A Aivniie- Mimi. Zondag, 26 OctoToer 1890. 34ste Jaargang. 2STo. 2449. UitgeverJ. WINKEL. Biireau: 8CHAOEIÏ, Laan, D, 4. Gemeente Schagen, Bekendmakingen. Nationale Militie. Vergadering1 van den Raad der eraeente Schagen, op Dinsdag, den 28 )ctober 1890, des voormiddags, ten 10 ure. L. Ingekomen stukken. Vaststelling gemeente-begrooting 1891. Schagen, den 24 October 1890. De Burgemeester, C. H. BEELS. li ¥1 oman van A. VON KLINCKOWSTRöM. .Binnenlandsch Nieuws. Schagen, 25 Oct. 1890. Postkantoor Schagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden in de le helft der maand Oct. 1890. Namen der geadresseerden. Plaatsen van bestem, van Barsingerh., J. v. d. Oord Lzn Anna Paul. P. van Dirkshorn, C. Meijering, Worraerveer. vau Schagerb., E. Bos, Hilversum. HORDT VERVOLGD. SCHAGËR COURANT. pit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater- j,gjvond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEB- tWTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. jUOBZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f3.Pranoo per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVEHTENTIEN van 1 tot 6 regels fO.26; iedere regel meer 5 ets. Q-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. De Burgemeester van Scliagen, daartoe de odivc aanschrijving ontvangen hebbonde. brengt algemeene kennis, dat tot den werkelijken ieDst worden opgeroepen, de onderstaande ver vangers der lichtingen 1887 en 1888, te weten: behoorende tot het 7e Regiment Infanterie, (gar nizoen Amsterdam) togen 3 November a.s. v behoorende tot het CdRNELIS VALEN- I 4e Regiment Infan- TINUS DE PATER, fanterie (garnizoen fILLEM ROGGEVEEN, i Haarlem) tegen 17 November a.s. felke verlofgangers op genoemde datums bij korps present zullen moeten zijn vóór des 4 ure. Schagen, 24 October 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. piBTER BAKKER, 1ETER DEKKER, Punten van behandeling V ssa at ëw. «sse 2. EERSTE HOOFDSTUK. In Kar tv e nbritch. De beide jonge mannen hebben in hun geheele iterlijk en houdiQg, in het snit hunner kleeding, au haar en baard iets buitenlandsch, overzeesch, etwelk geweldig afsteekt bij het trouwe inland se type, strengin den stijl vertegenwoordigd door lijnhcer von Eisenrott Senior en zijn schoonzoon instaat' van Müllberg. ,lk beschouw het als een gunstig toeval, dat k Hans op de overvaart leerde kennen. Ik had oenmaals nog geen bepaalde Uurplaats voor mijne %ematte zenuwen gekozen, maar kwam op goed leluk af naar Duitschland, omdat de arts mij in 'Ik geval rust had aanbevolen en ik dien ten ?evolge mijn zaak daarginds liquideerde." ,,En Hans haalde u over, hierheen te komen 'teeg mijnheer van Müllberg. haalde mij nu juist niet over; maar toen 'II het kleine, mij tot nu geheel onbekende bad plaatsje Karwenbruch noemde als de plaats, waar teen hij ajgij moj; zijne gemalin dacht te begeven, 3™. zÜn jonge vrouw voor te stellen aan de fa- ""he von Eisenrott, die daar bijeen was, kwam 'eling bij mij de gedachte op, dat dit juist l0°f mij het geschiktste plaatsje kon zijn. Ik ver- ®cjü hem voor mij kamers te bestellen, ingeval !r 'ets dergelijks als een hotel hier aanwezig ""i en volgde hem na een kort verblijf in Keu- 1 Herheen. iEn ik ben razend blijde, u in dit nest uit 'tijdperk van voor dea zondvloed ingekwnr- "y 'e hebben, oude jongen," antwoordde Hans, 'j8choon ik vrees, dat gij het hier niet lang "'t uithouden." Aan waar stamt eigenlijk uw vriendschap met J" zoon vroeg de oude heer, die het gesprek J8 zijne hardhoorigheid gevolgd had, haastig in i,rouw het woord afsnijdende, als hij bemerko. t "aar een scherpe opmerking op de lippen H^He. „Men kan zich ter nauwernood twee ^et. Hteenloopende naturen denken. Ik wilde, 2a»ir 'e's bezat van uwe energie en practische 'j loerdón elkander kennen in Valparaïso. ooDh toenmaals nog aan het begin van mijn ®®nhij was juist pas overgekomen en had Het orgel in onze Gereformeerde kerk alhier, na zeer tot genoegen Van H. H. Kergvoog- den, door de firma L. van Dam en Zonen, orgelfabriekanten te Leeuwarden, voorzien te zijn van eene nieuw windtoestel, nieuw mechaniek, enz, enz, zal morgen tijdens de godsdienst oefening wederom in gebruik genomen worden. Wij twijfelen niet of de organist, de heer Borstlap, zal bij deze gelegenheid het orgel we! eens in al zijne details laten hooren. Wegens onvoldoende deelneming zijn de oefeningen van het Zauggezelschap te Dirks- horn voor onbepaalden tijd geschorst. In eene op 20 dezer door het bestuur van de banne Sint-Maarten gehouden vergadering is met algemeene stemmen besloten om, alle de in die banne gelegen grintwegen te zaraen ruim 3000 Meter, met een steenen paardenpad te voorzien. Tot lid van ?het Dagelijksch bestuur der banne Oudkarspel is als zoodanig herkozen de heer J. Butter Jzu. er nog mede te doen, zijne Europeesche beschou wingen over boord te werpen. Om zoo te zeggen: worstelden wij beiden om het naakte bestaan." „Dat had hij niet behoeven te doen," bracht mevrouw von Eisenrott in het midden. „Het was zijn schuld, dat hij niet onder do bestaande verhoudingen bij het regiment en in zijn vaderland kon blijven." „Laat het zoo goed zijn, gelijk het nu is, oudje 1" zegt haar echtgenoot kalmeerende. „Het nationaliteitsgevoel bracht ons bij elkaar," ging Wcsberg ongestoord voort. „Hans stond mij bij in een zaak, die mj zonder zijn tusschen- komst het loven gekost zou hebben. Aan zijn voortvarend optreden ten mijnen gunste, hetwelk voor hem zeiven noodlottig di'eigde te worden, heb ik bet te danken, dat ik niet reeds lang in den vreemden grond begraven lig. Ik zwoer hem toenmaals, dat hij van mij verlangen kon, wat hij wilde, dat ik mij jegens hem tot eeuwige dankbaarheid verplicht rekende. Hij heeft mij tot nu nog niet aan mijn woord gehouden, maar of schoon er sedert acht jaren verloopen zijn, gevoel ik mij toch heden nog evenzeer jegens hem ver schuldigd als toen. Bloed is een sterke band." „Nu, nu, oude jongen, gij overdrijft de dank baarheid. Het was immers maar eene kleinig heid," meent de jongere Eisenrott gemoedelijk, terwijl zijno moeder vol ontzetting uitroept: „Om Gods will Hans heeft toch niet een mon- schenleven op zijn geweten „Een mensehenloven heeft daarginds niet de zeilde waarde als hier, waarde mevrouw. Daar heet het dikwijls man tegen man, en de zucht tot zelfbehoud draagt de overwinning weg op alle zedelijke tegenwerpingen." De beide meisjes staren in ontzetting den jon gen man met zijn vastberaden, energiek gelaat aan, die levensbeschouwingen uitspreekt, gelijk die tot nu hier nog onbekend waren. „Misschien zou ik precies gedaan hebben als Hans," zeide Tina daarna overluid en bloosde tegelijker tijd over hare vermetelheid, toen zij Wesberg's blik ontmoette, welke kalm onder zoekend en vriendschappelijk op haar rustte, terwijl Truida Müllberg lachend uitriep „Goddank, hier in het lieve Pommorcn leven wij onder te beschaafde toestanden dan dat zoo iets zou kunnen voorkomen, vooral niet in onze krin gen. Onze rechibuuk is inderdaad zeer actief en gestreng niet waar, Gustaaf Wesberg schijnt oogenschijnlijk weinig waarde te hechten aan Gustaaf's meening, want een vluchtig lachje vorheldert zijn gelaat. De Centrale Katholieke Kiesvereeniging in het district Enkhuizen heeft tot candidaat voorde Tweede Kamer met algemeene stemmen gekozen, de heer W. Boslid der Provinciale Staten van Noord-Holland en burgemeester van Oudorp. De heer Bos heeft deze candida- tuur aanvaard. Door de Anti-revolutionaire kiesvereeniging te Enkhuizen is candidaat ge steld, de heer N. Sluis. Zooals men weet, heeft de Centrale Liberale Kiesvereeniging den heer J. Zijp Kzn. candidaat gesteld. Nabij de Koog op Tessel is de arbeiders woning van M. van der Yliet 's nachts in brand geraakt en geheel vernield. Volgens matige berekening leverde de lijstervangst op Tessel Maandaag en Dinsdag ruim 5000 stuks op. De vogels worden gretig opgekocht tegen 10 h 11 ct. per stuk, ter verzending naar het buitenland. In de dezer dagen gehouden vergadering van het Nutsdepartement te Venhuizen is besloten, in het voorjaar van 1891 weder eene tentoonstelling te houden van voorwerpen, door ingezetenen in ledige uren vervaardigd. Dit Wormerveer wordt van Dinsdagavond gemeld Zoo even, toen de trein van Amsterdam te ongeveer half negen binnenreed, had een ernstig ongeluk plaats. Een goederentrein scheen niet volkomen de rails voor den binnenkomenden trein vrij te laten. Een botsing volgde. Eene locomotief en een paar wagens liggen over den „Vader trok ten strijde, Moeder is in Pommerland, Pommerland is afgebrand, Goudhaantje, vlieg 1" neuriet bij, welk versje uit zijn jeugd hij zich nog herinnert en dat zeker wel afstamt van den tijd van den Zweedschen oorlog. „Zekerlijk hebt gij dat liedje in uw kinderjaren ook gezongen. Dat is zeker nog wel niet zoo lang geleden, niet waar, mejuffrouw wendde hij zich schert send tot Tina. „Natuurlijkantwoordt zij lachende, hare schuwheid overwinnende. „Ontelbare malen ach ter elkander, wanneer het goudhaantje rustig op mijn vinger bleef zitten. Ik geloof, dat dit liedje wel door alle kinderen van Duitschers gezongen zal worden, waar ter wereld zij ook wonen." „Ziet gij, mejufvrouw Christien, gij meendet gistoren nog, dat wij geenerlei punt van overeen stemming met elkander hebben zouden, en nu hebben wij er reeds twee gevonden: Hans en goud haantje; wanneer wij ons moeite geven, zullen wij er zeker nog wel meer aantreffen." *0, gij moet ons nog veel verhalen van do avonturen, welke gij en Hans beleefd hebben!" „Ik kan niet zeggen dat ik vele avonturen beleeld heb. Mijn leven daarginds is een onaf gebroken aaneenschakeling geweest vau den zwaarsten arbeid. Ook gingen wij later ieder weder onzen eigen weg, Hans en ik. Ik bleef in Valparaiso, terwijl hij naar de oostelijke Ver- eonigdo Staten ging, om daar zijn geluk te be proeven iu de meest uiteenloopende vakken. Een paar jaar hoorden wij niets van elkander, tot mij op zekeren keer een handelsvriend do groeten van hem overbracht met do tijding, dat hij in New-York zich verloofd had met eene miss Alice Newmon." „Alicë Neumann", verbeterde mevrouw van Eisenrott. „Uw schoonvader was, voor zoover ik weet, een in Amerika gevestigd Hamburger, niet waar, Hans Uwe viouw is dus eigenlijk ook eene duitsche." „Ik kan nu juist niet zeggen, dat zij behalve bet vloeiend duitsch, dat zij spreekt, zeer veel duitscb aan zich heeft. Hare moeder was eene spaansche en de grootmoeder van vaderszijde was een iersche. Mijne vrouw is dus eigenlijk een product van gekruist ras." „Maar, Haus,"-zoo roept Truida haren broeder tot de orde, „gij hebt u een vrije wijze van spreken aangematigd, welke ik al zeor ongepast vind." „Vergeef mij, mijn preutsch zustertje 1 Wanneer weg. De weinige passagiers kwamen met den schrik en een schok vrij, doch de stoker, een ongehuwd man, bekwam eene ernstige beenbreuk en zal in het Amsterdamsche gasthuis worden opgenomen. De machinist bekwam lichte brand wonden. Volgens het Handelsblad zou het spoor wegongeluk bij Wormerveer le wijten zijn aan de onoplettendheid van den machinist van den personentrein. Het signaal stond op onveilig, zoodat de trein het station niet mocht binnen rijden; de machinist schijnt dit niet te hebben opgemerkt. De heer Hoek van Beverwijk, die korte lings een trein deed stilstaan door middel van den noodrem, omdat hij door dronkeD matrozen werd bedreigd en toen door den hoofdconduc teur uit den trein wasverwijderd, heeft een verontschuldiging van den Raad van Administratie ontvangen waarbij f 0.85, zijnde de prijs van een retourbiljet 3e kl. Beverwijk Amsterdam. Maatregelen zijn genomen tot het voorkomen eener herhaling van dergelijke behandeling der reizigers door beambten. Den 22 des morgens om 10 uren heeft een trein tussshen Beverwijk en Uitgeest eene koe overreden. Na kort oponthoud kon de reis voortgezet worden. Ter veredeling van den volkszang is door de Werkmans-vereeniging „Vooruit" te Pur- merend besloten, eene Zangvereeniging voor jongelieden boven de 12 jaar op te richten. ik weder eenigen tijd in uw midden gevoed ben met de mi.lk der vrome denkwijze, dan zal ik ook weder de eenige ware wijze van uitdrukken mij eigen maken." „Dus gij denkt werkelijk bij ons te blijven, hier misschien een landgoed aan te koopen Hij maakte nu een allerzonderlingst gebaar, zoodat de beide jongere zusters het in lachen uitproestten. „Kunt gij u Alice als pommersche landvrouw voorstellen, meisjes Voorloopig heb ik nog geen vaste plannen. Vooreerst heb ik u eens mijne vrouw willen voorstellen, en dan zullen wij nog wel een poos het Europeesch vastland bereizen. Wat er dan zal volgen, weet ik nog niet. Mis schien komt er dan wel het een of ander voor de hand, dat mij past." „Het wordt met elk oogeublik donkerder, kin deren," vermaande de oude heer, wiens levens taak het scheen te zijn, onaangenaamheden te voorkomen of te verzoenen, en dio nu ook weder een uitbarsting van verontrusting van de zijde zjjuer oudste dochter voorkomt. „Wij willen nu eens aan den terugtocht denken. Alice zou met het avondeten op ons wachten," „lk wed van niet," merkte Hans onverschillig op. „Dat ziet haar niet aan." Het kleine gezelschap verhaast zijn schrodcn en bereikt in een kort tijdsbostek de rij villa's welke een speculatieve hand midden in het duin heeft gebouwd. Voor het zoogenaamde Kur-hotel prijken eenige Oleander-boomen in groen geverfde kuipen en trachten het gebrek aan boomen en planten te vervangen. Aan de achterzijde van het huis zijn tusscheu de pijnboommasten hangmatten en zit banken, benevens een groote spiegelbal aange bracht. Een primitief houten geraamte met een linnen dak overtrokken, stelt voor de plaats, waar s'wekelijks tweemaal de muziekkapel van het dichtst bijgelegen stadje gewoon is hare muziek te doen hoorenvlak daarachter bevindt zich een kegelbaan. Hot geheel is op een bonte wijze beschilderddoch van de veranda aan do voor zijde is het vrije uitzicht op de grooto zee heerlijk. In het Zwitsersch huis ter rechter zijde, het welk goed bewoonbaar schijnt, hebben de fami- liën Eisenrott en Müllberg hun intrek genomen. Zij zijn gewoon in het aangrenzend hotel te duieeren, in hel welk Hans Eisenrott met zijn vrouw en Wesberg een onderkomen hebben ge vonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1