er, üii de laifl te KAPITALEN Eaminen en Banton», I W. C. BOELE Senior. TIEN AANDEELEN BOUWLAND, II Abr. SLOOS, Hellip Salon- en Slaapkamer-ameiilileHien ten, Mém ra een APOTHEEK. GOUD ZILVER, O. Be fel k totalen Is op franco aantrap GRATIS te rairjjp. HOOGE PRIJZEN L'JNDISPENSABLE 3 Cent 7 A r uni i au/av KOFFIEHUIS, elk groot duizend gulden, doch waarop 10% is gestort. Op Dinsdag, 14 October 1890, Gr. VAN OS, den heer P. WE8TRA, in leven arts aan het Zand, in de Zijpe, op Dinsdag, den 28 October 1890, OM IvONTANT GELD, 2 Brtiie MerriepaarJei, plttanis, 2000 a 3000 Kilo best gewonnen Hooi, eene partij Stroo, een 1 oetaafs Flanino, Olie- en Azijnstel, Soeplepel, Lepels, Vorken, Messen, alles van Berlinzilver Tl G. van OS, Notaris te Zijpe. D. DE GRAAF Jr., publiek verkoopen GROOTE en KLEINE G. VAM OS, Anderlialfjarige HELDER, Keijzerstraat 61. Keijzerstraat 61* MEUBELEN, alsItureaux. Glazen kasten, Tafeltjes, Stoelen, Lade tafels, ook oud Porcelein, Stalsclio- tels, of audere voorwerpeu. B. JACOBSON, Aan huis te ontbieden. Verzending iederen Maandag. Agent, L. DE WAARD, Eerste Buitengewoon Opera-Concert, Martha van Oplieincrt-Scliwencke, Charlotte van Keims, Piano. Jofiian Schmier, I-ste Bas van de Ilollandsche Opera te Amsterdam, en Hcnri van Haarlem, Concertzanger. (Bariton.) PROGRAMMA: 3. STANCES de 1'Opera „Lackmé",Deslibes. PAUZE. 4. 3. 4. N.B. HOFLEVEBANCIEB Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. 4 1 Hottcrdam, j's Gravenhage, Geiden, Utrecht, Groningen, liampen. K AMPE UT. Gevestigd sedert 1S47. Openbare Verkooping. Ten verzoeke van» den Heer Notaris Mr. W. II- SIMIT.te HÖEMSTBDE, q.q., zal in het openbaar ten verkoop worden aangeboden het gunstig gelegen genaamd „HET. OUDE SLOT", aan de MARKTPLAATS, te S C H A G K sr, met afzonderlijke Bergplaats, verdere Aan- hoorigheid en Erf, ten name staande van ARIE MEIJER Sz., en bij het kadaster der gemeente bekend in sectie E, onder nummer 474, ter grootte van vier aren, vijltig centiaren. De veiling zal worden gehouden, zoo noodig in tegenwoordigheid van den E. A. Heer Kanton rechter in het kanton Schagen, in twee zit tingen, de eeue bij opbod, de andere bij af dag en finale toewijzing, op Dinsdagen, T en 14 October 1890, telkens des avonds 7 ure, in het Koffiehuis „de R o o s", bij ARIE VADER te SCHAGEN, en ten over staan van den Notaris C. Boonacker, ten wiens kantore aan de Bagijnenlaan aldaar, de veilingsvoorwaarden gedurende de 8 dagen aan dien van inzetting voorafgaande, ter lezing zullen voorliggen. ZEGT HET VOORT. Openbare Verkooping van de in de Plattelandsche Bankvereeniging, te BAB»Ii\GERHORV, behoorende aan den heer ELMERT DE BOER, De verkooping zal worden gehouden op Don derdag, 33 October- 180 O, des middags 12 ure, in het Koffiehuis „de Roos", te SCHAGEN, en ten overstaan van den Notaris C. Boonacker. Openbare Verkooping te WARMENHUIZEN, op Maan dag, 37 October 180O, des avonds 6 ure, in de herberg „de Oojevaar", van 4 akkers onder de gemêente W armenhuizen, ka daster, sectie A, nummers 268, 277, 288 en 809, te zamen groot 1.21.42. Eigendom van de Wede. D. BOEKEL. Nadere informatiën verstrekt de Notaris Boonacker. voormiddags 11 ure, ten sterf huize van den heer D. DE GRAAF, aan de KEINSMER- BRUG, in de ZIJPE, om contant greld, Openbare Verkooping van 1 Mahony KABINET, dito GAR- .-Jggj A' DEROBE en dito PENANT- Jd^BL KASTJE, allen massief, gaaf, mooi en goed onderhouden, 3 VEEREN BEDDEN met toebehooren, geverfd Kastje, 2 Tafels, waar onder 1 Gladde Ronde, 12 Stoelen, Stoven, Spiegels, Schilderijen, Barometer, Carpetten, Kleedjes, Matten, Staartklok, Eransche Klok, Waschtobbes en Stelling, Gereedschap, Koper—, Tin—, Blik—, IJzer—Aardt- en Glaswerk en wat verder zal worden gepresenteerd. G. VAN OS, Notaris te Zijpe. Openbare Verkooping op Dinsdag, den 14 October 1890, 's na middags 2 ure, bij den kastelein A. BRUIN, aan de SCHAGERBRUG, in de ZIJPE, van Een Huis, waarin vele geriefelijk- lijkheden, met Erf en Tuin, aan de Keinsmerbrug, in de Z ij p e, kadaster, sectie B, nummer 542, groot 5 Aren en 68 Centiaren. Bewoond geweest door wijlen den heer D. I)E GRAAF, en terstond te aanvaarden. Informatiën zijn mede te bekomen bij den heer J. MUIJS, Commissionnair, Kanaalkade, te Alkmaar. Notaris te Zijpe. ten sterf huize van des VOORMIDDAGS teu 10 ure, van een TILBURY, KARTUIGEN, HOOFDSTELLEN, LEIDSELS, STALGEREEDSCHAPPEN, alles zoo goed als nieuw, als: Langwerpig vierkante Ebbenhouten TAFEL, ïlpIJss» met ronde uitgesneden hoeken, ronde THEE—, WERK-, ROOK- en andere TAFELS, Waschtalel, met keurig wit marmeren blad, met prachtige Spiegel en met zij-Candelabres, Tête a tête, Fauteuils, Stoelen met gekleurde ruggen en met gewerkte—, roode- en andere zittingen, prachtige zwarte staande Spiegel, met daarbij behoorend tafeltje dienende tot voetstuk, in palisander kast, uit de fabriek BAUVAIS, Spiegels, waaronder een ronde met zwarte lijst, Damspiegel, Pendules met Candelabres, S C H I L I> E li 1,1 i N, met zwarte en vergulde 1 ij sten, Schrijfcassette, Naaimachine, Boekenhanger, Boekwerken en Prachtbanden, waaronder Medische en andere Wetenschappelijke Werken, Dicht- en Plaatwerken, Ledikanten, Matrassen, Dekbedden, Beddengoed en Dekens, Vloerzeilen, Vloerkleeden, Carpetten, Gordijnen, Lakens, Handdoeken en verder Tafel- en Linnengoed, Serviezen, waaronder een compleet Eetservies, Compotes, Kristallen Karaffen, Bier-, Wijn-, Likeur- en Punchglazen, Theegoed, Dekschalen, Terrines, Sauskommen, Borden, Petroleumtoestel, Kachels, Kolenbakken, Fornuis en Haardstel, prachtige Hanglampen, waaronder een fraaie Kroonlamp, Voorts: Waterfiltreer, Wasch tobbe, Kleerhek, Bak-aker, Emmers, Blik-, Koper-, IJzer-, Aarde- en Glaswerk, en e i n d e 1 ij k bestaande in Een Gouden DAMESHORLOGE en dito KET TING, een dito VINGERRING met DIAMANT, een dito met PARELS, een zilveren COMPöTE- LEPEL, dito BEELDLEPEL, en dito ARM BAND. De goederen zullen worden verkocht deels ten STERFHUIZE van den heer WESTRA voornoemd, en deels ten huize van den daar nabij wonenden kastelein STAM. van des voormiddags ELF tot des namiddags TWEE nre, kannen de goederen ten sterfkuize voormeld, worden bezichtigd, mits vooraf belet wordt gevraagd. Allen die iets te vorderen van verschul digd zijn aan of borgtochten onder zich hebben, ten laste der nalatenschap van D. de Graaf Sr., overleden 15 September 1890, worden verzocht daarvan opgaaf of be- taliug te doen vóór of op 13 October 180 O, aan KOEGRAS, gem. HELDER. Notaris te WINKEL, zal op Woensdag, 29 October 1890, des voormiddags 10 uur, ten huize van de Wed. G. SCHAGEN, te BARSINGERHORN, Twee sluiten MOOI, een partij te veld staande 1 Kar op Veeren. BOEREN- en BOUWgSBHEsCHAPPEN, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. v 7 ide Sjufterbicteii, Een zeer goed onder houden Huismanswo ning met Hooiber- ging, Stalling voor 26 stuks vee en Schuur, benevens 21% Hectares uitmuntend Grasland, alles aan elkander verbonden en zeer gunstig staande en nabij het spoor, gelegen in het Kanton HOORN, te bevragen bij den Notaris Gr. F». TVI.I HOFF, te Enkhuizen.. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe, (Li incolns ras.) Evenals reeds eenige jaren, 0ÈMWW biedt G. CLAIJ, te HA- RINGHUIZEN, ook thans weer anderhalljarige Rammen en Ham lammeren te koop aan, alle afstammelingen van de fokdieren, waarvan hij op verschillende tentoonstellingen inzendingen bekroond zag, zooals o. a. nog op de laatst gehouden Algemeene Landbouw-Tentoonstelling te Dordrecht. SEZAM KOEKEN, bij inleekening a f 9.75 per 100 Kilo. Franco thuis. WINKEL. J. G. W. BUTHFER. Donderdags te Schagen, in „de Roos". Verhuurt tegen de concurreerendste prijzen Costumes voor Théatre, Re derij kers en voorts voor alle verdere voor komende gelegenheden. Benoodigde Tooneel-attri- baten, in alle genres disponibel. geeft de ondergeteekende voor oude RIDDERSTRAAT, HAARLEM. in HOEDEN en PETTEN, te SCHAGEN, Heerenslraat, naast Hotel („Vredelust". n de Concertzaal „C B S", te Schagen, op KOST» AG, 26 OCTOBER 1899, des avonds ten AOH T are. met medewerking van de Dames: Anna Hllinincrüoom. Concert-Zangeres. (Sopraan). (ul'c Amsterd.m. en de Heeren: lste A f d e e 1 i n g. A. GROOT ARIA uit de. Opera „Titus", A' iIozatt- B. ARIETTE uit de Opera „der Trompetter von Siikkingen Victor JNessler. de Heer .Job. Schmier. 3. GROOT DUO uit de Opera „Lohengrin",R- Wagner. Dames A. Klimmerboom en M. v. Ophemert-Sehwencke. de Heer I lenri van Haarlem. GROOT DUO Falentine en Marcel), uit de Opera „de Hugenoten", Meijerbeer. Mevr. M. v. Ophemert-Scliwencke en de Heer Joh. Schmier. AIR de 1'Opera „Mireille",Gounod. Mejuf. A_. Klimmerboom. GROOT RONDO uit de Opera „Titus",Mozart. Mevr. M. van Ophemert-Scliwencke. 2de A f d e e 1 i n g. GROOT DUO uit de Opera „de Troubadour",Verdi. A. T'AVONT SULLEN WI VROLIC SIJN, p p B. SERENADE, b°Ster- de Heer Joh. Schmier. A. en B., Twee liederen,Klimmerboom. Mej. A. Klimmerboom. A. VISCHERL1ED,Hoek. B. MIJN NEDERLAND,C. v. d. Linden. de Heer Henri van Haarlem. GROOT DUO Bertha en Tidesuit de Opera „de Profeet", Meijerbeer. Dames A». Klimmerboom en M\ v. Ophemert-Scliwencke. HntréeprUs f 0.99. Plaaatsen zijn te bespreken aan het lokaal a 10 cents extra per plaats. Tekstboekjes verkrijgbaar a 10 Cents. 6. X. Sigarenfabriek Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. .Depóts Schagen. Pur merend. Pre da. De n /leider. D o c h. Koog a/d Zaan Dordrecht. G orinc he in. Tiel. IV inschoten Maarte m. Driebergen. M' o r tn er ie e er- Pen an g. D a t at> i a. S a mar an g. So er ah aij a. Christiani et- Kopen hagen ■ÉËMiafcll '.f li<.mi li Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. 'f alle gevallen van roodeu loop en diarrhé, waatë Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed °P den onderbuik gewreven is geworden, heeft ®e" steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga»" met dezelfde veilige behandeling, geholpen %r het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijs" moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden» totdat de meest verontrustende teekenen verd*eneD zijn, door vlijtig met deze genezende en verk°e lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1*85' x f 3.-, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, «juopf»»00 aanvrage a contant te bekomen bii alle T-* J jfl, blissement Londen, 523, Oxford-Street. S m olland' al»mede in HollowaV s-et

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4