Mie- Li 34ste Jaargang. ITo. 2444. Donderdag, 9 October 1890. BRANDWEER. x Te Callantsoog is jl. Zaterdag bij paal 10 een lijk aangespoeld van een mans persoon, verkeereude iu een ver gevorderde staat van ontbinding, zonder armen en voeten. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: iCHAOEK, liaan, I>, 4. Gemeente Schagen, Bekendmakingen. roepen mitsdien bij deze nogmaals 0|), alle binnen de kom der gemeente woonachtige manlijke ingezetenen boven de 18 jaar, die genegen zijn, 't zij geheel vrijwillig, 't zij tegen eene vergoe ding van f 0.25 per uur, dienst te doen bij de brandweer, zich vóór of op 18 O U T O B E II e.li. aan te melden Korpswedstrijd. Korpsprijs, een verguld zilveren medaiile, behaald door de afdeeling Zuid-Scharwoude. Personeele wedstrijd. Ie prijs, 6 zil veren lepels en een groote zilveren medaille als eerste prijs bij den 6 zilveren vorken, door den heer A. Kist te Zuid-Scharwoude, met 126 punten. Schoonrijden 31 deelnemers. UOUDT YEftVOLGfl- Dit blad verschijnt tweemaal per week: W o e n s d ag - Zater dagavond. Bü inzending tot 's middags 12 ure. worden ADVEE- IBHTrÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post 8.60, Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer 5 ets. G-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders v. Schagen; Gelet op de omstandigheid, dat zich tot op heden slechts weinigen hebben aange meld, genegen om tegen eene geldelijke vergoeding dienst te doen bij de brandweer; Overwegende dat zulks wel gedeeltelijk het gevolg zal zijn van onbekendheid der tegenwoordige spuitplichtigen met het be oogde doel en voornamelijk met de ge volgen, welke zullen voortvloeien uit het zich niet in voldoende getale aanmelden van personen genegen om tegen vergoeding bij de brandweer werkzaam te zijn; Brengen ter algemeene kennis, dat de gevolgen O.a. hierin zullen bestaan, dat de tegenwoordige inrichting der brandweer, wat betreft de verplichting der manlijke ingezetenen tusschen de 18 en 50 jaar om, overeenkomstig de bepa lingen der bestaande verordening, bij de brandweer dienst te doen, onveranderd zal blijven bestaan, en Roman van RICHARD VOSZ. 21. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Na een lange reis word Juliane door Emil Klein aan het station ontvangen een licht rijtuig voerde haar door rijk bebouwd, prachtig in bloei staand zaadland naar het dorp, welks donkergroene zoom Juliane reeds in do verte deed denken aan de ElzenweideBoven de stroodaken der stallen staken de spitse gevels van het heeren huis uit. Bij al het geluk over zijn weder ontwaakte hoop, hij alle vreugde, de moeder der geliefde a»n zijne zijde te hebben, bespeurde Juliane toch zfer goed dat Emil beklemd washoe zouden zyue ouders de vrouw ontvangen, over wie de Gereld zooveel wist te zeggen Om haar eenigor- nro'e voor te bereiden, begon hij haar zjjne ouders 6 schilderen eenvoudige, brave lieden, in hunne beschouwingen en eischen bij den tijd ten achter gebleven, vaste karakters, vroom en gestreng ouderwotsche menschen, die hun zoon liever zouden zien trouwen met een boerendochter, dan roet de dochter van een graaf, ook al was deze ecu man van eer. Juliane luisterde opmerkzaam i°6; zou zij voor hare dochter zulke ouders kunnen verwerven Het scheen haar too een droom te zijn daar "as het oude, hooge huis, met het donkere s'imop, in hetwelk de spreeuwen een heidensch 'eveu maakten daar was de ouderwetsche tuin ®et de groote bloembedden en antfeke bloemen: geweldige pioenen, vuurrooae keizerskronen en "itte violen. Ook vlieren, goudenregens, sneeuw- bollen en roode doornen stonden in vollon bloei, haar was in huis de met tichelsteenen bepleis- 'erde kamer met de bruine, diepe kasten, met ®U met goudpapier beplakten oogstkrans aan den rolder; en daar waren de witte geschuurde, met rond bestrooide delen, de reusachtige zwarte rochelovens, de groot-bloemige behangsels, de ®ooie kamer met de zilver- en porceleinkast en ro dikke, bontkleurige tapijten. Ht dit heiligdom was Juliane binnengeleid, ter Gemeente-Secretarie. Schagen, den 26 September 1890. Burgemeester en Wethouders voorn., C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Biimenlaridsch Nieuws. Het aansteken der straatlantarens te Kolhorn, met inbegrip van de benoodigde petroleum, werd voor het winterseisoen 1890- 1891 aangenomen, bij openbare inschrijving, door D. Wagemaker aldaar. De Baad der gemeente Heer HugO- waard. heeft een schoolgeld vastgesteld op 20 cents voor een, 15 cent voor twee en 10 cent voor drie of meer kinderen uit elk huis gezin, per maand. Het was gekleed met een gedeelte van een olitjns, een kamgaren vest en wollen borstrok. Bij de eergisteren te Aartswoud gehouden harddraver ij, waaraan door tien paarden is deelgenomen, werd de prijs behaald door Br. Pluister, de le premie door KL Glas en de 2e premie door W. Keetman. Aan de groote Nationale Wed strijd, uitgeschreven door het Nederlandsch Kolfbond, gehouden den 6 en 7 October te Spanbroek, hebben 170 personen van de 16 Afdeelingen van het bond aan den wedstrijd deelgenomen. Aan den Biljart-wedstrijd werd deel genomen nadat zij stijf en vormelijk door Emil's ouders was begroet geworden. Zij zat op de sofa on moest praten, want Emil had haar met zijn ouders alleeu gelaten, die geen syllabe spraken. Maar haar vloeiden de woorden uit het hart. Zij ver telde van den Elzenhof, van haar vader, en hoe zij door alles, wat zij hier zag, werd herinnerd aan bet oude landgoed en diens ouden heer. Toen bemerkte zij, hoe Emil's moeder haar minder ernstig streng aankeek. Een meisje bracht: koffie, ter eere van de gast vermengd met gebrande rogge in plaats van met cichory, een vervaarlijk groote schotel met versch gebakken wafelen en boterbrood, dunne schijfjes, vet bestreken. Emil kwam terug en wierp e-m vragenden blik op Juliane, dio hem vriendelijk toeknikte. Toen kreeg hij een weinig moed. Na de koffie werd Juliane door de ouders en Emil naar den hof geleid de goede menschen merkten met genoegen op, hoe Juliane in alles belang stelde, en hoezeor zij zich ook inwendig er tegen verzetten, zij konden zich niet onttrek ken aan den invloed van dit ernstig en sterk vrouwenkarakter. Terwijl de oude heer vooral behagen schiep in do verstandige opmerkingen der vreemde vrouw, beviel aan de moeder bij uitstek het streng burgerlijke van Juliane en dat de gravin voor de meikerij evengoed als zij 's morgens om vijf uur opstond. Met de meeste aandacht luisterde zij, als Juliane van haro boer derij sprakvan den melkkelder, de spinkamor, de beide weefstoelen en dat zij nog altijd alle kaarsen voor hot huis zelf goot, evenals hare moeder dat gedaan had. Bij het avondeten werd er duivon-fncasse en kalfsgebraad opgcdischtdaarna ging men spoedig ter ruste. Juliane's bed bestond uit een berg van dons, zij zakte er geheel in weg. Zeer vroeg stond zij op, en vond vader en zoon reeds op het veld en do moedor druk in huis aan het werk. Toen deze haar werk afhad,*er- zocht Juliane haar om een onderhoud; de beido vrouwen begaven zich naar den tuin en wandelden daar langzaam op en neder. Nu verhaalde Juliane aau Emil's moeder hate gelieele levensgeschiedenis, de dwaling van haar huwelijk, haar schuld, hare boete. Toen zij verhaalde van den dood van haren man, zeido Emil's moeder: door 64 personen. En Dinsdag 7 October werd bij deze feeste lijke gelegenheid aan het Schoonrijden deelge nomen door 31 berijders van paarden ingespannen voor tweewielige rijtuigen. Het schoone weer bij deze gelegenheid, had honderden menschen van elders voor deze feesten hij elkander gebra:ht, zoodat men zich niet kon voorstellen op een dorp te zijn, daar de festiviteiten door de verschillende Commissiën zoo waren verdeeld, dat men ruimschoots van alles kon genieten. De prijzen in de verschillende wedstrijden behaald, zijn 2e prijs, een hoorn van overvloed op standaard, (Berliuzilver), door den heer R. J. Vos te Bols- ward, met 124 punten. 3e prijs, een koffiekan, (Berliuzilver), door den heer C. Zomer te Zuid-Scharwoude, met 124 punten. 4e prijs, een porceleinen theeservies met blad, door den heer P. de Geus Cz. te Zuid-Schar woude, met 121 punten. 5e prijs, een visitebakje, (Berliuzilver), door den heer J. Kuilman te Nieuwe-Niedorp, met 120 punten. le prijs, zilveren medaille of f 25.aan Dr. Overduin te Wieringerwaard2de prijs, bronzen medaille of f 10.aan de wed. J. Pos te Binnenwijzeiid 3ue prijs (bestuursprijs) aan P. Kok te Binnetiwijzend en de 4de pr. „Dat hadd<n wij niet kunnen toestaan onzen zoon veroorloven, uw dochter te trouwen, zoolang haar vadt-r nog leefde. Want als haar vader terug gekomen ware, welk een schande 1 Het is al erg genoeg voor onzen zoon, zoo iets in do familie te hebben. In onze familie was tot nu, Gode zij lof en dank, alles rein en onbevlekt, geen van ons wilde boven zijn stand. Hoe zal do mensch zich in deze tijden staande houden, wanneer hij niet eenvoudig en rechtschapen leeft Maar het moeiclijkste wachtte Juliane nog; zij moest nu spreken over zich zelve eu over Martin. Zij gaf een getrouw beeld van Martin; zij deed dit met moeielijk onderdrukte ontroering; zij zeide, dat zij haren vriend, dezen man van eer, het lielst eiken dag de handen zou willen kussen, voor zooveel opoffering, zooveel ont zegging! Zij sprak van Martin's moeder Eensklaps viel Emil's moeder haar om den hals, kustte haar en riep uit „Dat moet een juweel van eene vrouw zijn, die zulk een zoon heeft opg.voedDe beide menschen moeten ik en mijn oudje leeren ken nen wanneer gij het goed vindt, ga ik met u terug, en mijn man en Emil halen mij af." Zoo had Juliane ook dit tot een goed einde gebracht. Arm in arm traden zij de mannen tegemoet. Emil wist nauwelijks van blijdschap hoe hij zich zou houden en ook de oude boer glimlachte. Met ingenomenheid zeide zijne vrouw tot hem „Dat is een juweel van een vrouw, van die geloof ik geen kwaad en ook niet van dien man, ik bodooi Martin. Maar dat heli ik altijd ook gezegd de menschen kunnen niet anders dan kwaad spreken van hun naaste! En dat de graaf dood is, da* is goed ook, want anders l.ad Emil zich toch niet aan deze familie kunnen verbinden." Den volgenden dag keerde Juliane naar Hl zen hof terug, vergezeld van Emil's motder. Adolta wist niet, wat haar overkwam, toen zij door de dame, welke met hare moeder was mtdegekomen, hartelijk omhelsd en op den mond gekust werd, teiWiiï haar werd toegefluisterd „Ik ben Emil's moeder en dezen kus moest ik u van hem brengen, en over twee dagen komt hjj zelf, lief kind!" (Keurmeesterspr.) a»u Dr. van Balen Blanken te Spanbroek. Billardwedstrijd 64 deelnemers. le prijs een Berlin—zilveren theeservies en blad, werd behaald door A. van Meurs te Span broek de 2de prijs, een Berlin-zilveren schip, door D. Appel te Twisk, en de 3de prijs een cognactempel, door D. Nierop te Nieuwe Niedorp. Zondagmiddag had te Bijp het volgende ongeluk plaats, dat boven verwachting nog al goed afliep. Een der zoontjes van O. Bakker aldaar sprong achter op de veeren van een wagen, die voorbij de ouderlijke woning reed, met het gevolg, dat zijn hoofd tusschen het wiel en het voertuig geraakte. Eerst, nadat het rad, al scha vende langs het hoofd van den knaap, verschei dene malen had omgewenteld, schoten eenige personen toe, hielden den wagen stil en verlosten den jongen uit zijn gevaarlijken toestand. Eenige ingezetenen te Breukelen hebben eene Vereeniging gevormd ter bevordering van contante betaling. Een der arti kelen van de statuten luidt aldus /,De leden verbinden zich, waar het doenlijk is, alles contant te betalen, dewijl een winkelier, of wie ook, zijn leverancier niet kan voldoen met veel hoofden en posten iu het boek, dewijl week— en maandboekjes noodeloozen omslag en overbodig werk leveren en daarenboven contante betaling meenigeen in staat stelt, zij het dan weinig, toch goedkooper werk of goedkoopere waar te leveren." Eenige bewoners der Yechlstreek hebben zich bereids bij deze Vereeniging aangesloten. Aan de harddraverij, uitgeschreven door de harddraverij—vereeniging te Sijbecarspel, op 5 October, werd deelgenomen door 10 Het was alles wonderschoon. Nog des avonds werden Emil's en Martin's moeder de beste vriendinnen. En ieder prees het eorst haar eigen zoon, daarna den aDderAdolfa was overgeluk kig, en Juliane gevoelde zich verzoend. Van haren zoon ontving zij nu brieven vol betuigingen van liefde. Ook had Bruno aan Martin geschreven, hem om vergiffenis smeekende, hem dankend voor zijn opoffering. Daarna kwam de minnaar met zijn vader, en toeu was het voor twee jonge harten, als was er een stuk hemel op de aarde neergevallen was, precies op Elzenhof. In het voorjaar zou het huwelijk plaats vin den, in het voorjaar kwam ook Bruno vrij. Do gasten waren weder weg, maar z:j hadden op Ehenhof het geluk achter gelaten. Alleen Martin was nog stiller en ernstiger dan anders. Opeen avond riep Juliane hem naar buiten in den tuin en vroeg hem „Wat deert u toch Gij zijt veranderd, gij neemt niet ten volle deel aan ons geluk. Wat schort or aan „Ik heb in deze dagen een besluit genomen, hetwelk mij zeer moeielijk is gevallen." „Welk besluit?" Zij bleef slaan en keek hem iu bange verwach ting, onderzoekend in do oogen. Maar hij ver meed haar blik on zij moest nog eenmaal vragen „Van welk besluit spreek gij „Om te vertrekken." „Wat 1" „Te vertrekken naar Segenfeld; het landgoed heeft mijn toezicht niet langer noodig. Wanneer Emil trouwt, kan hij Elzenhof besturen, zoolang tot Bruno het doet of hij zelve een eigen land goed krijgt." „Martin!" Hij was doodsbleek, maar hij volhardde bij zijn besluit. Toen sloeg de vrouw beide armen om zijn hals en fluisterde hem toe „Dus Elzenhol zal geen nieuwen heer beko men Of gaat gij heen, omdat gij u reeds te oud gevoelt?" Hij stamelde: „Te jong, Juliane, nog altijd veel te jongl" Daarna kuste zij hem voor de eerste maal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1