Vereenigiiig lot mm Te koop aangeboden: 5,75. SPOKEN. 1891. SCHEURKALENDERS. Koster's, Jacob's, Prinsesje, Vriend m flen Huize mg der Asm. SLOOS, JOHs. DENIJS, Hel Eiitoir Horloge op Wcr% hSfliil» 18)1), J. WINKEL, Tooneelpzelscliap Tan fleu Salon fles Variétés BOUWKUNST, TOONEELZAAL, WORDT GEVRAAGD: BöLDöOT's Eau de Cologne| P. Rogge veen, Schagen. Woensdag, 1 October 1890. publiek verkoopen -AL^iy Hoogzijde, Schagen, •tó J van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machinckamuien en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, BIST- HOTTIAG, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS Z00\, Houthandel, ZaandamOostzijde, D, 401. te SC 11 AG EN. Buitengewone Voorstelling, KHEVKHIEST, BIÖOT, POOLMAN en BLAA8EÜ, Timmerman, Blaauboer Co., t© Scha gen, Kapitaal f 400,000. He Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co., 19c Iiecle en Halve wijnflessehen, waarin Clementine. Le Saltiiiibanque. Brieven en Uitboezemingen. Janus Snor Familie van Ons. Vervol»' op de Brieven. Afdrukken van Indrukken. Tweede vervol»' op de Brieven, Bloemlezing uit den Spectator, Derde vervol»' op de Brieven en Uitboezemingen. VIJFTIG CENTS per DEEL, Vroeger 50 cents, THANS slechts 22 en een halve cent voor de geabonneerden en mede-lezers der Sc ha ge' Cour a n t. Schagen, Laan, D, 4. VL E ESC U HOE IV Eli IJ Koevleesch: 52 Vs Varkens vleesch: Prijzen van Worst UTRKCüTSCflfi Kantoor: I» 1 ompet°rcn gracht, II, 055. J. tV. Schil ba rt, Mr. IL Mr. I). .1. II. van Eedeii, W'V Mctclcrkamp, te Uitrecht»JL van Ileemskerck van ,Ht 's-Gravenliagc. Directie: K. A. MansS' i S. P. ten Holt» f Do Maatschappij sluit ver/t'L^'^ van kapitalen, uit te betalen l I lijden, bij leven, tijdelijk® ringen, verzekeringen «F levens, enz. enz. ^ttputiN0 voor „Schagen en Omstreken". AA XVANG der Teelienscliool op Aangiften moeten geschieden: voor Boiwv- lztindig teekenen bij den heer J. ROGGEVEEN Wz„ en voor Handteekenen bij den heer F. J GIELEN. Notaris te Winkel, zal op Maandag, den 6 October 1890, des avonds ten 7 ure, in de herberg ,/t Wapen van Winkel," te WINKEL, 1. Een in goeden slaat zijndeu Meelmolen en Erf, gunstig gelegen in de nabijheid van het dorp Winkel, groot 7 aren, 20 centiaren. 2. Het daarnaast staande nette Burger woonhuis, met JErf, groot 4 aren, 70 eentiaren. Een beste Hondenkar met een span beste Zwartbonte Trekhonden met T1 ni\v01*Iezoo goed als nieuw. Te bevragen franco brieven Hulppostkantoor Oude Niedorp, Letter O. T_>. Ongeveer 15000 KILO best gewon- nen LANDHOOI. Te bevragen bij Gr. KOLHOEN. I3eers Cz., te 40 a 50 wagens best gewonnen HOOI. Te bevragen onder Letter J, bureau der SCHAGER COURANT. 3 De VEEVERZEKERING-MA Al SCHAPPIJ „De Eersteling", gevestigd te UTRECHT, vraagt in alle plaatsen van Noord-Holland solide •A.GrliDN'TJLCIV. Dit is de eenige Maatschappij ter wereld, die tegen vaste premie verzekert en de volle verzekersom in geval van ramp uitbetaalt. Adres fr. br. Hoofdbureau DE EERSTELING te Utrecht of bij den Heer A. BRAK Cz., provinciaal inspecteur te HIKT ZAND. Vcor een VEE-VERZEKERING MAATSCHAPPIJ op vaste premie, Vereischte is kennis van Vee. Adres franco brieven aan de Directie „de Eendrach t", Riemstraat No. 10, Utrecht. 1 levert voor f 5.75 r een goed loopend. ^^met 1 jaar garantie. te geven door het te AMSTERDAM, Directie: Tooneelspel in 3 bedrijven van HENRIC IBSEN. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames Anna Rössing—Sablairohes, J. Blar,- kenstein, en de Heeren H. van Kuijk, I. D. Blaaser en L. M. Smith. Aanvang 8 uur. Pr ij zen der plaatsen: le Rang f O.?'«3, 2e Rang f 0.50. Vanaf heden plaatsen te bespreken A 10 Cents evlra. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESGHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band 3% en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor worclt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de firma: gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordholeandsche bank" neemt gelden in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EEPECTEN, COUPONS enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag van 8 12 uur te Purmerend, Hófel „Doele"; iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café „Witte Engel/ te Hoorn. verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOt. Bij H. M. ROELA.NTS, te Schiedam, is verschenen, van den 19 Cf MUI Deze IVegren Oeelen, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavo-formsal op stevig papier keuris? gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebonden in linnen prachtbandjes, 75 Cents. „De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbeveling; zijn Werken zijn bij duizendtallec gedrukt, verspreid en gelezen. En foch vooral onder de jongere, de hedendaagsche Neder landers is de Oude Heer Smits bij lang niet zéé bekend en geacht als hij onder zijn tijdgeuooten was. „Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijkeoogen- blikken, zooveel weldadige indrukken te danken hebben de scherpzinnige opmerker, die zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gevoelende humorist, die, bij zijn onverwinnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open oo« had voor al wat goed is en schoou, wiens hart zoo warm klopte voor de meüscbheiddie hij liefhad." Vandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van iedet beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, enua hem gelezen te hebben, zal ineu telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te genieten van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Allo deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig Cents ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. jg Daarvoor heeft men keuze uit BOEKHANDEL-^' van Prijzen van liet vleesch zijn LAPJES, 47 Vj Ct. per V. K.G. ROLLADE, KLOMPSTUK- zonder been, BCEUF RIBSTUK, met I RIBSTUK, been, j ROLLADE, BEAPSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.5Ó' OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 m v LAPJES, 42V» Ct. per 7, K.G. 477, 65 477, V 11 rt n u i/ tt H u u KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT 427, 40 40 477, 427, METWORST 50, LEVERWORST 2* BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40 SAUCIJSJES 42% cent Alles per 7 kilo Goedgekeurd door Z. M. DEN KONlf Commissarissen de nUadM PROSPECTUSSEN en INLJU1 j? GRATIS verkrijgbaar bij den IJ» Grielen, Correspondent te^ Snelpersdruk van J. W 1M k EL. t»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4