Wed. J. IIeddes. Japonstoffen en Flanellen, Wijs ■IMKIBl Alleen verknjgbaar h] ff. VADER. HART-CACAO. WIJNHANDEL 1891. SCHEURKALENDERS. 1891. Koster's, Jacolrs, Prinsesje, Yrienfl van den Huize enz. J. WINKEL, ontvangen HOOI Tl HOOP. HOOI TS KOOP. Tarwestroo te koop, JA6HT WATER. 1 Cacao-lart=1,8 cent1 kop Cacao. GROOTE OPRUIMING B DE RENTENIER, ij VADËBt Franco Mendes v. d. Eist V acatuurbeurten. 334ste STAATSLOTERIJ. Getrokken i» r ij z e n. Burgerlijke Stand. Gemeente behagen. Marktberichten. Advertentiën. ALBKUT KEUTER Kz., 1 55 A. KR AKS, 55 Ju. RE «OER 40 a 50 wagens best gewonnen HOOI. voor herfst en winter, Baaien, Bevers, gebreide wollen Ondergoederen, Hand schoenen, Kousen, enz. Marktplaats, Schaden. Soliede Naaimachines vanaf 120. J. Ranke te Schagen. Stollwerck's Voordeellgj! Hart-Cacao is fijnste Poeder- Cacao in hart-vorm geperst. In blikken bussen a 25 Cacao-baiteii 45 cent. Corsetten vanaf 4© Cents. \V. SWAGEB. te AMSTERDAM-HAARLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. Vroeger 50 cents, THANS slechts 22 en een halve cent, voor de geahonneerden en mede-lezers der 8 c li a g' e r C o u r a n t. Schagen, Uaan, D, 4. BOEKHANDELAAR. De maarschalk de Mac-Mahon is bezig je laatste hand te leggen aan zijne gedenk schriften. Zij beginnen met de verovering van Algiers, en omvatten de belangrijkste mili taire en staatkundige gebeurtenissen, sedert dien tijd in Frankrijk voorgevallen. Er worden van |iet handschrift vijf gewaarmerkte afschriften aemaakt, die aan mevrouw de Mac-Mahon, aan de drie zonen en één gehuwde dochter ter hand zijn gesteld, terwijl de auteur zelf het echte stuk behoudt. De maarschalk, die ondanks zijne 83 jaren nog een krachtig man is en dagelijks paard rijdt, heeft slechts aan enkele vrienden eenige stukken uit zijne „Mémoires" voorgelezen. Men zegt, dat ze uit een krijgskundig oogpunt zeer belangrijk zijn en verrassende staatkundige ont hullingen bevatten. Een veelzijdig predikant. In de te Dinkeyville (N.-A.) verschijnende Pean of Progress las men onlangs de „reclame": (De weleerwaarde heer Simson Prinny, predi kant der Methodistische gemeente alhier, verzoekt ons onzen lezers mede te deelen, dat hij gisteren een v 1 e e s c h w i n k e 1 geopend heeft, achter den baibierswinkel, welken de predikant sedert een jaar tot tevredenheid van al zijne kalanten houdt. In den vleeschwinkel wordt eiken Vrijdag, in den baibierwinkel eiken Zaterdag, des avonds te 6 uren, voor de bezoekers bidstond gehouden. Verder kunnen wij berichten, dat de eerwaarde heer voor zijne stalhouder ij (no 16 State Street) gisteren drie nieuwe mustangs heeft aangeschalt, prachtige dieren, met Andalusisch bloed in de aderen. De overige ondernemingen van den predikant gaan baar gewonen gang. Hij blijft als vroeger de hoogste prijzen betalen voor vellen, beenderen, lompen, oud papier en afgedragen kleederen. Ook neemt hij dergelijke artikelen in betaling aan. Het door zijne echtge- noote bereide vruchtenijs, na de bidstonden voor 5 dollarcents de portie verkrijgbaar, houden wij voor het smakelijkste in den omtrek. In de bovenverdieping der pastorie vinden goede Chris tenen, zooals bekend is, ten allen tijde warme spijzen, koffie en thee voor matige prijzen. Voor begravenissen vervoege men zich aan het particulier bureau van den weleerw. Prinny. Voor degenen, die het mg niet weten mochten, voegen wij hier nog bij, dat de geachte predikant een ervaren veearts is, een levendi- gen handel drijf in wapenen eu munitie en met groot succes de generale agentuur waarneemt van de Maatschappij voor den verkoop van landerijen te Nieuw-York. Voor gegadigden staat op het oogenblik een uitmuntende ezel bij hem te koop. Op zolder der pastorie worden nog steeds prachtige photographieën vervaardigd (2 dollars het dozijn, visitekaartfort- maat). Echtverbintenissen worden te gen het laagst tarief en met de bekende snelheid op alle uren gesloten. Voorafgaande kennisgeving onnoodig. Voor eene puike runderlever, ons door zijn eerwaarde met verzoek om bovenstaande mededeelingen te doen toegezonden, betuigen wij hem hierbij onzen dank. Wij verzoeken hem te onthouden, dat de Pean of Progress voor menschen als hij steeds tehuis is." Een gruw el ij k moordtooneel heeft te Portsmouth, in Nieuwe Hampshire, plaats gehad. Zekere Hein, kuiper van beroep, wanhopig over zijne vrouw, die hem verlaten had, en in den waan, dat zijne vijftienjarige oudste dochter in slecht gezelschap was geraakt, heeft deze laatste eu hare jongste zuster doodge schoten en zijne middelste dochter ernstig ge kwetst. Daarop ijlde hij de straat op, wist eene menigte volks, die hem wilde „lynchen", te ontkomen en schoot den man neer met wien hij meende, dat zijne vrouw het hield, op het oogenblik dat de ongelukkige zijn huis inging. Toen keerde hij naar zijne woning terug en schoot zichzelven door het hoofd. Volgens officieele opgaven zijn in Italië 1454 gemeenten, bijna geheel verstoken van drinkwater, hebben 4877geeneriolen en wordt alles er op straat geworpen, en wonen 200,000 menschen in 37203 kelderwoningen. In 600 gemeenten zijn geene geneesheeren voor de armen, in 336 zijn geene andere begraafplaatsen dan de kerken, en 194 arrondissementen met 6 milli- oen inwoners worden door malaria geteisterd. Den 100,000 menschen lijden aan „pellegra," de ziekte welke door het eten van slechte maïs wordt veroorzaakt. Van de bevolking kan 63 pCt. lezen noch schrijven. Een geneeskundige, die van statistiek houdt, heeft uitgerekend, dat de burgers der Vereenigde Staten voor f 1,200,000 goud tusschen hun tanden hebben. Dit komt omdat ze te veel ijs en ijswater gebruiken, dat de tanden zoodanig bederft, dat de tandkundigen ware goud-importeurs geworden zijn. Onze Statisticus berekent, dat, in 3 eeuwen de kerkhoven van tlie States voor 35,000,000 p. st. goud zullen bevatten enkel aan tand-aan- vulsels. Evenmin geruststellend is het bericht, dat uit Kanton 80,000 Eng. pond menschenhaar ver scheept is, voornamelijk afkomstig van ledelaars, misdadigers en doode menschen. Dit alles wordt gebruikt om nieuwe kapsels te vervaardigen. Uit Granada seint Reuter, dat het bekende Moorsche paleis, het Alham'ira, gisteren i n brand geraakt en daardoor voor het grootste deel vernield is. Twee Mexicanen dus ni t de heeren Rochefort en Ihiébaud, hebben geduelleerd met houwitsers en granaten op vijfhon derd pas. Dit wapen is bij deze gelegenheid proefhoudend geblekeneene der partijen werd niet alleen „geraakt", maar in flarden geschoten. Het toeval speelt bij 't doen van uitvindingen een groote rol. Enkele voorbeelden mogen dit bewijzenGutenberg zag den afdruk van een paardenhoef in 't zand en hij vond de boekdrukkunst uit. Newton be schouwde het vallen van een appel en ontdekte de wetten der zwaartekracht. Böttcher, die be proefde een soort vuurvaste tegels te vinden, door menging van verschillende aardsoorten, vond het porselein. Eeu vuurmakersleerling hield een horlogeglas tusschen duim en vinger, zag er toevallig door en was verbaasd over de grootte van een dichtbijstaanden kerktoren de lens der verrekijkers was gevonden. Een Neurenberger glazenmaker liet bij het gebruik van salpeteizuur enkele droppels vallen op zijn brilleglas en bemerkte dat 't glas werd aange grepen en mat scheen. Hij trok daarop met vernis lijnen op 't glas, bevochtigde het met salpeterzuur, waardoor 't glas, juist langs deu omtrek der lijnen werd aangegrepen. Nadat de vernis verwijderd was, bemerkte hij, dat dit teeken duidelijk zichtbaar was op matten grond. De kunst van 't etsen op glas was gevonden. Het zachte schommelen van de kroonlichten in den Dom te Pisa bracht Gallileï tot het ontdekken van de slingerwetten, die Huygens in de practijk toepaste. Een arm mu sicus (Senefelder) was begeerig te weten, of noten niet even goed in steen als in koper konden gestoken worden. Toen hij zijn steeu klaar had, verzocht zijn moeder hem, een wasch- rekening op te schrijven. Daar hij inkt noch pen had schreef hij de rekening met de vloei stof waarmee hij etste op den steen. Dagen daarna wilde hij den steen reinigenhij ge bruikte daartoe salpeterzuur en in enkele mi nuten was 't schrift duidelijk te lezen. Natuur lijk was zijn eerste gedachte, drukinkt te gebruiken en een afdruk te nemen de eerste lithograaf was geboren. SPRAIVfiËliS. Balische Spreekwoorden. Wie twee sprinkhanen tegelijk wil vangen, krijgt er niet één. (IJdel pogen.) Hij is een dwerg, die naar de lucht grijpt. (Hij doet vergeefsche moeite.) Hij is, als een ei tusschen twee steenen. (In zware verdrukking.) Een zoet woord maakt het hart ziek. (Vleierij wekt walging.) Hij hangt zijn rijstpot leeg op het vuur. (Hij bereikt zijn doel niet.) Een mier in eens anders oog merkt men op; maar een olifant in zijn eigen oog ziet men niet. (Splinter eti balk.) Daar is nog de reuk van den potlepel aan. (Het is nog familie.) Zoo zacht als ijzer. (Dit zegt men van voor name personen tegenover geringe.) Wat gaat de gedachte vooraf Indrukken, ja, maar gewoonlijk geven wij, slordige ziels- economisten, ons zoomin behoorlijk rekenschap van hunne wording, als van de wijze waarop wij ze tot denkbeelden verwerken. Multatuli. Zet tegen elk, die u leelijk aanziet, een vrien delijk gezicht maar huichel niet. Goethe. De eerbied voor ons zeiven is een der krachtigste middelen om ons van het kwaad terug te houden. Maronier. Slechts twee deugden bestaan. Ach, waren zij immer vereenigd, Ware de goedheid steeds groot, altijd de grootheid ook goed. Schiller. NOORD- en ZUID-ZIJPE. 21 Sept. Ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 28 Sept. Ds. Bommezijn, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 5 Oct. Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 12 Oct. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. HELDER en HUISDUINEN. 21 Sept. Ds. Miihring, Huisd. v. Helder n. 28 Sept. Ds. Ilobus, Helder v. HUISDUINEN en WIERINGERWAARD. 5 Oct. Consulent, W.Waard. voormiddag. 12 Oct. Ds. Hobus, Huisd. v. W.Waard. n. WIERINGEN. 21 Sept. Ds. te Gemp', Oostl. v. Hipp. n. 28 Sept. Ds. Bron, Hipp. v. de Oev. n. 5 Oct. Ds. Pareau, Oostl. v. Hipp. n. 12 Oct. Ds. Bommezijn, West. v. de Oev. n. 5de Klasse. Trekking van 17 Sept. Prijs van f 1000: No. 1173 4223 8302 14037 20313 400: 8077 11030 12762 13042 15029 16394 17560 2009081 13664 „100: 3213 3557 5854 8876 13809 14323 15222 15308 19966 20543 5de Klasse. Trekking van 18 Sept. Prijs van f 1500No. 6031 1000: 872 10171 11191 15350 40O: 622 9442 200: 6948 8877 11847 15610 20652 100: 285 5574 7246 10448 12121 13164 13527 13606 15780 17514 19280 20814 Ingeschrevea van 17 19 September 1899. Geboren: Alida Josina, d. v. HartogVelleman en Elisabetb Godlieb. Geertroida Maria, d. v. Pieter Voorman en van Trijntje Engel. OndertrouwdPieter Rampen, j.m., 29 jaar, en Maria Krans, j.d., 28 jaar, beiden wonende te Schagen. GetrouwdJan Hofland en Guurtje Kossen. Overledeo: Geene. c lt a f/ e n, 18 September 1890. Aangevoerd: 13 Paardon f 60 a 260.— 10 Stieren f 70.a 136. 30 Geldo Koeien (magere) f 120.— a 180.— 10 idem (vette) f 170.a 282.— 15 Kalfkoeien f 215.- a 290.- 9 Vaarzen f 90.a 130. 7 Nuchtere Kalveren f 10.— a 20. 163 Schapen (magere) f 14.— a 22.— 327 Idem (vette) f 24.— a 30. 125 Lammeren f 12. a 20. 5 Bokken en Geiten f 1.a 5. 30 Varkens (magere) f 14.a 18 33 Biggen f 6.— a 9. 30 Konijnen f .10 a .60 65 Kippen f .45 a —.65 6 Duiven f 15 a .25 475 Kilogr. Boter f 1.a 1.13 (per Kop f.75 a —.85) 232 Kaas f —.25 a —.40 3500 Kip Eieren f 3.50 a 4. ff oom, 18 September 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 34.Commissio f 28.50. Middelbare f aangevoerd 341 stapels, wegende 100360 Kilo. Zaandam, 18 September 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 29.aange voerd 22 stapels. Al Is ma af 19 September 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 31.50, Commissie f 29.—, Mid folbare f 28.—, aangevoerd 625 stapels, wegende 170000 K.G. Ter graaomarkt aangevoerd 4589 Hectoliters, Tarwe f 7.— a 8.50, Rogge f 5.62* a 6.—. Gerst f 4.75 a 5.50, dito chev. f 5.a 6.35, Haver f 3.35 a 4.15, Paardenboonen f 6.40 a Bruine dito f 12.a 14.50, Citroen dito f a Witte dito f a Duiven dito f a Karweizaad f 9.25 a 9.75, dito oud f a Blauwmaan- zaad f 11.50 a 12.-, R. Mosterdzaad f 15.50 a 17.75, G. dito f a Koolzaad f 9.50 a Erwten: Groene f 10.50 a 16.50, Grauwe f 17.a 19.Vale f 11.50 a 16. Witte f a Enlshuimen 17 September 1890. Aangevoerd. Heden werdeu alhier aangevoerd 28 stapels. Hooikaas t Graskaas f 30.50, karweizaad, oud f 9.— a 9.25 nieuw mosterdz. f 15.— a 18.— blauwmaanzaad f 11.— a 11.50, grauwe erwten f 15.— a 18.—, vale dito f 14.— a 17.--, Wijker Vale dito f 11.a 12.-, Groene dito a Bruine boonen f 12. a 13. Paardenboonen f a Gerst f 4.— a 5. -, Haver f 3.— a 4.-, Boter 575 a 60 cents per kop. 15 Op den 23sten September e. k., hopen jj5 onze geliefde Ouders en Grootouders, en Heden overleed plotseling tot onze diep* droefheid onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, in den ouderdom van bijna 77 jaren. Uit aller naam, Wed. A. KEUTER-Oosten. Alkmaar, 19 Sept. 1890. Alge m eene Kennisgeving. f1) hun 30-jarige Echtvereeniging te 55 5| herdenken. (5 55 Namens Kinderen, Behuwd— en jjj) /(ij Kleinkinderen, jjjj 55 W. VADER. 55 Schagen, 20 Sept. 1390. 55 Oudertrouwd: en Jz. KEES AI AA Pd. Barsingerhorn, 14 Sept. 1890. Algemeene kennisgeving. (Herplaatsing wegens misstelling.) Ongeveer 15000 KILO best gewon nen LAN DH OOI. Te bevragen bij Gr. Jt3eers Cz., te KOL HORN. Te bevragen onder Letter J, bureau der SCHAGER COURANT. zuiver, droog en netjes afgebonden, gelegen aan den Kerkweg te ANNA PAULOWNA. Prijs f v". 9 cle duizend pond, a contaut. Adres V. BAKKER Jz., W i e r i n- gerwaard. een zeer mooie collectie van de meest gewone tot de nieuwste en fijnste soorten. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te beveleu tegeu Jicht- en Etheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens f 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. De VEEVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ „De Eersteling", gevestigd te UTRECHT, vraagt in alle plaatsen van Noord-Holland solide aAGtLliTN TEN. Dit is de eenige Maatschappij ter wereld, die tegen vaste premie verzekert en de volle verzekersom in geval van ramp uitbetaalt. Adres fr. br. Hoofdbureau DE EERSTELING te Utrecht of bij den Heer A. BRAK Cz. provinciaal inspecteur te IIAT ZAND. Ons citadel ijls voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Ilacon f 1.Balve Flacon f 0.50 Hoogste eiwit 8g hoogste theobromin-gehalte. Spoedige oplosbaarheid, fijne geur, dencieuse smaak, steeds gelijk matigheid des dranks. Verkrijgbaar bij K. VERHEUS Banketbakker te Schagen. van alle soorten «amcs- en Kinder- hoeilen, Bloemen, Finten, Veeren, Kant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. LAAGZUDE, SCHAGEN. van Agent en TVepêthoïiclei* voor SCHAGEN en OMSTREKEN neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. Daarvoor lieeft men keuze uit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3