ai,recl;er d" rffiS1 Koffiehuis „B "iv.1, heef. bij het vrij .alrijk MORDT VERVOLGD- Schagen, 24 Sept. 1890. r.iet gedoogen, de inwoners der gemeente tijdelijk; tot het doen van persoonlijke dien sten worden opgeroepen." Ter toelichting werd nog door de Regeering bij besluit vau 26 Juli 1852 verklaard: „Niet van eone zekere klasse van inge zetenen, maar van alle ingezetenen, zonder onderscheid van rang of stand,mogen deze diensten gevorderd worden." Art. 103 der Gemeentewet leert nog: „Eene plaatselijke verordening, aan Ge deputeerde Staten mede te deelen, regelt den aard en duur dezer diensten, alsmede de gevallen, waarin zij kunnen worden gevorderd. Zjj laat, zooveel mogelijk, elk inwoner vrij, de diensten, waartoe hij wordt opgeroepen, door een plaatsvervan ger te doen waarnemen, of voor geld, in de gemeentekas te storten, af tekoopen. In verband hiermede is in ons in 1884 gewijzigd politie-reglement verordend: Art. 177. „Tot den dienst bij de brandspuiten, zijn, behoudens de later te vermelden uitzonde ringen, verplicht, alle mannelijke ingeze tenen van achttien-tot vijftigjarigen leef tijd." Art. 178. „Van dien dienst zijn vrijgesteld: A. die, naar het ooreeel van Burge ster en Wethouders, zoodanige lichaams gebreken hebben, dat zij tot geenerlei dienstbetooning geschikt zijn; B. de Rijksontvangers, de Postdirecteur en de postboden; C. de Gemeente-ontvanger en de Ge meente-secretaris; D. de Gemeente-Veldwachter en de G emeente-nachtwacht; E. de onderwijzers der jeugd; F. de beambten aan den spoorweg; G. de beambten en werklieden aan de gasfabriek. Dat wij deze verplichtingen wat uitvoerig hier ter kennis brengen, geschiedt, daar uit de ervaring is gebleken, dat de meesten der inge zetenen dienaangaande in volslagen onwetenheid verkeeren, en velen meenen, dat de verplichting van brandweerdiensten maar een gril is van de overheid. Het bovenstaande in aanmerking nemende, dan zal men moeten erkennen, dat door ons Gemeentebestuur een daad van welwillendheid werd verricht, toen het besloot tot een toeken ning van 25 cents per dienstuur, en had ons Gemeentebestuur dus het recht te verwachten, dat meer dan noodig vrijwillige aanbieding van wege de gemeentenaren zou plaats hebben. Dat B. en W. tot dezen maatregel overgin gen geschiedde na gemeenschappelijk overleg met de Brandmeesters, die, gehoor willende geven aan de op- en aanmerkingen van ver scheidene ingezetenen, daartoe eene indeeling voordroegen, waarbij slechts het kleinst mogelijk aantal dienstplichtigen zou worden gevorderd. Onze gemeente bezit vier spuiten, welk getal met het oog op de uitgestrektheid onzer ge meente volstrekt niet overbodig mag worden geacht. Voor die vier spuiten moet dus een bepaald aantal dienstplichtigen aangewezen worden. Uit het veld geslagen, riep de oude heer uit „Maar gij moet toch bemerkt bebbon, hoe allen zich van u terug trekken 1" „Dat heb ik al lang bemerkt en ik vind dat ook natuurlijk." „Gij vindt het natuurlijk en dat zegt gij zoo kalm „Ja zeker. Maar ik begrijp niet, wat deze houding der wereld te maken heeft met mij en met Martin Grabrow 1" „Dan zal ik het u zeggen!" riep de predikant in smartelijke ontroering. „Allen ergeren zich er m, allon vinden het onverantwoordelijk van u. Want eene vrouw in uwen toestand was Martin Grabow dan tenminste nog maar op Se- genfeld blijven wonen Juliane stond op. „Nu begrijp ik u, nu. Dus daarom komt gij sedert eenigen tijd zonder uwe vrouw Omdat er voor de wereld niets reins bestaat, omdat die wereld dadelijk den steen op neemt. En gij, de predikant, gij werpt mede." En diep adem halende, eindigde zijlk hoop niet, dat gij hier zijt gekomen in de verwachting, op uwe aanklacht eene rechtvaardiging te hooren." .Ongetwijfeld." „Dan zijt gij te vergeefs gekomen 1" Zoolang do geestelijke bleef, bewaarde Juliane hare ijverige kalmte, maar nauwelijks had de predikant haar verlaten, of zij kon zich niet lan ger bedwingen. Zij snelde naar Martin's moeder, trof deze aileen aan, wierp zieh voor haar op de knieën, omarmde de oude, grijze vrouw en riep hartstochtelijk uit „Vergeef mij Vergeef mijNiet alleen, dat ik geheel het leven vau uwen zoon voor mij nam, mijnentwille wordt ook zijn eer aangerand en zijn eerlijke naam in den mond der tnenscheu bezoedeld. Hier leven wij onder uwe eerwaardige leiding met mijne kinderen. Maar dat is nog niet voldoende, om ons voor belastering te vrijwaren. Zelfs gij, moeder, zelfs mijne kindoren beletten hen niet, den steen naar ons te werpen. Mogen zij mij treffen, maar ook mij alleen Doch wanneer zij aan u en uweii zoon komen, dat duld ik niet!" De grijze vrouw, met bare dorre handen het voorhoofd der weenende vrouw streelende, ant woordde „Ik beb het geweti-n, en ik heb bet ook zien komen. Maar nu zullen wij elkander nog to trouwer bijstaan." Tot duidelijk begrip geven wij hier de tabel van indeeling, gelijk die in de laatste vergade ring van B. en W. en Brandmeesters als de meest geschikte wenschelijk wordt geacht 1 opperbrand meester, 4 brandmeesters, 4^4 16 werklieden, die tevens den zeilwagen moeten bedienen. 2 X 2 ploegen van 6 man 24 pompers v/d nieuwe spuiten. 2 X 2 ploegen van 6 man, benevens voor de zuigpomp 2X2 ploegen van 2 man 32 pompers v. d. oude spuiten, 4X2=8 pijpleiders. 4 X 4 =16 slangleiders. 4X1—4 lapzakdragers, 8 lantaarndragers. 2 klokluiders. 4 omroepers, voor elke wijk 1. 2 boden. 4X2=8 commandeurs. en 10 kringsluiters. Behalve de brandmeestersmoesten zich dus aanmelden 135 man, zou de gewenschte nieuwe indeeling kunnen plaats vinden. En wat gebeurt er nu Er hebben er zich slechts 40 aangeboden! Dit mag zeker een zonderling verschijnsel heeten, als men weet, dat in omliggende gemeen ten o. a. voor een dergelijk bezoldigde brandweer ruimschoots liefhebbers zich aanboden. Wellicht heeft men gedachto, er zullen er genoeg komen, en dan ben ik liever vrij Doch zij, die niet bij machte zijn om jaarlijks de afkoopsom te betalen, hebben zeer buiten den waard gerekend en zij moeten niet vergeten, dat, grijpen zij nu niet de gelegenheid aan, om voor de brandweerdiensten een vergoeding van 25 cents per dienstuur te verkrijgen zij bij mislukking van dezen maatregel, bij de wet verplicht zullen worden, die diensten voor niet te blijven verrichten, gelijk thans geschiedt. Op wie kornt dus de schade? Op hen, die niet kunnen afkoopen en die nu uit een wanbegrip den vogel over het touw laten glippen. Een brandweer moet er zijn, dat staat vast, en evenzoo een voldoend aantal manschappen. Bij den laatst plaats gehad hebbenden brand is door vele brandweerdieust-verrichtenden over- v oedig de verzuchting geslaaktWaarom krijgen wij geen geldelijke vergoeding En nu die gewenschte geldelijke vergoeding aangeboden wordt, komen er slechts 40 zich aanbieden! Men vergeet dus de verplichting bij de wet en ook verliest men uit het oog, dat, zoo deze nieuwe en alleen in het belang der burgerij voorgestelde regeling niet mocht slagen, de wettelijke verplichting ten strengste zal worden gehandhaafd. Evenzoo zal dan de afkoopsom zoo hoog mogelijk worden opgevoerd en zullen de boeten wegens overtreding of plichtverzuim in den hoogsten graad verzwaard worden. Men begrijpe het goed. Het is niet de vraag: wilt gij liever vrij? Maar alleen gij zijt bij de wet verplicht brandweerdienst te verrichten, doch niet alle ingezetenen behoeven te worden gerequireerd, er kunnen vrijstellingen verleend worden. Wie wil er nu voor die diensten een geldelijke vergoeding ontvangen? Inderdaad het mag verwonderiug baren, dat niet allen, voor wie toch een jaarlijksche afkoop som geen gering bezwaar is, als één man gretig van deze gelegenheid hebben willen gebruik maken. Wij schreven dit toe aan een misverstand en achtten ons verplicht, in hel algemeen belang, den waren stand der zaken onder ieders aan dacht te moeten brengen. Wij verzoeken dan ook vooral diegenen onzer burgers, voor wie het verrichten van brandweer dienst geenerlei bezwaar oplevert, doch voor wie het betalen der jaarlijksche afkoopsom wer kelijk eene drukkende belasting zou zijn, in hun eigen belang niet langer te talmen en ons Brandmeesters, in deze te steunen tot de ver krijging van een geregelde en goed georgani seerde brandweer. Of is misschien voor sommigen de bepalin»: tegen vergoeding van 25 cents per dienstuur een beletsel? Weluu, wat belet hen, van die vergoeding af te zien en hunne diensten vrijwillig en gratis aan te bieden? DE BRANDMEESTERS der gemeente Schagen. machtige» indrak pfcgj een 7eker in dat stuk wordt oe om eengroote '«ndeplek in het maatschappe.ij^ leven. Treurig, maar waar is hetveler is slechts één leugen. Wat aangaat de uitvoering: heerlijk schoon Anna Rossiug-bablai- was het spel en mevrouw rolles heelt keurig fijn en meesterlijk geacteerd. Evenzoo de heer Smith als Oswald Alving, en ds. Manders (de heer van Kuijk) en Engstrand, (de heer I. D. Blaaser). De minnaars van degelijk tooneelspel zulleu daarom wel met ingenomenheid vernetnon, dat dit gezelsehap hier wederom zal optreden in de maand October. Te Wassenaar had de raad der 2e, opzichter een eervol ontslag gegeven l nle- de burgemeester zich verzette omdat hh^^' dat er geen kwestie van een eervol oi,t wezen. Hierover schijnt een deel van'ji n gebelgd te zijn geweest en sleeds Jpl* zich te bemoeien met zaken, waarmee het te maken heeft pleegde het Zond niets Binnenlaiidsch Nieuws, is van „Spoken", en nog eens „Spoken' dezer dagen ongetwijfeld het onderwerp het gesprek. Dat beroemde Tooneelspel van den tegenwoordig zoo gevierden schrijver Henric Ibsen, jl. Donderdag alhier door het Tooneel- gezelschap van den Salon des Variétés, onder Zelden komt het voor, dat drieling- broeders hun 6de jaar welvarend beleven. Naar men berichtte, hebben de drielingsbroeders Willem Erederik, oudofficier van adm. Ie kl. K. N. Marine; Willem Erederik GeorgeLodewijk, notaris en Willem Erederik Karei Gouwe, post directeur, allen te Alkmaar, genoemd naar leden van het Oranje Vorstenhuis, op Donderdag 25 September j. 1. dat voorrecht genoten in het bezit van vrouw eii kinderen. Als een bewijs hoe zich reeds nu in Eriesland gebrek aan werk begint te openbaren, diene dat in vele dorpen het maiteuweven en de vervaardiging van heidebezems al aan den gang is. Anders werd hiermede eerst een aanvang gemaakt als alle veldarbeid w is afgeloopen; doch het werk is dit najaar zoo schaars, dat velen tot dezen huisarbeid hun toevlucht moeten nemen: Naar men mededeelt, heeft zich te Utrecht eeu plotseling sterfgeval voorgedaan, veroorzaakt door bloedvergiftiging met inkt, welke vloeistof ongelukkigerwijze, door een onbeduidende wond, bij dien persoon, met het bloed was in aanraking gekomen. Terwijl bij gelegenheid der kermis te Groessen begin dezer week op een bovenzaal druk werd gedanst, had iemand het ongeluk tegen eene petroleum lamp te s t o o t e li, die in het midden der zaal hing. De lamp sprong met een vreeselijken slag uiteen en dit veroorzaakte een begin van brand. Een der bezoekers schopte de brandende lamp van de trap zoodat toen ook de uitgang versperd was. De paniek, die daardoor onder de talrijke bezoe kers ontstond, was zeer groot, zoodat velen onder den voet geraakten, en eenigen uit het raam sprongen. Gelukkig echter bezeerde zich slechts één ernstig. Het ongeluk is dus betrekkelijk nog goed afgeloopen. De burgemeester van Loosduinen waar schuwt om op zijne hoede te zijti bij het aanknoopen van handelsbetrekkingen met J. C. Graaf, wonende te Loosduinen, zich ook we! noemende J. C. de Graaf, aannemer in bouwma terialen. Zaterdagavond heeft voor de zooveelste maal in de stroocartonfabriek te Sappemeer, toe- behoorende aan den heer Scholten, te Groningen, een vrij ernstig ongeluk plaats gehad, waarvan echter de schuld geheel is te wijten aan de onvoorzichtigheid van het slachtoffer zelf. Spelenderwijs hield zich de 12-jarige Jakob Tempel bezig met het losmaken van een touwtje, dat bevestigd zat aan de met een der kook- apparaten snel rondwentelende as. Plotseling geraakte zijn linkerhand verward in het touw°, en op hetzelfde oogenblik sliugerde de onge lukkige mee in 't rond naar toeschouwers beweren wel vijftien malen, vóór de machinist er in slaagde de machine tc stoppen. Kreunend van pijn, tot loopen niet in staat, bij elke wenteling waren zijne voeten tegen een in de nabijheid zich bevindenden muur geslingerd geworden, werd de arme jongen op een kar gedragen en naar zijn ouderlijk huis in de Heerenlaan vervoerd. Geneeskundige hulp werd onmiddellijk inge roepen en verleend door dr. Venema, die gelukkig enkel breuk aan den linkerarm kon coustateeren. Inwendige kneuzingen schijnt de patiëut niet te hebben bekomen. Tot zééver het ongeluk zelf. Reeds boven werd gezegd, dat de knaap nog slechts 12 jaren is en dus den bij den wet gevorderden leeftijd nog niet heeft bereikt, waarop het den werk gever geoorloofd is, personen nachtarbeid te doen verrichten. Vandaar dau ook, dat eeu streng onderzoek door de beide veldwachters v. d. Werf en Reichenbach is ingesteld, waarbij aan het licht moet zijn gekomen, dat meerdere jongens beneden 16-jarigen leeftijd aan bedoelde fabriek nacht arbeid verrichten. Op het afwijzend antwoord van den minister aan den heer Scliolteu op zijn verzoek, bedoelde jongens 's nachts in dienst te mogen hebben is dus eenvoudig niet gelet. De heer Scholten zal zich hierover zeer zeker voor den rechter hebben te verantwoorden. Wellicht niet in eigen persoon. De opzichter Jonkman zal in dezen .ma, men ons verzekert, de zondebok zijn Centrum ernstige ongeregeldheden. Men wierp mët sf waarvan een den burgemeester in den Bij het terugdrijven vau de ontevredenen blanken sabel werd een persoon doodelijk iT zijde gewond. Maandagavond ging het iels kalmer toe Wl werd de straat door de ontevredenen opgebrók teneinde zieh van projectielen te voorzien -*"1' tot heel ernstige baldadigheid kwam 't niet' verslerking van het personeel der rijksveldwacht was van den Haag derwaarts gezonden. Dol zonder dat aanleiding tot krachtdadig opt,^ noodig was geweest, keerde deze nasr W standplaats terug. De hulp der militaire macJ behoefde niet ingeroepen te worden. In de raadszitting, dien dag gehouden, heeft de burgemeester zijn verzet tegen hel ontsla» van den gemeente-opzichter ingetrokken. Het vroeger besluit tot eervol ontslag, sedert ooi door den gem.-opzichter zelf aangevraagd, blijft dus van kracht. Als de oorzaak van de ongeregeldheden woii nog het volgende opgegeven. Een ingezetene van Wassenaar verloor dooi overlijden zijn vrouw; niet langen tijd daarin trouwde hij met eene jongedochter, naar men beweert, op yvereerend" verlangen, ofschoon eet jongedochter, in de residentie verblijf houdende daarop meerdere aanspraken meende te kunnen doen gelden. Hoe het zij de eerste werd uitverko ren en de laatste versmaad. Aangezien door dezen persoon echter een ge meentelijke betrekking werd bekleed, besloot de Raad zich met de zaak te bemoeien, maar de stemmen staakten over zijn ontslag. In een volgende zitting zou wederom moeten gestemd worden, doch het meerendeel van de raadsleden bleet thuis. In een volgende zitting werd besloten den persoon in zijn betrekking te handhaven, en nu waren de poppen aan 't dansen. Men is ontevreden over deze handelwijze vooral daar de tweede geliefde met hare kinderen door den veldwachter over de grenzen der gemeente ge bracht werd. De verschillende onlusten zijn hiervan het gevolg. Zaterdag jl. hebben twee jonge meisjes te Apeldoorn zich flink gedragen. Voornamelijk aan haar is het te danken, dat een groot ongeluk voorkomen werd. Ongeveer op den tijd, dat een trein van Het Loo naar Appeldoorn zou gaan, vonden zij op een overweg een telegraafpaal op de rails liggen, zoodat de draden den doortocht versperden. Haastig waarschuwden zij de omwonenden en de vrouw uit een seinwachterswoning deed moeite den aankomenden trein te waarschuwen. Geluk kig kwauien een man en eene vrouw toeschieten, die den paal zoolang ophielden, tot de trein voorbij was, waarna de paal verwijderd wer elftal jongens de school Zondag avond wachtte een uit Ermeloo de onderwijzeres van aldaar, raej. E. M., die met haar aausi echtgenoot met den trein was aangekomen, n» '1 een boschweg op, dien zij moest voorbijgaan0® naar hare woning te gaan. Nauwelijks op ie weg gekomen eischteu zij dat de jonf5® ™a' K. uit Harderwijk, zoude weggaan, terwij Z,J zich namen om het meisje naar te brengen. Daar aan dit verlangen na o lijk geen gevolg werd gegeven, ontzagen jongens zich niet om de beide jon dit weerloos waren, ergerlijk met stokken te mis delen. Tegen de daders, die door depO'tie opgespoord, is proces-ver baal opgemaak Eenige personen te Drouwen, die '|aW'1(je! hielden bij eene kudde schapen, we e nachts buiten lag om het land van den i aldaar te bemesten, werden in het uur gekweld door een boozen lust, nl. de appelen van een nabij gelegen boomg3 snoepen. Vol moed begat het vijftal weg, de rustig liggende schapenkudde l een' zich 0 aan ha: lot overlatende. 'ïwee waren spoedig in beste boomen geklommen, terwijl drie3 plaats nunen om de vallende appels op e Vol hoop op een goeden buit, richtten zij blikken naar omhoog zoodra de beweg de takken begon, doch wat kwam er boom een zwerm b ij e n, 111 appelen. Daar zich een bijenzwerm aan takken had gehangen, kwam deze door den der takken naar beneden en ere hoofden van het wachtende drieta„J bijen hen zelfs bij de kleederen in r° men begrijpen, hoe zij door s,hudder3 diertjes gekweld werden. De beide - _.ggl de stellige meening verkeerende van den boomgaard in aantocht na^neïeW ijlings in het gras neervallen en kwam in den bijenzwerm terecht. Men schrijft uit Appelscha aan Onder de treurigste vooruitzie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2