UtT DE PEES. Een profeet, diebrood eet Aan de pomp! Hetgemeenteb liet grootendeels doleerende Broek 01) j f heeft het schoolgeld ,voor e'ke lÜ-^'Jl openbare school op een gulden ,Jg 4* Vorstelijke leugens. De St^ met zoo'n afbeelding in een paar strepen zulk een situatie maken kan met zulk een diepe indrukwekkendheid. En wie de door hem ge dachte voorstelling ons vertoonden, zij moeten op die oogenblikken zelf geheel zijn ge.weest onder de macht van zijn greep en het ver mogen hebben gehad om met den klank van hun stemmen de indrukken van zijn visi oen uit te spreken of ik zou daar niet zoo hebben kunnen neerzitten, geheel verslagen. Haarl. Ct. De uitslag der keuringen van merrièn, ter uitkeering der Provinciale subsidie, vanwege de Atdeeling Noord-Holland der Vereenigiug //het Nederlandsch Paardeu-Stamboek" gehou den, is als volgt Keuring te KOLHOBK. Merriën, geboren in 1886 en 1887. 1. A. J. F. Geertsema, Barsingerhorn, N.P.S. N°. 352 2. J. Breebaart Ka., Winkel, 3. dezelfde, j jr 4. G. Blaauboer, Barsingerhorn, n 3öo 5. A. Spaans, Anna Paulowna, 3^6 6. A. J. F. Geertsema, Barsingerhorn, 353 Beschikbaar vijf aanhoudingspremiën ad f 50 elk. Merriën, geboren in 1884 en 1885. 1. J. Breebaart Kz., Winkel, N.P.S. N°. 19 2. D. A. Kaan, Wieringerwaard, 354 3. D. Geerligs, Anna Paulowna, 358 4. Waiboer en Beers, Winkel, 801 5. R. D. Kaan, Wieringerwaard, 200 6. I). Geerligs, Anna Paulowna, 357 7. L. Metzelaar, Beschikbaar vijf aanhoudingspremiën ad f 100 elk Keuring te WORM ER VEER. Merriën, geboren iif 1886 en 1887 1. K. Olij Dz., Schermeer, N.P.S. N°. 359 2. S. de Jongh, Oudorp, 348 Beschikbaar één aanhoudingspremie ad f 50. Merriën, geboren in 1884 en 1885. 1. W. Visser, Schermeer, N.P.S. N°. 85 2. lotecaat Vermeer, Noorder IJpolder, 330 3. C. Rhijnsburger, Assende'ft, 211 Beschikbaar twee aanhoudingspremiën ad f 100 elk. Keuring te HOOFDDORP. Merriën, geboren in 1886 en 1887 1. P. Verkuijl, Haarlemmermeer, N.P.S. N". 362 2. Maatschappij tot droogmaking van het zuidelijk deel der Legmeerplassen, 341 3. C. v. d. Bout, Aalsmeer, 331 4. Jb. Tensen, Haarlemmermeer, 334 5. A. Knaap, 216 6. H. F. Bultman, 116 7. H. Schoo, Velzen, 208 8. H. F. Bultman, Haarlemmermeer, 228 9. dezelfde. 113 10. P. Verhulf, 219 11. Maatschappij droogm. Legmeerplassen, 230 12. P. Verkuijl, Haarlemmermeer, 325 13. dezelfde. 333 14. W. de Clerq, Haarlem, 209 15. Maatschappij droogm. Legmeerplassen, 231 16. H. F. Bultman, Haarlemmermeer, 111 Beschikbaar zeven aanhoudingspremëin ad f 50 elk. Merriën, geboren in 1884 en 1885. 1. B. Verhulf, Haarlemmermeer, N.P.S. N°. 220 2. J. H. M. Evelein, Haarlemmermeer, 95 3. J. v. Zijverden, 103 4. Maatschappij droogm. Legmeerplassen, 340 Keuring te HALFWEG. Merriën, geboren in 1884 en 1885. 1. Wed. Meijerink Meijer, Haarl meer, N.P.S. N°. 325 2. Joh. de Clerq, Houtrijk en Polanen, 326 3. A. J. G. Timmermans, Haarlemmermeer, 388 4. Joh. de Clerq, Houtrijk en Polanen, 328 Voor de beide laatste keuringen waren beschikbaar zes aanhoudingspremiën ad f 100 en één ad 50. Aan de Zondag 11. te Wieringer waard gehouden harddraverij werd door 16 flinke dravers deelgenomen. De prijs, f 100, werd behaald door Wilhelm van den heer T. Schilder, de premie, f 30, door Emma van den heer Dalenberg, de 2e premie, f 15, door Willem III van den heer C. Broers. In den Maandag 11. te Anna-Pau- lowna gehouden gemeenteraadszitting is tot onderwijzeres aan school no 3 benoemd, mej. H. W. Yredeveld te Zwolle. Nog werd de politie-verordering vastgesteld, na beweging van een paar artikelen, betreffende het verbod van bedelen aan de huizen en het zoogenaamde nieuwjaarwenschen. Verleden week is aan 't Zand, gemeente Zijpe, een groote hooiklamp van den heer J. v. Beusekom in brand geraakt door het spelen van een knaapje vau oDgeveer 4 jaren met lucifersdoor spoedig optreden is nog een deel der klamp behouden gebleven. De Eerw. Heer Ds. J. H. Miihring, predi kant te Sint-Maarten en Valkoog, heelt een beroep ontvangen naar Spijkenisse in Zuid- Holland. Tot Hoofdingeland van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmer-Ambacht, is herbenoemd voor de banne Oudkarspel, de heer H. Hart. Cz. Uit het Noordhollandsch kanaal nabij 't Zand is opgehaald het lijk van den smid G. te Helder, die sedert eenige dagen werd vermist. Zondagochtend ontstond er een hevige brand te Noorddijk, gem. Ursum, in de boerenwoning bewoond door C. Biersteker en G. Koelenmeij, welke zich zoo snel uitbreidde, dat het huis tot den grond afbrandde. Het huis en de inboedel van de een was tegen brandschade verzekerd; de inboedel van den ander echter niet. Oorzaak van den brand nog onbekend. Te Haarlem was Vrijdagavond een groote oploop van volk, omdat men bemerkt had, dat op den Burgwal een jongen van 16 jaar op een zolder werd verborgen gehouden eu door zijne ouders vreeselijk moet zijn verwaarloosd. De jongen was een kind van de eerste vrouw, en van het bestaau er van werd nooit iets gezegd. V el wist men, dat het echtpaar nog 5 andere kinderen had. Een sterke politiemacht was noodig om de oudeis, vooral voor de buurvrouwen te beschermen. In den afgeloopen nacht is in Den Haag in een hevigen twist tusschen man en vrouw, in eene woning aan de Bagij nest raat, de brandende lamp van tafel gevallen, waardoor de kleeren der vrouw vlamvatten en zij met hevige brandwonden oedekt naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Volgens Recht voor Allen zal, met het oog op de algemeene Kamerverkiezingen een weekblad verschijnen, Be Strijd geheeten, dat beproeven zal eene algemeene volksbeweging in het leven te roepen onder de leuzevóór of tegen het algemeen stemrechtDe heer Oudens te Arnemuiden is met do voorloopige regeling belast. Dinsdag ochtend ten ongeveer 5 ure had in de papierfabriek te Kampen een tref fend ongeluk plaats. Een werkman, wiens vrouw stervende was, had daarom vrij stelling van arbeid verkregen en was nog slechts even in de fabriek ontboden, om iets aan eene machine te verrichten. Gedurende een kalm oogenblik, dat zijne vrouw mocht genieten, spoedde hij zich naar de fabriek om dit te doen, doch kwam daarbij om. Bij de bezigheden nl. die hij verrichtte, geraakte zijne kleedereu om eene as vast, waardoor hij werd rondgeslin gerd, en, voor dat men de machine had kunnen stoppen, was hij reeds een lijk. De bekende karakterkomiek A b r de AV i n t e r, die dezen zomer verschillende malen optrad in Seinpost te Scheveningen, ont ving dezer dagen van eenige vereerders een keurig cadeau, bestaaude in een fraai bewerkt album op een stelling van nickel, en van den directeur Erits van Haarlem een lauwerkrans met linten in de nationale kleuren, waarop de naam van den gever, de datum 14 Sept. 1890 en //Aan den gevierden Abr. de Wiuter". In den Haagschen kout van de Prov. Gr. Ct. wordt melding gemaakt van het volgende voorval, dat vermoedelijk een straatje hebben zal. Een jong schatrijk advocaat, die volmaakt ge lukkig zou wezen, indien hij lid van deu gemeen teraad, prov. Staten of van de Tweede Kamer worden kon, had reeds meermalen gepoogd, door eene der Haagsche kiesvereenigingen tot candi- daad te worden gesteld. Eindelijk was hij in aanmerking gekomen en nu had een kiezer, die niet bijzonder kieskeurig schijnt, op zich geno men, overal stemmen voor den eerzuchtigen candidaat te winnen. De kiezer, overtuigd dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden, had van den candidaat de schriftelijke belofte weten te verkrijgen, dat deze hem voor al de te bewijzen tijdroovende diensten schadeloos zou stellen. Intusschen liep de candidatuur op niets uit, dank zij het doorzicht der Hagenaars. De verkiezingsagent diende nu bij den candidaat eene declaratie van f 10,000 in wegens gedane uitgaven en werkzaamheden ten behoeve van zijne candidatuur. De schatrijke candidaat, die deze mislukte poging wat duur betaald vindt, weigert, en de alles trotseerende omkooper stelt nu eene actie tegen hem in tot betaling van voormelde som. Qu'allait-il faire daus cette ga- lère Zaterdag jl. werd er in het nabij Steen- wijk gelegene Kallenkote een volks- en kinder feest gehouden. Tot de vermakelijkheden behoorde o. a. ook het bekende flesschenslaan. Een bejaard man, die zich wat kort bij de flesschen bevond, kreeg van den geblinddoekte zulk een hevigen slag, dat hij ten gevolge daarvan over leden is. Uit Stiphout wordt aan de Tydgeschreven: Men heeft hier den mond vol van de volgende droevige historie. In de eerste helft der maand Januarie van dit jaar vertrokken van hier, belust op al het schoons, dat men hun voorspiegelde, de familie Piet Manders, een gezin, bestaande uit vrouw en vier kinderen, benevens een broeder, met name Jan, naar de Argentijnsche republiek. Den armen, die zich zooveel hadden voorge steld, ging 't allerncodlottigst. Beide broeders stierven, en ook twee van de kinderen kwamen om. De weduwe wilde naar Europa: geen wonder ze was van alle heul en troost beroofd. Reeds had de familie alhier nu en dan geld gezonden en ook nu zou een colecte gehouden worden om de terugreis te bekostigen. Een ongeluk komt nooit alleen: de vrouw sterft aan boord. Gepasseerden Vrijdag kwamen de beide ovrege- bleven kleinen hier aan, begeleid door den heer Bolsius, agent der expeditie. Onderweg hadden deling genoten. De beslissende slag werd Zondagavond te Maartensdijk in de herberg geleverd. D:>ar jerd onder volkomen duisternis —een paar hcl g Heden hadden de lampen uitgeblazen of stuk geslagen - eene vechtpartij gehouden tussche tn en in k..rtie, tot wapen messen dienden, met liet aev g dat verschillende personen werden verwond, een paar soldaten zelfs zoo lievig, dat men voor het behoud van hun leven vreest. De gekwet sten werden per ziekenwagen vervoerd. B* O BI Bi K Bi B). VIII. „Een scheepvaartkanaal Enkhuizen-Schagen Stolpen is een ideaal, eene utopie, en zal wel nimmer tot stand komen," profeteert „Conatus in de Enkhuizer Courant van 17 Sept. j.1. Want, zoo redeneert hij De verbetering eu hardmaking der wegen, hoe nnttig en noodig op zich zelf, had dit groote nadeel, dat de aandacht en de belangstelling uit sluitend aan het gebruik en het onderhoud der wegen werd gewijd en de waterwegen stiefmoeder lijk werden behandeld, zoo niet verwaarloosd. Deze voorstelling is niet overdreven en de klachten daarover aangeheven, dagteekenen van jaren her waarts. Zoo is 't ons zelf overgekomen, dat een publiek middel van vervoer te water, waarop wij ons met meerdere passagiers bevonden, in den modder bleef steken, terwijl sierlijke rijtuigen op een effen schelpweg ons voorbij snorden. En meer malen zagen wij zelf, in een gemakkelijk rijtuig gezeten, niet ver van ons meuschen met een half geladen schuit sloven en zweeteu om, langzaam slechts, vooruit te komen. Hiermede (dat het vaarwater niet behoorlijk werd onderhouden) zal de „Westfriesche Kanaalvereeniging" rekening dienen te houden." Zeer juist, mijnheer Conatus, en dat zal zij dan ookZiet U, en als die kloeke mannen, die deze grootsche zaak op touw hebben gezet, zoo voortgaan, dan zullen die waterwegen, die nu in West-Eriesland zoo stiefmoederlijk be handeld zijn, „troetelkindjes" worden; dan zult gij nooit meer jaloersch worden op sierlijke rijtuigen voorbij snorrende op effen schelpwegen dan zult gij nimmer meer mensclien zien sloven en zweeten voor half geladen schuiten. Maar hoe, mijnheer Conatus, uwe redeneering argu menten geeft tegen het bewuste kanaalplan, ronduit gezegd, ik begrijp er geen sikkepitje van P Mij dunkt, dat die verwaarloosde toestand en bet daaruit ontstane ongerief en belangrijk nadeel er juist voor pleitten En wat moet ik er van begrijpen, als gij aldus vervolgt Hadden onze voorouders aan zoo iets in tijden van weelde en overvloed gedacht, de toestand zon thans anders en waarschijnlijk beter zijnthans echter kan geen scheepvaartkanaal worden gedacht zonder omdijkiug, op vele plaatsen zelfs tot eene aanmerkelijke hoogte en zwaarte, en denkt men zich zulk een kanaal, dan snijdt het de gemeen schap af van het gedeelte, dat rechts ligt met links en omgekeerd Tot welke tijden gaat gij terug, mijnheer Conatus, indien gij van „onze vooronders" spreekt Toch zeker niet, tot de eerste eeuwen onzer geschiedenis. Den luidjes uit dien tijd zult gij het toch zeker niet verwijten, dat zij voor en voor ons niet een' flinken waterweg gemaakt hebben En voorts, al moge het waar zijn dat onze, onmiddellijk ons voorgegane ge slachten, in tijden van weelde en overvloed er beter voor hadden kunnen zorgen, gij huldigt toch zeker niet de leer: "Vader en Grootvader deden zóó, wij ookHebben zij het niet ge daan en is het nuttig en noodig, welnu dan moeten wij het doen. Ik heb volstrekt geen verstand van waterbouwkunde en gij ook niet mijnheer Conatus, maar ik kan toch maar niet begrijpen, hoe het mogelijk is, dat onze voor ouders een kanaal in West-Eriesland hadden kunnen maken zonder „omdijking, op vele plaatsen zelfs tot eene aanmerkelijke hoogteen zwaarte" en zonder „dat het de gemeenschap afsnijdt van het gedeelte dat rechts ligt met links en omgekeerd!" Wil u mij dat eens nader verklaren Een mensch is nooit te oud om te leeren Vergeet u ook, als 't u blieft de bruggen niet fslotte dit nog, mijnheer ConatusEr zijn vóór- en tegenstanders van het ontworpen kanaal. Maar wie er zich vóór verklaart, moet weten waarom en wie er zich tegen verklaart evenzoo. Als U er u nu tegen verklaart in een courantenartikel, nog wel een hoofdartikel, dan moet U ook degelijke gronden aantoonen of anders zwijgen, opdat minontwikkelden geen zand in de oogen wordt gestrooid. Daarom onderwierp ik uw artikel even aan eene vluchtje beschouwing, terwijl ik voorts nog te vergeefs zoek naar de berekening, waaruit de „millioenen bj millioenen" moeten zijn voortgekomen. Zou liet niet 't allerbeste zijn eerst den uitslag van het ingestelde onderzoek af te wachten en dan een oordeel te baseeren op het oordeel van de flinke mannen, die de commissie vormen der Westfriesche Kanaalvereeniging, wie gij op zujk een' aandoenlijken toon wenscht: „Het- doe wat uw hand vindt om te doen, en het: iracht niet naar het onbereikbare ideale, maar bepaal u tot het mogelijke, moge haar leu, - dan voorzeker zal hare stichti 811 worde bevonden." *'jn "8 metlWel^ bepaald! Vijfmaal het minimumw- heeft om te hooren, hij hoore' le e0'"» vorst op het gebied der anti-revolnr^' journalistiek, verkondigt bij de besm-i'0Dn,i't troonrede, weder eens leugens als k0f/ 'Dg zegt zij onder meer dat de troonrede bpi berekend is op effect. In plaats van b 'i belofte te stapelen in antwoord op het liedeke van liberalistischen herkomst ministerie voert niets uitheeft de het tegenovergestelde gedaan en door hii te beloven het effect bij het publiek u""®1 dat het gebeurde ruimschoots in staat e0( hare ministriëele reputatie bij de Was #A'ï niets stembus moeite genoeg zou hebben om de haar aangeboden jaartaak af te krijgen. HetkJw bewustzijn, dat hierin spreekt is onmiakenhl! Een Kabinet dat zooveel reeds aanbood geen behoefte aan guns; bejag De geW arbeid is zijn aanbevelingsbrief! Kan het erger, lezer! Bij den verkiezing strijd in '87 is belofte op belofte gestapeld welke van die alle is vervuld geworden h Nu geen opstapeling van beloften, maar*, zich zelf den lauwerkrans vlechten, omdat mn nu niets, totaal niets, zelfs geen beloften »eeit Het krachtig bewustzijn, dat hierin spreek dat men den geloovigen alles te gelooven kan geven, is dan ook onmiskenbaar en schier on begrijpelijk is het dat de geleverde arbeid niet een aanbevelingsbrief wordt voor liet zeer ra. deerend ambt: staatsman in ruste! Uit de Staatscourant blijkt dat het aantal vergunningen in '89 nog het grootst is i, Noord-Brabant, nl. 8,4 op de 1000 inwonen, terwijl dit in de beide Hollanden slechts li op de 1000 iuw. bedraagt. Zouden de „onont beerlijke Schaapmannetjes" soms eene groote rol spelen bij het ontstaan van dat opmerkens waardige verschil? Be Sprokkelaar, J>e gevolgen van het bor rels drinken. Waar blijft toch ons geld? vraagt Be Volksvriend en geeft ten antwoord 1. De som, jaarlijks in Nederland aan sterken drank, bedraagt f 20 per hoofd tegen f 1.60 aan zeep. 2. Ruim zevenmaal zooveel wordt aan ster ken drank uitgegeven als aan tabak. 3. Viermaal zooveel aan sterken drank als aan suiker. 4. Acht-en-zestig millioeri gulden meer da» aan koffie, 5. Vijftig millioen meer aan sterken drank dan aan rund- en kalfvleesch. 6. Drie en een half maal zooveel als aan steenkolen en turf voor huiselijk gebruik. 7. Vier-en-zestig millioen gulden meer dan het lager onderwijs kost. 8. Een-en-zestig millioen gulden meer aan woninghuur in de steden wordt betai 9. Een-en-zestig millioen gulden meer i aan woninghuur te plattelande. 10. Ruim tweemaal zooveel als aan verzekering. I 11. Ruim driemaal zooveel als aan 10 van spaarbanken. 12. Behalve de schrikbarende uitgaf sterken drank, heeft de natie nog ettelijk® millioenen ten gevolge van dien drauk e talen voor armwezen, politie, krankzinnig misdrijf, landlooperij, ongelukken, ziekten/ - tijdigen dood, enz. enz., al hetwelk J zeker nogmaals 40 millioen gulden k°5 Een Scheepvaart-^*1^ Naar aanleiding van het besprokene zitting der Noordbrabantsche Staten ^^,(7 1889, om maatregelen te nemen, jjjelei aan het tot stand komen van verV?.erll(]e[ te water, waarbij meer in het bijzon®^ aandacht gevestigd werd op eeu 'r|)borj gaande van de Zuids-Willenisvaart over en Breda naar het groote vaarw»ker' rst^' den hoofd-ingenieur van den l>roT" p0r eet in N.-Brabant een ontwerp gemaa' j, scheepvaartkanaal tot verbinding v£!n er. Willemsvaart en de Mark met de 1 efS Dit ontwerp is in banden gestc jeB bijzondere commissie van negen. versW Staten, die daarover in de najaurszl zullen uitbrengen. 2. Het ontwerp-kanaal vangt aan U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2