100 KAPITALEN Keuring van Manieren. HART-CACAO. A G E i\ T WIJNHANDEL GENERAL STEAM NAVIGATION-COMPAI liiiululi SumlMt-ÏMtsclujiï AMSTERDAM-LONDEN. 1891. SCHEURKALENDERS. 1891 Koster's, JacoFs, Prinsesje, Yrienü van öen Huize J. WINKEL, w. c. BOELE Senior. H n u,f> Abk. SLOOS, 1 Cacao-tart1,8 cent1 kop Cacao. C O 13 G B R T auto in liet Maal van den Heer C. Kos Pz. Openbare Vergadering DUINAARDAPPELEN, ijs «IKiflt Alleen ïertnjfftar liij W. VADER. W. IMHULSEN, GROOTE OPRUIMING SS UI IIpU 1 S VOORTREFFELIJK KEVKWAn"^ LJNDISPENSABLE 3 Cent s c is a g k ar LANDERIJEN, Notaris B A C K X. G- VAN OS, J. K. VAN DER VEER, Franco Mendes v. d. Eist V IJ E T 1 G C E N T S per D E E L, I Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. KOFFIEHUIS, Openbare Verkoopin C. Booiiacker. J. Itankc en Th. Bij post, De nieuwste modellen publiek verkoopen GROOTE en KLEINE C. BIJ POST, §tollwerck's V o o I* «1 e e 1 i g Hart-Cacao is fijnste Poeder- Cacao in hart—vorm geperst. Spoedige oplosbaarheid, fijne geur, dencieuse smaak, steeds gelijk matigheid des dranks. In blikken bussen a 25 tacao-harten 45 cent. cp Zondag, 14 September S89D, bij goed weder in den ïnin van den Heer l. BllOERSMA, Sociaal-Demokratische Bond te SCHAGEN, op Zondag 14 September 1890, in het Hotel ,,'t Centrum", Het streven der Arbeiderspartij. J. P. BLAUW, te Schagen. Uorsetten vanaf 40 Cents. van AMSTERDAM, Handelskade, van LONDEN, Theems (nabij den Tower), Vroeger 50 cents, THANS slechts 22 en een halve cent voor de geahoiineerden en mede-lezers der Scliagei C o ii r a n t. Scliagen, Laan, 11, 4. H O F L E V E R A N C I E R, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma I Vepóts Amsterdam, C. J. BOELE ZOOnf. j.'/'d I Botterdam, U's Gravenhage, 1 Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. K A M P E X. Gevestigd sedert 1S47. Kopenhagen. W. SNVAGER. Ten verzoeke van den eigenaar GERRIT KOOFMAN, en ten gevolge van diens vertrek naar het buitenland, zullen in het openbaar ten verkoop worden aangeboden 1. Het Huis, met Boet, Erf en Bouw land, in den Groetpolder, gemeente M inkel, kadaster, sectie A, Nos. 1347,1348 en 1349, te zamen groot .31.80. Het Bouwland, aldaar, kadaster, sectie A, Nos. 928, 924 en 925, te zamem groot .55.55. 3. Ongeveer 20000 halve kilo's best gewonnen Hooi, zich bevindende in en op perceel één, en uiterlijk één November a.s. te vervoeren. "De veiling zal worden gehouden op Oins- tlag-, 133 September 1890, des namiddags ten een ure, in de herberg van DIRK KIST, te KOLHORN, en ten over staan van den Notaris Kooiiiickcr. Ten verzoeke van den lieer Notaris jVTi*. W. II. SV1IT te HEEMSTEDE, q.q., zal in het openbaar ten verkoop worden aangeboden hel gunstig gelegen genaamd ,HET OUDE SLOT", aan de MARKTPLAATS, te roet afzonderlijke Bergplaats, verdere Aan- hoorigheid en Erf, ten name staande van ARIE MEIJER Sz., en bij het kadaster der gemeente bekend in sectie E, onder nummer 474, ter grootte van vier aren, vijftig centiaren De veiling zal worden gehouden, zoo noodig in tegenwoordigheid van den E. A. Heer Kanton rechter in het kanton Scbagen, in twee zit tingen, de eene bij spbodde andere bij afslag en finale toewijzing, op I linsdagen, "71 en 14 October 1SQO, telkens des avonds 7 ure, in het Koffiehuis „de R o o s", bij ARIE VADER te SCHAGEN, en ten over staan van den Notaris C. itooiiackcr, ten wiens kantore aan de Bagijnenlaan aldaar, de veilingsvoorwaarden gedurende de 8 dagen aan dien van inzetting voorafgaande, ter lezing zullen voorliggen. ZEGT HET VOORT. ir Bij het eindigen tegen Kerstmis aanstaande, van de loopende huur, zullen de navolgende tot nu bij A. J. SWAERTS in gebruik zijnde vruchtbare nabij liet Z A X 1), in tle IJ I* E, in het openbaar worden verkocht, zulks voor- behoudens nadere combinatiën, vooraf in onder staande kavelingen, als: 1. De perceelen, gelegen bij den uitgang over het Stort, kadaster, sectie H, Nos. 761, 762, 763 en 764, groot 6.60.40. 2. Het noordelijk gelegen perceel, kadaster, sectie H, No. 20, groot 1.80.20. 3. Het achter het vorige gelegen perceel, kadas ter, sectie 11, No. 647, groot 1.89.00. 4. Het in het zuiden van het vorige gelegen per ceel, kadaster, sectie H, No. 23, groot 2.14.20. 5. Het westelijk van het vorige gelegen perceel, kadaster, sectie H, No. 24, groot 1.94.50. 6. Het westelijk van nummer vier gelegen perceel, kadaster, sectie H, No. 26, en ge deelte 43a, groot 4.12.50. 7. Het westelijk van het vorige gelegen per ceel, kadaster, sectie H, No. 25, groot 3.08.90. 8. De aan den weg, gelegen perceelen, kadas ter, sectie H, Nos. 27, 733 en 734, en ge deelte 43a, groot 7.98.70. 9. Het mede voor aan den weg gelegen perceel, kadaster, sectie H, No. 726, groot 1.00.90. In het geheel groot 30.59.30. De veiling zal worden gehouden op Woens dag, 8 October 1890, des voormiddags 10 ure, in een der lokalen van den heer P. STAM, aau het ZAND voormeld, en ten overstaan van den Notaris belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbeis of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij de Depothouders: a 60 Cents per tlakon met penseel. Bericht van Inzet. De kapitale I Jonwlioeve ,de lief- boom", te ANNA PAULOWNA, in den Oostpolder, aan den Z w i n w e g be staande uit voor weinige jaren nieuw gebouwde Huismanswoning, met Boet. Tuin, Werf en diverse perceelen best Wei- en Bouwland, samen groot 39 hectaren, 92 aren, 70 centiaren, is in perceelen ingezet op de som vanf 37660. De afslag en eindtoewijzing blijft bepaald op Dinsdag, 16 September a.s;., 's voormiddags elf uur, te Anna Paulowna, iu het logement „Veerburg." Notaris te Winkel, z.d op Maandag, den 6 October 1890, des avonds ten 7 ure, in de herberg „V Wapen van Winkel" te WINKEL, 1. Een in goeden slaat zijnden Meelmolen en Erf, gunstig gelegen in de nabijheid van het dorp Winkel, groot 7 aren, 20 centiaren. 2. Het daarnaast staande nette Burger woonhuis, met Erf, groot 4 aren, 70 centiaren. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te 5£ijpe. De Afdeeling „Schagen en Omstreken'', der Holl. Maatschappij van Landbouw, zal bij genoegzame deelneming op Maandag, £3*3 September 1H90, een keuring houden van RAMLAMMEREN, van ge kruist ras, welke minstens drie maanden iu het bezit moeten zijn geweest van den eigenaar. Zij looft daarvoor prijzen uit van 10, 5 en 2 gulden, terwijl de mededinging is opengesteld voor iedereen tegen een inleggeld van 25 Cents per ram. De aangevoerde dieren moeten aanwezig zijn des voormiddags 9 ure van genoemden datum, voor het Koffiehuis „de Beurs" van W. ROG GEVEEN Cz., te SCHAGEN, iu de daar geplaatste hokken, en aangiften moeten gedaan worden bij den Secretaris, voor of op Zaterdag 20 Sept. 1890, met bijvoeding der inleggelden. Secretaris. Hoogste eiwit 8p hoogste theobrom in-gehalte. Verkrijgbaar bij K. VERHEUS Banketbakker te Schagen. te geven door onder directe van den Heer L. a. 8CHOUTKS, des avonds, ten T^/s ure, Kunstlievende leden met 2 dames toegang vrij. Entrée voor vreemdelingen f* 0.49 de persoon. in NEDERLAND. Niet goedgekeurd bij Kon. besluit van 23 Maart 1884). des avonds ten 7 uur, van den beer J. VAN HUIS. SPREKER™ van 's Gravenhage. ON DER WERP: Entrée 5 cent tot dekking der kosten. Diskussie vrij. Arbeiders en burgers, komt allen op om uwe belangen te hooren bespreken. IEMAND, lusten geschiktheid hebbendeals voor een sinds ruim 40 jaar gevestigde Begrafenis Maatschappij op te treden, adresseert zich met bijvoeging van goede getuigen' per franco brief ondtr lett. P. II. aan den Boekhandelaar A. STUURMAN, te Zaandam. Voortdurend verkrijgbaar puik beste franco Alkmaar, f £5.per* mud. Bij grooter hoeveelheid minder. Te bekomen bij P. MOOIJ Klz. te Egmond Binnen, Deze bedelen, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, pelnw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Solietle Naaimachines vanaf f20. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. van te AJ1STE B DU1-IIAA IILEM. Agent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN vanaf f5.tot f 8. Nieuwe Winter Japonstoffen, waaronderflaneHen, geheel wollen, la ken, ook robes. HOOGZIJDE, E, 9. SCHAGEN. van alle soorten Dames- en Killder- Iioeden, BloemenLinten, Vee re ii, Kant, Satijn, Fin weel, PlllClte en alle soorten X8a- Illltaetlireil, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. 5v WSF L Ar &T e jjen iette steeds op den naam J. C. BOLDQqJ De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM, aan Handelskade over de Kattenburgerbrug. De Sehepjn vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal per Week| iederen I )insda.gr, Woensdag, Zaterdag en Zondag, iederen Woensdag, Donderdag, Zaterdag en Zondag. Goederen, aangenomen door de Ageuten der beide (Maatschappijen, zullen voor zoovel de ruimte dit toelaat, per eerst vertrekkende Boot worden verscheept. De Schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. Daarvoor heeft men keuze uit BOEKHANDEL! -* ttl C t9 tM* Cl. Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigai-enf abriek II e e da. He n Helder. H o s c h. Koog a/d Zaan. Itordreeht. Gorinehem. Tiel. Winschoten tl a a r I e tn. Driebergen. W o r tn e r v e e r. I* e n a n g. D a t a e i a S tl in u r a n g. S o er a h a (f a. Christin ra i a LAAGZIJDE, SCHAGEN. Hij H. M. ROELANT3, te Schiedam, is verschenen, van den Vervolg op de Brieven. !^11l'tinibanque. Afdrukken van Indrukken. Brieven en litboezeiiimgen. Tweede vervolg op de Brieven- Janus Snoi familie van Ons. Bloemlezing uit den SpectuW* Dei de venolg op de Brieven en Titboezeiniiigeu. Di ze IVe en J )eelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in k]ein-octavo-f°r®,jl op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents gedrukt'6 behoeften aanbeveling; zijn Werken zijn bij duizendtal^; landersis de Oude Heek Smits'bij kngTet z"f beke^T'g'eatht^aU1"h^ïder'»'* beschaafd Nederlander. Jong en oud kinnet n 111 handen behoort te ZIJ\ te hebben, zal men telkens weder nair 1^" ®N Siiits lezen, en na heni van eene door en door gezonde levensonÜtti^ griJPen, om volol' te Allo deelen zijn ook afzonderliik- lnf'..wfarvau ietJere Bladzijde getuigt. ts ingenaaid en Negentig Cents u 1 ver^ri^baar, tegen den prijs van Zestig Be.UH.nge. ,.A„ bi) g."'.,.... „„g

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4