van den op 1 Juli gedateerden oproepingsbrief en c dezer dagen door de voorloopige Coinmisstf gezonden Concept van statuten voor eene kann8 vereeniging. Spr. meent daaruit te mogen afle1 dat de voorl. comrn. in haar standpunt ee»'o wijziging heeft ondergaan. Spr. acht het in verband met dit c®!^n niet moeielijk ook nu nog de afgeyaardig onder één hoedje te krijgen ook zij ('ie zwaren hadden. Hij geloott dat men zich door de bezwaren moet laten afschrikken- die bezwaren noemen, die zijn niet dn j standers. Maar de wegblijvers. Spr. ,nec" |)(1t een voorloopige gedachtengang wel eenig kan hebben, doch niet tot een besluit kan den. Hij vindt juiat noodig dat er een on' zoek plaats heeft en is het met het v<iorl0 comité volkomen eens zich voorshands a tot de motie te bepalen. TTUÜ' De heeren Jb. Stammes en J'J^n;0g een kanaal van 15 M. breed en 2 niet aan het doel kan beantwoorden en weD grooter afmetingen. nobel* Hierop releveert de heer KlOORS j3 dering dat de breedte, door hem hei o het kauaalpeil, en dan is 15 M. "°8 11 gering gelijk gestaald wordt door: 9 30 M- Lichtmiskaal breed 16 M.» <heP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2