KAPITALEN AltR. SLOOS, ~M~ARI N E. Geen BOSCHVIOOLTJES W. G. BOELE Senior. Notaris Backx, Notaris Backx, Notaris Backx, L'JNDISPENSABLE 3 Cent Notaris BACKX, is zoo VERSTERKEND als let IERK Eerste Buitengewoon Opera-Concert, Openbare Verkooping Molen-afbraak, .J. v. d. Maaten, R e r i c h t van In z e t. Notaris BACKX. a. De kapitale Roerenplaats, B. en De Bouwplaats, op Woensdag, 29 October C. WARNSINCK, Openbare Verkooping Openbare Verkooping GROOTE en KLEINE G. VAN OS, Een Kerk, Pastorie, te Wieringerwaard, Versch Eundvleesch en Soepgroenten, ten behoeve der equipages van Zr. Ms. schepen en vaartuigen van oorlog, ge durende het jaar 1891, ter ree- de Texel en inhetNieuwediep. Yersch Yleesch, wit Brood, Groenten, Bier en Melk, gedu rende het jaar 1891, en Aard appelen voor het tijdvak van 1 .November 1890 tot ultimo Juni 1891 ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord. Wacht u voor namaak. n de Concertzaal „C li It h S te Schago^ op ZOMOAO. 2« OCTOBK» 1890, des avonds ten A C II T ux*e 4. 3. 4. NB. Tekstboekjes verkrijgbaar a 10 Cents. HOFLEVERANCIER Uepóts Schagen. I* u r me r e n d. D r e da. De n Helder. s Bosch. Hoog a/d Zaan. Dordrecht. G o r i n c h e m- Tiet. Winschoten- H a ar l e m. Driebergen. H' o r m e r e e e r. P e n a n g. D a t ar ia- Sa tn ar an g. S o e r a b a ij a. Christiania- Kopenhagen. 1 Oudergeteekende beveelt zich aan tot het geven van PRIVAATLESSEN, ook aan kuis, k 25 Cents per uur. P. B1JHOUWEB*, WINKEL. Ouderwijzer. op Maandag, 6 October 1890, 's morgens, ten 10 ure, nabij het Stations- Koffiehuis van den heer A. VISSER, te SCHAGEN, van zuoalseiken Tafelmenten, Rolvloer, Overring, Kuip, Voeghouten, Achter— en Penbalk, W ind- peu!, Zolderbalken, VLOERLEGGERS ZOL DERS en VLOEREN, RAMEN en DEUREN, WEEGPLANKEN, SCHOTHOUT, STIJLEN, RICHELWERK, een groote partij dam-, schoeiïng— en schutting-P ALEN, VIJZEL- BALK, zeer geschikt voor wenteis, een groote partij eiken en grenen BRANDHOUT, benevens een BASCULE en een SLEE, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder. De Boerenplaats, in de Zoutkaag- en Braakpolders te "WINKEL, bestaande uit Huismans woning, met Boet, Werf en uitmuntende Landerijen, groot 30 hectaren, 60 aren, 16 centiaren, is in perceelen ingezet op de som vanf 52740.76. De af dag en eindtoewijzing blijft bepaald op Donderdag, 9 October*1890, 's voormiddags 11 ure, te schagen, in de Landbouw-Societeit „Cérès." zal publiek verkoopen: te W IK lU G E it WA AII I>, op Dinsdagen, 7 October 1890, bij opbod en combinatiën, en 14 October d.a.V., bij eindtoewijzingtelkens des voormiddags 11 uur, in het logement van den heer BOON, te WIERINGERWAARD, aan de Zijper en Walingswegen, bestaande uit: Hllismans- woningen, Paardenhoef, Tuin, Werf en rr i tri in n te ri c 1 e Landerijen, samen groot 26 hectaren, 17 aren, 30 centiaren; te ANNA PAULOWNA, aan den Lotweg, bestaande uit: Huismanswoning, Paar- denhok, Erf, Tuin en diverse perceelen uitmuntend Bouwland, samen groot 14 hectaren, 91 aren, 20 centiaren. Eigendom van den beer Dk. SLEUTEL Az. Te aanvaarden: het Bouwland bij bet ont- blooten van de schoof, het Weiland Kerstmis 1890, en de Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891. Uitvoerig bij biljetten. zal publiek verkoopen teWUüMVGERWAAUD, op de Werf van den beer W. MOSK, aan de Groote Buurt, op Maandag, 13 Octo ber 1890, 's morgens 10 uur, De afbraak eener Boerenwoning, bestaande uit: KOZIJNEN, DEUREN, RA MEN, VIERKANT, STIJLEN, ZOLDERBAL KEN, JUFFERS, PLANKEN, BRANDHOUT, eene belangrijke partij STEENEN, TEGELS, PANNEN, enz. zal publiek verkoopen te HEILOO, 189 O, 's voormiddags elf uur, in de herberg „de Rustende Jager," Een Winkelhuis en Erf, te ■Af Heiloo, in de Kerkbuurt, aan den iU? Achterweg, kadaster, sectie B, No. 204, groot 3 aren, 60 cent.; Eigendom van de Wed. en erven F. A. TAUBER. En een Huis en Erf, met Bouwland, aldaar, aan de zuidzijde van de Breelaan, kadas ter, sectic A, No. 925, groot 32 aren, 70 cent. Eigendom van CORNs. TROMP. Alles dadelijk te aanvaarden. Breeder bij biljetten. zal publiek verkoopen, te SCHAGEN, in de Landbouw-Societeit „Cérès", op Donderdag, 16 October 1890, 's middags twaalf uur, Een perceel best Wei- lancl, gelegen te Schagen, aan de Gouw, sectie B, No. 80, groot 64 aren, 30 cent. Dadel ij k te aanvaarden. Eigendom van den br. CORNs. VRIES Pz. Notaris te Hoogwoud, zal op Maandag, 3 November 189O, 's voormiddags 11 uor, te EGMOND, aan den HOEF, in de herberg „de Vriendschap," publiek teu ver koop presenteeren Een goed beklante en wel ter nering ïljllilif staande Broodbakkerij, naet Pak- huis, Erf en Tuin, te Egmond, aan den Hoef, aan de Westzijde van den Heerenweg, sectie A. No. 505, groot 5 aren, 30 cent. Eigendom van den beer K. KLOOSTER. Informalën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Backx, te Wieiingerwaard. Breeder bij biljetten. Allen die iels te vorderen van verschul digd zijn aan of borgtochten onder zich hebben, ten laste der nalatenschap van D. de Graaf Sr., overleden 15 September 1890, worden verzocht daarvan opgaaf of be taling te doen vóór of op 13 October 1890, aan I). DE GRAAF Jr., KOEGRAS, gem. HELDER. 0p Dinsdag, 14 October 1890, voormiddags 11 ure, ten sterf huize van den beer D. DE GRAAE, aan de KEINSMER- BRUG, in de ZIJPE, om contant geld, van 1 Mahony KABINET, dito GAR- MJ DEROBE en dito PENANT- ■JdSSIgfs» KASTJE, allen massief, gaaf, mooi en goed onderhouden, 3 VEEREN BEDDEN met toebehooren, geverfd Kastje, 2 Tafels, waar onder 1 Gladde Ronde, 12 Stoelen, Stoven, Spiegels, Schilderijen, Barometer, Carpetten, Kleedjes, Matten, Staartklok, Fransche Klok, Wasch tobbes en Stelling, Gereedschap, Koper-, Tin-, Blik—, IJzer—Aarde- en Glaswerk en wat verder zal worden gepresenteerd. G. VAN OS, Notaris te Zijpe. op Dinsdag, 14 October 1890, direct na afloop van het boelhuis ten sterlhuize van den beer D. DE GRAAF, bij den kastelein WAR- NAAR, aan de KEINSMERBRUG, in de ZIJPE, van Een Huis en Erf, aldaar, door S"Irf voormelden heer de Graaf met den dood ontruimd. Onmiddellijk te aanvaarden. G. VAN OS, Notaris te Zijpe. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband ea op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 14 October 1890, des voormiddags 11 uur, in de herberg „de Vlas- en Korenbeurs"te ANNA PAULOWNA, publiek verkoopen: Schuur en Erf, staande en gelegen in het Brezand, te Anna Paulowna, groot 27 aren, 36 centiaren. Toebehoorende aan de Vereeniging tot Evan gelisatie te Anna Paulowna. belast zich met het koopen en ver koopen van ROEREND en ONROE- REN D GOE l> en EFFECTENhet bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a llsU en 4% 's Jaars> het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op JL>onclei*d.ag, 16 October* 189 O, des voormiddags te 11 uur, bij inschrijving worden aanbe steed de levering van De inschrijvingsbiljetten, ingericht overeen komstig Art. 5 der hieronder genoemde Algemee- ne Voorwaarden, zullen, voor elk perceel afzon derlijk, vóór ol op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur bij de Directie der Marine te Willemsoord franco moeten bezorgd worden. De bijzondere voorwaarden van aanbesteding, zoomede de nieuwe Algemeene Voorwaarden, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine, dd. 2 Feb. 1886 No. 63, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding gednrende de werkdagen, op de gewone kantoor uren, ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Willemsoord, 3 Oef. 1890. De' Schout—bij-Nacht, Directeur en Commandant der Mariue, C. H. BOGAERT. MARINE. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Vrijdag", 17" Oc tober 189 O, des voormiddags te 11 uur, bij inschrijving worden aanbesteed de levering van De inschrijvingsbiljetten, ingericht overeen komstig Art. 5 der hieronder genoemde Alge meene Voorwaarden, zullen, veor elk perceel afzonderlijk, vóór of op den dag der aanbeste ding, vóór het bepaalde uur bij de Directie der Marine te Willemsoord franco rnoeteu bezorgd worden. De bijzondere voorwaarden van aanbesteding, zoomede de nieuwe Algemeene Voorwaarden, vastgesteld bij de beschikking van den Minister van Marine, dd. 2 Eeb. 1886 No. 63, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding gedurende de werkdagen, op de gewone kantoor uren, ter lezing en inzage bij de Directie voor noemd. Willemsoord, 3 Oct. 1890. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, C. H. BOGAERT. Stout JJ JJ VOORTREFFELIJK REUKWATER Men lette steeds op den naam J. C. BOLLOOj met medewerking van de Dames jVïartiaa van Ollkeincrt-^rliweiicke, late Zangeres van de Hollandsche Anna lilimmei toooin, Concert-Zangeres. (Sopraan). (uPera te Amsterdam. Cloasiotte van lïeiiaas, Piano. en de Heeren: Johail ^CSimier, 1ste Bas van de Ilollandsche Opera te Amsterdam, en flcnri van Haarlem, Concertzanger. (Bariton.) lste Afdeeling. A. GROOT ARIA uit de Opera „Titus",W. A. Mozart. B. ARIETTE uit de Opera „der Trompetter von Sükkingen", Vicior Nessier. de Heer -Job. Schmier. 2. GROOT DUO uit de Opera „Lohengrin",R. Wagner. Dames A.. Klimmerboom en Mi. v. Ophemert-Schwencke, 3. STANCES de FOpera „Lackmé",Deslibes. de Heer Henri van Haarlem. GROOT DUO Valentine en Marcel), uit de Opera „de Hugenoten", Meijerbeer. Mevr. NL. v. Ophemert-Schwenfike en de Heer .Joh. Schmier. AIR de l'Opera „Mireille",Gounod. Mejuf. A.. Klimmerboom. GROOT RONDO uit de Opera „Titus",Mozart. Mevr. NT. van Ophemert-Sckwencke. PAUZE. 2de Afdeeling. GROOT DUO uit de Opera „de Troubadour",Verdi. A. T'AVONT SULLEN WI VROLIC SIJN, c H o. 6. 1. B o. SERENADE, de Heer Joh. Schmier. A. en B., Twee liederen,Klimmerbootn. Mej. A. Klimmerboom. A. VISCHERLIED,Hoek. B. MIJN NEDERLAND,C. v. d. Linden. de Heer Henri van Haarlem. GROOT DUO Bertha en Tides), uit de Opera „de Profeet", Meijerbeer. Dames A^. Klimmerboom en ]VI. v. Ophemert-Schwencke Entreeprijs f 0.99. Plaaatsen zijn te bespreken aan het lokaal h 10 cents extra per plaats. Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. Vijgendam en Sigarenfabriek Rembrandtsplein. Hotterdam, Hoogstraat en W ijdenmarlctsteeg. j's Gravenliage, Spuistraat. ILeiden, Breedestraat. Utreclit, Choorstraat. Groningen, tusschen de Markten. Kampen. K A M P E lï. Gevestigd sedert 184*. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, *aarD^ llolleway's Zalf twee ol driemaal perdaggoed°( den onderbuik gewreven is geworden, heeft steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaa met dezelfde veilige behandeling, geholpen 'lo° bet gebruik van warme zemelpappen, heeft stee genezing bewerkt. Tot melkkost en meelsp'JfL moet men ook gedurende den aanval zijne0 vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruc"' eu groenten moeten zorgvuldig vermeden nor e totdat de meest verontrustende tcekenen verdn®0^ zijn, door vlijtig met deze genezende en ver'0 lende Zalf in te wrijven. y™ Boosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, 1 H f 3.—, f 6.75, f 13.50 en 1 20.50, zijn op fran AnnlllpVero iv» TT„11 _1 1 i. U^ll^nrav's—16^ i 1 i jlo.üu en izv.ov, ïhlsmenta Londen1! 528, Oxford-StLt.'10 Ap°tllekcrs in IIolland' alsmede iu Holloway'» Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schag^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4