PIANO-STEMMEN. Dankbetuiging-. P. GROET. LcYCQSverzckering Maatschappij. DE RENTENIER, JACHT WATER. P. Roggeveen, Schagen. UIT DE PERS. Buiteiilanclsch Nieuws. Gemengd Nieuws. Yacat uurbeurten. Burgerlijke Stand.' Oesneente Scliagcn. Advertentiëu. ])lEV§TBODË, K o e v 1 e e s c li Varkeiisvleesch: Prijzen van Worst: Kantoor: 1»Io 111 petor e n- gracht, II. 055. J. W. Scliubart, Mr. II. Wallor, Mr. I). J. II. au Eedcn, Mr. J. J Metelerkamp, te Utrecht, Jhr, J. E. van Ileeiuskcick van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. insclie kanaal breed 14.30 M., diep 1.82 M. Jntdie hoofd vaart, 11.50 M., 1.80 M. i)üor den beer Land wordt nog gewezen verschillende panden, die dit kanaal moet fbben, met het oog op de boezems der ver- lillende polders, en vraagt of de landbouw f' „nik 'een kanaal in het bezit wordt gesteld door c al^emeene afvoer wegen. graande tot de stemming over de motie, it deze met algemeene stemming aangenomen. T°|lierna wordt het concept der statuten van de ^Vcstlriesehe kanaal-Vereeniging behandeld en jjnj)gPQOD36D« ds van algemeen belang vermelden wij hier ie »rtt 2 Het doel der vereeniging is: jó Het bevorderen der scheepvaart binnen jeu Westfrieschen omringdijk. oo Het doen instellen van een volledig en rondi0, (technisch en fiiiantieel) ouderzoek naar de wijze waarop en de middelen waardoor de witten binnen den Westfrieschen omringdijk op voldoende wijze in gemeenschap kunnen worden „ebracht met de Zuiderzee en het Noord-Ilol- Jandsch Kanaal. 6. Leden der Vereeniging zijn jo. De oplichters. 2». Allen, die zich als leden bij den Secre taris der Vereeniging aanmelden. 9. De leden der Vereeniging betalen bij hunne toetreding en verder bij den aanvang van elk dienstjaar eene contributie van minstens f 1. Onmiddellijk gaven zich 39 leden aan. Tot leden van het Algemeen Bestuur werden nu gekozen, de heeren K. Breebaart, Lid Prov. Staten, v. Winkel, Mr. C. H. Beels, Burgemeester v. Schagen, R. J. D. Hartkamp, Bnrgem. v. Enkhuizeu, W. Kloeke, van Schagen, Mr. W. K. baron v. Dedem, Burgem. v. Hoorn, W. A. Hazeu, van Schagen, Jb. Hopman, van Schagen, H. Rezelman, Lid Prov. Staten, v. Winkel, 0. N. Vlaming, van Schagen, G. C. Hulst, Burgemeester van Zijpe, P. Nobel, Burgemeester van St. Pancras, en N. Sluis, van Enkhuizen. Tot leden van het Dagelijksch Bestuur werden gekozen, de heeren Mr. C. H. Beels, Voorzitter, K. Breebaart, Vice-Voorzitter. W. Kloeke, Secretaris, en G. C. Hulst, Penningmeester. I>e gevolgen van tlo nienwe Schoolwet. In eene plattelandschgemeente van Overijsel, vroeger berucht door hare bekkensnijders, thans nog bij de rechterlijke macht ongunstig aangeschreven wegens de vele gevallen van vechterij en aanval op den weg, is onlangs eene christelijke school geopend, tengevolge waarvan de openbare school, volgens den wensch en het voorschrift van den heer Pierson, is leeggepompt, althans dat scheelt niet veel Het leerplan der nieuwe christelijke school, zou die zich kunnen verheugen in de subsidie van rijkswege, moest wel de vakken bevatten, bij de wet bepaald. Men deed toen pogingen om een rooster goedgekeurd te krijgen, waarop niet het woord Vaderlandsche geschiedenis, maar eenvoudig geschiedenis voorkwam. Met welke bedoeling dat geschiedde, bleek later. Onlangs bracht de schoolopziener van het arrondissement aan die school het verplichte ambtelijk bezoek, en hij bleef dien dag het onderwijs bijwonen, ten einde daarnaar zijn rapport aan de regeering te kunnen inrichten. Wat hij vernam, was hoofdzakelijk het volgende: Aanvang met psalmgezang, wel een kwartier 'ang, dan gebed, insgelijks een kwartier, daarna, volgens den lesrooster, aardrijkskunde welke zich bepaalde tot de aardrijkskunde van Pale stina, vooral de kennis der dalen en riviertjes in dat land; daarna, volgens den lesrooster, Nederlandsche taal, welke ditmaal beperkt werd tot het eenige malen in het net schrijven va'i eene spreuk van den apostel Paulus. Daarop volgde een kwartier psalmzingen en een kwartier danken, de school ging uit. N. Rott. Ct. .Tndenlietze in Nederland. Sedert eenigen tijd heerscht in het zuiden vnn Limburg een antisemitische beweging, die baar ontstaan te danken heeft aan eenige arti kelen in het Limlurgsch Nieuwsblad, een der lallooze ultramontaansche blaadjes, over het aan renden van christenbloed bij de joodsche ritueele gebruiken, die bestreden werden door den te heersen gevestigden joodschen godsdienstleeraar, een heer S. Koekoek. "Van dien strijd heeft Zekere Jos. Hussel, sedert kort aldaar gevestigd, Paftii getrokken en een antisemitisch weekblaadje 'let Hcht doen zien, getiteldDe Talmudjood, eei> vuilaardig, haat stokend blaadje. Schrijver dezes, die dezen zomer eenige weken ln die streken doorbracht, is er meermalen ge tuige van geweest dat de joodsche inwoners op de gemeenste wijze gescholden werden, eens zelfs door de veelbelovende roomsehe jeugd op het schoolplein te M., door een ijzeren tralie hek van den weg gescheiden, zonder dat eeni» onderwijzer er notitie van nam. De joodsche bevolking, hier en daar vrij sterk, en vele welgestelden tellende, onttrekt zich dien ten gevolge zooveel mogelijk aan het openbare leven. Van het platteland sloeg deze beweging reeds over naar de grootere gemeenten. Van schelden tot mishandelen is de stap niet groot, en het staat te vreezen dat het zoover komt als die beweging niet onderdrukt wordt. Van den hooggeroemden heilzamen invloed van den elerus op zijn geloovigen is tot nog toe niets te merken. Trouwens, men weet dat de ultramontaansche blaadjes door den clerus zelf geschreven worden. In weerwil van dit laatste is het te hopen dat de justitie weldra termen vinde otn zich de zaak aan te trekken, voordat er ongelukken gebeuren. Mdbl. d. Evang. Alij. Als een donderslag bij helderen hemel komt eensklaps uit Bern in Zwitserland het bericht dat in Tessino, onlusten zijn uitgebro ken ingevolge eene weigering der regeering om de vraag of de constitutie, waarvan 10,000 adressanten herziening vroegen, al dan niet herzien zal worden, aan eene volksstemming te onderwerpen, Te Bellinzona werd het regeeiïngsgebouw overrompeld; drie leden der regeering zijn ge arresteerd, de directeur van binnenlandsche zaken Rossi is door een revolverschot door den hals gedood, en de overige leden der regeering zijn gevlucht. Behalve het regeeringsgebouw bevond zich ook het arsenaal in handen der oproerlingen. De bondsraad zou ten spoedigste troepen naar Tessino zenden. Een later telegram meldt: Een voorloopig bestuur is in Tessino ge vormd. Eene volksvergadering verklaarde de leden der regeering en van den grooten raad van hunne ambten vervallen. Naar gemeld wordt, zullen er zeer spoedig algemeene verkie zingen worden uitgeschreven. Uit Bellinzona wordt gemeld, dat de volksbe weging ten volle is geslaagd. De opstandelingen zijn ook meester te Lugano, Chiasso, Locarno en Brissago. De buitengewone zitting der Bondsregeering heeft Donderdagavond van 8 tot 10 uren geduurd. Het 38ste bataljon ging Vrijdag naar Tessino op marsch. Een telegram uit Bellinzona, v. 12 Sept. meldt; De stad is door liberale troepen bezet. De St. Gothard-spoorweg is van Airoio af op alle stations bezet door liberalen met roode linten aan den hoed en gewapend met geweer en bajonet; zij hebben bevel om aan de aanhangers der ver dreven kantonnale regeering den toegang tot de spoortreinen te beletten. In de straten loopen patrouilles, die aan alle personen, uit een spoor trein komende, het wachtwoord vragen. In de stad is het overigens rustig. De troepen, door de Bondsregeering uitge zonden, zijn hier aangekomen en met geestdrift ontvangen. De opstand wordt als geëindigd beschouwd. In Alicante, Albacete, Badajoz, Tarregona Toledo en Valencia, zijn Maandag en Dinsdag 85 ziekte- en 51 sterfgevallen van cholera voorgekomen. Volgens de openbaar gemaakte opgaven zijn tot dusver in Spanje 34<7 2 gevallen van cholera aangegeven, waaronder 1787 met doodelijken afloop. De pokken hebben zich over de geheele stad Madrid uitgebreid. De volgende vermakelijke geschie denis wordt uit fiatibor gemeldEen aldaar wonend welgesteld burger had van de politie eene aanmaning ontvangen tot betaling van 1 mark, omdat zijn hond op straat had geloopen zonder muilkorf. De man begaf zich naar de politie en verklaarde, dat hij nooit een hond had bezeten. Men nam echter niet veel notitie van zijn protest en verwees hem naar het gerecht, wanueer hij vermeende, dat hem onrecht werd aangedaan. De man scheen echter niet veel zin te hebben, om voor 1 mark aanleiding te geven tot eene rechtsquaestie, dus hij betaalde zonder aarzelen. Eenigen tijd daarna kreeg hij echter een belastingbrief thuis, waarin hij werd aangemaand binnen zooveel dagen 4,59 mark ien kantore van den ontvanger te betalen, zijnde de belasting op bonden voor het eerste halfjaar. De man begreep nu, dal er schromelijke vergissing moest bestaan en begaf zich naar den burgemeester, wien hij het heele geval uitlegde. Deze verklaarde niet bevoegd te zijn hierover uitspraak te doen en verwees hem naar den rechter. Deze handelen de in overleg met den ontvanger, verklaarde hem als belastingschuldige, en hierop, dat hij eenigen tijd geleden 1 mark boete had betaald, wegens het laten loopen zonder muilkorf van een hond op den publieken wegen van dienzelfden hond zal hij nu ook belasting moeten betalen, hoewel die hond slechts in de verbeelding bestaat. Dat is nu met recht iemand, die zijn eigen vonnis geveld heeft. Beteeken is van Meisjesnamen Agnes (de kuische), Doris (de rijk begaafde), Dororhea (het geschenk Gods), Eleonora en Laura, (de medelijdende), Helena (de schitterende), Irene (de vreedzame), Katharina (de degelijke), Melanie (de donkere), Augusta (de verhevene), Beate (de zalige), Klara (de reine), Clemectiue (de zachte), Emilie (de bevallige), Eanny (de vrije), Margaretha (de paart), Nathalie (de blijde), Ottilie (de gelukkige), Pauline (de geringe), llosatie (de als rozen zoo schoone), Sabine (de geroofde), Ursula (de sterke), Anna (de liefelijke), Adeline (de verhevene en edele), Elizabeth (de geprezene), Gabrielle (de goddelijke), Isabella (de kuische), Martha (de bedroefde), Marie (de weerspannige, heftige), Rebakka (de welgevoede), Sara (de heerschende), Susanna (de leliereine), Albertina (de edelberoemde), Bernardina (de moedige), Bertha (de schitterende Brigitta (de stralende), Emma (de huiselijke), Frida en Frederika (de vreedzame), Hulda (de schoone), Mathilda (de heldin), Mina (de sierlijke), Selma (de rijke), Wilhelmina (de beschermster). Een allertreurigst ongeluk heeft te Lambusirt (Henegouwen) plaats gehad. Een jong tnensch, met zijn vader den spoorweg overgaande, raakte met zijn laars in een der gezonken rails beklemd, juist toen er een trein aankwam. Hij kou zich ondanks alle inspanning niet losrukken en smeekte zijn vader hem aan zijn lot over te laten. Deze liep dan ook waanzinnig van smart weg en een oogenblik later was de arme jongen verpletterd. Om glacé-handschoenen zwart te verven. Men legt de glacé-handschoenen op een klein plankje en bestrijkt ze door middel van een zacht tandenborsteltje zeer gelijkmatig met goeden inkt. Als zij droog zijn, trekt men ze aan en bestrijkt ze even met een zwoerd of een weinig olie. Dan zullen zij als nieuw zijn en niet afgeven. De weener hof—tandarts E. M. Thomas is een verbazend knap schutter. Hij schiet uitsluitend met kogels op omhoog geworpen steenen en glazen bolletjes. Met het Winchester geweer, waarmee men 18 schoteu achtereen lossen kan, verbrijzeld hij elk omhoog geworpen stuk steen ter grootte van een oranjeappel, bijna altijd zonder missen, de geheele serie door. Maar ook als hij na elk schot zijn geweer opnieuw moet laden, treft hij vijt of zes vrij snel achtereen opgegooide glazen bollen. Hij treft voorts met allerlei geweren glazen bollen, schiet zilveren muntstukken door en treft zelfs wel niet met elk schot, maar toch om de drie of vier schoten looden kogels ter grootte van een hazelnoot, welke slechts door een scherp oog gezien kunnen worden, als zij omhoog geworpen zijn. Deskundigen verklaren, dat deze vaardigheid in het schieten op bewegende voorwerpen onover troffen is. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 14 Sept. Ds. Pareau, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 21 Sept. Ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 28 Sept. Ds. Boramezijti, Scbagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HELDER en HUISDUINEN. 14 Sept. Ds. Fetter, Helder v. 21 Sept. Ds. Miihring, Huisd. v. Helder n. 28 Sept. Ds. Hobus, Helder v. WIERINGEN. 14 Sept. Ds. Hobus, Westl. v. de Oev. n 21 Sept. Ds. te Geinpt, Oostl. v. Hipp. n. 28 Sept. Ds. Bron, Hipp. v. de Oev. n. Ingeschreven van 10 12 September 1890. GeborenMaria, dochter van Jan Schram en Grietje Keizer. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: Levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Simon Overtoom en Hele.ia de Pater. Marktberichten. Sc hanen, 11 September 1890. Aangevoerd: 5 Paarden 30a 210. 5 Stieren f 80-a 140. 18 Gelde Koeien (magere) f 120.— a 180.— 8 idem (vette) f 180.a 240.— 12 Kalfkoeien f 190. a 260. - 3 Graskalveren f 40.— 60.- 9 Nuchtore Kalveren f 10.— a 22. - 130 Schapen (magere) f 14.— a 20.- 145 Idem (vette) f 23.— 29.— 176 Lammeren t 14.- a 21.— 3 Bokken en Geiten f 2.— a 4. - 38 Varkens (magere) f 13.- a 16.— 32 Biggen f 5.- a 8.— 20 Konijnen f .15 a —.40 40 Kippen f —.50 a -.70 9 Eenden f .45 a —.50 12 Duiven —.25 a —.35 560 Kilogr. Boter f —.93 a 1.06 (per Kop f -.70 a —.80) 160 Kaas t —.25 a —.40 3000 Kip Eieren t 3.50 a 4.- 200 Eend-Eieren f 3.— a 3.25 Hoorn, 11 September 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.Commissie f 27.— Middel aaro f aangevoerd 265 stapels, wegende 75485 Kilo. X a a n tl a 11 September 1890. Aangevoerd Kleiue Kaas, hoogste prijs 1' 28 50. aange voerd 33 stapels. 4 I li m o a i' 12 September 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.Commissie f 28.Mid letbare f 28.50, aangevoerd 550 stapels, wegende 150000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4000 Hectoliters, Tarwe f 7.50 a 8.60, Rogge f 5.50 a 6.125. Gerst f 4.62s a 4.90, dito chev. f 5.50 a 6.25, Haver 1 3.25 a 3.87s, Paardenboonen f a Bruine dito f 11.a 14.25, Citroen dito f a Witte dito fa Duiven dito f a Karweizaad f 9.25 a 9.50, dito oud f a Blauwmaan- zaad f 11.50 a 12.—R. Mosterdzaad f 16.50 a 18.G. dito f a Koolzaad f 9.25 a Erwten: Groeno f 10.a 17. Grauwe f 18.— a 20. Vale f 11.— a 12.50, Witte f a Enkhuiaten, 10September 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 22 stapels. Hooikaas t Graskaas f 28.50, karweizaad, oud f9.—a 9.50 nieuw fmosterdz. f 17. a 18.25, blauwmaanzaad f 11.50 grauwe erwten f 15.— a 17.vale dito f 14.— a 15.50, Wijker Vale dito f 11.a 12.Groene dito f a Bruine boonen f a Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.25, Haver f 3.a 4.Boter 576 a 60 cents per kop. Ondertrou wd: jn. s)E hoi:si en Jz. KEESMAAT Pz. Barsingerhorn, 14 Sept. 1890. Algemeene Kennisgeving De ondergeteekende betuigt ook namens zijne vrouw, langs dezen weg zijn harte lij lïen dank aan den WelEd. Heer Doctor S. DE BOER, voor diens onvermoeide hulp, aan zijn gelittde Echtgenoote bewezen. Ook aan buren en vrienden, die ons hebben bijgestaan gedurende hare ziekte. .T. BLA1NKMAN. Schagen, 12 Sept. 1890. Mevrouw I >e 1 toer te DIRKSHORN, vraagt tegen KERSTMIS een flinke Aanbiedingen in persoon of met fr. brieven. Onschadelijk voor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BAS JE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wasscbing het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstef. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij J. Ranke te Seliag-cn. Per Ilacon f 1.Halve Flacon f 0.50. Ondergeteekende, pianostemmer Pil reparateur van piano's en orgels, bezoekt geregeld om de 2 maanden BkRSlN- GERHORN en KOLHORN, en houdt zich ook gaarne aanbevolen bij de burgers van Scha gen en Omstreken. Adres Korte Houtstraat 12, Haarlem. EL E E SC MI O UWE fj van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 V, Ct. per V, K.G. j ROLLADE, zonder f KLOMPSTUK<cnl/ been, j BCEUF •- u K "52% RIBSTUK, met i RIBSTUK, v been, j ROLLADE, |BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 Vj neen versche OSSENTONG, 1.50 v H OSSENHAAS, 60 „sus gelardeerd 70 u s u e LAPJES, 427, Ct. per XL K.G. KARBONADE, 427, versch SPEK, 40 u u h tt gerookt SPEK, 40 v u e n SCHIJVEN, 477, GEHAKT 42% t METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 427, cent. Alles per l/3 kilo. ITTRECHTSCAE Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F1. J Grielen, Correspondent te SCHAGEN, ot bij den Agent, .T. Castricum. neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig allee, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. aanvrage a contant te bekomen bij alle blissement Londen, 523, Oxford-Street. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde* veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten eu groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f 3.f 6.75, f 13.50 en 1 20.50, zijn op franco Apothekers in Holland, alsmede in Holloway's—eta-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3