MatL Dekker, K. ERIKS, Gemengd Nieuws, Burgerlijke Stand, Oeineente Zijpe. Gemeente Anna Paulowna. 334ste STAATSLOTERIJ. Getrokken P r ij z e n. Marktberichten. Advertentiën. ALIDA, D. SPAANS. C. SPAANS-Vis. Barsingerhorn, 27 September 1890. SPEKSLAGERIJ en VLEESGHIÏOUWERIJ Koevleesch: Varkens vleesch: Prijzen van Worst: Molenstraat, §cliagcn. ONTVANGEN: Boldoot's Eau de Cologne, per flacon en per maat. T ricot- Pakjes, Tricot-Tailles, Rokken, Baaien en Revers, Oameslakens, Flanellen. Naaimachines, vanaf f 20. Concurreerende prijzen. schagen, V«ri<ay» stilzwijg™ te bewaren." De graaf verzekerde daarop nogmaals, dat het hem speet, geen inlich tingen te kunnen geven, maar zeide levens, dat zoodra zijn plicht hem niet langer het zwijgen oplegde, hij volgaarne bereid zou zijn, die mede- deelingen aan ons blad te zenden, die verstrekt konden worden. Inderdaad jammer, dat de heer Du Monceau zwijgen moet. Zwaar, dunkt ons, moet de plicht drukken, wanneer deze verbiedt een enkel woord te spreken nopens eene zaak, waarover thans geheel de natie het heelt de vraag of Z. M. nog de regeeriug kan waarnementoch blijkt uit het antwoord van 's Konings adjudant, dat hij wel opheldering tonde kunnen geven, indien hij zioh zelf het zwijgen niet had opgelegd. Wij waren, hij erkende het rondborstig, hij hem aan het juiste adres. \Velnu, zooveel is zeker, dat te Apeldoorn, de personen, die wèl spreken ook blijkens de Ar. Apeld. Ct. allen het er over eens zijn, dat Z. M. niet in staat is de regeering waar te nemen. En wij mogen er bijvoegen dat van het Ned. volk een zeer groot deel ge- Deigd is te gelooven, dat de Apeldoornsche Ct., gelijk de heer Tindal, het bij 't rechte eind heeft. En natuurlijk vindt men in Du Monceau's zwijgen eer een bevestiging dan een weerlegging van dat geloof. Moet nu deze guaestie geen andereof Z. M. nog iets meer aan het Regeeren kan doen, dan het teekencn van ongelezen stukken niet worden uitgemaakt zoowel voor de eer van het koningschap, als voor de eer van de Regeering, en voor de eer van het Ned. volk? Wij noodigen de Pers uit die vraag eens in overweging te nemen. Het wordt tijd. Want zóó dom is nu het Ned. volk niet, dat het zich door het geschetter over Tindal van de wijs zal laten brengen, en om de booze woorden, waarmede Tindal bedacht wordt, den plicht van de Regeering zal willen vergeten. Verslag der vergadering van den Raad der gemeente SCRAGEN, gehouden op Dinsdag30 Sept. '90, 's morgens 10 ure. Afwezig was de heer Voorman. Na opening der vergadering, lezing en goed keuring der notulen, wei d overgegaan tot mede- deeling en behandeling van a. Ingekomen schriftelijke kennisgeving van den heer Hazeu, verklarende zijne herbenoeming tot wethouder aan te nemen. b. Kasverificatie, waaruit blijkt dat de ont vangsten bedroegen f 57144.835, de uitgaven f 51244.316, zoodat in kas werd bevonden f 5900.52. c. Adres C. Kos Pz. en mede-ondergetee- kenden, in zake pogingen tot het verkrijgen van een rijkstelegraafkantoor te dezer plaatse, zoo mogelijk in de kom der gemeente; welk adres vergezeld was van een adres van adhaesie. (De inhoud van deze beide adressen hebben wij reeds in een onzer vorige nummers ter kennisse onzer lezers gebracht.) Desbetreffende werd door den voorz. opge merkt, dat de raad zekerlijk wel gehoor kan geven aan dien wensch, om pogingen aan te wenden tot het beoogde doel. Voorz. deelt nu mede, dat wat hiervoor door de Regeering geëischt wordt. Krijgt Schagen een kantoor, dan moet het evenwel bij de verbinding met Winkel (het dichtstbijzijnde kantoor) de kosten van aanleg betalen voor den afstand boven 5 kilometer. Winkel ligt op ongeveer 10 kilometer, dus de kosten over 5 kilometer komen voor rekening der gemeente. Dan moet de gemeente zorgen voor een huis, dat tot telegraafkantoor kan gebruikt worden, maar dat tevens ook het postkantoor kan bevatten, terwijl de gemeente alleen vergoeding ontvangt voor het telegraafkantoor. Ook moet de gemeente nog aanwijzen een gebouw, voor den persoon met den dienst belast, en bovendien moet de gemeente een ontvangst van f 800. (vroeger f 600.waarborgen. Nu zou wel de opbrengst van de telephoon- kantoren ten goede komen aan de gemeente, doch voor Schagen zou dat niet zulk een omvang nemen, omdat de aansluiting slechts is te verwachten van twee gemeenten: Schager- hrug en Sint Maarten. Voorz. noemt het telegraafkantoor Winkel tot voorbeeld, hetwelk de aansluiting heeft van 6 telefoonkantoren en welke maar f 600 garantie behoeft te stellen. Die gemeente moet toch nog elk jaar f 402 bijpassen. Het is waarWinkel heeft minder handel, maar in zijn voordeel: 6 telefoonkantoren en f 200 minder waarborg. B. en W. stellen daarom voor, dat er van wege den raad bij de Regeering pogingen in het werk gesteld zullen worden ter verkrijging I van heel wat billijker voorwaarden, dan bij bedoeld Kon. Besluit worden uitgeloofd. De Heer v. d. Maaien vraagt of voorz. met in zijne hierboven verstrekte inlichtingen niet i de war is met de telefoonkantoren. Wat Winkel profiteert van de telefoonkanto ren zal weinig wezen, want alleen voor de ingekomen buitenlandsche telegrammen geniet het vergoeding. _,^oorz< 4at de inlichtingen welke ZEd.Achtb. hierboven gaf, door hem geput waren uit een uit Winkel ontvangen desbetreffend schrijven. De heer Hopman deelt nu mede, persoonlijk te Winkel inlichtingen ingewonnen te hebben bij den postdirecteur aldaar, den lieer Wind en zijne inlichtingen zijn van gunstiger aard. Volgens Kon. besluit van 15 September 1886 Staatsbl. no. 164 komen de kosten voor een aanleg van meer dan 5 kilometer voor rekening van de gemeente, dat zal dus voor Schagen niets zijn, omdat de rijksdraden langs de spoor lijn loopen, zoodat de aanleg slechts eenige tien tallen meters zal zijn. De gemeente moet echter zorgen voor eene telegraafkantoor en voor een woning voor den directeur van het post- en telegraafkantoor. Het rijk betaalt echter hiervoor aan de gemeente een billijke huur, alzoo ongeveer 8°/0 van de kosten van koop en inrichtingen of stichting. Voor het plaatsen der toestellen mag de gemeente geen huur van het rijk verlangen. De gemeente moet waarborgen een ontvangst van f 800. Bij de berekening van de ontvangsten wordt aangenomen 30 cents voor elk aangeboden telegram en 30 cents voor elk uit het buiten land ontvangen telegram. De ontvangsten te Winkel bedroegen gemid deld jaarlijks 200.gulden, waaronder niet begrepen zijn de ontvangsten der telefoonkan toren. Voor Schagen zal men gevoegelijk op grootere ontvangst kunnen rekenen. Bij het tot stand brengen van een telephoon- kantoor zullen de kosten voor Schagen weinig minder zijn. De gemeente moet dan zorgen voor een doelmatig lokaal op goeden stand en voor de bezoldiging van een besteller, en mag daarvoor lOcent extra loon per telegram heffen. De bode van Barsingerhorn krijgt f 50.maar de bode van Schagen zal minstens f 400.loon moeten hebben, wegens veel uitgebreider dienst. De heer v. d. Maaten wijst er nog op, dat de verbinding van Schagen met Winkel over Barsingerhorn, gevoegelijk zou kunnen over de palen van Bars. tot Wiukel, en de afstand van Schagen naar Barsingerhorn zou dan voorrek, van het rijk kunnen geschieden. De heer v. d. Maaten erkent ook dat de heer Wind gelijk heeft, dat het langs de spoor zou kunnen, want van de Helder loopt de rijkstelegraaf ook langs de lijn. Voorz. releveert dat volgens deze uitgebreide inlichtingen de kosten van aanleg wel minder zouden zijn, doch de andere kosten zouden toch nog blijven. Ook de heer Plomp is het eens met voorz. dat het niet aangaat zoodadelijk maar te beslui ten, want als het Rijk voldoening aan alle bij kon. besluit gestelde voorwaarden eischt, zullen die kosten nogal hoog zijn. Spr. wil evenals het voorstel van B. en W. met den Min. v. W., H. en N. onderhandelingen aanknoo- pen en zeer uitgebreide inlichtingen inwinnen. Nadat de Voorz. nog had opgemerkt dat men omtrent het aantal gewisselde telegrammen in de Kon. Biblotheek in Den Haag volledige opgaaf kan verkrijgen, wordt met algemeene stemmen het voorstel B. en W. aangenomen. Voorstel van B. en W. tot herziening c. der redactie van het indertijd alhier genomen wetsbesluit op het dansen. Met algemeene stemmen werd na voorlezing, de door B. en W. voorgestelde wijziging aan genomen en zal „wanneer na afloop eener uit voering van een algemeen erkende vereeniging of gezelschap te dezer plaatse, of van tooneel- en dergelijke gezelschappen ter goeder trouw bij het gemeentebestuur bekend, in dezelfde localiteit gelegenheid tot dans wordt gegeven aan hen die de uitvoering bijwoonden" geen belasting meer worden geheven. d. Overeenkomstig art. 203 der gemeente wet had nu de aanbieding plaats der gemeente- begrooting voor het dienstjaar 1891. Tot leden der Commissie van onderzoek daarvoor werden gekozen, de heeren C. Asjes, C. J. Plomp en W. Roggeveen Cz. Bij de nu volgende rondvraag ging de ver gadering voor eenige oogenblikken in comité, op verzoek van den heer v. d. Maaten. Bij heropening werd door den voorz. mede gedeeld, dat ten behoeve van het eerstdaags aan te vangen Ilerhalingsonderwijs, door den heer Kloeke, voor het geven van onderwijs werden voorgesteld, de heerenRoep, Koster, ter Linden en M. Visser. Niets meer ter behandeling voorgesteld wor dende, werd de vergadering gesloten. In de te Frankfort a. M. jl. Maandag gehouden algemeene vergadering der vereeniging tegen misbruik van sterke dranken werd gewezen op het ongekende succes der Hamburgsche volkskoffiehuizen. Sedert 1885 zijn er 13 inrichtingen van dien aard te Hamburg er wordt 56.560 mark huur of pacht per jaar voor betaaldze hebben 150 a 160 personen in dienst en leveren gemiddeld per maand 31,240 maaltijden van af 80 u 40 Pfer.nige, benevens 27.140 porties soep, 39.790 porties aardappelen, 15.910 porties vleesch, 155.200 koppen koffie, 4330 koppen chocolade, 4430 koppen bouillen, 5530 glazen melk, 77.020 witte brooden, 7480 sneden bruin brood, 66.170 koeken en 51.975 eieren. Nergens in Europa schijnt zulk een resultaat met de volksgaarkeukens nog te zijn bereikt. Men blijft daarin het beste middel tot bestrijding van drankmisbruik zien. In Normandië vonden verleden Zondag typische wedrennen plaats. Het was een parodie op de gewone wedstrijden. Men had nl. de drie oudste paarden van geheel Normandië opgezocht en organiseerde zoo met die drie dieren, die te zamen 100 jaar telden, een wedren tusschen de gemeenten St. Saussou en Canny. De afstand was 5 KM. De eerste van 10 fr. werd gewonnen door een schimmel, die den afstand in 20 minuten aflegdeden tweeden prijs van 5 fr. kreeg eene bruine, die na 40 minuten het eind bereikte. Het komische echter waren de ruiters, die allen ongeveer zeventigers waren. De drie rijdende grijsaards droegen in plaats van jockey-petten, wollen slaapmutsen met veelkleurige Kwasten. De over winnaar werd door de boerenbevolking met ge- jui:h ontvangen. De kaart van Europa. In een klein dorp in Zwaben, kwam onlangs de school opziener de school bezoeken. Hij vond haar in volkomen goeden staat, alleen scheen hij iets aan den wand te missen, waarom hij zich tot den gerokten schoolmeeeter wendde: „Ik ziehier kaarten van het district van Wurtenberg en ook van Duitschland, maar ik mis er een, de kaart van Europa." Bij deze woorden was de schout van de gemeente, een eenvoudig boertje, met een bedeesd gezicht den schoolopziener genaderd, en begon met een haperende stem: Mijnheer de schoolopziener, die kaarten zijn zoo verdui veld duur en onze gemeente is zoo arm. Stel ons van die kaart van Europa nu maar vrij, want wie weet, of er wel ooit iemand uit onze arme gemeente daar komt 1" Te Hannover houdt zich thans het n e- gerhoofd Husseiu Earra op, die door dr. Peters uit Oost-Afrika is medegebracht. Het is een dertigjarigen neger, wiens gelaat zeer voordeelig tegen dat van de gewone negertype afsteekt. Hij spreekt tamelijk vlug Engelsch. Voor zijne diensten, aan de Duitsche Éuiin- pacha-expeditie bewezen, heeft hij 1800 mark ontvangen. Voor dat geld heeft hij in zijne geboortestad Aden twee rijtuigjes gekocht, waar mede hij thans als verhuurder vrij goede zaken doet. Een bedrag, van 20 dollars, hetwelk hem uit dien aankoop was overgebleven, heeft hij besteed om voor zijn zesjarig zoontje eene toekomstige vrouw te koopen, die nu den leeftijd van drie jaar heeft bereikt. Wanneer hij nn jaarlijks 20 dollars bijpast, dan verkrijgt die jongeheer op zijn 15e jaar het recht om de alsdan twaalfjarige bruid tot gade te nemen. Papa berekent, dat het hem volstrekt niet moeie- lijk zal vallen, dat bedrag per jaar uit te betalen, daar hij een tweejarig dochtertje heeft, hetwelk hij op dezelfde manier aan een ander zal verkoo- pen en waarvoor hij verwacht, wel veel meer dan 20 dollars 'sjaars te zullen krijgen, zoodat de zaak hem zelfs nog een voordeeltje zal opleveren. Hij heeft uit Afrika een ouden gedeukten theeketel medegebracht, dien hij als een waardig eerteeken bewaart. Toen hij zich namelijk eens in Massailand in een gevecht zeer dapper had gedragen, heeft dr. Peters hem dien onbruikbaar geworden ketel aangebodeu eu hem daarbij met een hoogst ernstig vertoon plechtig verzekerd, dat zulk een geschenk als een hoog eerbewijs werd beschouwd. In Duitschland bevalt het Hussein zeer goed, en vooral vindt hij het dol amusant, dat de blanke menschen er evenzeer allerlei nederig werk moeten verrichten als de zwarten in Afrika. Het eenige waarover hij moppert, is dat hij in Duitsland geen oorlog kan voeren; want bij zou o zoo graag toch ook eens een paar Duitsche dorpen in brand steken, gelijk hij ie. zijn land vijandige dorpen in vlam heeft zien zetten. Hij gaat nu over veertien dagen naar zijn land terug. Aan Leona D a r e, de ook hier welbe kende akrobate, is verleden Zondag een verschik- kelijk ongeluk overkomen. In den laatsten tijd leerde zij °er zich op loe, bare kunsten ouder een opgaande luchtballon te doen. Aan het schuint)0 was een trapeze bevestigd en daar hing zo dan aan, terwijl ze zich slechts met de tanden vasthield. Zondag zou ze hare toeren weer doen, en wel iu een renbaan naast het Bois de Bou- logne. De ruimte voor de toeschouwers was dicht bezet en toen de ballon steeg, vatte Leona Dare de trapeze met de tanden vast en rees met het luchtschip, terwijl zij handen en voeten vrij bewoog om het kunstuk bet. r te doen uitkomen. De ballon steeg snel, en d iar de wind sterker werd, werd ze naar de oevers van de Oise gedreven. De luchtschipper had de klep opengezet, om te dalen; dit geschiedde zoo snel, dat de ballon dreigde te vallen in den stroomenden vloed, en dan zou Leona Dare reddeloos verloren zijn. Om niet te verdrinken liet zij zich los en viel van de aanmerkelijke hoogte door boomen en struiken op den grond en bleef bewusteloos aan den oever liggen. Eerst na langen tijd vond men de ongelukkige, wier val men niet had gezien, en men voerde haar naar Parijs. De kneuzingen die zij kreeg waren zeer ernstig, zij brak een voet en haar lichaam werd erg geschonden; men vreesde ook voor een hersenschudding. Ingeschreven van 19 26 Sept. 1890. Geboren: Trijntje Anna, d. v. Jan Fransz en Irametje Brak. Aris, z. v. Pieter Bakker en Ariaantje Yiiendjes. OndertrouwdGeene. Getrouwd Lourens Teensma, j.m. onderwijzer, 82 jr. en Sijtje Kezelman, j d., zonder beroep, 21 jr., beide te Zijpe. OverledenGijsbertus Adrianus, 27 jr. z. v. Anthonius Driessen en Catharina Maria Antho- netta Buitenkamp, wonende te Helder. Gerrit, 22 jr., z. v. Gerrit Schuijt en Geertje Swarthof. Ingeschreven van 1 30 September 1890. Geboren: 5 Sept. Cato Alida Hendrika, d. v. H. Sasburg en A. J. Spruitenburg. 7 dito, Geertje, d. v. P. Wiggers en A. Dekker. 15 dito, Klaartje, d. v. L. Heerschap en A. Dekker. 19 dito, Ma- rijtje, d. v. D. Kaan en G. Zeilemaker. 21 dito, Elisabeth Catharina, d. v. G. de Vries en A. Swart. 22 dito, Klaas, z. v. G. Moreboer en T. Rietvink. GehuwdGeene. Overleden1 Sept, Frederik Brouwer, z. v. P. Brouwer en T. Braaf, oud 5 maanden. 16 dito, Geertje Zegers, d. v. J. Zegers en P. Raven, oud 5 maanden. 21 dito, Hendrik Kreijger, we duwnaar van N. Veuger, oud 52 jaren. 24 dito, Gerardus Philipsen, z. v. P. Philipsen en M. Spaans, oud 11 maanden. 5de Klasse. Trekking van 30 Sept. Prijs van f 1000: No. 2755 3834 4766 17243 18679 19247 400: 2823 13191 200: 13375 18543 20034 100: 839 2990 4111 4615 4845 4980 13876 14897 17704 17735 19437 20750 15 Hoorn, 27 September 1890. Aangevoerd H. L. Rogge i a 1 Tarwe f 7.75 a 8 75 24 Garst f 4.75 a 6. 43 Haver t 3.25 a 4 25 Witte Erwten f 10.a 10.50 t Groene f 12.25 a 16.— 1 Grauwe f 14.50 a 17.— 22 f 12.50 a 16.- f 10.50 a 13. - f a f 11.— a 14.— f 6.- a 6.50 f 9.— a 9.25 f 15.— a 17.25 f 60.- a 350.- f 17.- a 22.— f 26.— a 32.— f 16.- a 20.— f 12.— a 22.- f 25.— a 60.— f 5.— a 8.— f -.50 a 1.75 f 4.- a 4.50 -.67' 336 Runderen, prijshoudend, handel traag. 40 Paarden. 17 Stieren. 134 Vette Kalveren per Kilo f -.70a —.90 handel ving. 132 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.— a 24.handel vlug. 138 Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.50, handel vlug. 112 Magere idem per stuk f 13.— a 27. handel stug. 366 Biggen per stuk f 6.— a 9. - handel stug. 3905 Schapen, Vette lager prijs, handel stug. Magere Schapen en Lammeren, lager in prijs, handel traag. 20 Ganzen per stuk t 2.40 a 2.85. Kipeieren, per 100 stuks f 4.25 a 4.75, Eendeneieren f 3.20 a 300 II.L. Peren p. H.L. f 4.— a 6. 400 HL. Appelon p. HL. f 4.— a 6. JFt d atn 27 September 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 30.50, aangevoerd 90 stapels, wegende 20849 P. Heden overleed tot. onze diepe droef heid, na een kortstondig lijden, onze innig geliefde dochter, in den nog jeugdigen leeftijd van 19 jaren. Voor de bij gelegenheid van hun 30-jarige echtvereeniging ondervonden groote belaugstel- ling, betuigen ondergeteekenden aan Vrienden en Bekenden, hunhartelylientlan.il. Schagen, D. VADER Wz. 30 Sept. '90. A. VADER-Krans. De ondergeteekende bericht aan het geachte publiek van SCHAGEN en OMSTREKEN, dat hij den Ssten O c t o b e r a.s. een zal openen. Pr ij zen van het vleesch zijn: LAPJES, I ROLLADE, zonder KLOMPSTUK, been i BCEUE, RIBSTUK, met RIBSTUK, been j ROLLADE, BEAESTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 u gelardeerd, 70 Vale Bruine Boonen Geele n Witte v Paarden Karweizaad Mosterdzaad 43 Paarden 4 Kalveren 450 Schapen 208 Lammeren 74 magere Varkens 15 Zengen 160 Biggen 150 Kippen 4000 Kipeieren 1750 Koppen Boter, 5.2, lood f .60 a Al Je m aar 27 September 1890. Aangevoerd 7 Paarden f 70.a 350. 38 Koeien en Ossen 1 140.a 275. 22 nucht. Kalveren f 10.a 24. 352 Schapen f 16.- a 25.- 154 magere Varkens f 14.a 18. 264 Biggen f 5.— a 10.50 20 Bokken en Geiten f 3.a 10.— Boter per kop f -80 a .90 Eieren f 3.75 a 4.50 A l km nar29 September 1890. Aangevoerd 12 Koeien t 200.— a 240. 131 vette Kalveren f 40a 110.— (per kilo f 0.80 a .90) 25 Nuchtere Kalveren f 12.a 20. 630 Schapen t 24.— a 32.— 115 vette Varkeus per P. f .44 a .52 64 Magere dito f 14.— a 18.— M* u r m e r e d, 30 September 1890. Aangevoerd Aangevoerd 391 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32.50 stapels commissie f 28.50 1283 K. G. Boter f 1.25 a 1.30, per K.G. 47 V2 Ct. per 7, K.G. 52% u u n u 477a u s u 65 a i/ u 47 Yj u I, ii 42V2 Ct. per V2 K.G. 4 2 Ya ii 35 35 n 47Ys u 42Ys n u 1/ ii u u u s n ii LAPJES, KARBONADE, versch SP EK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT, METWORST 50, LEVERWORST BLOEDWORST 25, PEKELWORST SAUCIJSJES 42Yj Cents. Alles per 72 kilo. Met beleefde aanbeveling, Uw Dw. Dienaar, Schagen, Marktplaats. 25, 40, van De Bloem van Menado, sigaren 89er oogst. Geurig en aangenaam Z£l/3 ets. sigaar. Verder ook verkrijgbaar: Vissers Kaas— stremsel en Vissers Goudskleur. Laagzijde, B, 66. W V ClUoI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3