KOLFBAAN DHESIA1DÏERM. HART-CACAO. 100 J. C. B0LD00T, Medaille d'Or Paris 1889. WIJNHANDEL BAK WAGEN, Ontvangen: W. IMHÜLSBN, Groote Biljart-wÉtrijl JACHTWATZ&. W. liiiliiilseii, 1MI1 ACHIMS, DE RENTENIER, GROOTE OPRUIMING Advertentie-Bureau Gemengd Nieuws, Vacatuurbeurten. 334ste STAATSLOTERIJ. ken Prijzen. G e t r o k Marktberichten. Advertentiën. JAT DROOG, te SCHAGEN. ONTVANGEN! een fraaie collectie i! 1 VULREGULELRKACHELS, Geëmailleerde, Vernikkelde, Ge slepen, Gegoten en Geslagen Kachels D. ROGGEVEEN Cz., Stollwerck's Voordeelig! Hart-CacaO is fijnste Poeder- Cacao in hart-vorm geperst. In blikken bussen a 25 Cacao-harten 45 cent. 1 Cacao-ïart1,8 cent1 top Cacao. J. itanke en TI». «Upost, AMSTERDAM. Essence de Lilas blanc d'Heliolrope blanc de Violette blanche Rose blanche te SCHAGEN. WEKï's CtilOOT H o n d e n- en A p e n- T h a t r e en Circus, twee groote voorstellingen op Zondag, 12 October 1890' Kinderen Toonstelling1, Groote Voorstelling*, Wed. A. WERY. Franco Mendes v. d. Eist te AMSTERDAM-IIAARLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. C. ROGGEVEEN Cz., Uitnemend, 22 JAREN Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- Winterjassen, Dames en Kinder- Winter-en Regenmantels, in de nieuwste modellen en tc°*cii concurreerende prijzen. Hoogzijde E, 9, Schil gen. met 6 ballen, in 13 Series van 50 partijen, te beginnen 12 Oct. a.s„ Eerste prijs, f 40 Gulden. Tweede f 15 Eerste premie, f 7.50 Tweede f 2.50 SCHAGER COURANT. m Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts f 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. lioeden, Bloemen, JLintcn, Teeren, Mant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten Jtla- nufacturcn, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Cents. W. SWAGER. J. Manke te Schagen. voorzien van de nieuwste en ver beterde constructie. Twee honderd zes-en-tachtig gulden kostgeld en acht gulden korting voor pensioen, dus tezamen twee honderd vier en-negentig gulden moet onver biddelijk vanzjjne vierhonderd gulden jaarwedde af. Hem rest dus 106 gulden 's jaars, waarvan hjj kleeding, boeken, lessen, alles, alles moet betalen. De hoofdakte wil en zal h\j hebben, doch, hoe hij ook „blokken" wil, zonder „les halen" gaat het nietVan zijn zesde tot zijn achttiende jaar heeft hjj school gegaan, niets verdiend, immer gekost! Nu verdient hjj nog geen acht gulden 's weeks; h(j is een der „bollen", maar zoo knap is hij niet, dat hij berekenen kan, waar hij weke lijks twee kwartjes kan vinden om de bevoegd heid aan te vullen, die hij tegen zóó luttel loons na zóóveel arbeids verworven heeft. Zoo is de man, die de hope des vaderlands moet vormen, die opleiden moet tot alle christe lijke en maatschappelijke deugden, die prediken moet het sclioone, die leeren moetWie wil, kan H. C. SCHALMAR. Gevaar-lijk: en Leerrijk;. Kwam vooreenigen tijd van hooger hand, n. van uit het Vatikaan, eene aanschrijving aan Je R. Katholieke geestelijkheid om zich op de hoogte te stellen der sociale toestanden, in zonderheid die der verhouding tusschen arbei ders en werkgevers, bij den grooten invloed die de R. Katholieke geestelijke heeft op de I ieeken, is het zeker niet van belang ontbloot, eens even de aandacht te vestigen op de gevol gen van dien. 't Gebeurde o. a. dezer dagen op een kleine fabriek in N.-Holland, dat er een werkstaking plaats had onder de arbeiders bestaande uit R. Katholieken en Protestanten. De fabrikant maakt zich niet erg moeilijk met loven en bieden met de onwilligen, maar ging even naar de R. Katholieke pastorie. Niet lang duurde 't of de Katholieke arbeiders werden ontboden, die van daar teruggekeerd onmiddelijk het werk hervatten op de door den fabrikant eenigszins gewijzigde voorwaarden. De Prote stanten werden echter onmiddellijk ontslagen en al spoedig weder door, natuurlijk R. Katho lieken, vervangen. Als dit plan-de-campagne zoo stelselmatig wordt volgehouden is het te verwachten, dat bij werkstakingen, niet alleen bij R. Katholieken maar ook bij Protestantsche patroons, de protestantsche werklieden die hun streng vast houden, op de fabrieken er uitge drongen zullen worden, vooral als ze den toe leg niet bemerken. Aanvankelijk zal dit stelsel gunstig werken voor de macht en invloed der R. Katholieke Kerk, maar 't is de vraag of ze niet in den strik gevangen zal worden door haar zelve gesponnen. Want wil ten platten lande 't algemeen en in de steden de gezeten burger, zich veel getroosten om waardig geacht te zijn door zijne geloofsgenooten een bon Katholiek genaamd te worden, die onderdanige volgzaamheid vindt men gewoonlijk niet in die mate bij de mindere klasse in onze steden, vooral het jongere geslacht en onder de meer ontwikkelde fabrieks werklieden. En dan zoude het volstrekt niet onmogelijk zijn dat de door het uitoefenen van dien dwang door R. Katho lieke geestelijken op den werkman, deze uit den band der Kerk sprougen en zich bij deze gele genheid vrij maakten van het juk, dat hen ook om andere redenen, reeds al lang hinder lijk was. Tegenwoordig vooral is de arbeiders kwestie een vuur en die met vuur speeltmoet oppassen dat hij zijn vingers niet brandt. Een telegram uit New-York bericht, dat de Mormonen gisteren een congres hebben gehouden, waaraan een 10,000 personen hebben deelgenomen. Er is besloten de veelwijverij af te schaffen. Al de aanwezige apostels, bisschoppen en ouden hebben voor de afschaffing gestemd. Zekere Arthur Daij, die den 27stenJuli zijne vrouw vermoordde door haar in de Niagara- watervallen neer te storten, is, naar men uit Weiland, Ontario, meldt, ter dood veroor deeld. Hij was met eene andere vrouw ge trouwd en vreesde wegens bigamie te worden Vervolgd. Zijne zuster verklaarde, dat hij de misdaad aan haar beleden had en zijne tweede vrouw getuigde, dat hij sedert weken vóór zijn gevangenneming veel geleden had. Zij had hem in den slaap hooren gillen „Daar gaat zij6 God, wat ziet zij wit De paus op dejacht. Zooals alle jaren, is in de tuinen van het Yatikaan ook dezer dagen weer de Caccia al roccolo (vogeljacht) begonnen, waaraan de Heilige Vader zich sedert langen tijd met voorliefde overgeeft. De vogeljacht in Italië zoowel een tak van sport voor voornamen als voor geringen wordt met kunstig gelegde netten gehouden, die de jagers van uit een verscholen hoekje (het z. g. roccolo) toetrekken, zoo spoedig een groot Bantal vogels op het voer is afgevlogen. De paus, die in zijn vrijen tijd zich met dit spel bezig houdt, heeft dagelijks een goede vangst, die dan in de keuken van den paus, zoowel als in die van de monsig- nori en de congregatiën dienst doet. Een krachtige aardschok is verleden Maandag te Alhama, in de Spaansche provincie Grenada, gevoeld. Ongevallen hebben echter dientengevolge niet plaats gehad. De gemeenteraad van Trier heeft dezer dagen met 10 tegen 7 stemmen besloten een stuk gemeentegrond enkele uren per dag be schikbaar te stellen voor lawntenuiss pel. De voorstemmers meenden, dat het goed was een spel te bevorderen, waarbij ook jonge meisjes krachtige lichaamsbeweging konden hebben. De tegenstemmers verklaarden, dal naar Duitsche zeden en gewoonten en beschouwing meisjesin de huishouding en niet op het tennisveld bewe ging moesten zoeken. In Engeland mocht dat anders ziju, maar de Dnitschers konden den Engelschen zulke liefhebberijen overlaten, gelijk meer zonderlingheden. Het was reeds „erggenoeg, dat de Duitsche meisjes 's winters waren gaan schaatsenrijden; men behoefde nu niet voor den zomer het tennisspelen daarbij te voegen." NOORD- en ZUID-Z1JPE. 12 Oct. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maarteusbrug nam. 19 Oct. Ds. Molière, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 26 Oct. Ds. Hobus, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 2 Nov. Ds. Pareau, kjchagerbr. nam. Burgerbrug voorm. HUISDUINEN en WIERINGERWAARD. 12 Oct. Ds. Hobus, Huisd. v. W.Waard n. 19 Oct. Ds. Pareau, W.Waard v. 26 Oct. Ds. Bron, Huisd. v. W.Waard n. 2 Nov. Ds. Bommezijn, W.Waard n. WIERINGEN. 12 Oct. Ds. Bommezijn, West. v. de Oev. n. 19 Oct. Ds. v. Kluyve, Oostl. v. Hipp. n. 26 Oct. Ds. Mühriug, Hipp. v. de Oev. n. 2 Nov. Ds. te Gempt, Oostl. v. Hipp. n. 5de Klasse. Prijs van f 100000 n 1000: 400: 200: 0 0 0 Trekking van 8 Oct. No. 12558 1483 2649 3439 7645 12015 14936 18248 85 2716 8316 13402 18467 3106 8695 15159 15709 18247 100: 2025 3776 6331 6437 7657 9550 10748 12854 13098 14539 17789 20370 Trekking van 9 Oct. No. 8364 773 1939 3579 6249 12526 3358 6551 9487 10456 15942 18731 19195 20229 80 4621 6293 6415 6599 7163 8358 8767 12039 14302 14623 18942 20631 - Trekking van 10 Oct. en Premie van f 30000: No. 2869 No. 7867 13417 1669 15310 16338 20398 1704 6709 20407 62 2679 4534 5330 5733 6198 9008 9531 10328 11004 12532 13234 14819 16037 18400 19704 20840 20864 0 v 5de Klasse. - Prijs van f 50000: 400: 200: 100 5de Klasse. - Prijs van f 2000 1000 400 n ii 200 M 100 S c h a tf e n, 9 October 1890. Aangevoerd 5 Paarden f 60 a 125.- 7 Stieren f 90.— a 140.— 98 Gelde Koeien (magere) f 110.— a 220.— 15 idem (vette) f 150.- a 260.- 30 Kalfkoeien f 180. - a 270.- 20 Vaarzen f 80.— a 160.— 70 Graskalveren f 35.— a 75.— 12 Nuchtere Kalveren f 10.— a 24.- 35 Rammen f 30.- a 50.- 140 Schapen (magere) f 16.— a 22.- 80 Idem (vette) f 22.— a 29.— 310 Overhouders f 14.- a 20.- 40 Varkens (magere) f 11.— a 16.— 57 Biggen f 5.— a 9.— 40 Konijnen f —.10 a —.60 70 Kippen f -.40 a 1.25 40 Eenden f —.50 a —.60 490 Kilogr. Boter f 1.13 a 1.20 (per Kop f -.85 a —.90) 220 Kaas f —.20 a —.35 2900 Kip Eieren f 4.— a 4.50 400 Eend-Eieren f 3 a 3.25 f a Erwten: Groene f 12.a 17.— Grauwe f 10.— a 19.—, Vale f 11.— a 17.—, Witte f 9.— a Knie huizen, 8 October 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 24 stapels. Hooikaas t Graskaas f 29.karweizaad, oud f 9. a 9.12' nieuw mosterdz. f 15.a 16.50 blauwmaanzaad t 11.a 12.50, grauwe erwten f 14.— a 16.50, vale dito f 14.— a 15.50, Wijker Vale dito fa Groene dito f a Bruine boonen f 11.a 12.25, Paardaöbooupn i' a Gerst f 4. a 5.2o, Havtr f 3.— a 4. Boter 65 a 70 cents per kop^^^^ Heden overleed in het „Marine hos pitaal" te Amsterdam, in den ouderdom van 26 jaren, mijn geliefde, eenige Zoon, Sergeant—Scheepstimmerman bij de Kon. Ned. Marine. Zwaar treft mij dit verlies daar hij, zelfs tijdens zijn 4-jarig verblijf in Indië, steeds de steun en verzorger zijner bejaarde moeder was. Een kwaadaardige keelongesteldheid, waarmede hij, ongeveer 8 maanden geleden, in 't vader land terug was gekomen, maakte een einde aan dit, voor mij zoo dierbaar leven. Valkkoog, GUURTJE GROET, 3 October 1890. Wed. J. Brugman. Deze BAAN die voor den a. s. Wed strijd geheel is vernieuwd, zal van af heden zooveel mogelijk iederen dag en avond, dis ponibel zijn voor Heeren Liefhebbers van Kolven. Het p a r t ij g e 1 d zal worden berekend tegen vijf Centen per bal, die in de baan worden bespeeld. Heeren mededingers voor den wedstrijd kun nen vanaf heden gratis spelen, tot het houden van vooroefening. SCHAGEN, "Cl XTr»r\f HOOGZIJDE. -1- AUUb, Hoorn, 9 October 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Commissie f 28.50. Middelbare f 28.50 aangevoerd 329 stapels, wegende 98145 Kilo. Zaandam 9 October 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.aange voerd 21 stapels. Al le maar 10 October 1890. Aangevoerd Kleine Raas hoogste prijs f 31.50, Commissie f 28.50, Middelbare f 29.—, aangevoerd 525 stapels, wegende 150000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4468 Hectoliters, Tarwe f 7.50 a 9.125, Rogge f 5.50 a 6.25. Gerst f 4.60 a 5. dito chev. f 5.50 a 6.—, Haver f 3.15 a 3.80, Paardenboonen f 5.50 a 6.Bruine dito f 10.25 a 13.Citroen dito f a Witte dito fa Duiven dito f 7.a Karweizaad f 9. a dito oud f a blauwmaan zaad f 12.50 a R. Mosterdzaad f 13. a 15.50, G. dito f 13.50 a Koolzaad Groote voorraad: en verder alle bijbehoorende artikelen. IV.ti. IVieiiw! Niieuw! Van teakhout vervaardigde Noord-Hollandsch model, Kaasmakers en Zetters, zonder kwasten en scheuren, geheel krimpvrij. Eenige verkoop voor Schagen en Omstreken. Nieuwe Ijzerwinkel. SCHAGEN. Hoogste eiwit 8f hoogste theobromin-gehalte. Spoedige oplosbaarheid, fijne geur, dencieuse smaak, steeds gelijk matigheid des dranks. Verkrijgbaar bij K. VERHEUS Banketbakker te Schagen. belooning aan ieder, die na gebruik vau Prof. LEFRIES' LikdoorntiDCtuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heelt. Verkrijgbaar bij de Depothouders a, 60 Cents per flakon met peuseel. ff des middags 4 uur, Entree f* 0.35, en des avonds 8 uur, Entree f 0.49 de persoon. Besproken plaatsen 10 cents extra. Onder medewerking van een goed gezelschap Artisten van den lsten Rang. Acrobaten, Gymnastiekers, waaronder vrolijke muzikale Clowns, alsmede de Agioscopische Wereldtableaux of Lichtbeelden, (Groot Succes.) De Directie van A-gent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN te KOOF*, voor oud., bijzonder sterk, uitstekend geschikt voor zware vrachten. Te bezichtigen bij MARKTPLAATS, SCHAGEN. sedert 22 jaren beproefd. De Rijiilandscbe Druiven-Borst- IlOllig, sedert met steeds klimmend succes in gebruik, is het edelste, aangenaamste en krachtdadigste H uismiddel bij koest, heeschheid, verslijming, keel— en borstkwalen, kinderkoest, enz. Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen h fl. 2.met geele, h fl. 1.met roode, en a 65 Cent met witte cap- sulen, welke nevenstaand fa- brieksstempel dragen, te Scha gen, bij J. GROOT Tz., te Alkmaar, bij BRUINVIS BAKKER, Apoth., te Den Helder, bij W. V. BRUINVIS. Pr ij zen in Contanten: HOTEL 't CENTRUM. SCHAGEN. J. van Huis. DEK Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandsche Dagbladen. Spoedige en accurate verzending is ver zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke ning gebracht. -f* neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzichl en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. van alle soorten MilUlCS-enMiltaler- LAAGZIJDE, SCHAGEN. Onschadel(/k roor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIM te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd vau Klierstef. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. SCHAGEN, HOOGZIJDE, E. 9. levert steeds met hel grootste Succes, d e stilst werkende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3