UIT DE PERS. Gemengd NieuwiT^ Woensdag werd bij den heer D. Kist te Kolhorn een Biljart- en K o 1 f- wedstrijd gehouden. Bij het biljarten werd de prijs door A. Schenk en de premie door K. Groen, beiden van Bar- singerhorn, gewonnen. Bij het kolven, waaraan 31 personen deel namen, viel de prijs aan A. Kist, de lsle premie aan C. Zomer, beiden van Zuid Scharwoude, de 2e premie aan G. Blaauboer van Kolhorn, en de 3e premie aan W. Groen van Barsin- gerhorn, ten deel. Men schrijft aan de Opr. Ilaarl. Ct. Laatst]. Zondag vierde de Doopsgezinde gemeente van Drachten en üreterp feest ter herdenking van het honderdjarig bestaan van haar kerkgebouw. In het met groen en bloemen fraai versierde gebouw, vol van hoorders en hoorderessen, trad als feestredenaar op de heer G. ten Cate, predikant te Wolvega, die met heilige opgewektheid eene stichtelijke rede uitsprak naar aanleiding van Exod. 10:9b: „want wij hebben een feest des heeren." De stichting van dit toepasselijk woord werd ver hoogd door eenige schoone koorgezangen, die in afwisseling van het gezang der gemeente ten gehoore werden gebracht. Na afloop van de godsdienstoefening werd het feest des avonds voortgezet in de groote zaal van het hotel „De Phoenix", waar alle leden der gemeente vrijen toegang hadden en bij gemengde huwelijken beide echtgenooten werden toegelaten. Na de opening van deze bijeenkomst door den president der feestcommissie werden door de vergadering toepasselijke liedereu gezongen. De feestgenooten hadden het heerlijk genot van een prachtig tableau, voorstellende Menno Simons, waarbij ter rechterzijde De Zaaier en ter linker De Oogsier. Op den voorgrond: Geloof, Hoop en Liefde. Ter zijde van dezen Gerechtig heid en Vrede. Twee Engelen kronen Menne Simons met een lauwerkrans. Een ander tableau stelde voor: Oorlog en Vrede. Op den achtergrond: Wetenschappen, Kunst en Letteren. Voorts werden bij afwisseling gezongen door het koor: Hymne van F. Silcher, onder leiding van den heer S- Houwen; Hymne van Schulz; en Wien Neerlandschbloed", door het geheele koor. Het was eene teleurstelling, dat het „Chor der Paradiesjungfrauen" door acht dames-leden van het koor niet kon worden gegeven, doordien eene van het achttal er wegens ongesteldheid geen deel aan kon nemen. Onder de feeet- genooten waren van elders overgekomen de heeren predikanten Van Gelder (emeritus) te Haarlem, Apeldoorn te Gorredijk, Kuiper te Kottevalle en Van der Ploeg te Pieterzij!, ter wijl de heer Bange, pred. der Herv. gem. te Drachten, mede tegenwoordig was. Padden zijn in een tuin onwaardeerbaar, want 't is verwonderlijk, zooals zij de insecteu weren. Bloemkweekers van beroep voeren ze zelfs bij honderden in en betalen er een hoogen prijs voor, wetende, dat het niet lang duurt, of zij hebben de onkosten ruimschoots vergoed. En ieder tuinier, hetzij uit liefhebberij of van beroep, moest in zijn broeikasten een paar padden houden, om als politie dienst te doen tot wering van misdadige insecten. Te Eenkum hadden zich Maandagnacht een tweetal personen in beschonken toestand op de rails van de Oosterstoomtram t e slapen gelegd. Ofschoon de nacht tram van Arnhem in aantocht was, hoorden zij het bellen van den machinist niet en zouden zij zeker hun roekeloosheid met den dood hebben moeten bekoopen, indien niet de machinist door krachtig remmen en tegenstoom de machine tot staan had gebracht. Tegen beide personen is proces-verbaal opgemaakt. Door de politie te Groningen is proces verbaal opgemaakt van eene overtreding van de strafwet, die niet dikwijls voorkomt. Zekere H. J. E. was aangemonsterd als kok aanboord van het Nederlandsch brikschip Regaliakapi tein Oosting, en was met het schip te Granton Harbor in Schotland binnengeloopen. Het beviel hem niet aan boord, en daarom zond hij een brief aan zijn vrouw, wonende te Groningen, waarin hij haar verzocht hem een telegram te zenden van den volgenden inhoud„Vrouw doodelijk ziek, kom direct over' anders te laat, doctor Meihuizen", De vrouw schreef en verzond dit telegram en de menschlievende scheepsgezagvoerder ont sloeg na inzage van het telegram E. terstond van zijn verplichtingen, zoodat deze eenigen tijd daarna weer thuis kwam. Hij verheugde zich reeds den kapitein zoo mooi beet gehad te hebben, doch keek raar op toen de politie zich in de zaak mengde en proces-verbaal tegen hem en zijne vrouw opmaakte omdat zij een getuigschrift valschelijk opgemaakt en daarvan opzettelijk gebruik gemaakt hadden tot het opwekken van welwillendheid en hulp betoon, hetgeen in art. 230 van het wetboek- van strafrecht wordt bedreigd met gevangenis staf van ten hoogste een jaar. Zoowel F. als zijne vrouw waren oude beken den der justitie en hadden onderscheidene straf fen ondergaan het laatst vijf jaar gevangenisstral ter zake van diefstal met geweldpleging, in vereeniging gepleegd. Dinsdagmiddag had een lSjarige jongen die aan de Potmarge te Leeuwarden op den wal speelde, hel ongeluk te water te vallen. De vader, het gevaar ziende, begaf zich gekleed te water, doch was niet in staat zijn kind te redden, daar hij niet zwemmen kon. Op dit hachelijke oogenblik had schipper Pieter Hiemstra aldaar de kordaatheid geheel gekleed in het diepe, strooraende water te springen, eti mocht de voldoening smaken den jongen, die reeds zinkende was, te grijpen en boven water te houden, totdat inmiddels andere lieden met een boot konden toeschieten om hem te redden. De reeds bejaarde vader was inmiddels door een politiedienaar weer op den wal getrokken. Te Achlum, bij Eraneker, heeft zich een geval van nona (slaapziekte) voorgedaan. Eene jonge vrouw, welke ten tweeden male door de influenza was aangetast, viel in slaap, en was niet Ie wekken. Na vijf dagen geslapen te hebben, is zij gestorven. Sedert Zaterdag is de postbode E. te Wichera verdwenen met een bedrag van f 100, afkomstig van den pastoor Yan Niftrik, welke som hij aan het postkantoor te Wichem per postwissel moest verzenden. Véór zijn verdwijnen betaalde hij hier en daar kleine schulden, en schafte hij zich een revolver aan. Een jongen belastte hij met de bezorging van een briefje aan zijn kostbaas, waarin hij meldde nooit meer terug te komen. De heer Van de Ven, notaris te Etten, is met de zijnen jl. Dinsdag aan een groot gevaar ontsnapt. Met den trein van Amsterdam komende, werd kort bij Den Haag, waarschijnlijk uit baldadigheid, een schot gelost op de coupé, waarin genoemde heer met zijne vier kinderen zat; de kogel liet in het zijraam pje een rond gat achter en verbrijzelde het portier aan de overzijde geheel. Gelukkig lag de heer v. d. V. op het oogenblik, dat het schot gelost werd, met den rug tegen den wand der coupé, als ook twee zijner kindereu, de twee anderen zalen aan de overzijde; daaraan is het te danken, dat niet grooter ongeluk gebeurde; een der kinderen kreeg enkele stukjes glas in het oog, die er echter gelukkig uit verwijderd werden, terwijl een ander licht aan het gelaat gewond werd. Ook heeft men naar dien trein met steenen gegooid; althans toen de heer v. d. V. in Den Haag aan den stationschef het voorgevallene verhaalde, toonde een der heeren, die ook in dien trein gezeten had, een steen, die in zijn coupé gegooid was, en daar ook een ruit ver brijzelde. Het is te hopen, dat de daders ontdekt wor den. Een moedige daad werd Maan dagavond te Gorinchern bedreven door den heer Jan van Arkel Jr. Met den lokaaltrein van Dordrecht komende, zag hij dat een meisje van het balcon van een der wagens viel. Zij had de tegenwoordigheid van geest den buffer, waarop zij terecht kwam, vast te grijpen. Genoemde heer v. A., het gevaar ziende, sprong van den in vollen vaart zijnden trein en had het geluk het meisje van den buffel af te trekken en haar alzoo uit haar zeer gevaar lijken toestand te redden. Vervolgens liepen zij den trein na tot het dichtbij gelegen station, waar men stopte en hen weder opnam. Van 1883 tot 1888 hebben, blijkens de statistiek die er tegenwoordig van wordt opge maakt, 189 schoolleerlingen zelfmoord gepleegd. Men heeft getracht ook de redenen daarvoor te ontdekken en men is daarin, hoewel slechts voor een gedeelte geslaagdvan 86 zelfmoorden bleven zij onbekend. De oorzaken waren bij 15 leerlingen bij het middelbaar onderwijs examen vrees, 11 gekrenkte eerzucht, 11 geesteskrank heid, 4 ongelukkige liefde en 5 gebrek aan het noodige. Vrees voor straf bracht 45 jongens en 23 meisjes der lagere scholen tot zelfmoord. Onder de jeugdige zeltmoordenaressen der lagere scholen komen er 7 voor, die de daad pleegden uit gekrenkte eerzucht en 7 uit lichtzinnigheid. Men ziet er uit, dat de examenvrees slechts een zeer bescheiden plaats onder de oorzaken inneemt. Prof. Oudemans, die den zomer gtwoonlijk op zijn buitenverblijf te Apeldoorn doorbrengt, plaatst de volgende annonce in de Apeld, Ct..x „EUIM ZICHT." De ondergeteekende beveelt bij zijn vertrek naar Amsterdam zijn buitenverblijf Ruimzicht in het Wilhelminapark aan in de welwillend heid van het Apeldoornsche publiek. Hij vindt daartoe aanleiding, omdat men hem in den afgeloopen winter de spiegelruiten niet medegerekend - eene schade berokkend heeft van f 30 aan ingeworpen glasruiten. Te Amsterdam had een achttienjarig meisje, dochter van een schilder, daar moeder uit werken was, het eten klaar gemaakt. Alles was goed gegaan, maar alleen de roode koo zag er niet uit als gewoonlijk, zij was niet ge noeg gebonden, ofschoon het meisje er toch een flinke pap van met water aangemengd meel had doorgeroerd. Toch at ze flink van den kost en ook haar jonger broertje, hoewel in mindere hoeveelheid. Beiden gevoelden zicli spoedig onwel en de ongesteldheid nam zoodanig toe, dat ze naar het gasthuis moesten worden ge bracht, te meer daar het inmiddels was uitge komen, dat de jeugdige huishoudster bij ver gissing de kool in plaats van met meel met zinkwit had klaar gemaakt. De toestand van het meisje, dat een belangrijke hoeveelheid zinkwit moet hebben binnengekregen, scheen zeer ernstig. I >e Legerwet. Eindelijk komt de Standaard voor den dag met een verklaring harer meening ten opzichte van de nieuwe legerwet en laat zich ten gunste van het hoofdbeginsel: de afschaffing der plaatsvervan ging, met groote beslistheid uit. De Stand, prijst den moed van het Kabinet, hetwelk met deze wetsvoordracht gevaar loopt de sympathie van de in het cijfer machtigste fractie der rechterzijde, te verbeuren, en zet uiteen, hoe de Eegeering in het ontwerp als hare overtuiging uitspreekt: „dat het de veiligheid van ons vaderland niet verzekerd acht met een leger, dat uitsluitend uit dienstplichtigen van lagere sociale herkomst bestaat". Uit de toelichting is te bespeuren, dat het „den Heeren Ministers moeite heeft gekost, om tot een besluit te komen; dat ze met beide handen elk middel zouden hebben aange grepen, waardoor het hun mogelijk ware ge worden, de gevoeligheid van een zoo aan merkelijk deel van ons volk te ontzien." Wel is met name bij de vrijstellingen, zooveel mogelijk aan de gerezen bedenkingen tegemoet gekomen, maar „de plaatsvervanging, op wier behoud van E. Kath. zijde eerst zoo onstuimig, en zoo beleidvol daarna was aangedrongen, wordt, zoo dit ontwerp tot wet wordt verheven, definitief afgeschaft." Voor de Katholieke staatspartij noemt de Stand, het „een harde zaak en na haar hou ding een netelige zaak bovendien." Wel kan zij wellicht „met behulp van het conservatieve hoopske" den toestand beheerschen, maar dit zou niet baten. Het Ministerie zou, na verwer ping van de legerwet, moeten aftreden, maar om plaats te maken voor een liberaal Kabinet, dat toch weer met een gelijke voordracht zou te berde komen, „die dan allicht in nog minder malschen vorm door zou gaan." Dan zou de rechterzijde niets hebben gewonnen, maar boven dien in andere punten van regeeringsbeleid „aanmerkelijke winst" hebben verloren. „Hoe de houding der Katholieken ook zij, de antirevolutionaire partij kan niet anders doen dan met haar beginsel te rade gaan. Zij wil geen berekening, of gelegenheidspolitiek om bij de stembus van '91 den steun der Kath. kiezers te behouden. „Ons thans te verschuilen achter enkele bedenkingen, die ongetwijfeld op het ontwerp te maken zijn, of ook tegen dit ontwerp in verzet te komen, omdat vooraf het kazerne leven behoorde verbeterd te zijn„zoo schrijft verder de Stand." zou noch een oprechte poli tiek, noch voor de publieke consciëntie geoor loofd zijn. „Sleept de indiening van dit ontwerp den val van het Kabinet, straks een breuke met de Eoomsche fractie der Eechterzijde, en daar door in Juni '91 een versmelting van onze Antirevolutionaire Kamerclub tot beneden de helft na zich, dit zal, hoe spijtig ook, (e dra gen zijn, omdat het ons de kans laat om een met eere verloren terrein, door nieuw betoon van ijver en onverdroten volharding nogmaals te heroveren. „Maar verspeelt de Antirevolutionaire partij haar zedelijk prestige; hangt ze de huig naar den wind; en zoekt ze redding in utiliteits bejag en politieke onoprechtheid, dan verkwijnt ze straks in onbeduidendheid en krij «t de wrake der christelijke consciëntie tegen° zich. „We kunnen ons dan ook niet voorstelllen' dat er uit de antirevolutionaire Kamerclub ernstig verzet tegen dit ontwerp van wet zou opgaan dat in hoofdzaak aan een der eischen voldoet van het program van actie, waarop de leden der Staten-Generaal onzerzijds gekozen „En nog minder kan de vrees ons bekrui pen, dat, wierd door eenige intrigante Kamer leden in slimheden en sluwe tactiek heil gezocht Kamerleden zich leenen zou om aln zoo onedele politiek mee te doen." len slotte geeft het antirevolutionair orgaan aan do commissie van voorbereidin week met haren arbeid begint n ^'e is over het hoofdbeginsel e°ene' besli et1 Statcn-Gencraal uit te lokken. SS'n§ i - Volgens de officieele opgave,, 777^ zijn te Madrid van den 26ert AugUs 15en September 639 personen door aangetast en 89 daaraan overleden. Tc naar de cijfers in het laatste etmaal nog niet aan het afnemen; in dat tiidv V er 39 ziekte- en sterfgevallen. De meeste 7* offers zijn oningeënte kinderen. Door cholera zijn, naar de officieele tot den 16en September, 3983 personen aa en 2029 overleden. Zij heerscht het hevl de provincie Valencia, waar in het laat.- 43 lijders en 16 sterfgevallen voork» stad Valencia is de hoofdzetel der aehe 7 meeste lijders zijn vrouwen en kinderen- a naar evenredigheid weinig. In de provincietT* neemt de cholera af. Inde provinciën Albacète, Castellon en Bedajoz blijft hoogte. Volgens de geneeskundige tijdschrjft* wordt de algeineene gezondheidstoestand Madrid beter, ondanks de felle September-w,,,,,® Eeuter seint uit Konstantinopel: De cholera heerscht te Aleppo, Alle t, deren en personen, uit de golf va„ Alein^ afkomstig, worden aan eene quarantaine 1 10 dagen onderworpen. Uit Caïro komt het bericht, dat aldaar de lijks 50 personen aan de cholera overlijden Uit Massowah seint Eeuter, dat de cbola is uitgebroken onder de Arabische sta aan de Eoode Zee, die onder Italiaansch toraat staan. De Europeanen zijn niet aanjetat Volgens een Eeuter bericht uit Roune, heeftd- regeering bevolen, dat alle militaire geneest digen naar Massowah terug motten keeren. Volgens een Eeuter-bericht uit Caïro i> j cholera te Soeakim aan de Roode Zee uil gebroken en kwamen te Tokar eenige verdackt, ziektegevallen voor. De handel met het binnes. land van Egypte is reeds gestaakt. De cholera is uitgebroken te Vladi» stok, zeehaven van Siberië tegenover van waar, naar men zegt, de epidemie is ii® voerd. De stad Pottsville (V. S.) werd dagen in opschudding gebracht dm den inval van eene zoo dichte wolk gele vlinder dat men zou gemeend hebben eene sneeuwvlaag te zien. De wandelaars moesten iu de huizen vluchta en deuren en vensters sluiten. De grond bezaaid met de insecten; des anderen daags ware: alle dood en verspreiden een verpestenden stani Niets nieuws onder de zon. De machine, die iels te voorschijn br: wanneer men een zeker aantal centen ra® gleuf gooit, is geen nieuwe uitvinding, tische tempels werd reeds een dergelijk toe» gebruikt, om automatisch het reinigin; te deelen. Een muntstuk van vijf door de gleuf van eene vaas geworpe!! eene machinerie als eene pomp in eene klep werd voor een oogenblik een gedeelte van het water vloeide eruit toestel is beschreven door Heron van Aleian die 200 jaar vóór de Christelijke leefde. Te New-York was zekere Kopp, in dienst der maatschappij electrische verlichting aldaai het herstellen van eene der lampen en011'^ duizend menschen, die uit den sc'10"?j| kwamen, stonden naar hem te kijken. dJ een buigtang in de ongeschoeide seling zag men eene flikkering van stroom van vonken schoot uit den "JUU haar, de voeten en de handen van &0 lukkige. Het lichaam viel op and®®,. duidelijk zag men wolken rook het schroeiende vleesch. Niemand u ladder opgaan om het lichaam "eer Eindelijk kwam een ander beambte, slaagde. Kopp ademde nog, masr 31 men het hospitaal bereikte. 'n Onder de plattelandsbevolking p loopt het praatje, dat de Weener a j, t schild ter dood veroordec iemand zoekt, die zich voor een zijn plaats wil laten onthoofden. zich nu op verschillende p'aa^nijt ®il'!^ boeren vereenigd, om gezamenlijk te verdienen door een hunner r aangewezen als plaatsvervanger schild te doen optreden. Er inch en j bij de provinciale overheid man111 on3erg^ voor den millionair de doodstraf Natuurlijk brengt men bun n]S5r verstand, dat zij beetgenomen zijn er ook tegen gezegd wordt de wereld nog niet uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2