LAMPEN. 6. M 334ste STAATSLOTERIJ. Mejuffrouw IMHULSEN, DIENSTBODE, Agent, L. DE WAARD, GEEN voldoet zoo goed als het Merk e t r o k k e n P r ij z e n. Burgerlijke Stand. Gemeente Sclmgen. Gemeente Zijpe. Marktberichten. Advertentiën. Tricot-Pakjes, Tricot-Tailles, Rokken, Baaien en Bevers, Dameslakens, Flanellen. Naaimachines, vanaf f 20. toncurreerende prijzen. De SIMPLEX-LAMP geheel nieuwe vinding; de vol- maakste tot heden. Geen lainpenglazeii breken, niet scheef branden, groote lichtsterkte, eenvoudige behandeling, b i 1 Ij k e p r ij z e n. firma Wed. B. Ranke. Prachtige kwaliteit. PRESTON. Verzending lederen Maandag. Let vooral op het Etiket. tusschen (le sluizen 6 en 7, benoor- ifjad' D^Ytel en loopt bezuiden Lieshout Ajrle" den spoorweg Boxtel Eindhoven, Son,ges(; gesneden wordt. Vervolgens 2 bezuiden Oirschot, noordwest- rich in|jjj)urgj w.lke stad ten noorden "^sseerd. Het kanaal gaat verder ton jeBa's pUngen naar Oosterhout, waar leD r crrooten weg van Breda-Oosterhout 1 °j \e hebben, zich in tweeën splitst. ordelijke tak vormt een verbinding 'e, "oosterhoutsche haven, de westelijke de Mark. Deze zal van de spoor- "o te Breda af tot aan het kanaal worden JfS, ffaartoe eenige bochten zullen worden n 'terwijl zij verdiept en verbreed zal ;e;Ilf jj'et gedeelte der Oosterhoutsche haven olie"' liet Gooikens-gat zal worden gekana- luiden ^jjodembreedte van het nieuwe kanaal li 10 meter hedngen en de diepte 2.10 meter. L tijd van uitvoering wordt op 5 jaar en de begrooting der kostenaan ning t 1.004.700; aan grondwerken nnS400 aan kunstwerken f 2.168,000; n onvoorziene uitgaven f 118.900, te samen i i(\0 000 en voor de verbetering van de 'k f 122.200totaal f4.512.000. De kosten T onderhoud zijn geschat op f 35 500 en iaarliiksehe tanaalgelden op f 46.500. J J De Amst. au I )at zal wel meer gebeu- ,en# Aan de openbare school te Pannerden iordt in de Vacature eene onderwijzeres gevraagd den Roomsch-katholieken godsdienst, fij kunnen ons zegt de Ank. Crt. er goed voorstellen, dat Protestantsche iJerwijzeressen niet veel kans hebben om te „nerden aan de openbare school te worden id, en het spaart dus aan die dames joeite en teleurstelling. Als echter de wet haar bevoegdheid voor die betrekking geeft, ;en zij niet bij de oproeping worden uitge- oten. Het hoofd van een huisgezin kan eene Domsch-katholieke, eene Protestantsche, des erkiezende eene doleerende dienstbode vragen, aar burgerlijke autoriteiten in Nederland innen voor de bekleeding van openbare be- ickkiugen geen andere voorwaarde stellen dan grondwet toelaat. Ia een dorp bij Szegedin was de vrouw m den landeigenaar Gonda, naar de vroedvrouw izekerde, gestorven. De doktor beteekende een rlifcaat van overlijden en de vrouw werd ;raren. Haar man had echter geen rust en liet tt na de plechtigheid de kist weder opgraven, j de opening vond men toen de vrouw op ar zijde liggen en een jonggeborene dood naast ar. De arme man is krankzinnig geworden. - De braamstruik kan met zeer goed gevolg at bemesting van bouwland worden aange- end. Men zaaide bij de genomen proeven in tg jonge rogge het braamzaad, dat na den ^ge—oogst op den een half jaar ongebruikten tter welig opgroeide tot plaatsen van 2 3 "ter. In het daaropvolgende voorjaar werd de der omgeploegd en met haver bezaaid, wat een limen oogst gat, terwijl men den daarna volgen- En zomer zonder eenige bemesting op hetzelfde mi goede boekweit kon telen. Een eigenaardig ongeval trof onlangs een hgelschen journalist in de nabijheid van Alford bincolnshire). Hij reed op zijn rover, toen lotseling een hevig onweer losbrak. Op ®8 treft de bliksem zijn rijwiel, de splinters liegen van zijn voorwiel, het frame breekt "Hendoor eu smelt gedeeltelijk weg doch de jder bleef ongedeerd. Dat hij hiervan zoo goed kwam dankt hij aan zijn rubber trappers, een ,er'J" zadel zonder koperen spijkers aan het Wak en rubber haudvattenhij was dus geheel tisoleerd. Hij keek echter na het ongeval wel en beetje vreemd, want het licht had hem zoo 81bod en het leven, dat een en ander maakte, zoo'n indruk op hem gemaakt, dat hij de verwondering te kennen gaf, nog in het Hr levenden te zijn. 1 "I0verde cycloon boven Marseil- e' kunnen we het volgende mededeelen g n bevige cycloon brak eergistermorgen tegen boven Marseille los en duurde tot 8 uur. 'leien hagelkorrels, zoo groot als kippe—eie- Be straten stonden alle diep onder water 'aren bedekt met allerlei drijvende voorwer- Verscheidene huizen stortten in. Een vrouw j ,rotlk met haar kind. Vele personen konden ita raet moeite gered worden. De bliksem (Dn een fabriek en in de hervormde kerk. 'rouw en drie kinderen werden door een 'allenden muur verpletterd en drie anderen ,Ileii hierbij gekwetst. De schade in stad en Sfl" iVeer gr00t" 0ok in de buurt van vJZh CC wervelvvlnd zich gelden en in verscheidene streken van het zuiden van Erankrijk woedde het onweer. Boven Parijs brak s avonds om 77, uur een hevige donderbui los. de Ilucsca in Spanje is groote schade aangericht door hagelslag. Het dorp Reutli is met de gehuchten Reling en Moos, in de Rijn-val lei,'door een hevigen brand verwoest, Vele der inwoners zijn dientengevolge zonder dak. Om parapluies waterdicht temaken, lost men in een glas één deel parafine en tien deelen benzine op, en begiet de uitgespannen parapluie met deze oplossing. Over het aldus geprepareerde regenscherm rollen de regendroppels weg, zonder spoor achter te laten. Het middel doet aan de stof geen nadeel. 'Ie Gent, is een echtpaar in hechtenis genomen, beschuldigd van mishandeling zijner kinderen. De vader, een timmermansknecht, was voor de tweede maal getrouwd en had uit het eerste huwelijk twee kinderen, een meisje van 7 jaar en een jongetje van 5 jaar. De kleinen werden geslagen en kregen geeu eten. Sedert een drie of vier dagen miste men ze onlangs; en, gebruik makend van de afwezig heid der ouders, drongen de buren in het huis en vonden zij, na lang zoeken, de kinderen ieder in een koffer opgesloten, schier onkenbaar door honger en dorst. Wat er verder volgde laat zich begrijpenmet moeite was het onmensehelijk echtpaar te beveiligen tegen de woede van het volk. De heer A. Miiutz heeft in de Parijsche academie van wetenschappen zeer merkwaardige mededeelingen gedaan over het te niet gaan van rotsen en de vorming van aarde. Tot nu toe nam men als oorzaak daarvan uit sluitend atmosferische invloeden aan, doch Miiutz heeft nu ontdekt, dat ook mikro-organismen in zeer sterke mate meewerken tot het vernietigen van gesteenten. Deze mikro-organismen dragen om hun eigenschappen den naam van ynitroino- nas" en waarschijnlijk bestaan er verschillende soorten van. Müfz trof ze in grooten getale aan op rotsen, vooral als die reeds aan 't vei weeren waren. Zij waren zoo klein, dat ze tot in de kleinste capillaire openingen van de steenmassa's konden doordringen. Ook bleek het, dat verweerd gesteente steeds met eene organische zelfstandig heid was bedekt, van deze microben afkomstig. Hun eigenlijke werkzaamheid ontwikkelt zich in den zomergedurende den winter verkeeren zij in een soort van winterslaap, waaruit zij bij het stijgen der temperatuur wakker worden om hun rotsvernietigenden arbeid weer aan te vangen. Eu deze werkzaamheid bepaalt zich niet tot de oppervlakte, maar zelfs op zeer groote diepten zijn die microben aan het werk. Merkwaardig is ook wat Mütz ontdekte ten opzichte van den bekenden berg, welks top een prachtig uitzicht over het Berner Oberland biedt. Het is gebleken, dat zijn donker, leiachtig gesteente hoofdzakelijk door de werking van bacillen het verweerde aanzien heeft gekregen, dat men tot nu uitsluitend aan atmosferische invloeden toeschreef. Waar zulke reusachtige bergvernietiging wordt waargenomen, veroorzaakt door de kleinste wezen tjes, valt het niet te betwijfelen, of deze hebben in den loop der eeuwen buitengewoon veel toege bracht tot den vorm der aardoppervlakte. Te Warschau is oulangs een kwartiermeester van de dragonders vermoord op straat g vonden. Drie jonge recruten diein de nabij heid waren gezien, werden gevangen genomen en daar zij onlangs door den kwartiermeester waren gestraft, werden zij voor de moordenaars gehouden en ondanks bun volhardend ontkennen ter dood veroordeeld. Een groot deel van het publiek, overtuigd van hun onschuld, teekeude verzoekschriften om gratie en de vaders der veroordeelden, waarvan een der rijkste inwoners der stad Popon, boden groote sommen aan voor uitstel van de executie. De gouverneur wilde van geen uitstel hooren en de drie jonge mannen werden ter dood gebracht. Twee dagen na de executie kwam de vrouw van een hoefsmid aan den krijgsraad verklaren dat haar man den kwartiermeester, haar minnaar, had gedood! 5de Klasse. Trekking van 22 Sept. Prijs van f 1000: No. 12687 15382 400: 200: n h r 100 5de Klasse. Prijs van f 1000: 400: n n 200: 100: 13824 14635 19985 11120 11162 17364 19563 5407 6187 7499 11280 14614 14703 15345 Trekking van 23 Sept. No. 1440 6337 7303 3493 8677 16280 19860 4960 6744 13382 15464 20622 6371 6664 8536 9586 9869 10757 11402 13144 13625 187S8 19821 Vacatuurbeurten. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 28 Sept. Ds. Bommezijn, Schagerbr. voorm, Burgerbrug nam. 5 Oct. Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voarm. 12 Oct. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 19 Oct. Ds. Molière, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HELDER en HUISDUINEN. 28 Sept. Ds. Hobus, Helder v. HUISDUINEN en WIERINGERWAARD. 5 Oct. Consulent, W.Waard voormiddag. 12 Oct. Ds. Hobus, Huisd. v. W.Waard n. 19 Oct. Ds. Pareau, W.Waard v. WIERINGEN. 28 Sept. Ds. Bron, Hipp. v. de Oev. n. 5 Oct. Ds. Pareau, Oostl. v. Hipp. 12 Oct. Ds. Bommezijn, West. v. de Oev. n. 19 Oct. Ds. v. Kluyve, Oostl. v. Hipp. n. Ingeschreven van 20 23 September 1890. Geboren, Ondertrouwd en GetrouwdGeene. OverledenLevenloos aangegeven kind van Johannes Petrus Abma, en van Klaaske Hoekstra. Ingeschreven van 12 19 September 1890. Geboren: Jan, z. v. Pieter van der Aarde en Grietje Brommar. Wilhelmina, d. v. Dirk de Lange en Antje Pater. Petronella Klazina Wilhelmina Emma Margaretha, d. v. Pieter Westra en Johan- ne Carolino Marie Goudefroi. Margaretha Maria, d. v. Arie Kooijman en Jannetje Bras. Jacobus Adrianus, z. v. Jan Louwe en Maartje Ligthart, Gerrit, z. v. Jacob Tuin en Geertje Smit. Reinder Cornelis Anne, z. v. Leonardus Johannes de Yries en Jannetje van Wingerden. Leonardus, z. v. Jan Rong en Trijntje Borst. Jan, z. v. Jacob Metselaar en Trijntje Constant. OndertrouwdLourens Teensma, j. m onder wijzer, 32 jr. en Sijtje Rezelman, j. d. zonder beroep 21 jr. beiden te Zijpe. Getrouwd Geene. Overleden: Dirk de Graaf, 76 jr. wednr. van Cornelia Buisman. Hoorn, 20 September 1890. Aangevoerd 2 H. L. Rogge i 5.— a 1 - Tarwe f 6.75 a 6 25 8.75 19 35 Garst 26 Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale 1 Bruine Boonen Geete Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad 41 Paarden 7 Kalveren 190 Schapen 467 Lammeren 87 magere Varkens 2 Zeugen 140 Biggen 100 Kippen 6000 Kipeieren 5.— a 6 3.50 a 4 8.50 a 11 11.- a 13 13.50 a 17 11.50 a 17 10.25 a 13 a 12.- a 14 5.25 a 7, 9.— a 9. 15.- a 18. 80.- a 350. 10.- a 22. 50 50 50 f 27.- a 36.— f 15.- a 20.— f 8.- a 20.- f 25.— a 50.— f 5.— a 8.— f -.60 a 2.- f 4. a 1025 Koppen Boter, 5.2, lood f —.60 a —.65 j# l Te m a a r 20 September 1890. Aangevoerd 4 Paarden f 70.a 200. 37 Koeien en Ossen f 140.— a 270. 22 nucht. Kalveren f 10.— a 20. 368 Schapen f 14. a 24.— 149 magere Varkens f 15.— a 20.— 223 Biggen f 6.— a 9. 20 Bokken en Geiten f 1.50 a 8.— Boter per kop f .CO a .75 Eieren f 3.75 a 4.50 j&I Jent a ar22 September 1890. Aangevoerd 11 Koeien f 210.— a 250. 102 vette Kalveren f 40.a 96. (per kilo f 0.80 a .90) 20 Nuchtere Kalveren f 10.a 20.— 710 Schapen f 20.— a 31.— 141 vette Varkens per P. f .42 a .50 68 Magere dito f 15.— a 19. P v r m b r e n «f, 23 September 1890. Aangevoerd Aangevoerd 380 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32. 7 stapels middelbare f 28.25 2 stapels commissie f 25.50 384 K. G. Boter f 1.25 a 1.30, per K.G. 447 Runderen, lager in prijs, handel stug. 33 Paarden. 33 Stieren. 152 Vette Kalveren per Kilo f .70 a .80, handel vlug. 120 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 24.handel matig. 161 Vette Varkens per Kilo f 0.34 a 0.50, handel traag. 148 Magere idem per stuk f 13.a 27. handel stug. 515 Biggen per stuk f 6.a 9.handel stug. 2661 Schapen, prijshoudend, handel levendig. Lammeren, handel stug. Ganzen per stuk f 2,40 a 2.85. Kipeieron, por 100 stuks f 4.25 a 4.75 Eendeneieren f 3.20 a 300 H.L. Peren p. H.L. f 5.— a 8. 300 HL. Appelen p. HL. f 3.50 a 6. E d atn 20 September 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs t 31.aangevoerd 95 stapels, wegende P. Heden werden we verblijd door de geboorte eener cloclitev. P. A. VIS, V. VIS-Mars. Doopsgez. Pastorie Witmarsum, 20 Sept. 1890. te SCHAGEN, verlangt een bekwame om terstond in dienst te treden. SCHAGEN, TTT TTfl f? PU Laagzijde, B, 66. *V V ClUCl te OHy y TBfBGRA Kunnen nieuwe Bloem van Menado Sigaren 89er oogst nog heden verwachten. Verkoop zeer aanbevolen. De Bloem van Menado, geurigste en aangenaamste S'/s cts- sigaar, wordt bij niemand anders verkocht dan bij K. EUIKS, MOLENSTRAAT, SCHAGEN. Mede voorhanden vele andere puike soorten sigaren en tabak. in HOEDEN en PETTEN, te SCHAGEN, Heerenslraat, naast Hotel „Vredelust". Lagerbier j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3