Binnenlandse!! Nieuws, Schagen, 4 Oct. 1890. Postkantoor Schagen. Lijst van. brieveD, geadresseerd aan onbe kenden in de le helft der maand Sept. 1890. Gemengd Nieuws, de slechte organisatie oneer strijdkrachten ver- keeren. Een audiëntie werd hein geweigerd en tevens werd hem medegedeeld dat de koning in afzondering leeft, zelfs niet met zijne minis ters in aanraking komt, geen couranten leest, kortom geheel onbekend is met wat er in de wereld gebeurt. Tindal ging heen, niet zooals sommige bladen voorgeven: gekrenkt over het geweigerd onderhoud een fulmineerend artikel schrijvende, integendeel, in de maand, Mei werd hem het onderhoud geweigerd, hij trachtte zich met de hem ten dienste staande middelen op de hoogte brengen van den toestand des konings en richtte in September zijne bekende procla matie tot het Nederlandsche volk. De Amsterdammereen dagblad, dat er minder belang bij heeft de traditie te dienen dan zoo menig ander //groot" blad en dat gewoonlijk niemand of niets ontziet, maar den spijker op den kop slaat, zegteen volk dat niet geheel en al verloopen is, kan onmogelyk vrede hebben met het denkbeeld, dat men het anderhalf jaar een koning heeft laten behouden, die niet Com- pos-mentis was." Natuurlijk, zoo'n toestand zou gevaarlijk zijn. Een koning, die 's ochtends alle stukken zoo voorgelegd worden, dat alleen de plek bloot blijft, waar de naamteekening dient te staan en die dan maar teekent, is zelfs in het oog van de vurigste royalist gevaarlijk. Men spreke toch niet over de ministerieele verantwoorde lijkheid en onze constitutioneele monarchie. Een minister zou van een koning, die niet compos mentis is, heel wat geteekend kunnen krijgen, wat nu juist niet strafbaar is, maar waarmee zoo'n minister toch moeilijk zou dur ven aankomen, bij een koning, die weet, wat hij doet. Omtrent den toestand des konings zegt De lijd Immers, reeds sinds jaren had het Nederland sche volk niet meer het voorrecht den Koning te zien; van algemeene bekendheid daarbij is, dat alle persoonlijke aanraking tusschen den Koning en zijn grondwettige raadgevers sinds lang heeft opgehoudenen dat slechts een zeer kleine kring van personen, welke zich stipte stilzwijgendheid tot plicht schijnen te rekenen, door eigen aanschouwing van den toestand des Konings kan zijn ingelicht. Wat niettemin uitlekt, is alles behalve geruststellend. In deze omstandigheden achten ook wij het hoogst wenschelijk, dat aan alle geheimzinnigheid een einde kome, en dat èn door de Regeering èn door 's Konings omgeving een stilzwijgen worde verbroken, dat op den duur toch niet is vol te houden." Zoo is het; nu door den Heer Tindal openlijk is verkondigd, wat reeds lang hier en daar werd gefluisterd, nu is openbaarheid dringend noodig. Namen der geadresseerden. Plaatsen van bestem. van Schagen, C. Dekker, Oudorp. Yan Bree, Rotterdam. v Barsingerhorn, J. Hollander, Velsen. Verzonden naar Amerika: Wieringerwaard, R. Koster, Rawlins. Na het ontvangen Telegram deelt men ons nog nader mede, dat in de Dinsdag gehouden vergadering, bij den heer Harp te Alkmaar, der opgerichte Kolfvereeniging „Noordholland" bij loting der onder Afdeelingeu, de Eerste groote Kolfwedstrijd zal plaats hebben te Schagen, en wel op Maandag en Dinsdag, 20 en 21 October a. s. Deze nieuwe vereern'ging mocht zich verheu gen in hare gehouden vergadering 104 leden te hebben, die nagenoeg allen, aan het edele fiere, mannelijke Kolfspel zullen deelnemen, deels om de eer, en ook niet het minste om de flinke prijzen, die door deze jonge vereeniging voor dezen eersten wedstrijd zijn uitgeloofd als volgt: le prijs f 70. met een Souvenier als aanmoedigingsprijs door den lokaalhouder den prijswinner aangeboden, bestaande in een voor werp van kunst of smaak. le premie f 30. 2e premie f 15. en 3e premie een Kolfbal, vereerend aangeboden door den Heer Barendz van Amsterdam, Fabrikant. Als Commissie van bijstand zijn uit de afdeeling Schagen benoemd, de heeren: C. Bijpost, Jn. Kweldam en JPeetoom, aan wie met het bestuur de regeling van den wedstrijd is opge dragen. Ook heeft men aan dezen grooten wedstrijd uitsluitend voor de leden der vereeniging, een Biljart-wedstrijd yerbonden, tegen een inleg van 50 cent per persoon, doorloopend te houden, om in vijf-en-twintig stooten de meeste punten te maken. Ieder lid speelt alleen, dus één spel. Alle inleggelden zullen aan prijzen in contanten worden uitgekeerd. le prijs het Vs gedeelte der Inleggelden. le premie 1/3 id. id. 2e premie 1/6 id. o id. Beide wedstrijden zullen plaats hebben met gesloten deuren, voor de Leden der Vereeniging. Niet-Leden betalen voor Entree f 0.50 per persoon, om de Wedstrijden te komen aan schouwen, daar de laatsten aan geen der beide wedstrijden kunnen deelnemen. In deze gehou den vergadering is het besluit genomen, dat in iedere Atdeelii.g van de Koltvereeniging Noordholland" men zich nog kan aangeven als lid, tegen eene jaarlijksche Contributie van f 1 de persoon, voor of op den 20 October a. s. hetzij om deel te nemen aan de wedstrijden, of als toeschouwer te worden toegelaten, en ook niet het minst, om dit zoo edele spel, wat de vereeniging zich ten doel stelt op te wekken, te ondersteunen. Aangifte voor het Lidmaatschap der afdeeling Schagen kan geschieden bij den Lokaalhouder Kos, en ook bij den Secretaris der Kolfvereeniging „Noordholland", den heer R. Swagerman te Nieuwe Niedorp. Bij het sluiten der Vergadering bracht de heer W. M. van Vliet van Krommenie, een woord van dank aan de aanwzeige bestuursleden, om dezen eersten wedstrijd zoo goed mogelijk te doen slagen. Naar zijn inzichten kon Schagen de aangewezen plaats worden genoemd, door hare schoone ligging aan het spoor, en gelijk Schagen bekend staat, door haar gastvrije onthaal op elk gebied der Kunst, zal zij zich ook bij deze eerste stap in hare eerste niet onbetuigd laten, en in de dagen van den wedstrijd door het uitsteken der Nationale driekleur toonen, dat zij de Sportmannen met groote ingenomenheid ontvangt, voor dit aloude Provinciale spel, dat in Noordhollaud het eerst en meest is gevestigd. Tot nadere mededeeling diene nog dat onze Kolfbaan in de Afdeeling Schagen, thans geheel vernieuwd, met de beste baan kan wedijveren, aangaande loop en ligging. Voor 't harhalingsonderwijs hebben zich te Barsingerhorn 24 en te Kolhorn 12 leerlingen aangemeld* Het Bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier deelt mede, dat op Dinsdag, 7 October e. k., des voormiddags ure, op de landerijen van den heer M. Kooij, Zwin weg, te Anna-Patl- lowna, eene beproeving zal plaats hebben van een Bietenrooier. Leden en belangstellenden worden beleefd tot bijwoning uitgenoodigd. Tevens verzoekt het Bestuur den leden, die voorstellen ter volgende algemeene vergadering wenschen behandeld te zien, die vóór 20 October e.k.iu te zenden bij den Secretaris te Wieringer waard. II Warmenhuizen. De suikerpeen- teelt in deze gemeente, door velen met hoop en verwachting tegemoet gezien, levert eene groote teleurstelling op. Moge ook het suiker gehalte zeer goed en ruim zijn te noemen, dit levert geen voordeel voor de bouwers. Om de kilo's is het te doen, en 2 stuks in één kilo geeft weinig beschot. Ook gaat het delven niet vlug van de hand,/ze zitten zoo vast zegt men. De weinige bekendheid met deze nieuwe teelt heeft ook wel tot den ongunstigen uitslag meegewerkt; het is daarom te hopen dat de ondervinding in meer dan één opzicht ook in finantiele condities wijzer zal maken en levens moed geven voor een volgend jaar. Want 't socialisme is hier ook nog niet toegepast, nl. dat ieder een gedeelte vau het aanwezige akkerland in eigendom bezit. Die huur, weetje, die huur! En Kersttijd komt ook Te Warmenhuizen deed zich 1 dezer in een zeer groot gezin het eerste geval van Mazelen voor. De gegronde vrees bestaat dat deze kinderziekte die dezer dagen in een ander deel der gemeente algemeen heerschte, zich verder voort zal planten. Beklagenswaar dige moeders Bij den in deze week te Hoogkarspel in de „Landbouw" gehouden Kolfwedstrijd, werd de prijs behaald door den Heer F. van der Deure, te Enkhuizen, de 1ste premie door den Heer T. Bronder, te Hoogkarspel, en de 2de premie door den Heer B. Ooteman te Lutjebroek. Den Heer F. van der Deure is een der Leden van het bestuur der Kolfvereeniging van Noord- Holland". Den lsten October had in de „N a c h t e- g a a 1" te Alkmaar van den heer T. Harp, een kolf- en biljartwedstrijd plaats. Bij het kolven, met 54 deelnemers, werd de prijs gewonnen door den heer J. Kuilman Nieuwe Niedorp, met 122 punten, de le premie door den heer P. de Geus, Zuidscharwoude met 116 p., de 2e premie door den heer G. Waij- boer aldaar, met 114 p. Aan het biljarten namen 42 personen deel. Van hen verkreeg den prijs en de premie de heer D. Nierop, Nieuwe Niedorp, de 2e premie de heer A. Kist, Zuid scharwoude, De Kamper beurtman, die Woensdag- middag van Amsterdam vertrok, is eergister- nacht op de Zuiderzee met man en muis vergaan. Nadere bijzonderheden ontbreken n°ë' j De N. Rott. Ct. verneemt, dat in de ongesteldheid van den Koning, nog geene ver andering ten goede merkbaar is. Bij een sigarenmaker te Utrecht, die een wond aan de kin had en bij het maken van sigaren met zijn vingers die wond nu en dan betastte, is bloedvergiftiging vastge steld. Het hoofd van den ongelukkige is zeer gezwollen en de man verkeert in levensgevaar. Een 33jarig jongeling te Leeuwarden had in zijne woning een geweer in handen genomen, dat hij meende ongeladen te zijn. Er zat echter nog een kogel in. Door eeue of andere oorzaak ging hut geweer af, en hij werd door het schot zoodanig getroffen, dat hij terstond dood was. Men schrijft uit Drachten van 30 Sep tember aan de N. Rott. Ct. De toestand van den landbouwer en arbeider wordt hier onhoudbaar. De eerste vindt zijne verwachting bedrogen in den aardappeloogst. Wel wordt door de fabrieken 11.10 per HL. betaald tegen f 0.85 in het vorige jaar, doch de opbrengst is nauwelijks 1/3 van die van 1889. De ectaardappelen zijn slecht. Vele arbeiders, die door het opstoken der socialistische woord voerders niet konden werken, zien den winter met vrees te gemoet. Het werk is haast gedaan en de schulden zijn niet eens betaald; de kelder is ledig en de landarbeid afgeloopen. Kan de heer Domela Nieuwenhuis die arbeiders niet eens bezoejeen in hunne hutten, midden in den winter? Op de zalen hebben we hem genoeg gezien; hij begeve zich nu dezen winter eens in de hutten, waar hulp en troost zoo noodig zullen wezen. Een landbouwer in de gem. Roden (prov. Dr.) is op eigenaardige wijze aan een toom kuikens gekomen. Hij bemerkte leven op het hooi en zag daar tol zijn verbazing een 7-tal kuikens, zonder moeder. Het schijnt, dat een der hennen daar eieren heeft gelegd en deze eieren door het warme broeiende hooi zijn uitgekomen. Een broedhen is ten minste nergens te ontdekken. De echtgenoote van den broodbakker K. te Den Helder is Vrijdag door een slaap ziekte overvallenen sindsdien tijd nog niet wakker geweest. Alle pogingen om haar wakker te krijgen schijnen vruchteloos te zijn. Het vierjarig dochtertje van den heer Fr. v. R., te Oosterwijk, kreeg, terwijl men bezig was met vleeschsnijden, een klein voor proefje, dat der kleine in de luchtpijp schoot. Geneeskundige hulp werd terstond ingeroepen, doch de dokter was naar een patiënt even buiten het dorp, zoodat de talrijke omstan ders het lieve kind onder de hevigste benauwd heden moesten zien bezwijken. Men kan zich de droef heid der ouders voorstellen, wier jongste lieveling den vorigen dag was gestorven. In Utrecht loopt, naar wij i n 't Handelsblad lezen, het verhaal, dat een knaap onder de volgende omstandigheden in handen der politie is gekomen. De jongen, in dienst bij een schoenmaker, zou Maandag uitgezonden zijn om een vordering van ongeveer f 3 in ontvangst te nemen. In plaats van terug te komen, bleef hij weg tot Woensdag en was toen zijn geld kwijt. Zijn baas, van oordeel dat kwaad in den aanvang moet gestuit worden, stelde hem in handen der politie. Wat bleek nu van 's jongens misdaad? Zijn vader is zwervende; voor twee jaren stierf zijn moeder, en zoo bleven de kinderen hulpbehoe vend achter. Familie van dezen, te Zwolle woonachtig, ontfermde zich over de meisjes, de knaap kwam bij den schoenmaker. Eeeds lang had hij lust gevoeld zij o zusje uit Zwolle eens te zien, maar geldgebrek stond hem hiervoor in den weg. Toen hij nu Maandag B-ü *n kanden had, zou hij den lust niet hebben kunnen weerstaan om een retourkaartje naar Zwolle te koopen; hij deed dit, zag zijn zusje maar ziet zich nu ook beschuldigd van geld, aan anderen (zijn werkgever) toebc- hoorende, te hebben verduisterd. Te Parijs liggen thans in het stadhuis de plannen en berekeningen voor het publiek ter inzage, behoorende tot de onderneming om van Parijs een zeestad te ma°k en Ten einde iederen belangstellende de gelegenheid' te verschaffen tot een nauwkeurig onderzoek blijft deze tentoonstelling tot 15 November open. Het zee-kanaal, dat men zich voorstelt van Rouaan naar Parijs te maken, zal 180 kilometers lang worden en zes meters diep ziin De zeehaven zal gegraven worden tusschen St.' Denis en Clichy. De kosten worden begroot op 135 millioen franken. In deze begroot' men de volgende posten voor«anV land 4.600.000 tr.kosten van »raal 67.500.000.fr.; aanleg van dijkerTen 11.300.000. veranderingen in de richt; Spoorwegen, 10.600.000 fr.; bouw van de X Vlu vaart vrijlatende bruggen, 10.000.000 fr p' slotte 22 millioen franken voor kostén administratie. De reis vau Rouaan naar p.'-r zsl op dit kanaal in 17 uren kun 8"" nen arijs worden en de kanaalgeldeu zullen zij'n f frank per ton voor heen en terug. In Engeland. Eerste dorpschoone. „Weet je dat de hul prediker gisteren aangekomen is?" Tweede dorpssckoone. „Zeker; ik zag gisteren middag uit den trein stappen en vq]^11 hem 'tot aan de pastorie. En wat denk je dat ik zag! Toen hij in het natte zand S(J zag ik, dat die akelige miss Rijgsnoer ee„e touwtje uit haar zak haalde en de maaI zijn schoenzool nam; en nu hoor ik da( y spook al bezig is een paar pantoffels vooxheia te werken Keizer Norton I is overleden. jjjM heeft men waarschijnlijk nooit van dien keizer gehooid, maar in Amerika was hij algemeen bekend. Norton bracht liet vau goudgraver tol honderdvoudig milliounair, en ging toen aan het speculeeren en verlotr zijn geheele fortuin, Daarop begon hij te malen, vei beeldde zich dat hij keizer van Noord—Amerika was, maar leefde van bedelen. Zeventien jaar lang paradeerde de arme in een blauwe uniform en een hoo»en hoed met veeree, goudenepauletten en meteen grooten staf door San—Francisco. Norion zond bij elke presidents-verkiezing een protest naar Washington en ridderde al zijn collega's-bedel aars met papieren ridderorden. Eindelijk is do arme keizer op zijn zolderkamertje, dat geheel behangen was met de portretten van alle rege rende vorsten, zijn broeders, ter ruste Geef hem er 150. Eene nieuwer- wetsche afzetterij is onlangs ten koste van een kleermaker in het Quartier de la Madeleinete Parijs gepleegd. Een kok en een kleermaker, wier wiukels dicht bij elkander stonden, kregen eenigen tijd g-leden bezoek van een zeer net gekleed heer, die met hen sprak over bet aan staande huwelijkfeest van zijn dochter, den kleer maker een gekleed pak en den kok 1000 pasteitjes bestelde, ik wil nl. mijn gasten een buitengewoon diner aanbieden. Eenige dagen later kwam de heer weer bij den pasteibakker terug en nam vast 150 stuks der gebakjes mee, betaalde ze en zei dat hij om de andere 850 wel iemaul zou sturen. Toen trad hij bij den kleermaker binnen, paste het pak en liet het door een kruier naar huis brengen. Maar toen het op betalen aankwam, gaf hjj voor, slechts 2 twintigfranc- stukken bij zich te hebben, de kleermaker moest dit maar vast aannemen, dan zou zijn buurman, de kok de rest wel betalen. Met deze woorden leidde hij den kleermaker naar den banketbak ker en zei„Je zult dezen heer er wel 150 geven!" „Goed", antwoordde de bakkeren de onbekende heer verdween met den kleer maker. Toen de laatste echter om zijn 150 francs kwam, gaf de pasteibakker hem 150 pas teil jes. Verbaasd vroeg de kleermaker ophelde ring, en nu bemerkten beiden dat men hun een poets gespeeld had. Baron Rotschild als pb oto* graaf. De volgende geschiedenis van baron Rotschild als amateur—photograaf wordt dooj de Daily News verteld. De baron had een goed gezichtspunt gevonden, halfweg een der heuvels boven de vallei van Cortina di Amperzo inTyro); en was bezig zijn toestel te stellen. Toen hj| opkeek, zag hij een groepje mcnschen voor zie staan, en aan het dialect herkende bij terston de Berlijners. De huisvader beloofde, dat hij den photograaf goed zou betalen, „wanneer "'J hun portret wilde nemen met den Monte bn* tallo of den Anlelao als achtergrond, vï0°ri:! ooms en tantes t'huis." Baron Rothscbild, zich zeer vermaakte met den toon van j wustzijn van zijn lastgever, zei dat zijn 'oeS^ slechts voor landschappen geschikt *aS| Beriijner wist het echter beter, gaf z'j" 119' r op, voegde er bij dat hij bankier was, en bezwaren kon betalen. Baron Rotschild n»® portretten, maar kon bijna zijn lachen 1 houden, toen de dames haar toilet goed ten en het liefste lachtje op haar r deden verschijnen. De Berlijnsche bankier g strikt bevel om hem den volgenden avond stens vier afdrukken te sturen, want hij 'er|U dan. Den volgenden dag bracht een van schild's bedieuden de portetten naar bet waar de handteekening vau den baron on prachtige pkotografieën veel sensatie inaa Kannibaalsche lekk erhek_k,e^ j zwarte menschenoters van Noord-Quep, - hebben een buitengewone voorliefde voor i zen. De oorzaak hiervan zal zijn, dat hun v ij zonder malsch en smakelijk is, °1rnuStrö* zich bijna alleen met rijst voeden. N°°rc|~ lic heelt tegenwoordig een groote bh'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2