RIJTUIGEN TE KOOP. Z IJ T P E N. Ml-, Courant- en Snelpersdrukkerij MUI L mauunuui „Euterpe", Abr. SLOOS, W. Inihulsen, „de Nederlanden" van 1815, BOEKWERKEN, Joiis. D E I\ 8, H0N8T-IAAft-WIHK8R Bölgers Thee Levensverzekering fctsclfi ZAW GGPR8P8. van de Heeren O. L. SCHEPP Zoon, J. WINKEL, VISITEKAARTJES, MENU'S, BOLDOOT's Eau de «Cologne ZANGCURSUS, 30 uitmuntende WERKPAARDEN. J. Peetoom te Schagerbrug. tl] Laan, D, 4, S c h a g e n, P. Roggeveen, Schagen. publiek verknopen: Een Kerk, Pastorie, Openbare Verkooping A. VONK, Notaris. Vieuwe en gebruikte In de ZIJPER COURANT, wordt thans een oorspronkelijke Novelle, van de nieuwste Winter- JaponstofTen en Flanellen, met bijpassende Fluweelen. Verder Kapers, Fanchons, Bar- retten, Butsen, witte, gekleurde en zwarte Doeken, Sjales, Bokken, Handschoenen, Jaeger's Ondergoed. worden b ij inleekening geleverd a f 9.75 per 100 Kilo, door K. KOSTER te HOOGCARSPEL. gevestigd te Grondkapitaal-f 2.000.000. Reservefondsenf 951.711. Verzekering tegen Vaste en Billijke Premiën, zonder Inleg- gelden of Nabetalingen. levert met den meesten spoed: Do Iieele en halve wUnlIcsselien, waarin Hoogzijde, E, 11, Schagen. alsi Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bou- quetten, enz, enz, Pla ttelandsche Bank vereenigi ng, SPAANS Co. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. We IMrectie. van der Stok, Kaan en Co geurig en krachtvol, bekroond te tinsterdani 1887, Parijs en Rent 1889, wordt verkocht te SCHAGEN bij G. BIJ POST en Wed. J. KOOL, te BARSINGERHORN bij Wed J. FLOOR te BLOKHUIZEN bij C. DEKKER té DIRKSHORN bij P. DE VRIES* te HEER HUGOWAARD bij P. ZIJP te KOLHORN bij JAN BEERS, te LUTJE WINKEL bij W. FIJNHEER, te NIEUWE NIEDORP bij W. GOEDMAAT en Wed A. STRIJKER, te OUDE NIEDORP hii A. J. VAN HOOLWERF, 't VELD bi J. BIJWAARD, te WINKEL bil DIRK ROB, te ZIJDEWIND bij J. BURGER te ZIJPE bij H. BAKKER van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Hachinckaiiimcu en Molenwerken PALMHOUT, POKHOUT, 1H\T- ROTTIAG, enz. AdresWed. Gt. GRAS Z00\, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401, SCHIEDAM. SCHIEDAMMER G E ft! E VER C. de VUILS, te Scliagen, N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE, Kocvleesch: Varkensvleesch: Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWOBST 4°> SAUCIJSJES 427, cent Alles per Vi^lü UTHECHTSCHK Kantoor: PI o 111 p e toren* gracht, II. 655. Schnbirt, Hr. II. Walk'' JJr' H. van Leden, Hr. -I- Metelerkamn, te Utrecht, Jhr. J- van Ilecniskerck van Heest, s-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. He Maatschappij sluit verzekerllll®" van kapitalen, uit te betalen hij <>v,c1 lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op W levens, enz. enz. Aan belangstellenden wordt ter keunis ge bracht, dat door zal worden opgericht een ten doel hebbende gelegenheid te geven tot het bekwamen in den Mannenzang. Zij, die aan dezen cursus wenschen deel te nemen, moeten den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en worden verzocht zich vóór den 15 Oct. e. k., ean te melden bij den Voorzitter der Vereeniging, den Heer W. ROGGE VEEN Czdoor wien gaarne verdere inlich tingen zullen worden gegeven. Het Bestuur van Schagen's Mannenk. „Euterpe." Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 14 October 1890, des voorraiddags 11 uur, in de herberg „de Vlas- en Korenbeurs"te ANNA PAULOWNA, Schuur en JSrf^ staande en gelegen in het Brezand, te Anna Paulowna, groot 27 aren, 36 centiaren. Toebehoorende aan de Vereeniging tot Evan gelisatie te Anna Paulowna. te ALKMAAR, in de herberg „de Vergulde Valk", van den Heer IJ. OLDENBURG, Zaterdag, 4 October- 1890, voormiddag» elf uur, van Gewerkt hebbende aan de Doe len, voor Schietproeven in de duinen te Schoorl. De Notarissen D. COSTERUS te Mon- nickendam en N. DONCAN te Purmerend, zullen op Donderdag, 9 October 1890, 's morgens 11 ure, in het Koffiehuis ffd e Z w a a n", van den Heer Kis. KOSTER, te Broek in Waterland, ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erven van den Heer CORNs. SCHREUDER, Publiek Verkoopen: Eene kapitale Huismanswoning, Erf en diverse perceelen zeer vruchtbaar "Weiland, alles staande en gelegen in de Gemeente en onder Broek in Waterland, te zamen groot 16 hectaren, 69 aren, 18 centiaren. In perceeleD, combinatiën en massa. Nadere informatiën ten kantore van genoemde Notarissen. Als: 3 BAKWAGENS, 2 HIT TE BAKWAGENS, 3 KAAS- of SPEELWAGENTJES, 3 T1LBUR1J KARREN, 1 HITTE TILBURIJ, 1 HITTE TENTWAGEN, 1 BOERENWAGEN, MELK- V AGENS, enz. Alle» voor lagen prijs en onder garantie bij Jac. IVIET, Rijtuigmaker, HEER HÜGOWAARD. als Feuilleton -geplaatst. Belangstellenden kunnen zich abonneeren bij alle boekhandelaren, postdirecliën en bij den uitgever bericlit de ontvangst S ezamzaadkoeken De heer G. A. A. KNAAP te Haarlemmermeer, voegt bij de reeds meege deelde getuigenissen het volgende: Over het veevoeder SEZAMZAADKOEKEN ben ik uiterst tevreden. Mijne koeien groeiden best en gaven meer melk dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde koeien. De nawerking laat niets te wenschen over, de koeien blijven er goed uitzien en blijven meer melk geven dan de met Lijn zaad koeken gevoederde beesten. Over het scheikundig gehalte ben ik eveneens tevreden. Gewaarborgd wordt 47 °/0 eiwit en vetstoffen, terwijl het door mij naar Hoorn ter onderzoek opgezonden monster 38,5 °/o eiwit en 16,2 vetstoffen bevatte, te zamen 54,7 °/o, dus 7,7 °/0 meer dan gewaarborgd wordt. Te weinig wordt mijns inziens dit voedermiddel gebruikt. September 1890. Den Heer P. KOOIJ te Heer Hugowaard: Gedurende de winter 1889/'90 en in den loop dezer zomer voederde ik, met het beste gevolg mijne koeien met SEZAMZAADKOEKEN. Vrijmoedig en overtuigend geef ik te kennen, dat ik mij aansluit bij de vroeger u bekende mededeelingen omtrent de SEZAMZAADKOEKEN. Persoonlijk onderzoek naar mijn vee is mij aangenaam. Den Heer K. WEDER te Oostwoud: Uwe SESAMKOEKEN zijn mij goed bevallen: mijne koeien daarmede gevoederd, gaven dit voorjaar veel melk; ook het jong vee groeide voordeelig op. In vergelijking van and're jareu, toen ik Lijnkoeken voederde heb ik thans volstrekt geen reden tot klagen. Gaarne ontving ik van U de prijsopgave van Sesamkoeken voor dezen winter. VAN Programma's van Tooneel- en Zanguitvoeringen, enz., Toegangskaartje», Diploma's, Nota's, Quitantiën, Wissels, Prijs-Couranten, Tarieven, Adreskaarten Eti- quetten, Vrachtbrieven, Circulaires, Bestekken, erkoopboekjes en Biljetten voor Verkoopingen. Borderellen, Spaarbankboekjes en Reglementen, enz., BruilofstsliedereD, Huwelijks- en Ondertrouwbrieven en Kaartjes. 1 itnoodigingskaarten, Programma's van Dansen, Rouwbrieven, Rouwkaartjes, Of\rr enz. De prijzen worden zoo laag mogelijk gesteld en voor een goede uitvoering der bestellingen, wat papier en druk betreft, wordt de uiterste zorg gedragen. Bij GROOJL G hl ALLEN zijn de prijzen naar evenredigheid aan merkelijk lagfer*. Bestellingen worden met den meesten spoed uitgevoerd. verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet J. C. BOLDOOT. Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teekeningen op franco aanvrage. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Cornp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, etiz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co,, te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band èl 33/* en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek h 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „At Beurs," te Schagen. Puike oude MERK: V IGHT CA Verkrijgbaar bij TL E ESC II HOU IV E BIJ van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 477, Ct. per1/, K.G. 1 ROLLADE, zonder KLOMPSTUKs been, l B(EUF 52 A I RIBSTUK, met RIBSTUK, been, j ROLLADE, 7 BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 477, versche OSSENTONG, 1.50 „„si OSSENHAAS, 60 i e gelardeerd 70 „si LAPJES, 427, Ct. perK-G- KARBONADE, 42 versch SPEK, 40 it gerookt SPEK, 40 vei' SCHIJVEN, 477, GEHAKT 427, i Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTING^' GRAILS verkrijgbaar bij den Heer F' j grielen, Correspondent te SCHAGbNi JMLu^Agent, «J. Castricunx- Snelpersdruk van J. WINKEL, te Sch«g«*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4