KAPITALEN Openbare Verkooping WIJNHANDEL B0LD00T BOSCHVIOOLTJES, HART-CACAO. W. G. BOELE Senior! ABR. SLÖOS, Notaris VONK, JACHT WATER. L'JNDISPENSABLE 3 Cent GROOTE OPRUIMÜÜP DE RENTENIER, Q 100 G. VAN OS, 30 uitmuntende WERKPAARDEN. ITorthwestern Pacific Hypotheekbank, Hl u Franco Mendes v. d. £|st te AHSTERDAH-IIAAHIEh WORDT GEVRAAGD: II O F L E V E R A N C I E Pi Marktberichten. Advertentiën. JAHT DE WIT, II. w. v. G KA RE REA. GROOTE en KLEINE publiek verkoopen: Arit. SLOOS, publiek verkoopen: Een Kerk, Pastorie, Openbare Verkooping A. VONK, Notaris. publiek verkoopen: 1. De van ouds bekende, goed ter nering staande en druk beklante Herberg, genaamd „in den Hengelaar"aan bet Groot Noord-Hollandsch Kanaal, nabij de Koedijker Vlotbrug, gemeente BERGEN, met flinke Schuur en Erfk alles tevens ingericht tot Boerderij, groot 8 aren, 85 centiaren. te S C II A G IS A, 1. De Boerenplaats No. 37, 2. De Boerenplaats No. 26a, 3. Drie perceelen Weiland, HOOI TB KOOP. 40 a 50 wagens best gewonnen HOOI. Gevestigd Ie Amsterdam- waarvan geplaatst f 2.400.000. Gestort Kapitaal f 928,140, Reservefonds f 66,000. DIRECTEUREN COMMISSARISSEN; De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheek oaiiK nariciu, dat door tossclienkomst van onderstaande Firnias vTrkrijsijaaj' kn nCt. PANDBKIEVEN, in stukken van f 1000.— en f a00.— bij uitIotinB inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt. I SCHAGEN en OMSTREKEN J. P. BLAUW, te Schagen van alle soorten RaiUCS- en Kind,»* hoeden, Bloemen, X^inten Vccren, Mant, Latijn, pju>; weel, Pluche en alle soorten j|ja" nu facturen, zullen tegen spotp'rj" opgeruimd worden. J Korsetten vanaf 40 Cents W. SWAGER. J. Ranke te Scliagen. De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. 'o'i'ö lUü uv,uiuvi,,jb BOUWKUNST, voor „Schagen en Omstreken". Woensdag, 1 Oetober 1890. H IN Stollwerck's oordeelig! Hart-Cacao is fijnste Poeder- Cacao in hart—vorm geperst. Spoedige oplosbaarheid, fijne geur, dencieuse smaak, steeds gelijk matigheid des dranks. In blikken bussen a 25 Cacao-hïirteii 45 cent. 1 Cacao-hart=1,8 cent1 ko j Cacao J. Ranke en Tli. Rij post, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. Rotterdam, 'M |'s €travenliag,e, liefden, Utrecht, Groningen, Kampen. K A I P E Hf. Gevestigd sedert 1841. Schagen, 25 Septembvr 1890. Aangevoerd: 10 Paarden f 90a 200.— 2 Veulens f 75.a 85.— 48 Gelde Koeien (magere) f 100.— a 210. 12 idem (vette) f 150.a 240.— 18 Kalfkoeien f 180.a 260.— 2 Vaarzen f 80.a 140. 8 Graskalveren f 30.a 65. 13 Nuchtere Kalveren f 11.a 22. 16 Rammen f 40.a 70.— 270 Schapen (magere) f 18.a 22. 255 Idem (vette) f 23.a 29.50 180 Lammeren f 14.— a 19.75 3 Bokken en Geiten f 1-50 a 4. 37 Varkens (magere) f 13.a 16. 54 Biggen f 6.a 8. 40 Konijnen f .10 a .60 40 Kippen f .30 a .65 380 Kilogr. Boter f 1.20 a 1.33 (per Kop f —.90 a 1. 115 Kaas f —.20 a —.40 3200 Kip Eieren f 3.75 a 4.25 500 Eend-Eieren f 3.25 a 3.25 l! o o r n 25 September 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Commissie f 28.—. Middelbare f 25 50 aangevoerd 314 stapels, wegende 90369 Kilo. E d a m, 25 September 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 238 koppen boter, per balf kilo f 0.62' a 0.671 kipeieren f 4.50 a 5.50 per 100 stuks. Zaandam, 25 September 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, heogste prijs f 29.aange voerd 25 stapels. A l ÏS m a a r 26 September 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.—, Commissie f 28.50, Middelbare f 28.—, aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4847 Hectoliters, Tarwe f' 7.50 a 8.75, Rogge f 5.50 a 6.25. Gerst f 4.50 a 5. dito chev. f 5.50 a 6.40, Haver f 3.25 a 4.Paardenboonen f 5.50 a 6.Bruine dito f 10.a 13.Citroen dito f a Witte dito fa Duiven dito f 7.50a—.Karweizaad f 9.25 a dito oud f a Blauwmaan- zaad f 11.75 a 12.25, R. Mosterdzaad f 12. a 16.50, G. dito f 12.a 13.Koolzaad f 10.a Erwten: Groene f 10.50 a 16. Grauwe f 17.a 18.50, Vale f 12.50 a 15. Witte f 9.- a E n li h u i z e n 24 September 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 24 stapels. Hooikaa® t Graskaas f 31.karweizaad, oud f9.— a 9.25 nieuw mosterdz. f 15.— a 17. blauwmaanzaad t 11.50 a 12.25, grauwe erwten f 14.50 a 16.50, vale dito f 13.a 16.--, Wijker Vale dito f 11.a 12.50, Groene dito f a Bruine boonen f 11.50 a 12.50, Paardenboonen f a Gerst f 4. 5. Haver f 3.a 4. Boter 60 a 62 cents per kop. Den lsten OCTOBER a.s., hoopt onze üv geliefde pleegvader, de Heer den dag te herdenken, waarop hij 35 SÜ! jaar* geleden, in functie trad als Mole- M naar van den Schringkaagpoliler. g Jb. KUIPER jjjj Barsingerhorn. en Echtgenoole. HKSSS5 S55SSSSJiSSB Bij mijn vertrek naar PRESNO, roep ik aan vrienden en bekenden een hartelijk: vaarwel en een tot wederziens toe. Schagen, 27 September 1890. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zjjpe. De Notarissen D. COSTERUS te Mon- nickendam en N. DONCAN te Purmerend, zullen op Donderdag, 9 Oetober 1890, 's morgens 11 ure, in het Koffiehuis „de Zwaan", van den Heer Kis. KOSTER, te Broek in Waterland, ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erven van den lieer CORNs. SCHREU DER, Publiek Verkoopen: Eene kapitale Huismanswoning, Erf* en diverse perceelen zeer vruchtbaar Weiland, alles staande en gelegen in de Gemeente en onder Broek in Waterland, te zamen groot 16 hectaren, 69 aren, 18 centiaren. In perceelen, combinatiën en massa. Nadere informatiën ten kantore van genoemde Notarissen. Notaris te Winkel, zal op Maandag, den 6 Oetober 1890, des avonds ten 7 ure, in de herberg ,,'t Wapen van Winkelte WINKEL, 1. Een in goeden staat zijnden Meelmolen en Erf, gunstig gelegen in de nabijheid van het dorp Winkel, groot 7 aren, 20 centiaren. 2. Het daarnaast staande nette Ourgfer- ■woonhuis, met Erf, groot 4 aren, 70 centiaren. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 14 Oetober 1890, des voormiddags 11 uur, in de herberg „de Vlas- en Korenbeurs", te ANNA PAULOWNA, Schuur en Erf, staande en gelegen in het Brezand, te Anna Paulowna, groot 27 aren, 36 centiaren. Toebehoorende aan de Vereeniging tot Evan gelisatie te Anna Paulowna. te ALKMAAR, in de herberg „de Vergulde Valk", van den Heer IJ. OLDENBURG, Zaterdag-, 4 Oetober 1890, voormiddags elf uur, van Gewerkt hebbende aan de Doe len, voor Schietproeven in de duinen te Schoorl. gevestigd te Sehoorldam, zal Dinsdag, 4 November 1890, bij opbod, en Dinsdag, 11 November 1890, bij afslag, telkens 's middags 12 uur, in na te melden Herberg, 2. Wei- en Bouwland, te BERGEN in den Sluispolder HyUi en in den Zuiderrekerpolder, groot te zamen 9 hectaren, 85 aren. Aanvaarding perceel 1 den len Mei 1891, het land Kersttijd 1890. in het Koffiehuis van den heer KOS, bij opbod op Donderdag 2 Oetober, bij afslag op Donderdag, 9 Oetober 1890, telkens des middags te 12 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris J. van Leeuwen, van de navolgende ONROERENDE GOEDE REN, gelegen in het KOEGRAS, gemeente HELDER, groot 79 H.A., 54 A., 90 C.A. Verhuurd aan den heer H. NOOT Jz. groot 26 H.A., 22 A., 40 C.A. Verhuurd aan den heer D. MAREES. samen groot 16 H.A., 42 A., 30 C.A. Verhuurd aan den heer IJ. BUIK. Op de biljetten breeder omschreven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris H. J. DE LANGE, te Alkmaar, en ten kantore van den Notaris VAN LEEUWEN, voornoemd. Te bevragen onder Letter J, bureau der SCHAGER COURANT. H. A. VAN VALKENBURG, President-Directeur in Amerika. Mr. M. F- DE MONCHY.; j j)ireeteuren te Amsterdam. J. P. GUEPIN1 M. J. WALLER, lid der firma Testas Waller, te Amsterdam W. REBEL Ja., u Wed- Gekbert Rebel, G. J. ENGELBERTS, E. C. Engei.behts Co., Arnhem A. M. CANNON, Oud-Burgemcesler der stad Spokane Palis en I resident van de „Bank of Spokane Falls" te Spokane lalls (State of Washington U. S. A.) J. R. PLANTEN, Consul Generaal der Nederlanden te New-York in Nederland. Commissarissen in Amerika. A-grent en Bepóthouder LAAGZIJDE, SCHAGEN. Broekman Honders E. C. Engelberts Co... Van der Meer Zolner Van der Mandele Zonen G. Vermeer Johz Otto de Kat Zoon Van Heel Co C. de Gijselaar Co Wed. Knox Dortland IIüygens Slotboom Hartogh Heys &deMuinck Westerkappel Hoopd... P. Posthuma Zoon F. van Lanschot V. d. WOLFF CoURRECH Zn. te Amsterdam. Arnhem. Breda. Delft. Deventer. Dordrecht. Goes en te Tholen. Gorinchem. Gouda. 's Gravenhage. Groningen. Haarlem. Ilarlingén en te Franeker. 's-Hertogenbosch. t, Hoorn. J. H. v. d. Dossen Jr Gebr. Gratama A. L. Reimeringer Zonen J. A. Zip P. Groen Zoon A. Noorduyn Zonen P. J. Minderop Westfriesche Bank Brunings Ten Cate C. H. Tilanus Zoon A. J. Loran Zoon G. J. A. E. Groeneveld Wed. J. te Veltrup Zn. P. F. C. Brunings Co.. üoyer Kalff te Kampen. Leeuwarden. Leiden. Middelburg. Nieuwediep. Nijmegen. Botterdam. Schagen. Sneek. Tiel. Utrecht Ik tv Venlo. Winschoten. Zaandam. Zutphen. Zwolle. 5 VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. C. BOLDOOT Onschadelyli roor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar Dit water vernietigt in een goede wassdiit. het levend onrein bij kinderen, zuivert ea geneest het hoofd van Klierstt f. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te vet. krijgen bij Per flacon f 1.Ualve Flacon f 0.50 Het Financieel Weekblad neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzicht en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan bet Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. AANVANG der Teekenschool op Aangiften moeten geschieden: voor Bouw kundig teekenen bij den heer J. ROGGEVEEN Wz, en voor Handteekenen bij den heer F. J GIELEN. Voor een VEE-VERZEKERING MAATSCHAPPIJ op vaste premie, Vereischte is kennis van Vee. Adres franco brieven aan de Directie „de Eendrach t", Riemstraat No. 10, Utrecht. Hoogste eiwit Sf hoogste theobromin-gehalte. Verkrijgbaar bij K. VERHEUS Banketbakker te Schagen. belooning aan ieder, die na gebruik vau Piof. LEFRIES' Likdoorntioctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij de Depothouders it 60 Cents per fiakou met penseel. Sigarenfabriek; Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wjdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Depóts Schagen. Eur merend. Ere da. De n tl e I d er. 'v Dotch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. W inschoten- Haarlem. Driebergen. 11' o rm e re eer. E e n a n g. D a t av i a. S a mar a n g. S o er ah a fja. Christiania. Kopenhagen. Koode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, '1 Holleway's Zalf twee of driemaal perdag?oe den onderbuik gewreven is geworden, heeft ®en steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga" met dezelfde veilige behandeling, geholpen het gebruik van warme zemelpappen, heeft stee genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen - <-> -«-ui 111 Cl ik RUoli CI1 ''lp moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vrucWen en groenten moeten zorgvuldig vermeden worde totdat de meest verontrustende teekenen verdfff:ne_ zijn, door vlijtig met deze genezende en ver lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l-J-J aanvrage h contant te bekomen bii aBp"*^ tl i 6'7d' 13,50 en 1 20-50> zijn °P r blisscinent Londen, 523, Oxford-Street. 1Iolland' alsme(le in lIolloWa-V Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4